SkyscraperCity banner

21 - 40 of 124 Posts

·
Registered
Joined
·
1,982 Posts
Pulse said:
Poopularny święty ;) Nie pamiętam czy Wonsbelfer napisał, iż jest to patron od powodzi - stąd szczególnie częste stawianie jego figur przy mostach i rzekach.
Zapopmniałem tego dodać, ale skoro juz o tej postaci i jego posągach: najpiękniejszy w Polsce (dzisiejszej) stoi na Ostrowie Tumskim (albo: Ostrowiu - nigdy nie pamiętam jaka wersja funkcjonuje we Wrocławiu a jaka w Poznaniu.... :) ) To dzieło Johanna (Jana ) Urbanskiego, baaardzo foremne dzieło. Na pewno Kotbehemot ma jakiś obrazek, bo ja bez skanera i aparatu cyfrowego to nieszczególnie.....
 

·
Fook eet!
Joined
·
6,585 Posts
Discussion Starter #25

·
Projekt Inwestor
Joined
·
8,994 Posts
kurde, żal dupsko sciska, nie wiem jak można wszystko doprowadzić o takiego stanu rzeczy; gdyby media to odpowiednio nagłośniły to kto wie, trochę grosza by wpadło a i może UE coś dorzuci
 

·
Fook eet!
Joined
·
6,585 Posts
Discussion Starter #28
I jeszcze z Gazety Wyborczej:

Budynek dla kurii stanie na wa³ach z czasów Mieszka I na Ostrowie Tumskim, je¶li miasto nie znajdzie pieniêdzy na ich wyeksponowanie.

Badania ratunkowe na terenie ogrodów biskupich na Ostrowie Tumskim rozpoczê³y siê w 2000 r., gdy kuria postanowi³a postawiæ tam budynek. W kolejnym sezonie potwierdzi³y siê pierwsze podejrzenia i archeolodzy odkryli w ogrodach imponuj±ce pozosta³o¶ci wa³ów z czasów Mieszka I. Od 2002 r., kiedy kuria finansuj±ca dotychczasowe badania zrezygnowa³a z budowy, prowadzone by³y one na koszt miasta. Rok temu przedstawiciele miasta oraz kurii spotkali siê, ¿eby przedyskutowaæ sprawê eksponowania reliktów wa³ów. I od tego czasu trwa cisza.

- Je¶li do jesieni przysz³ego roku nie bêdzie decyzji o ekspozycji wa³ów i ¶rodków na budowê skansenu, po zasypaniu wa³ów bêdzie mo¿na wylaæ fundamenty pod budowê budynku dla kurii - zapowiada ks. Bogusz Lewandowski. - Takie by³y pierwotnie plany dotycz±ce tego terenu - dodaje.

- My, archeolodzy, zakoñczyli¶my badania. Rzecz jest teraz w rêkach miasta i kurii - t³umaczy prof. Hanna Koeka-Krenz z Instytutu Prahistorii UAM, pod której kierownictwem odbywa³y siê badania. - Pokazanie wa³ów by³oby na pewno ¿yw± lekcj± historii o pocz±tkach pañstwa polskiego - dodaje.

Kto powinien zaj±æ siê ekspozycj± wa³ów?

- To nie jest rola diecezji - mówi ks. Lewandowski. - Archidiecezja oddaje do dyspozycji teren. Atrakcyjny, w samym ¶rodku miasta - dodaje.

- Odkrycie wa³ów jest niepowtarzaln± okazj± do zwiêkszenia atrakcyjno¶ci turystycznej Ostrowa. Zarówno Ko¶ció³, jak i miasto powinny byæ t± spraw± zainteresowane, bo relikty dotycz± czasów pocz±tków pañstwa, jak i pocz±tków chrze¶cijañstwa w Polsce - mówi przewodnicz±cy Komisji Kultury i Nauki, radny Antoni Szczuciñski. - Bêdziemy zabiegaæ o ¶rodki na skansen w trakcie prac nad przysz³orocznym bud¿etem miasta oraz z projektów unijnych - dodaje.

Na razie wa³y s± zasypywane. - Drewno zaczyna siê rozk³adaæ, ju¿ d³u¿ej nie mog± byæ ods³oniête. Ale zasypujemy je tak, ¿e w ka¿dym momencie mo¿na je ods³oniæ i wyeksponowaæ po zabezpieczeniu - t³umaczy prof. Koeka-Krenz.

W 1938 r. archeolodzy z Instytutu Prahistorycznego Uniwersytetu Poznañskiego natrafili na placu pod katedr± na podwaliny potê¿nego wa³u z czasów Mieszka I. Pozostaj± zasypane do dzi¶.


Maria Strza³ko, miejski konserwator zabytków: - Budowanie czegokolwiek na terenie Ostrowa Tumskiego wymaga zezwolenia miejskiego konserwatora zabytków. Nie wydam zgody na postawienie budynku na wa³ach z czasów Mieszka I. Jestem sk³onna zgodziæ siê na zabezpieczenie i zasypanie odkrytych reliktów dla przysz³ych pokoleñ, ale na ich zniszczenie - nie!


Tomasz Jurek z Instytutu Historii PAN: - Wa³y grodu poznañskiego odkryte przez archeologów pochodz± z czasów Mieszka I. Choæ nikt nie w±tpi³, ¿e Poznañ stanowi³ jeden z o¶rodków najstarszego pañstwa piastowskiego, ka¿dy kolejny zabytek z tego czasu ma du¿± wagê. Te odkrycia pokazuj± za¶ naocznie i niejako namacalnie ca³± potêgê poznañskiego grodu. Odkopane wielkie bale dêbowe jeszcze i dzi¶ robi± rzeczywi¶cie wra¿enie. To pomniki z czasów, kiedy pierwsi Piastowie budowali swe plemienne pañstwo - pañstwo, które stoi u pocz±tków naszej historii, u pocz±tków Polski i narodu polskiego.


Mieszkowe wa³y

Potê¿ne wa³y odkryte na terenie ogrodów biskupich na Ostrowie Tumskim (obecna ul. Posadzego jest posadowiona na koronie Mieszkowego wa³u) pochodz± z czasów Mieszka I, czyli pocz±tków pañstwa polskiego. Dziêki badaniom dendrologicznym datowano czas ich powstania na ok. 970 r. Zachowa³y siê ca³e fragmenty wa³ów - olbrzymich konstrukcji rusztowych, zbudowanych z dêbu przesypywanego piaskiem. Mia³y one kilkadziesi±t metrów przy podstawie i nawet 8-10 m wysoko¶ci, by³y stabilizowane drewnianymi skrzyniami wype³nionymi kamieniami przesypanymi piaskiem. Historycy i archeolodzy przyznaj± zgodnie, ¿e relikty s± imponuj±ce i unikalne na skalê Polski.

Dziêki odkryciu mo¿na wyznaczyæ pó³nocny zasiêg poznañskiego grodu, powiêkszonego za Mieszka o jeden cz³on, w³a¶nie na pó³nocy.
 

·
Registered
Joined
·
800 Posts
Brakuje funduszy na budowę w tym miejscu rezerwatu archeologicznego.

Na Ostrowie Tumskim zasypywane są wały obronne z czasów Mieszka I odkopane trzy lata temu. Archeolodzy chcieli, by utworzyć w tym miejscu rezerwat archeologiczny dostępny dla turystów, ale zabrakło na to pieniędzy. Pochodzące z lat 70. X w. drewno na skutek wilgoci i dostępu powietrza zaczęło próchnieć i rozsypywać się. Pod ziemią belki przetrwają dłużej, ale i tak ich konserwację powinno się rozpocząć w ciągu najbliższych dwóch lat. - Dlatego decyzja o ewentualnej budowie w tym miejscu rezerwatu archeologicznego powinna zostać podjęta jak najszybciej - mówi Piotr Wawrzyniak, archeolog kierujący pracami. Na terenie wykopalisk znajdują się najlepiej zachowane średniowieczne konstrukcje drewniane w Polsce. - Mamy do czynienia z rzeczą niezwykle ważną dla naszej tożsamości - uważa Wawrzyniak. - Ponadto włożono już w te prace wiele wysiłku i pieniędzy - dodaje. Prace archeologów przy wałach mają potrwać do końca przyszłego tygodnia.

źródło: Gazeta Wyborcza
 

·
Registered
Joined
·
553 Posts
To kpina ze kuria chce nadal stawiac budynek wlasnie na tym miejscu. Kosciol w historii Polski wiele razy stawal po stronie naszych wrogow. Stawianie tego budynku to niszczenie naszej historii, to bedzie kolejny atak na Polske ze strony kosciola.
----------------
CENZURA
 

·
Registered
Joined
·
1,982 Posts
Koreanczyk said:
Jak reagowal Kosciol na rozbiory? Jakie stanowisko zajmowal podczas wojen z Krzyzakami? Kosciol wiele razy odwracal sie od Polski.
Reakcją na rozbiory i to po kilkunastu latach, a często po pokoleniu było częsciowe dostosowanie granic diecezji w zaborze austriackim do granic państwowych i stworzenie dwóch nowych diecezji z diecezji krakowskiej wykrojonych (Tarnów i Kielce). Było to raczej troską o wiernych podyktowane niż "lizodupstwem" wobec Habsburgów. Na terenach zaboru rosyjskiego kościół był opoką polskości i niewiele miał do powiedzenia w sprawach samodzierżczo regulowanych z Petersburga (znoszenie diecezji, erygowanie nowych, kasaty zakonów, klasztorów, rekwirowanie świątyń. Na terenie zaboru pruskiego kościół katolicki też był ostoją polskości, co szczególnie dobrze widać było w czasach Kulturkampfu...
Co do Krzyżaków: sprawdź z łaski swojej jakie stosunki miał Zakon z miejscowymi biskupami - pomezańskim, pogezańskim, warmińskim i chełmińskim.... będziesz wiedział, czy się lubili czy nie....
Święty Stanisław był autentycznym zdrajcą, ale w czasach Bolesława Śmiałego. A jego wyniesienie na ołtarze tylko POlsce pomogło: Potrzebny był wówczas nowy wizerunek , żywy w pamięci i kulcie (były relikwie , na miejscu!!!!!!). Bo o pierwszym polskim świętym (Wojciechu) pamięć się już zacierała = minęło 200 lat, a jego relikwie zrabowali Czesi w 1038(9) roku. W Kronice Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem jest zapisana legenda o orłach, które z nieba zlatując poćwiartowane ciało męczennika biskupa (skądinąd = zdrajcy !) "zebrały do kupy". Mistrz Wincenty widział w tym proroctwo zrośnięcia się rozdielonych części Królestwa. To była bardzo nośna legenda i ....poskutkowała.....
Taki parton (mimo , że obiektywnie=zdrajca) był wówczas bardziej potrzebny Polsce niż Kościołowi....
Inna sprawa, że to co teraz Kościół robi na Białorusi i Ukrainie (msze w tubylczych językach i wręcz niechęć do kultywowania polskości) nieco mnie wku..wia, ale jestem dziwnie spokojny, że oni mają trochę dłuższą tradycję trwania i nieco większe doświadczenie - jakie dwa tysiące lat nieprzerwanej działalności - zwykle skutecznej....
Tak więc, jak mniemam, odrobina wiedzy konkretniejszej niż slogany byłaby pomocna w ferowaniu szybkich sądów i arbitralnych wyroków.....
JAK WIDZĘ ADELMUS OCENZUROWAŁ TEKST KOREAŃCZYKA,
ale niepotrzebnie usunął fragment o świętym Stanisławie....
 
A

·
Guest
Joined
·
0 Posts
wonsbelfer said:
JAK WIDZĘ ADELMUS OCENZUROWAŁ TEKST KOREAŃCZYKA,
ale niepotrzebnie usunął fragment o świętym Stanisławie....
Został usunięty tylko tekst o świetym Stanisławie - moim zdaniem był to konieczny krok...
Tak na marginesie jestem przeciwnikiem toczenia wojen religijnych i światopoglądowych na forum poświeconym architkturze i urbanistyce, wszelkie przejawy tego typu działań bedę przeze mnie cenzurowowane.
 
A

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Koreanczyk said:
Wlasnie o co chodzi z tym usunietym tekstem o stanislawie?
Dostałeś już odpowiedż na PM, proszę byś wziął ją sobie do serca.
 

·
Kolejorz fan
Joined
·
932 Posts
Strzela mnie nie powiem co. Jak tam, postawia budynek to im go osobiscie spale chyba. Miasto musi znalezc pieniadze, bo to bedzie najwieksza atrakcja turystyczna Wielkopolski, a takze podstawy naszej historii. Naprawde czytam to ze zgroza.
 
21 - 40 of 124 Posts
Top