SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 666 Posts

·
ΔE = hv
Joined
·
893 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Poznejte místo na fotografii / Guess the location on the photo

Pravidla platná od 1.1.2010:
Povoleny jsou fotografie zobrazující města či obce ve všech zemích světa.
Uživatel který přidává fotku zadá časový limit, během kterého ostatní mohou hádat místo na fotce (2-4 dny je norma)
Uživatel, který přidává fotku ve svém příspěvku specifikuje co mají ostatní hádat (např. zemi a město, nebo město a objekt na fotce) a kolik bodů za jakou část odpovědi dostanou
Ostatní uživatelé hádají výhradně přes soukromé zprávy. Do soukromé zprávy napíšou pouze jeden tip na správnou odpověď
Po uplynutí časového limitu uživatel, který fotografii přidal, udělí ostatním body za části odpovědi na které správně odpověděli
Uživatel, který jako první správně odpoví na všechny části hádanky, je pověřen přidáním další fotografie

Rules valid from 1.1.2010:
Photos of cities and towns in any country of the world are allowed.
The forum member, who adds a photo, should also attach a time limit, in which other members can guess the location on the photo (typically 2-4 days)
The forum member, who adds a photo, must in his post specify what the others should guess (e.g. country and city, or city and object on the photo) and how many points they can score
Other forum members may only submit their guesses via a private message. In the private message, a forum member may submit only one guess
After the time limit has ended, the forum member who added the photo must give points to users who successfully guess (a part of) the location
The forum member, who is the first one to guess the exact location correctly, may add the next photo


Zde je první soutěžní fotka:
 
1 - 20 of 666 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top