SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 4797 Posts

· Svi smo mi Broj 1.
Joined
·
19,170 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Thread za ekonomski i industrijski razvoj Prijedora.Prijedor je gradu zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na obali rijeke Sane, te brežuljcima kojima se planina Kozara spušta u Prijedorsko polje. Područje teritorije grada zauzima 834 km2, a sam grad se nalazi na nadmorskoj visini od 135m. Teritorija Grada Prijedora je po veličini i po broju stanovnika druga u Republici Srpskoj i šesta u Bosni i Hercegovini.
 

· Svi smo mi Broj 1.
Joined
·
19,170 Posts
Discussion Starter · #2 ·Usvojen Nacrt strateškog planaOdbornici Skupštine opštine Prijedor usvojili su nacrt Strateškog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine Opštine Prijedor i uputili ga u javnu raspravu. Predstavnici opštine Prijedor zajedno sa partnerima su kroz Komisiju i Upravnu grupu realizovali niz aktivnosti na pripremi i izradi strateškog plana u oblasti voda i zaštite okoline.Sve aktivnosti na izradi nacrta provedene su u saradnji sa Udruženjem "Una-Sana" iz Bihaća kroz Projekat dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine "GOV-WADE". Nakon usvajanja Nacrta plana, usvojen je i Zaključak Skupštine opštine o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu nacrta Strateškog plana.Planirano je da u narednom periodu građani i zainteresovane strane opštine Prijedor putem medija budu detaljnije obaviješteni o načinima aktivnog učešća u izradi strateškog plana. Akcioni plan održavanja javnih rasprava podrazumijeva da će pored javnih rasprava u mjesnim zajednicama, biti održana i završna javna rasprava iz ove oblasti.
 

· Svi smo mi Broj 1.
Joined
·
19,170 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Norveški investicioni fond Verdispar stigao u PrijedorNAJAVA: Pokretnu i nepokretnu imovinu Akcionarskog društva “Prijedorka”, nad kojim je zbog zastarjele tehnologije i neekonomičnosti poslovanja otvoren stečaj, na javnoj ponudi, prije nešto više od godinu i po dana, kupilo je preduzeće “6. novembar” iz Cazina. Nakon toga, novi kupac je formirao preduzeće “Aleksa-prom” u koje je unesena sva kupljena imovina: 235.000 m2 zemljišta sa pripadajućim objektima. Zbog procjene da nije u stanju staviti u funkciju tu imovinu, prethodni osnivač prodao je osnivačka prava nad “Aleksa-promom” DOO “Čulić”.
Novi vlasnik je, rukovođen stručnom procjenom da se ni sa ekonomskog, a ni sa ekološkog aspekta ne isplati ulagati u oživljavanje ciglarske proizvodnje sa zastarjelom tehnologijom na lokaciji koja se nalazi gotovo u sred urbanog naselja i daleko od sirovinske baze, sa čim su se složili i nadležni organi lokalne vlasti, zatražio izmjenu regulacionog plana na tom dijelu. Nakon višemjesečnih aktivnosti relevantnih stručnih organa i službi, konačno je na jednoj od prethodnih sjednica Skupštine opštine Prijedor usvojen Regulacioni plan, kojim je na lokaciji bivše prijedorske ciglane predviđena izgradnja poslovnih i stambenih objekata. Mladen Čulić, čije je preduzeće vlasnik te lokacije i inicijator svih ovih aktivnosti posebno je zadovoljan činjenicom da je naišao na razumijevanje svih relevantnih organa, da je regulacioni plan usvojen jednoglasno, te da će jedan od najznačajnijih razvojnih potencijala Prijedora konačno biti stavljen u funkciju na opšte dobro.
Uporedo sa aktivnošću na izmjenama Regulacionog plana, vođena je i aktivnost oko pronalaska strateškog partnera. Taj partner se pojavio u vidu Fonda Verdispar iz Norveške sa sjedištem u Oslu, koji je inače trenutno najjači investitor u Hrvatskoj. Prema Čulićevim riječima pregovori sa predstavnicima ovog fonda počeli su prije desetak mjeseci, a okončani prije dvadesetak dana potpisivanjem ugovora o kupovini osnivačkih prava nad “Akleksa-promom”, čiju imovinu čini oko 113.000 m2 zemljišta. Prema Regulacionom planu, na tom prostoru, procijenjena je mogućnost izgradnje oko 160.000 m2 poslovnog i stambenog prostora. Čulićevo zadovoljstvo je tim veće što je ovo prvi projekat koji je potpisao ovaj fond na području cijele Bosne i Hercegovine, i što je ta čast pripala baš projektu sa područja prijedorske opštine, i štoje upravo on posredovao u tome. Prema nekim grubim procjenama, ukupna investicija u izgranju onoga što je predviđeno regulacionim planom kretala bi se između 60 i 70 miliona eura.
Predstavnici ovog fonda, uskoro bi u Prijedor trebalo da dovedu veći broj poslovnih ljudi i potencijalnih investitora iz Norveške, kako bi se na licu mjesta upoznali o mogućnostima ulaganja.
Vrijeme početka realizacije investicija, zavisi u prvom redu od toga u kojem će vremenu domaći državni i lokalni nadležni organi biti spremni da izdaju potrebnu dokumentaciju. Od toga će zavisiti i moguće dalje širenje aktivnosti ovoga fonda na području Republike Srpske, pa i Bosne i Hercegovine, a početak realizacije investicija otvoriće i velike mogućnosti za angažovanje domaće građevinske operative, ali i čitavog niza drugih djelatnosti.
U toku su pregovori sa investitorima i za preostalih oko 122.000 m2 zemljišta bivše ciglane, koje je u vlasništvu DOO “Čulić”, na kojem je takođe predviđena poslovna i stambena izgradnja.
Pitanje ponovnog pokretanja proizvodnje opekarskih proizvoda s obzirom na utvrđene rezerve najkvalitetnijih glina i dalje je otvoreno, i uvršteno u Strategiju razvoja prijedorske opštine. Vlada Republike Srpske je spremna da dâ koncesiju na eksploataciju sirovine ozbiljnom investitoru, koji će garantovati da će u roku od tri godine izgraditi fabriku i početi sa proizvodnjom. I sa ovom mogućnošću takođe su upoznati predestavnici Verdispara, koji će se o tome izjasniti kad za to dođe vrijeme.
 

· Svi smo mi Broj 1.
Joined
·
19,170 Posts
Discussion Starter · #4 ·OSNOVANO UDRUŽENJEZA ZAŠTITU OČUVANJA TRADICIJE NARODNOG BLAGA POTKOZARJA „ TEODORA “, PRIJEDOR

Na inicijativu lica koja se bave poslovima kućne djelatnosti na području opštine Prijedor, u ponedeljak 04.08.2008. godine je održana osnvačka skupština Udruženja za zaštitu očuvanja tradicije narodnog blaga Potkozarja „TEODORA“, Prijedor, u prostorijama Preduzetničkog inkubatora Prijedor.

Osnivači su 21 fizičko lice, koja se bave ili koja su povezana sa obavljanjem djelatnosti i poslova kućne radinosti , te srodnih djelatnosti koja se odnose na nacionalnu i kulturnu baštinu Potkozarja sa područja opštine Prijedor i susjednih opština uz planinu Kozaru.

Udruženje je osnovano sa slijedećim ciljevima: promocija i njegovanje tradicije, očuvanje kulturnog naslijeđa sa naglaskom na unaprijeđenju uslova obavljanja kućne djelatnosti sa motivima i specifičnostima etno elementa Potkozarja, te jačanje podrške samozapošljavanju, poštujući principe multietničnosti i multikulturalnosti.
 

· Svi smo mi Broj 1.
Joined
·
19,170 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Opština Prijedor ulaže u rudarstvo
Usvojenom Strategijom razvoja opštine Prijedor predviđeno je da se u ovoj opštini u narednom petogodišnjem periodu u privredni razvoj uloži 108,7 miliona maraka.

Najveći dio planiranih sredstava ili 87,7 miliona maraka namjerava se uložiti u aktiviranje kopa željezne rude Buvač i u pokretanje eksploatacije iste rude u Ljubiji, dok će preostalih 21 milion maraka biti usmjereni u 14 drugih projekata koji se između ostalog odnose na osnivanje poslovnih, industrijskih zona u opštini, za ispitivanje mineralnih sirovina, materijala u rudarstvu i građevinarstvu, izradu dokumentacije i izgradnju kapaciteta za preradu nemetala, dalji razvoj preduzetničkog inkubatora, te na podršku uvođenja standarda kvaliteta i na obuku budućih preduzetnika, menayera.

Novčana sredstva za realizaciju predviđenih 16 projekata planiraju se obezbijediti iz različitih izvora, među kojima su tekući prihodi lokalne vlasti, transferi od centralne vlasti, kreditno zaduživanje lokalne zajednice, sredstva ostvarena prodajom imovine i prihodi od privatizacije, koncesije, kao i finansijsko učešće privatnog sektora.

Prijedorska opština će iz vlastitih izvora obezbijediti oko 14 miliona maraka, od čega će najveći dio, oko devet miliona maraka, biti uložen u osnivanje poslovnih, industrijskih i slobodnih zona, dok 3,5 miliona maraka planira izdvojiti kao garantni depozit u Fondaciju za razvoj Prijedor.
 

· Svi smo mi Broj 1.
Joined
·
19,170 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Fortis grupa ulaže u Ljubijsku Livnicu 400.000 eura
Ulaganja će dovesti do povećanja proizvodnje sa sadašnjih 30 na 90 tona odlivaka mjesečno... ..

"Fortis grupa" iz Prijedora, u čijem se sastavu nalazi devet preduzeća iz oblasti niskogradnje, investiraće 400.000 eura za osavremenjivanje procesa proizvodnje u ljubijskoj "Livnici", potvrdio je direktor "Fortis grupe" Dragan Čorokalo.

- Livnica je stara više od devedeset godina, tako da su bila neophodna veća finansijska ulaganja radi poboljšanja kvaliteta procesa prozivodnje, a time i finalnog proizvoda, rekao je Čorokalo.

On je istakao da će kupovinom nove livnice iz Hrvatske i njeno instaliranje u pogon u ljubiji, dovesti do povećanja proizvodnje sa sadašnjih 30 na 90 tona odlivaka mjesečno.

Ovim će vrijednost godišnje proizvodnje biti povećana sa sadašnjih milion KM na tri miliona KM.

Glavni tehnolog "Livnice" Žarko Đurđinovski naglasio je da ovom investicijom u novu tehnologiju proizvodnje ljubijska "Livnica" prati svjetski trend u teškoj i metalnoj industriji.

Sa primjenom nove tehnologije i povećanjem asortimana i kvaliteta odlivaka kao finalnih proizvoda planirano je proširenje tržišta na koje će odlivci biti plasirani, tako da već postoje ugovoreni poslovi sa firmama iz Hrvatske i Austrije koji čekaju završetak investicionog ulaganja "Fortis grupe" u "Livnicu".

- To će značiti i otvaranje novih 15 radnih mijesta, pored sadašnjih 20, rekao je Đurđinovski, dodajući da na području Prijedora i šireg okruženja nema livaca i kalupara, te će novoprimljene radnike edukovati uz rad.

Sirovinska baza za proizvodnju u "Livnici" do sada je bilo staro gvožđe, a sa novim tehnologijama pristupiće se uvozu sirovine iz Rusije što će finalnom proizvodu dati dodatni kvalitet i izdržljivost, a smanjiti težinu i skratiti postupak proizvodnje.
 

· senior member
I don't know sh*it about fu*ck
Joined
·
19,067 Posts
...dobre vijesti - hvala za info :)
 

· senior member
I don't know sh*it about fu*ck
Joined
·
19,067 Posts

· Svi smo mi Broj 1.
Joined
·
19,170 Posts
Discussion Starter · #15 ·U razvoj romske zajednice biće uloženo 630 miliona KM


BiH je prihvatila međunarodnu inicijativu da u razvoj romske zajednice na ovim prostorima uloži oko 630 miliona KM - izjavio je u srijedu uveče u Prijedoru predsjednik Saveza Roma BiH Bero Sejdić. On je istakao da se BiH na ovaj način uključila u međunarodni projekat “Program dekade” i stekla pravo korišćenja predprisutnim fondova EU. “Ovi fondovi nisu mali i njima bi trebalo da budu riješeni problemi stanovanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, a prije svega zapošljavanje Roma”, rekao je Bešić. U prostorijama prijedorskog udruženja Roma večeras su predstavljena četiri akciona plana koja je nedavno usvojio Savjet ministara BiH, koji, između ostalog, daju i odgovore kako da pripadnici romske populacije ravnopravno učestvuju na konkursima za zapošljavanje i da se riješi problem zapošljavanja Roma. Sejdić kaže da je romska nevladina mreža krenula u promociju ovih planova s ciljem da romskom narodu pojasni šta oni znače i šta bi im trebali donijeti u narednih sedam do osam godina. Cilj ove prezentacije bilo je i predstavljanje Informacionog centra Vijeća Roma BiH, koji je počeo sa radom u okviru Projekta “Podrška romskoj nacionalnoj manjini”. “Cilj nam je da putem ovog centra informišemo javnost o onome šta rade državne institucije, međunarodne i romske organizacije, kao i sve ostale koje se bave pitanjima Roma”, rekla je korodinator Informacionog centra Sanela Bešić. Ona je istakla da će 15 mladih ljudi, koji su prošli obuku, redovno prikupljati ove informacije i plasirati ih kroz razne biltene i izvještaje. Večeras je predstavljen i prvi dvojezični romski magazin pod nazivom ” Crno bijeli svijet” pokrenut sa ciljem da se romski jezik, kultura i tradicija sačuvaju od zaborava. U Republici Srpskoj ima oko 25 000 Roma i od njih je svega dva odsto radno aktivno. U Prijedoru od ukupno 650, stalni posao imaju samo dva Roma.
 

· Banned
Joined
·
5,150 Posts
Evo da i ja doprinesem ovom threadu

Posao za 750 ljudi
Objavljeno u kategoriji:Zaposlenje

PRIJEDOR, Kompanija za proizvodnju čelika “Arcelor Mital Prijedor” obilježava četvrtu godišnjicu uspješnog poslovanja tokom koje je obezbijeđeno 750 radnih mjesta.

U saopštenju ove kompanije navodi se da je jedan od najvažnijih nedavnih projekata bilo ponovno pokretanje integrisane proizvodnje u čeličani “Arcelor Mital Zenica”.

“Naše kolege u Zenici su obavile izvanredan posao u prevazilaženju ogromnih tehničkih poteškoća vezanih za ponovno pokretanje pogona koji nije bio u funkciji više od 17 godina”, rekao je direktor ove kompanije Murari Mukerdži i dodao da je ovo za Prijedor znači sigurno i stabilno lokalno tržište za ovu proizvodnju u doglednoj budućnosti.

Mukerdži je istakao da će na kraju procesa železara u Zenici od Prijedora uzimati 80 odsto potrebne rude gvožđa, a da će ova simbioza nastaviti da ima značajne ekonomske efekte na obje zajednice u narednim godinama.

Novi rudnik, za koji su planirane investicije od više od 30 miliona evra, obezbjediće proizvodnju rude gvožđa u najmanje narednih dvadeset godina, navodi se u saopštenju.

Iz “Arcelor Mital Prijedor” podsjećaju da su tokom prve četiri godine bili fokusirani na dva streteška cilja.

“Prvi je planirano postepeno zatvaranje, a potom i rekultivacija postojećeg rudnika `Jezero`, koji koji će biti u funkciji još nekih godinu dana. Drugi se tiče investicija i priprema za razvoj novih iskopavanja na lokalitetu `Buvač`”, dodaje se u saopštenju.

“ArcelorMittal” najveća kompanija za proizvodnju čelika u svijetu, u čijem sastavu posluje “ArcelorMittal Prijedor”, prisutna je na prostoru prijedorske opštine već četiri godine, a za to vrijeme preduzeće je postalo najjače u ovoj branši na prostoru RS.

Preduzeće registrovano 12. avgusta 2004. godine i formirano kao zajedničko preduzeće s većinskim stranim kapitalom i s novim oblikom privrednog organizovanja na ovom prostoru.

“ArcelorMital” u više od 60 zemalja ima više od 320 000 zaposlenih.
 

· Banned
Joined
·
5,150 Posts
Za novi površinski kop kod Omarske 30 miliona evra
Objavljeno u kategoriji:privreda

PRIJEDOR, Kompanija za proizvodnju čelika “Arcelor Mitala Prijedor” planira da otvori novi površinski kop Buvač kod Omarske za šta je uložila 30 miliona evra.

Generalni menadžer kompanije “Arcelor Mitala Prijedor” Murari Mukardži kaže da su stručnjaci utvrdili da na tom novom kopu postoje ležišta u kojima se nalazi 45 miliona tona rovne rude, što znači da bi se eksploatacija na toj lokaciji mogla vršiti u narednih dvadesetak godina.

“To znači da ćemo polako, najkasnije do sredine naredne godine, za vršiti eksploataciju na dosadašnjem površinskom kopu Jezero, a proizvodnju prenijeti na Buvač”, rekao je Mukardži u intervjuu za “Nezavisne novine” i istakao da prijedorsko rudarstvo ima veliku perspektivu.

Govoreći o radu komapnije u RS Mukardži je istakao da su dobri poslovni, proizvodni i finansijski efekti postignuti prvenstveno zahvaljujući timskom radu, uspješnom menadžmentu, posvećenosti firmi i angažmanu svih 750 zaposlenih radnika, čije su prosječne plate veće od enitetskog prosjeka.

On je naveo da kompanija pomaže i razvoj “Elektroprivrede”, te drugih dobavljača opreme koji su im potrebni u proizvodnji.

“Svakako da i na druge načine pomažemo razvoj lokalne zajednice, jer svojim radom podržavamo i druge industrijske grane, poput željeznica, jer upravo smo zahvaljujući željeznici svoju proizvodnju do sada plasirali na ino-tržište”, kaže Mukardži.

Kada je riječ o odnosu sa Vladom RS on je istakao da je ostvarena fer i korektna saradnja, što je preduzeću potrebno u u implementaciji svih statutarnih procesa, a za lokalnu zajednicu “ArcelorMittal” grupacija “uvijek ima ispruženu ruku pomoći i podrške”.

On je istakao da je zaštita na radu glavni prioritet ta da je generalni menadžment kompanije početkom juna s predstavnicima međunarodnih asocijacija sindikata u oblasti rudarstva, metalurgije i metaloprerade potpisao globalni sporazum o zaštiti zdravlja i zaštiti na radu, koji će biti primjenjen u svim članicama ove kompanije u svijetu.

“ArcelorMittal” najveća kompanija za proizvodnju čelika u svijetu, u čijem sastavu posluje “ArcelorMittal Prijedor”, prisutna je na prostoru prijedorske opštine već četiri godine, a za to vrijeme preduzeće je postalo najjače u ovoj branši na prostoru RS.

Preduzeće registrovano 12. avgusta 2004. godine i formirano kao zajedničko preduzeće s većinskim stranim kapitalom i s novim oblikom privrednog organizovanja na ovom prostoru.
 

· Registered
Joined
·
2,868 Posts
^

The LNM group including Mittal steel acquired 51% of BH Steel in 2004, and pledged a minimum of 135 million dollars of investments so doing. They said that they would increase the production tenfold. Mittal and Arcelor fused so I guess this is a continuation of that.

Good news :) .
 

· Registered
Joined
·
160 Posts
Haj kontam ja Bihac i Prijedor ali Sanski Most pa nece svaki sokak svoj thread imati :eek:hno:


j/k ;)
Sta fali ako Prijedor ima svoj thread. Meni je to jako drag grad.
Nemojte misliti da sam neki vidovnjak ili prorok, :) ali odmah poslije rata sam vidio buducnost Sanskog Mosta, Bihaca, pa tako i Prijedora. Sva 3 grada/opstine ce dozivjeti jedan veliki boom, pa tako i bi.
 

· Svi smo mi Broj 1.
Joined
·
19,170 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Sta fali ako Prijedor ima svoj thread. Meni je to jako drag grad.
Nemojte misliti da sam neki vidovnjak ili prorok, :) ali odmah poslije rata sam vidio buducnost Sanskog Mosta, Bihaca, pa tako i Prijedora. Sva 3 grada/opstine ce dozivjeti jedan veliki boom, pa tako i bi.

Bosanska Krajina napokon dozivljava boom :cheers:
 
1 - 20 of 4797 Posts
Top