SkyscraperCity Forum banner

Presentació i pregunta

2308 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  isblagi
Hola a tots,

Lo de la presentació no sé si te molt de trellat perquè ací la majoria de gent participa de manera anònima, però almenys és de bona educació fer-ho. També, abans que res, vos done l'enhorabona pel treball que heu estat fent. Ja coneixia el fòrum pel tema de les fotos velles que pengeu, sempre plenes de grans sorpreses.

Si m'atrevisc a ingresar al fòrum és per a preguntar-vos un dubte, ja que no tinc gran cosa que aportar. Tampoc sé si és este l'espai correcte per a exposar la meua pregunta aixina que, si ho considereu necesari, reubiqueu el post on més convinga.

Bo, la qüestió és que estava situant els carrers d'un poema d'Estellés. Cos Mortal és una peça prou famosa de l'autor pel fet que està composta només amb noms de carrers, plaçes i ponts de la ciutat de València, principalment del centre històric. Forma part del Llibre de Meravelles, i podeu llegir-lo ací: http://www.lletresavlc.net/index.ph...ent-andres-estelles&catid=39:poesia&Itemid=64

La majoria dels carrers estan clars, però hi han dos que se m'escapen.

El primer és Campaners. Existeix un carrer amb eixe nom però està molt lluny del centre històric, vora la av. Tres Creus en una zona de recent urbanització al sud de Patraix. El meu dubte és si ha existit anteriorment un carrer Campaners al centre històric.

El segón és Mayans i Ciscar, que directament no apareix a cap guia de carrers. Basicament el dubte és el mateix.

Em figure que estos carrers existiren, potser en vida del poeta. La guerra i la dictadura van fer una gran tasca amb la propaganda i m'imagine que eixos carrers van ser renombrats en algún moment. El poema es remata amb l'Avinguda del Doncel Luis Felipe Garcia Sanchiz, que va ser el nom que va rebre l'Avinguda del Port durant un temps, un dels millors exemples d'eixa faena de propaganda. O potser el canvi es donara més tard. Ara que també pot ser que Estellés incloguera estos noms al seu poema però ja no existiren, però açò pareix més complicat. O igual alguna de les noves actuacions que s'han fet a la ciutat han esborrat eixos espais. No ho sé.

Si algú pot donar un poquet de llum a estos dubtes vos estaré molt agraït.

Salutacions i gràcies.
See less See more
1 - 3 of 3 Posts
Benvingut!

Certament no acostumem a fer presentacions, el fòrum no té un caràcter tan solemne i personal, però sempre està bé. No penses que no pots aportar res, la gran majoria només "informem" del que llegim, recordem o hem vist pel carrer.

Sobre el teu assumpte, encara que potser el millor lloc on preguntar siga el fil dels carrers http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=112884239#post112884239 , al fil del Remember http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=113086906#post113086906 segur que trobaràs resposta.
Moltes gràcies Sensenick, a vore si els de València Remember em poden dir alguna cosa.
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top