SkyscraperCity Forum banner

[Poznań] ul. Hlonda (Nowe Zawady etap II)

237159 Views 1144 Replies 102 Participants Last post by  KKtw
Na dobry początek spróbujmy wrzucić tu teraz wszystko co do tej pory wiadomo o tej inwestycji.Aż się prosi aby jak najszybciej powstało tu brakującego ogniwo:montaż zdjęc ze strony www.poznan.pl
1 - 1 of 1 Posts
Scott Wilson który działa w imieniu ZDM-u jak na razie zbiera zgody na użytkowanie działek na cele budowlane więc jeszcze poczekamy na początek budowy, no chyba, że na wiadukt ma oddzielne pozwolenie na budowę.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top