SkyscraperCity banner

1 - 20 of 71 Posts

·
Małgośka mówią mi :)
Joined
·
347 Posts
Wczoraj w nocy przejezdzałam koło katedry i własnie sobie pomyślałam że mozna by było pare fotek wrzucic na forum, bo jest tak ładnie oświetlona :D ach byłes pierwszy ! hihih

:horse:
 

·
in omnia paratus
Joined
·
3,924 Posts
Hmmm. Same wspaniale :redx:

edit: Ja widze! Ja widze! Juz nie lataja mi przed oczami :redx:
 

·
Małgośka mówią mi :)
Joined
·
347 Posts
Nawa główna ma 72 m długości i 36 m szerokości. W prezbiterium znajduje się poliptyk z przełomu XIV i XV wieku (ukończony w 1512) przywieziony z Góry Śląskiej wykonany w warsztacie wrocławskim. W szafce środkowej widnieją postacie Najświętszej Marii Panny, św. Barbary i św. Katarzyny. W wewnętrznych skrzydłach widnieje dwanaście świętych niewiast zgrupowanych w trójki. Po ich złożeniu ukazuje się osiem scen pasyjnych, eksponowanych podczas Wielkiego Postu W predelli znajduje się scena Ostatniej Wieczerzy. Na zewnętrznej stronie skrzydeł zewnętrznych widnieje dwanaście obrazów namalowanych przez artystę podpisującego się Joh. Veh. przedstawiających m .in. św. Jana Ewangelisty, św. Jana Chrzciciela, św. Hieronima i św. Krzysztofa. Stalle zaś pochodzą z początku XV wieku, a trafiły tu ze Zgorzelca. Natomiast XVIII-wieczne ambona i chrzcielnica sprowadzone zostały z Milicza (zdjęcie chrzcielnicy). Na szczęście z wojennej pożogi ocalał wystrój wieńca kaplic oraz późnogotyckie nagrobne płyty z norymerskiego zakładu Vischerów.1.Kaplica św. Marcina
2.Kaplica św. Józefa
3.Kaplica św. Cecylii
4.Kaplica Matki Boskiej i św. Franciszka Ksawerego
5.Kaplica Najświętszego Sakramentu (Górków)
6.Złota Kaplica
7.Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Kostki
8.Kaplica Serca Jezusowego
9.Kaplica Matki Boskiej Anielskiej (Szłordzkich)
10.Kaplica św. Trójcy
11.Kaplica św. Jana Kantego
12.wejście boczne
13.Kaplica św. Stanisława biskupa
14.wieża południowa
15.wieża północna
16.ambit
17.prezbiterium
18.nawy boczne
 

·
Registered Wolf
Joined
·
769 Posts
Hmm, zdjęcia mi się nie załadowały, ale patrzę na planik...
Ta katedra jest krzywa!!! Chodzi mi o oznaczoną 6-ką Złotą Kaplicę.
Lubię takie ciekawostki :) Czy wiecie może co spowodowało taką akurat jej formę?
 

·
Małgośka mówią mi :)
Joined
·
347 Posts
Wilczy said:
Hmm, zdjęcia mi się nie załadowały, ale patrzę na planik...
Ta katedra jest krzywa!!! Chodzi mi o oznaczoną 6-ką Złotą Kaplicę.
Lubię takie ciekawostki :) Czy wiecie może co spowodowało taką akurat jej formę?
Na miejscu obecnej katedry gotyckiej, zbudowano w roku 968 pierwszy kościół katedralny p.w. św. Piotra, murowany, długości około 48 m. Badania archeologiczne przeprowadzone w 1946 odsłoniły liczne fragmenty pierwotnej katedry poznańskiej, co pozwala ustalić, iż wzniesiona została jako bazylika trójnawowa z prezbiterium zamkniętym absydą. Posiadała atrium, w którym odkryto relikty płyty z zaprawy wapiennej, tzw. misy chrzcielnej i krypty grobowe, identyfikowane przez badaczy jako prawdopodobne groby monarsze: Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Odkryte relikty archeologiczne można oglądać w kryptach (wybudowanych w latach 1950 - 1955).

Po zniszczeniu preromańskiej świątyni (w latach 1034-1038), powstaje nowy kościół katedralny, murowany, pokrywający się w znacznej mierze z fundamentami pierwszej, starszej katedry. Odkryte liczne elementy tej budowli romańskiej z II połowy XI wieku świadczą o wysokiej kulturze artystycznej jej inwestorów i budowniczych.

Katedra romańska, przebudowana w XIII wieku, zastąpiona została gotycką, wzniesioną w XIV i XV wieku. Była to budowla okazała, z nowym prezbiterium i wieńcem kaplic. Strawił ją pożar w roku 1622, zostawiając nagie mury świątyni z przepalonymi sklepieniami. Odbudowanej katedrze nadano w całości znamiona baroku.

Po pożarze w roku 1772 katedra otrzymała nowy wystrój wnętrza i elewację frontową w stylu neoklasycznym, przebudowaną w końcu XVIII wieku. Tak przetrwała do drugiej wojny światowej. Ostatni pożar katedry (15 lutego 1945 roku) zniszczył ją w 65 procentach.

Po zakończeniu działań wojennych, z inicjatywy arcybiskupa Walentego Dymka rozpoczęto odbudowę katedry, zachowując wszystkie cechy gotyckiej katedry z pierwszej połowy XV wieku: frontową ścianę z nowym szczytem i dwie wieże, zakończone późnobarokowymi zwieńczeniami i hełmami z roku 1729, pokrytymi blachą miedzianą. W wysokim oknie ściany szczytowej zachowała się oryginalna rozeta gotycka, którą obecnie wypełnia witraż (dzieło prof. Wacława Taranczewskiego). Pod oknem znajduje się portal gotycki z brązową bramą z przedstawieniami życia św. Piotra i św. Pawła, wykonaną w latach 1976 - 1980. Poświęcenie odbudowanej katedry odbyło się w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła w dniu 29 czerwca 1956 roku. Pod nieobecność chorego arcybiskupa Walentego Dymka uroczystości przewodniczył biskup Franciszek Jedwabski.

Nawa główna katedry wraz z prezbiterium i Złotą Kaplicą ma 72 metry długości i 36 metrów szerokości. Prawdziwym klejnotem katedry jest wielki ołtarz - poliptyk, dzieło wybitnych mistrzów śląskich z przełomu XIV/XV wieku, pochodzący prawdopodobnie z warsztatu wrocławskiego.

Złota Kaplica obecny swój kształt otrzymała w latach 1836 - 1837. Jest urządzona w stylu bizantyjskim jako Mauzoleum Królewskie pierwszych władców Polski. W ołtarzu znajduje się mozaikowy obraz Wniebowzięcia NMP (kopia Tycjana).
 

·
Fook eet!
Joined
·
3,870 Posts
Pomog± unijne fundusze

Poniedzia³ek, 7 lutego 2005r.

Pa³ac Arcybiskupi w Poznaniu po trzech latach generalnego remontu odzyska³ ju¿ blask. Teraz kolej na kolejne etapy prac na Ostrowie Tumskim. Ich zakres zale¿y od pieniêdzy z funduszy europejskich.- Ostrów Tumski to wyspa, w zwi±zku z tym fundamenty budynków tutaj po³o¿onych by³y w bardzo z³ym stanie ? opowiada arcybiskup Stanis³aw G±decki. ? Nie tylko fundamenty, ale tak¿e ¶ciany. W Pa³acu na pierwszym piêtrze pêkniêcia by³y tak du¿e, ¿e mo¿na by³o w³o¿yæ w nie rêkê. To uda³o siê odrestaurowaæ. Zosta³o jednak jeszcze du¿o pracy.

W tym roku prace bêd± prowadzone przede wszystkim na podje¼dzie przed pa³acem, w ogrodzie, a tak¿e prawdopodobnie, je¿eli wystarczy pieniêdzy, w kurii, która wymaga generalnego remontu.

- Je¿eli uda nam siê pozyskaæ pieni±dze z funduszów unijnych do 2006 roku bêdziemy mogli wyremontowaæ budynki Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego - opowiada arcybiskup G±decki. ? Przenie¶liby¶my wtedy archiwum do budynku, gdzie obecnie znajduje siê muzeum, a muzeum do Akademii Lubrañskiego.

Rozbudowane zosta³by tak¿e magazyny mieszcz±ce zabytki i archiwalia. Oba budynki i zbiory w nich siê znajduj±ce maj± ogromn± warto¶æ i trzeba, jak najszybciej przeprowadziæ prace, bo ich stan jest bardzo z³y. Od wiosny tego roku poprawi± siê tak¿e warunki zwiedzania Ostrowa Tumskiego.

Od d³ugiego czasu przewodnicy po Poznaniu, a tak¿e tury¶ci pytaj± o to, czy nie mo¿na by³oby w pobli¿u Katedry urz±dziæ miejsca, gdzie bêdzie mo¿na kupiæ albumy, pocztówki i pami±tki. Mo¿e znalaz³oby siê nawet miejsce, ¿eby tury¶ci mogli usi±¶æ i wypiæ fili¿ankê kawy?
Okazuje siê, ¿e pomy¶lano o tym i w budynku przy schodach prowadz±cych na Ostrów, rozpocznie siê nied³ugo remont. Na wiosnê zostanie tam otwarta kawiarnia, a nastêpnie bêdzie urz±dzony punkt sprzeda¿y pami±tek.

- By³y obawy, czy to dobre miejsce, bo mog± pojawiæ siê narkotyki, alkohol ? mówi arcybiskup ? My¶lê, ¿e do tego nie dojdzie. Tury¶ci podniesieni na duchu po zwiedzaniu Katedry i muzeum, bêd± mogli nieco odpocz±æ.

--Gazeta Poznanska

Czekam na konkretne plany likwidacji Solnej. Jak sciany maja nie pekac, skoro pare metrow dalej przejezdza 40 tysiecy samochodow na dobe?

Wilczy: nie mam pojecia czemu to jest krzywe... W katedrze gnieznienskiej ZTCP kaplica za prezbiterium tez nie jest prosto... Wewnatrz tego nie widac ani w Poznaniu ani w Gnieznie, ale na planach tak jest.
 

·
Kolejorz fan
Joined
·
871 Posts
A ktos wie co bedzie z palacem Mieszka? Bo sprawa uciechla a to niedobrze.
 

·
Registered
Joined
·
122 Posts
Szkoda, ze katedry nie odbudowano w stylu barokowym, było by to najrozsądniejsze rozwiazanie, szczególnie że zachowało się dużo źródeł ikonograficznych sprzed II WŚ tj. sprzed zniszczenia katedry. Obecny projekt jest jakby wzięty z kapelusza, może stad sie bierze podobieństwo do kościoła gnieźnieńskiego....
 

·
Registered
Joined
·
229 Posts
Po zniszczeniach wojennych w latach 1945-56 katedre odbudowano i nadano jej forme jaka pierwotnie miala w pierwszej polowie XIV wieku, wiec nie jest to projekt wyssany z palca jak sugerujesz...
 

·
Małgośka mówią mi :)
Joined
·
347 Posts
G5 said:
Po zniszczeniach wojennych w latach 1945-56 katedre odbudowano i nadano jej forme jaka pierwotnie miala w pierwszej polowie XIV wieku, wiec nie jest to projekt wyssany z palca jak sugerujesz...
Po zakończeniu działań wojennych, z inicjatywy arcybiskupa Walentego Dymka rozpoczęto odbudowę katedry, zachowując wszystkie cechy gotyckiej katedry z pierwszej połowy XV wieku
 

·
Registered
Joined
·
229 Posts
ta_kobieta said:
Po zako?czeniu dzia?a? wojennych, z inicjatywy arcybiskupa Walentego Dymka rozpocz?to odbudow? katedry, zachowuj?c wszystkie cechy gotyckiej katedry z pierwszej po?owy XV wieku
Uscislajac - odbudowa w latach 1948-56 (kaplice odrestaurowano w 1960), wg projektu Franciszka Morawskiego, przywrocono swiatyni formy gotyckie z przelomu XIV i XV w. (zrodlo: Historia Katedry Poznanskiej - praca zbiorowa oraz Poznan od A do Z - pod redakcja W. Leckiego i P. Maluskiewicza).

Rzeczywiscie w roznych zrodlach ta informacja jest podawana roznie raz mowi sie o polowie XIV, a raz XV w., wiec najlepiej podac przelom XIV i XV w. :) :) :)
 

·
Małgośka mówią mi :)
Joined
·
347 Posts
G5 said:
Uscislajac - odbudowa w latach 1948-56 (kaplice odrestaurowano w 1960), wg projektu Franciszka Morawskiego, przywrocono swiatyni formy gotyckie z przelomu XIV i XV w. (zrodlo: Historia Katedry Poznanskiej - praca zbiorowa oraz Poznan od A do Z - pod redakcja W. Leckiego i P. Maluskiewicza).

Rzeczywiscie w roznych zrodlach ta informacja jest podawana roznie raz mowi sie o polowie XIV, a raz XV w., wiec najlepiej podac przelom XIV i XV w. :) :) :)
No własnie też zauwazyłam ze podają różne daty :D a tak naprawde kiedy to było nie pamietają nawet najstarsi indianie hihihh :D

:horse:
 

·
Registered
Joined
·
229 Posts
Tak... :) jednak moim zdaniem lepiej wyglada odbudowana w tym sylu, a nie barokowym... te wieze byly takie male... za grosz dostojenstwa... :)
 
1 - 20 of 71 Posts
Top