SkyscraperCity Forum banner

Procedury przetargowe

2344 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  Virgileq
Witam,
wiele osób nie ma pojęcia o procedurach przetargowych, myślę, że warto zgromadzić tu wszystkie informacje na ten temat. Jestem ciekawy jak wygląda taka procedura - np Urząd Miasta ogłasza przetarg, jaki jest czas przesyłania ofert ? ile dni po wybraniu oferty można składać protesty i jaki jest ich czas rozpatrywania... itp
1 - 2 of 2 Posts
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top