SkyscraperCity Forum banner

[Poznań] Infrastruktura drogowa

1833561 Views 8783 Replies 529 Participants Last post by  Mikas97
Trzynaœcie du¿ych remontów przeprowadzili w ubieg³ym roku poznañscy drogowcy. Ile ulic uda siê odnowiæ w tym roku, na razie nie wiadomo. Wszystko uzale¿nione jest od bud¿etu Poznania na 2004 rok. Istnieje obawa, ¿e drogowcy znów bêd¹ mieli mniej pieniêdzy.

W 2003 odremontowano miêdzy innymi ulice w ci¹gu drogi krajowej numer 11 - Niestachowsk¹ i Witosa i krajowej ,,pi¹tki'' - dwa odcinki ulicy Hetmañskiej. Blisko dwa miesi¹ce trwa³ kompleksowy remont wiaduktu na ulicy Juraszów.

O znacznej poprawie mog¹ mówiæ mieszkañcy Staro³êki. G³ówna arteria tej czêœci miasta - ulica Staro³êcka zosta³a gruntownie odnowiona. Tramwaje je¿d¿¹ nowym torowiskiem, a kierowcy nie musz¹ siê ju¿ obawiaæ o urwanie zawieszenia na dziurawej jezdni.

Lepiej jest te¿ na ulicy G³ównej.

Drogowcy usunêli koszmarne koleiny na ulicy Ba³tyckiej i wyremontowali fragment ulicy G³ównej, od skrzy¿owania z Nowymi Zawadami (druga czêœæ ulicy jest planowana na ten rok).

Na Pi¹tkowie, kierowcy wreszcie doczekali siê naprawy ulicy Wojciechowskiego i Jaroczyñskiego (w 2004 roku w skrzy¿owania Stró¿yñskiego i Jaroczyñskiego powstanie minirondo), a poznaniacy z Górnego Tarasu Rataj mog¹ jeŸdziæ odnowion¹ ulic¹ ¯egrze.

Niestety, mimo podobnej skali remontów jak w latach ubieg³ych, stan poznañskich ulic jest z³y. To widaæ go³ym okiem. Potwierdzaj¹ to te¿ badania wykonane przez specjalistów z Politechniki Poznañskiej.

W uk³adzie podstawowym mamy tylko 44 kilometry (13 procent) z 334 kilometrów dróg i skrzy¿owañ, których stan mo¿na okreœliæ jako dobry. Wobec 34 kilometrów (10 procent trzeba zaplanowaæ remont, a a¿ 109 km (33 procent) wymaga natychmiastowej odnowy.

=======
G³os Wielkopolski==================== Info z 29.02.2012 ====================

Aktualizuję moja listę inwestycji na lata 2010-2012:

1. przebudowa ul. Bukowskiej - wykonane
2. przebudowa ul. Bułgarskiej - budowa
3. II etap ul. Hlonda - wykonane
4. przebudowa wiaduktu Antoninek - budowa
5. przedłużenie ul. Hetmańskiej do Krzywoustego - przesunięta po 2014
6. przebudowa ul. Grunwaldzkiej - budowa
7. przebudowa ronda Kaponiera - budowa
8. remont ul. Obornickiej - przesunięty po 2014
9. przebudowa ul. Dymka - wykonane
10. remont ulic Przybyszewskiego i Żeromskiego - wykonane
11. budowa ronda Skórzewska/Malwowa/Złotowska - wykonane
12.* budowa węzła Naramowicka/Lechicka - ?
13.* budowa ulicy Nowej Naramowickiej - przesunięta po 2014
14. przebudowa ronda Rataje - projektowanie
15. przebudowa ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego - budowa
16. budowa kolektora wzdłuż ul. Jana Pawła II - budowa
17. remont Alei Marcinkowskiego - przesunięty po 2014
18. przebudowa skrzyżowania Królowej Jadwigi/Górna, Dolna Wilda - przesunięta po 2014
19. budowa tunelu w ciągu ul. Czechosłowackiej - projekt zintegrowany z przebudową linii kolejowej
20. przedłużenie ul. Św. Wawrzyńca - przesunięte po 2014
21. przebudowa ul. Dzięgielowej - wykonane
22. nowy układ komunikacyjny wokół Term Maltańskich - budowa
23. budowa trasy tramwajowej na Franowo - budowa
24. układ komunikacyjny wokół Spalarni odpadów - projektowanie
25. przebudowa wiaduktu Kosynierów Górczyńskich - projektowanie

*jedna inwestycja, podzielona na II etapy
Część z powyższych inwestycji 'wejdzie' przynajmniej na rok 2013.

Ostatnia z sierpnia wyglądała tak: http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=83005549&postcount=4442.
741 - 760 of 8784 Posts
W końcu coś większego :):

Ulica Słowiańska w remoncie
leh
2007-05-09, ostatnia aktualizacja 2007-05-09 17:37

W maju drogowcy wymienią chodniki, a w czerwcu nawierzchnię jezdni
To jeden z największych tegorocznych remontów prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich. Obejmie odcinek od ul. Murawa prawie do ul. Księcia Mieszka I. Prawie, bo jezdnia przed wlotem na skrzyżowanie z trasą średnicową jest akurat w niezłym stanie. Ale im dalej w kierunku Murawy, tym jest już gorzej.


Jadąc ul. Słowiańską kierowca na przemian podskakuje na nierównościach i jedzie po równym asfalcie. Płaska nawierzchnia jest jednak tylko na krótkich odcinkach przy skrzyżowaniach z ul. Gronową i Zagonową. Tam bowiem w ubiegłym roku wybudowano nowe sygnalizacje świetlne i przy okazji ułożono nowy asfalt. Teraz przyszedł czas na porządną naprawę całej ulicy.

Od kilku dni na Słowiańskiej drogowcy prowadzą już prace brukarskie. Po wymianie krawężników przyjdzie czas na nowe chodniki. W czerwcu natomiast drogowcy planują przeprowadzić remont jezdni. - Trochę to potrwa, bo musimy wzmocnić konstrukcję jezdni - mówi Ireneusz Woźny, naczelnik wydziału utrzymania dróg w ZDM. - Słowiańska musi być przygotowana na większy ruch, gdy zacznie się remont ul. Winogrady - tłumaczy. Gruntowna przebudowa ul. Winogrady ma się rozpocząć jeszcze pod koniec tego roku.

Poza wymianą chodników i nawierzchni jezdni, drogowcy będą musieli także przebudować większość zatok autobusowych na ul. Słowiańskiej.
Źródło: Gazeta Wyborcza - Poznań
1.Wczoraj w nocy odmalowywali oznakowanie poziome na ulicy krakowskiej:
Dzisiaj rano szedłem krakowską. Wygląda porządnie ;)


2. Dzisiaj rano(7.40- najlepsza pora na remonty) wymieniali trochę nawierzchni na rondzie Rataje.
Źródło: Gazeta Wyborcza - Poznań
Grochowska i Wierzbowa do remontu
leh
2007-05-11, ostatnia aktualizacja 2007-05-11 13:25

W poniedziałek drogowcy zabierają się do pracy
Sezon remontowy rozkręca się w Poznaniu na dobre. W ostatnich dniach drogowcy rozpoczęli prace na ul. Słowiańskiej, zaś po weekendzie będzie ich można spotkać na dwóch kolejnych ulicach.


- W poniedziałek zaczynamy prace brukarskie na ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Brzask do ul. Świt - informuje Tomasz Libich, specjalista ds. komunikacji publicznej w ZDM. Początkowo kierowcy nie muszą się obawiać utrudnień. Wymieniane będą bowiem krawężniki i kanalizacja deszczowa. - Apelujemy jednak do kierowców o ostrożność. Chodzi zwłaszcza o bezpieczeństwo naszych ludzi, którzy podczas prac muszą wchodzić na skrajne pasy jezdni - zaznacza Libich. Po wymianie krawężników i kanalizacji drogowcy ułożą nowe chodniki, a na koniec - za dwa, trzy tygodnie - nowy asfalt na jezdni. Dopiero wtedy można się spodziewać utrudnień, jezdnia będzie zwężona z czterech do dwóch pasów ruchu. Drogowcy nie będą na razie układali ostatniej, tzw. ścieralnej warstwy asfaltu i poczekają z tym do czasu wybudowania przy skrzyżowaniach z ul. Brzask i Świt nowych sygnalizacji świetlnych.

Od poniedziałku trzeba też uważać na ul. Grobla, którą ostatnio przejeżdża mnóstwo aut - tędy bowiem prowadzi objazd dla kierowców jadących z Rataj przez most św. Rocha do centrum. Na odcinku od ul. Za Groblą do Wierzbowej drogowcy zaczną wymieniać krawężniki, a z czasem także nawierzchnię jezdni. Drogowcy usuną granitową kostkę i zastąpią ją asfaltem. Wszelki ślad po kostce jednak nie zniknie - wybrukowane pozostaną miejsca parkingowe.
KOMUNIKACJA - Mostowa dla kierowców

Kończą się prace na ulicy Mostowej. W tym tygodniu kierowcy będą mogli już skorzystać z przejazdu tą drogą, na odcinku Kazimierza Wielkiego do ulicy Grobla.

– Do użytku zostanie oddany lewoskręt na Mostowej – zapowiada Piotr Odzijewicz z firmy Torpol, która prowadzi inwestycję.
Przywrócenie ruchu na tym odcinku nie spowoduje jednak likwidacji istniejącego objazdu. W dalszym ciągu kierowcy będą musieli jechać ulicą Kazimierza Wielkiego, fragmentem Mostowej, Groblą oraz Wierzbową.
Od poniedziałku na jadących czekają też dodatkowe utrudnienia. Na ul. Grobla rozpoczęły się bowiem prace brukarskie (od Kazimierza Wielkiego do Za Groblą). W tym rejonie został wprowadzony zakaz parkowania.


"glos wlkp"
Ulica Garbary do remontu

Drogowcy wymienią nawierzchnię i zbudują nową sygnalizację świetlną.

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na te roboty. Wykonawca będzie miał czas na remont do listopada.

Dzięki remontowi poprawi się stan najgorszego dziś odcinka ul. Garbary - od ul. Estkowskiego do Północnej. W ubiegłym roku przy okazji budowy nowej sieci kanalizacyjnej wyremontowano odcinek od ul. Szelągowskiej do Północnej. W tym roku drogowcy wymienią nierówny asfalt na kolejnym odcinku - aż do ul. Estkowskiego.

Zwycięzca przetargu na remont ul. Garbary zbuduje także dwie nowe sygnalizacje - na skrzyżowaniach z ul. Grochowe Łąki i Szyperską oraz z ul. Północną. Przy okazji obie krzyżówki zostaną przebudowane. - Wlot ul. Północnej na skrzyżowanie z Garbarami będzie miał trzy pasy - do jazdy w lewo, prosto i w prawo - tłumaczy Tomasz Libich, specjalista do spraw komunikacji publicznej w ZDM. - Poszerzony będzie także wlot ul. Grochowe Łąki - pojawią się pasy do skrętu w lewo i prawo - dodaje.

Źródło: Gazeta Wyborcza - Poznań
Kilka drobnostek z www.zdm.poznan.pl:

Uwaga kierowcy! Usuwanie uszkodzeń nawierzchni jezdni na wiadukcie Górczyńskim
więcej: http://www.zdm.poznan.pl/news.php?site=view&id=488

Uwaga kierowcy! Wymiana nawierzchni jezdni na ulicy Słowiańskiej
więcej: http://www.zdm.poznan.pl/news.php?site=view&id=489

Uwaga kierowcy! Jeden kierunek jazdy na Słowiańskiej, Grobla wyłączona z ruchu
więcej: http://www.zdm.poznan.pl/news.php?site=view&id=490
bardzo ważna inwestycja, mogąca odciążyć ul. Dąbrowskiego i Bukowską:

Będzie nowa koncepcja ul. św. Wawrzyńca
leh
2007-05-18, ostatnia aktualizacja 2007-05-18 17:50

- Dotychczasowa koncepcja trasy, która ma odciążyć zakorkowaną ul. Dąbrowskiego, jest już nieaktualna - tłumaczą drogowcy.
Opracowanie dotyczące budowy odcinka ul. św. Wawrzyńca od ul. Kościelnej do ul. Żeromskiego powstało w 1997 r. - Przez dziesięć lat zmieniły się przepisy, a także warunki terenowo-prawne na obszarze, przez który ma przebiegać trasa. Zmienił się też ruch w tej części miasta, zwłaszcza po oddaniu do użytku poszerzonej ul. Polskiej - tak konieczność sporządzenia nowej koncepcji tłumaczył wczoraj radnym z komisji gospodarki komunalnej Kazimierz Skałecki, wicedyrektor ZDM.

Drogowcy zakładają, że do końca roku wyłoniony w przetargu projektant nie tylko wykona nową koncepcję ul. św. Wawrzyńca, lecz także przygotuje wniosek o wydanie tzw. decyzji lokalizacyjnej. Taki dokument otworzy drogę do projektu budowlanego i samej budowy. Zdaniem ZDM, docelowo nowa ulica powinna być co prawda dwujezdniowa, ale można ją budować etapami. - Przy obecnym ruchu z powodzeniem wystarczyłaby nawet tylko jedna nitka ul. św. Wawrzyńca - twierdzą drogowcy.

Choć już w przyszłym roku ZDM może mieć komplet dokumentów, które pozwoliłyby rozpocząć inwestycję, to nie wiadomo, czy budowa rzeczywiście ruszy. Nie ma jej bowiem w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta. - To bardzo ważna inwestycja dla Jeżyc. Trzeba się zastanowić, czy nie powinno się jej ująć w nowym WPI - stwierdził przewodniczący komisji gospodarki komunalnej Michał Grześ.
Źródło: Gazeta Wyborcza - Poznań
Nareszcie, ile razy tamtędy przejeżdżałem przekleństwa cisnęły mi się na usta ;)
Drogowcy wymienią nawierzchnię i zbudują nową sygnalizację świetlną.

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na te roboty. Wykonawca będzie miał czas na remont do listopada.

Dzięki remontowi poprawi się stan najgorszego dziś odcinka ul. Garbary - od ul. Estkowskiego do Północnej. W ubiegłym roku przy okazji budowy nowej sieci kanalizacyjnej wyremontowano odcinek od ul. Szelągowskiej do Północnej. W tym roku drogowcy wymienią nierówny asfalt na kolejnym odcinku - aż do ul. Estkowskiego.

Zwycięzca przetargu na remont ul. Garbary zbuduje także dwie nowe sygnalizacje - na skrzyżowaniach z ul. Grochowe Łąki i Szyperską oraz z ul. Północną. Przy okazji obie krzyżówki zostaną przebudowane. - Wlot ul. Północnej na skrzyżowanie z Garbarami będzie miał trzy pasy - do jazdy w lewo, prosto i w prawo - tłumaczy Tomasz Libich, specjalista do spraw komunikacji publicznej w ZDM. - Poszerzony będzie także wlot ul. Grochowe Łąki - pojawią się pasy do skrętu w lewo i prawo - dodaje.

Źródło: Gazeta Wyborcza - Poznań
Ul.Szyperska - wieczne błoto

Mieli mieć asfaltową drogę, a mają wieczne błoto. Grzęzną w nim po kolana, a zdarza się, że niszczą samochody. To codzienność mieszkańców pięknego - na pierwszy rzut oka - osiedla przy Szyperskiej w Poznaniu.

http://ww6.tvp.pl/video/2007/05/18/122076/film.asf
Remont na Słowiańskiej

Kolejny remont w Poznaniu - ulica Słowiańska jest częściowo nieprzejezdna. Dziś i jutro drogowcy kładą tam asfalt.

http://ww6.tvp.pl/video/2007/05/18/122130/film.asf
na Szyperskiej chyba lepiej jakby poczekali z oddaniem apartamentow kotre teraz buduje wechta
a propos remontu ul. Słowiańskiej tuż za skrzyżowaniem z Murawą zdaje się już zerwali nawierzchnię jezdni. Zdziwilem się troszkę, że jadąc autobusem 234 kierowca nie skręcił Zagonową tylko walił przez Winogrady aż do Murawy.

Ciekaw jestem jednak kiedy do jasnej cholery zabiorą się do remontu al. Solidarności zwłaszcza od Naramowickiej do Ronda. Szlag mnie jasny trafia jak musze tamtedy jechac:bash:
kolejne światła na Garbarach:

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU
ogłasza:
przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej oraz wymiany nawierzchni wraz z wykonaniem oznakowania na skrzyżowaniu ulicy Garbary z ulicą Wielką w Poznaniu
(...)
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31/10/2007
http://www.zdm.poznan.pl/orders.php
A to akurat dziwny pomysl. I tak wiekszosc ruchu kieruje sie w strone Estkowskiego/Solnej i ewentualnie Krolowej Jadwigi. I co wiecej jest to ruch bezkolizyjny. Z pewnoscia nie pomoze to w rozladowaniu korkow, jedynie ulatywi zycie pieszym. :eek:hno:
No nic dziwnego, to jest Centrum i prymat powinni mieć tu piesi.
ul. Słowiańska przy skrzyżowaniu z ul. Murawa widok w stronę zachodnią :)Na tym odcinku już położono nowy asfalt. Miałem zamiar pojechać dalej tą ulicą, ale niestety akumulatorki odmówiły w aparacie posłuszeństwa :eek:hno:
http://www.zdm.poznan.pl/news.php?site=view&id=494


Przetarg rozstrzygnięty:
Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu w rejonie pl. Wiosny Ludów
2007-06-05

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że w związku z realizacją projektu pn. „Budowa trasy tramwajowej od ul. Jana Pawła II do ulicy Podgórnej w Poznaniu,” w godzinach nocnych z czwartku na piątek, tj. 7/8 czerwca 2007 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu w rejonie pl. Wiosny Ludów.
Zmotoryzowani poruszający się ulicą św. Marcin będą mogli kierować się w ulicę Krysiewicza lub Strzelecką, która do ulicy Strzałowej będzie dwukierunkowa.
Z ulicy Strzeleckiej możliwy będzie dojazd do ulicy Krysiewicza.
Z ulicy Szkolnej, jak do tej pory, kierowcy będą mogli skręcać jedynie w ulicę Podgórną w stronę Alei Marcinkowskiego.
Organizacja ruchu będzie obowiązywać do 15 lipca.
Prosimy kierowców o dostosowanie się do aktualnego oznakowania.
Za utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy
Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dla wielobranżowej przebudowy ul. Winogrady od ul. Armii Poznań do ul. Szelągowskiej

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...) za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę TEBODIN-SAP-PROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o., ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań - z ceną brutto: 890.600,00 zł.
http://www.zdm.poznan.pl/orders.php?site=wynik&sub=1
Wreszcie coś się ruszy w tym temacie!!!:

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU ogłasza:

przetarg nieograniczony na opracowanie dla budowy II etapu trasy komunikacyjnej Nowe Zawady w Poznaniu, odcinek od Ronda Śródka do skrzyżowania ul. Prymasa A. Hlonda z ul. Główną włącznie:
a) wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jej uzyskanie, b) wniosku o wydanie decyzji lokalizacji drogi oraz jej uzyskanie, c) projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, d) projektu wykonawczego, e) przedmiarów robót, f) kosztorysów inwestorskich, g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, h) koncepcji programowo – przestrzennej w obrębie węzła „ Zawady ”
(...)

Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji.
Ulicę Nowe Zawady należy zaprojektować zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta który jest załącznikiem do specyfikacji. Ulica Nowe Zawady jest brakującym ogniwem tzw. II ramy komunikacyjnej. Podstawowe zadanie projektowanego ciągu komunikacyjnego jest połączenie północnych mieszkaniowych dzielnic miasta ze śródmieściem i dzielnicami południowymi i jako ulica tranzytowa między dzielnicami ma posiadać klasę GP. Po jej zakończeniu ulica przejmie także ruch tranzytowy przez miasto na kierunku północ – południe. Ulica w przekroju poprzecznym winna posiadać po 3 pasy ruchu w każdym kierunku z dodatkowymi poszerzeniami dla lewo i prawo skrętów przy skrzyżowaniach. Ulica winna także przejąć ruch komunikacji zbiorowej. W miejscu istniejącego nasypu kolejowego należy zaprojektować wiadukt kolejowy.
(...)

Przed przystąpieniem do opracowania projektu ulicy Nowe Zawady należy opracować koncepcje węzła „Zawady”, w której należy rozrysować sytuacyjnie i wysokościowo przebieg I ramy komunikacyjnej, torów tramwajowych w kierunku Głównej , przyległych ulic istniejących i nowoprojektowanych ulic serwisowych.
Opracowanie jest niezbędne dla opracowania dalszych etapów budowy węzła „Zawady”, aby zapobiec ewentualnym kolizjom z proponowanym układem komunikacyjnym zawartym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30/06/2008
http://www.zdm.poznan.pl/orders.php


teraz wiadomo, że będzie to ogromna inwestycja i dużo trudniejsza, niż jej I etap
remont mostowej foto z 6.06.2007
jedno zdjęcie z budowy przyszłego skrzyżowania ulic Stróżyńskiego z Szeligowskiego przy przyszłym dworcu MPK :)

I znów 2 bardzo ciekawe przetargi:

I.
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU
ogłasza:
Przetarg nieograniczony na opracowanie dla ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Prostej do granicy miasta Poznania: a) wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz uzyskanie tej decyzji, b) wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji drogi, c) projektu budowlanego, d) projektu wykonawczego, e) przedmiaru robót, f) kosztorysu inwestorskiego, g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zakres zamówienia:
Rozbudowa ul. Bukowskiej na odcinku od istniejącego układu dwujezdniowego w rejonie ul. Prostej do granicy miasta z włączeniem w istniejący układ jednej jezdni i uwzględnieniem docelowo przekroju dwujezdniowego na dalszym odcinku tj. na długości ok. 4.000m wraz z przebudową wszystkich skrzyżowań i włączeń oraz przebudową infrastruktury technicznej.

Należy opracować:
1. Koncepcję w zakresie niezbędnym do prawidłowego ustalenia linii rozgraniczających projektowanej ulicy - klasa drogi G o przekroju 2 x 2, chodnik, ścieżka rowerowa, drogi obsługujące. Należy uwzględnić zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenu przyległego.
(...)

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30/06/2008
http://www.zdm.poznan.pl/orders.phpII.
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU
ogłasza:
przetarg nieograniczony na opracowanie dla ul. Św. Wawrzyńca na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Kościelnej wraz ze skrzyżowaniami oraz z wiaduktem pod torami PKP w ul. Kościelnej: a) projektu koncepcyjnego, b) wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, c) wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.

1. Opracowaniem należy objąć odcinek od skrzyżowania z ul. Żeromskiego – ul. Niestachowska do skrzyżowania z ul. Kościelną z uwzględnieniem przebudowy istniejących skrzyżowań oraz obszar sąsiadujący z ulicą po stronie południowej w celu zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej wszystkich posesji przy ul. Św. Wawrzyńca;

a) Drogowa – klasa drogi G o przekroju 2 x 2, chodnik, należy przeanalizować przebieg dróg rowerowych w obszarze będącym przedmiotem opracowania
b) Mostowa – rozbudowa wiaduktu w ul. Kościelnej

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20/12/2007
http://www.zdm.poznan.pl/orders.phpI. dziwne, żeby Bukowska nie była robiona od razu 2x2... ciekawe, co oznacza to stwierdzenie: "uwzględnieniem docelowo przekroju dwujezdniowego"?

II. wiadukt w ul. Kościelnej będzie rozbudowany - to fajnie, projekt do końca roku tez fajnie, ale budowa w WPI przewidziana jest dopiero po 2011... no ciekawe :/
Zaczyna się mnożyć tych projektów, bardzo miło:)
741 - 760 of 8784 Posts
Top