SkyscraperCity banner

1 - 20 of 124 Posts

·
Fook eet!
Joined
·
6,596 Posts
Discussion Starter #1
S± w Poznaniu miejsca magiczne. Miejsca, w których czas zdaje siê staæ w miejscu...

'Poznañ od A do Z':
Po³o¿ony na wschodnim brzegu Warty Ostrów Tumski jest najstarsz± czê¶ci± Poznania. Na wyspie po¶ród rozlewisk Warty i Cybiny w okresie wczesno¶redniowiecznym powsta³ gród, którego ci±g³o¶æ istnienia potwierdzona jest od pocz±tku IX wieku. W latach 60-tych X wieku powsta³y na terenie grodu monumentalne budowle kamienne: palatium i kaplica grodowa Panny Marii oraz katedra. Na prze³omie X i XI wieku gród poznañski uwa¿any by³ za najpotê¿niejszy w kraju. W 1005 roku cesarz niemiecki Henryk II dotar³ pod Poznañ, rezygnuj±c jednak ze zdobywania grodu na Ostrowie Tumskim. Gród uleg³ zniszczeniu w czasie najazdu Brzetys³awa Czeskiego w 1038 roku, odbudowany zosta³ ok. 1040 przez Kazimierza Odnowiciela. Król ten, zmar³y w 1058 r. zosta³ pochowany, podobnie jak Mieszko I, Boles³aw Chrobry i Mieszko II w podziemiach katedry. W 1145 r. W³adys³aw, ksi±¿ê ¶l±ski oblega³ w grodzie poznañskim Mieszka Starego, grodu jednak nie zdoby³. Gdy w 1253 r. Poznañ otrzyma³ prawa miejskie i lokowano nowe miasto na lewym brzegu Warty, straci³ Ostrów Tumski swe g³ówne znaczenie w poznañskim zespole osadniczym.

W XV wieku powsta³ nowy dwór biskupi i zbudowano ko¶ció³ NMP. Na pocz±tku XVI wieku, za czasów biskupa Jana Lubrañskiego Ostrów Tumski otoczony zosta³ murem obronnym, zbudowana zosta³a Psa³teria, a nieco pó¼niej gmach Akademii Lubrañskiego.Wchodzimy na Ostrów Tumski - od strony trasy chwaliszewskiej. Po lewej stronie ko¶ció³ NMP, po prawej katedra.


Figura Matki Boskiej przed ko¶cio³em NMP:Katedra:Paramentum, czyli sklep z dewocjonaliami, habitami, sutannami itp.:


Pomnik papie¿a:


Dwór biskupi:


Figura jakiego¶ ¶wiêtego (wybaczcie, ale nie mam pojêcia kto to jest) przed dworem biskupim:


Mozaika przed wej¶ciem g³ównym do katedry:


ulica Posadzego:


Ulica Lubrañskiego:


Akademia Lubrañskiego:


Obelisk Jana Kochanowskiego - tytularnego proboszcza katedry poznañskiej:


Katedra od ty³u:


'W tym domu mieszka³ Wac³aw Gieburowski (1877-1943), muzykolog, kompozytor i s³awny dyrygent poznañskiego chóru katedralnego w latach 1914-1939'


A tu s±siedni dom:


A na koniec katedra w ¶rodku (niestety trwa³o akurat jakie¶ nabo¿eñstwo, a ja nie chcia³em przeszkadzaæ)


W 1800 roku Ostrów Tumski zosta³ w³±czony w obrêb Poznania, staj±c siê jedn± z jego dzielnic. Do lat 60-tych XX wieku Ostrów Tumski zachowa³ z niewielkimi zmianami ¶redniowieczny uk³ad ulic. Dopiero budowa tzw. Trasy Chwaliszewskiej, skierowanie przez teren Ostrowa du¿ego, tranzytowego ruchu miejskiego rozbi³o dawny uk³ad zmieniaj±c w pewnym stopniu zabytkowy charakter dzielnicy.
:bash:

IMO PRLowskim planistom nale¿± siê za to do¿ywotnie kamienio³omy.
 

·
Fook eet!
Joined
·
6,596 Posts
Discussion Starter #2
Zapomnia³em dopisaæ, ¿e kaplica D±brówki i Palatium Mieszka I najprawdopodobniej znajduje siê pod ko¶cio³em NMP. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo tego ko¶cio³a prace archeologiczne zosta³y wstrzymane.

No i jeszcze gdzie¶ zgubi³em zdjêcia Kurii Metropolitarnej i Psa³terii... :bash:
 

·
Projekt Inwestor
Joined
·
9,005 Posts
szkoda, że ma zdjęć wewnątrz :(

mogłeś jeszcze wejśc do katakumb ...

P.S
fajne foty :)
 

·
:.:::.:.:::.:.:::.:.:::.:
Joined
·
5,268 Posts
Miejsce napewno warte zobaczenia jak będę w Poznaniu w te wakacje to postaram się tam zaglądnąć - hehe już jeden Ostrów Tumski zwiedziłem we Wrocławiu, teraz pora na Poznań - A tak by the way - Kazimierz Odnowiciel to potężny władca, jest jednym z moich ulubionych...
 

·
Krakus rodowity
Joined
·
5,749 Posts
Piękna okolica.
 

·
przestrzeń-ludzie-miasto
Joined
·
32,377 Posts
Balsen said:
Miejsce napewno warte zobaczenia jak będę w Poznaniu w te wakacje to postaram się tam zaglądnąć - hehe już jeden Ostrów Tumski zwiedziłem we Wrocławiu, teraz pora na Poznań - A tak by the way - Kazimierz Odnowiciel to potężny władca, jest jednym z moich ulubionych...
hehe w koncu to on przeniosl stolice wiadomo gdzie ;)
 

·
przestrzeń-ludzie-miasto
Joined
·
32,377 Posts
marian1989 said:
no widzisz, a ja za to z wiadomych powodów wolę zygmunta III wazę ;)


ale tylko za to
No coz na Waze nie ma sie co w Krakowie obrazac. Tak naprawde za jego rzadow Krakow byl w rozkwicie. Powstalo jedno z najwiekszych dziel polskiego baroku -koscio Piotra i Pawla, oraz monumentalne sale na Wawelu, ktory Waza nadal wyposazal w najwyzszej klasy dziela sztuki (wiekszosc splonela w czasie drugiego najazdu Szwedow). O dawnej (a nadal formalnej) stolicy, podupadlej po potopie zapomnieli dopiero Sasowie
 

·
d. marian1989
Joined
·
2,475 Posts
tak, ale nie za bardzo przepadam za tym władcą, bo przez jego prywatne ambicje bycia królem w polsce i w szwecji straciliśmy jedyną okazję do mienia większych wpływów w moskwie, bo zamiast polaków władzę objął romanow... tak patrząc w dalszej perspektywie czasu, wiem, ze to takie sobie gdybanie, ale gdyby waza zamiast prywatnych ambicji związanych z trronem szweckim zainteresowałby się kremlem, może... ale to może nie było by takich problemów z rosja w XX wieku, bo mielibyśmy tam znaczne wpływy, ale dobra, romzarzyłem się troche...
 

·
Registered
Joined
·
557 Posts
A ja zawsze cenilem Chrobrego. Jako dowodce na polu walki nie mial sobie rownych IMO i to on stworzyl fundamenty dzieki ktorym Polska przetrwala powstanie poganskie po jego smierci i potem rozbicie. Mieszko I przyjal chrzest ale Boleslaw Chrobry stworzyl polski kosciol jako instytucje niezalezna od kosciola niemieckiego. Dzieki temu Polska odparla niemcow w najtrudniejszych czasach i wlasnie dzieki temu co stworzyl Chrobry Polska mogla sie zjednoczyc po rozbiciu dzielnicowym. Dzieki wlasnie instytucji Kosciola Polskiego mimo ze nie bylo jednej Polski, jednak byla jedna instytucja ktora jakos wszystko wiazala ze soba. Nie zapomnijcie tez o koronie ktora zdobyl dla Polski. A wojny Chrobrego przeciwko o wiele sielniejszym imperium NIemieckim to cos pieknego. Bycmoze troche przesadzil, ale to byl wizjoner ktory dobrze rozumial potrzebe zjednoczenia sie Polski, Czech, Slowacji i innych Slowian przeciwko NIemcom. Prawie mu sie udalo, szkoda ze nie.

Tak wiec w moim rankingu Chrobry bylby na pierwszej pozycji. Drugi bycmoze Mieszko I lub Boleslaw III.
 

·
Krakus rodowity
Joined
·
5,749 Posts
A ja tam najbardziej lubię Frycza Modrzewskiego...szkoda tylko, ż nie był monarchą...;)
 

·
Registered
Joined
·
557 Posts
Uwielbiam Ostrow Tumski. Dla mnie to miejsce z najlepszym klimatem w POznaniu. Stary RYnek jest sliczny, ale za duzo tam ludzi, turystow, czuc jednak wplyw XXI wieku. A Ostrow Tumski ma ten klimacik X wieku, tu byl poznaski grod, tutaj sie wszystko zaczynalo, tam jest cisza i spokoj w samym sercu duzego miasta.
 

·
Fook eet!
Joined
·
6,596 Posts
Discussion Starter #14
Kolejne odkrycie na Ostrowie Tumskim

Najwiêcej jest krytych z³ot± foli± prawdopodobnie by³y t³em mozaiki. Ale s± te¿ w barwie zielonkawej i brudnoczerwonej. Przele¿a³y w ziemi tysi±c lat. Dzi¶ s± archeologiczn± sensacj±. Najwiêkszy zbiór wczesno¶redniowiecznych szklanych kostek mozaikowych odnale¼li w³a¶nie archeolodzy pracuj±cy pod kierunkiem prof. Hanny Kocki-Krenz na poznañskim Ostrowie Tumskim.

Dotychczas najwiêkszy zbiór kostek z tego okresu znaleziono w pobli¿u katedry. W ubieg³ym sezonie podczas prac na terenie palatium Mieszka I odkryto ich 6. A w ci±gu minionych kilku dni a¿ 51

G³os Wielkopolski, 26.06.2004
 

·
Fook eet!
Joined
·
6,596 Posts
Discussion Starter #15
I jeszcze:

Patrzyli na ni± Mieszko i Chrobry


Prof. Hanna Kocka-Krenz nie kryje rado¶ci z ,,wysypu'' kostek mozaikowych.


To kolejny niezbity dowód na rolê poznañskiego grodu w koñcu X i pocz±tkach XI wieku twierdzi prof. Hanna Kocka-Krenz trzymaj±c w rêkach barwne kawa³ki szklanej mozaiki sprzed tysi±ca lat. Poznañ by³ wyj±tkowo wa¿nym o¶rodkiem w pocz±tkach pañstwa polskiego.

Owe kolorowe szk³o kryte z³ot± foli±, ale tak¿e zielonkawe i brudnoczerwone to kostki szklanej mozaiki odnalezione w³a¶nie przez archeologów na poznañskim Ostrowie Tumskim. Przez ca³y ubieg³y sezon znaleziono 6 kostek mozaiki z czasów Mieszka I i Boles³awa Chrobrego, z wcze¶niejszych badañ znano ich 18. Przez kilka minionych dni wydobyto ich z ziemi a¿ 51! Wszystkie w jednej warstwie, tu¿ nad poziomem u¿ytkowym palatium.

To prawdziwy wysyp, co¶ nadzwyczajnego nie kryje rado¶ci prof. Hanna Kocka-Krenz. Te ostatnie nasze znaleziska kilkakrotnie przekraczaj± wszystkie tego typu znaleziska w ca³ej Polsce. Takie nagromadzenie kostek w jednym miejscu sugeruje, i¿ pochodz± one z jednej kompozycji. Wed³ug mnie móg³ to byæ mozaikowy obraz znajduj±cy siê prawdopodobnie na o³tarzu g³ównym grodowej kaplicy Mieszka i Chrobrego, mo¿e ikona zdobi±ca ¶ciany wczesno¶redniowiecznej ¶wi±tyni. Wszystko wskazuje na to, ¿e le¿a³y w ziemi od XI wieku, kiedy mozaika zosta³a zniszczona. Mo¿e rozsypa³a siê Brzetys³awowi, gdy chcia³ j± wywie¼æ podczas najazdu na Poznañ? Ale to oczywi¶cie tylko przypuszczenia... A badania trwaj±.

G³os Wielkopolski, 26.06.2004
 

·
Fook eet!
Joined
·
6,596 Posts
Discussion Starter #17
Tysi±c lat temu sta³ tu budynek

Kolejne odkrycie na Ostrowie Tumskim. Prof. Hanna Kocka-Krenz odnalaz³a fragment zabudowy towarzysz±cej pa³acowi Mieszka I. Od 1999 r., gdy odkopa³a fundamenty pa³acu, miejsce to jest terenem badañ. Prawdopodobnie nie uda siê w tym roku zajrzeæ pod posadzkê ko¶cio³a Naj¶wiêtszej Marii Panny. Konstrukcja gotyckiej ¶wi±tyni, staj±cej w miejscu pa³acu, zosta³a wzmocniona, ale ks. arcybiskup Stanis³aw G±decki nie jest przekonany, ¿e wykop nie spowoduje uszkodzeñ. Prof. Kocka-Krenz spodziewa siê znale¼æ tam relikty kaplicy D±brówki.

Badania trwaj± poza ko¶cio³em. W jednym z wykopów archeolodzy, ku swemu zaskoczeniu, trafili na fragment wylewki na dwóch rzêdach kamieni. – Jest to poziom u¿ytkowy pa³acu, wylewka pochodzi z tego samego okresu – twierdzi pani profesor. – Moim zdaniem by³o to wnêtrze budynku z drewnianymi ¶cianami, który towarzyszy³ ksi±¿êcemu pa³acowi.

W ubieg³ym roku prof. Kocka-Krenz znalaz³a pozosta³o¶ci po pracowni z³otniczej. Nie wiadomo, co mie¶ci³o siê w budynku odkrytym teraz. – Mo¿e by³o to hospicjum dla go¶ci ksiêcia, a mo¿e tkano tam i haftowano na potrzeby dworu? – zastanawia siê pani profesor. Wiêcej bêdzie mo¿na powiedzieæ po poszerzeniu wykopu, uchwyceniu krawêdzi zabudowy stoj±cej w centrum administracyjnym ówczesnego pañstwa.

Ciekawostk± jest znalezienie oko³o 50 kostek ¶redniowiecznej mozaiki.

– Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e by³ to obraz w formie mozaiki. Podejrzewam, ¿e podczas najazdu czeskiego ksiêcia Brzetys³awa, który rabowa³ wszystko, co mu wpad³o w rêce, obraz po prostu siê rozsypa³ – mówi prof. Kocka-Krenz


Gazeta Poznañska, Sobota, 10 lipca 2004r.
 

·
Registered
Joined
·
1,983 Posts
bb78 said:
. [/I]


Figura jakiego¶ ¶wiêtego (wybaczcie, ale nie mam pojêcia kto to jest) przed dworem biskupim:

.
To jest św. Jan z Nepomouka zwany św. Janem Nepomucenem. Był spowiednikiem królowej czeskiej, żony Wacława IV. Legenda głosi, że odmówił królewskiemu żądaniu ujawnienia tajemnicy spowiedzi królewskiej małżonki. Za to "uczono" go pływania. Zaszytego w worek zrzucono do Wełtawy z Mostu Karola. W miejscu gdzie utonął miały sie na wodzie pojawić gwiazdy (sześć). Otoczony kultem, ale tylko lokalnym stał sie dobrym sposobem dla Habsburgów, którzy po zdławieniu czeskiej opozycji (bitwa pod Białą Górą 1619) , na początku XVIII wieku szukali jakiegoś katolickiego (a nie protestanckiego) i to czeskiego wzorca do naśladowania dla czeskich poddanych Cesarstwa. Ten się nadał i przekonali papieża do kanonizacji. Kult stał się niebywale popularny w XVIII wieku w całej naszej części Europy. Z uwagi na okoliczności śmierci, jego posąg stawiany był zwykle w pobliżu wody (mostki, mosty i takie tam...) Dotknięcie tablicy na postumencie figury świętego, ustawionej na Moście Karola (a to miejsce jest wypolerowane na lustro !!!!) zapewnia powrót do Pragi. Relikwie świętego (cholera wie czy prawdziwe) przechowywane sa w ambicie (obejściu prezbiterium) katedry św. Wita na Hradzie w Pradze, w pięknym srebrnym, barokowym relikwiarzu w kształcie trumny podtrzymywanej przez anioły.
A kościół NMP to bardzo piękny i rzadki w Polsce przykład późnogotyckiego budownictwa sakralnego. Zwróćcie uwagę, że na zewnątrz nie widać tego, co charakterystyczne dla gotyckiej konstrukcji - przypór, zapobiegających rozchyleniu się budowli pod ciężarem sklepień. Ale one są! tyle, że przy ich zewnętrznych licach postawiono parawanowe ścianki, tworząc wewnątrz dodatkową przestrzeń dla kaplic. A miejsca przypór zaznaczono tylko lizenami. Najlepszym architektem tak budującym był Henryk (Heinrich) Brunsberg - jego dziełem jest m.in. prezbiterium kościoła NMP w Stargardzie Szczecińskim i Chojnie (prawdopodobnie). No i jeszcze NMP w Poznaniu, też niekiedy Brunsbergowi przypisywany. To i nie dziwota, że się boją o statykę tak cennej budowli...
 

·
przestrzeń-ludzie-miasto
Joined
·
32,377 Posts
wonsbelfer said:
A kościół NMP to bardzo piękny i rzadki w Polsce przykład późnogotyckiego budownictwa sakralnego. Zwróćcie uwagę, że na zewnątrz nie widać tego, co charakterystyczne dla gotyckiej konstrukcji - przypór, zapobiegających rozchyleniu się budowli pod ciężarem sklepień. Ale one są! tyle, że przy ich zewnętrznych licach postawiono parawanowe ścianki, tworząc wewnątrz dodatkową przestrzeń dla kaplic. A miejsca przypór zaznaczono tylko lizenami. Najlepszym architektem tak budującym był Henryk (Heinrich) Brunsberg - jego dziełem jest m.in. prezbiterium kościoła NMP w Stargardzie Szczecińskim i Chojnie (prawdopodobnie). No i jeszcze NMP w Poznaniu, też niekiedy Brunsbergowi przypisywany. To i nie dziwota, że się boją o statykę tak cennej budowli...
Gdzies czytalem, ze kosciol NMP to prezbiterium wiekszgo kosciola. Z budowy nawy zrezygnowano, zamykajac prezbiterium fasada.
Kwestie przypor podobnie (chyba??) rozwiazano w kosciele Mariackim w Gdansku. Tyle, ze tam w ogole nie ma podzialow elewacji.
 

·
Registered
Joined
·
1,983 Posts
behemot said:
Gdzies czytalem, ze kosciol NMP to prezbiterium wiekszgo kosciola. Z budowy nawy zrezygnowano, zamykajac prezbiterium fasada.
Kwestie przypor podobnie (chyba??) rozwiazano w kosciele Mariackim w Gdansku. Tyle, ze tam w ogole nie ma podzialow elewacji.
W obu wypadkach: racja ! Wstyd powiedzieć: o NMP w Gdańsku sklerotycznie zapomniałem, a dzięki Twojemu postowi przypomniałem sobie o innym sławnym kościele, którego część (korpus nawowy) została tak zbudowana - franciszkanie (też NMP) w Toruniu.
 
1 - 20 of 124 Posts
Top