SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 6850 Posts

·
Registered
Joined
·
121 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Craiova Mall

Romania Shopping Centers Real Estate Retail To Let -Craiova Mall project will be built near Romanescu park by a Greek investors partnership, among which Elmec and Alesonor companies are. The mall, with a total built area of 122.000 sq. m, requires investments of 80 millions Euros. The actual working has begun this autumn and they foresee it will have been finished by the end of the 2009 first semester. The building will have two levels with services and retail spaces, a supermarket and an entertainment that will include cinema halls, bowling and billiards.A. Craiova Mall
B. Romanescu Park
 

·
Registered
Joined
·
121 Posts
Discussion Starter · #5 ·
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT


HOTĂRÂREA NR. ____

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2007.

Având în vedere raportul nr.12083/2007 al Direcţiei Urbanism prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Craiova nr.291/2006 referitoare la Planului Urbanistic Zonal privind schimbarea de destinaţie a terenului din zonă unităţi industriale în zonă de locuinţe şi dotări, în vederea construirii unui Mall S+P+2 şi imobile locuinţe P+2, P+4, P+6, P+8, P+10;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificată şi completată prin Legea 376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată şi completată prin Legea nr.289/2006;

În temeiul art.38 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit c şi art.46 alin. 2 lit. e din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr.286/2006;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Detaliu de modificare a Planului Urbanistic de Zonal privind “schimbarea de destinaţie a terenului din zonă unităţi industriale în zonă de locuinţe şi dotări pentru construirea unui Mall şi imobile locuinţe P+2, P+4, P+6, P+8, P+10”, în vederea modificării regimului de înălţime de la S+P+2 la 2S+P+2, precum şi a regimului de înălţime a locuinţelor de la P+2, P+4, P+6, P+8, P+10 la P+3, P+4, P+6 cu delimitare parcaj subteran şi suprateran, în municipiul Craiova, str. Caracal, nr. 146, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.291/2006.

Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Urbanism vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


RAPORT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru modificare HCL 291/2006 referitoare la PUZ privind schimbarea destinatiei terenului din zona unitati industriale, in zona de locuinte si dotari, in vederea construirii unui

mall S+P+2 si imobile locuinte P+2, P+4, P+6, P+8, P+10, cu noua solicitare, amplasare mall 2S+P+2 si 3 imobile locuinte P+3, P+4, P+6 cu delimitare parcaj subteran si suprateran, Str. Caracal, nr.146.In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si a Ordinului 1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru aprobarea Normelor metodologice privind formularele, procedura de autorizare si continutul documentelor - Planurile urbanistice de detaliu, sunt documentatiile prin care se stabilesc conditiile de amplasare si executare pe un anumit teren a uneia sau a mai multor constructii cu destinatie precizata, cu respectarea prevederilor celorlalte documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului si a conditiilor particulare generate de teren, de vecinatatile acestuia si de cerintele functionale.

In conformitate cu Legea 350/2001, modificata si completata cu Legea 289/2006, competenta de avizare, o au organismele teritoriale interesate, iar competenta de aprobare o are Consiliul Local al municipiului Craiova.

Prin documentatia elaborata de S.C. Aedilia Proiect S.R.L. , proiect nr 11/2007, se propune modificare HCL 291/2006 referitoare la PUZ privind schimbarea destinatiei terenului din zona unitati industriale, in zona de locuinte si dotari, in vederea construirii unui mall S+P+2 si imobile locuinte P+2, P+4, P+6, P+8, P+10, cu noua solicitare, amplasare mall 2S+P+2 si 3 imobile locuinte P+3, P+4, P+6 cu delimitare parcaj subteran si suprateran, Str. Caracal, nr.146, municipiul Craiova.

Documentatia a fost analizata si avizata (fara conditii), in sedinta Comisiei Tehnice de Urbanism, conform aviz nr.7 din data de 08.02.2007.

CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE APROBATE IN ZONA:

Conform P.U.G., terenul este amplasat in intravilanul municipiului Craiova cu destinatia de unitati industriale.

Obiectul Planului Urbanistic de Detaliu consta in detalierea reglementarilor - modificare HCL 291/2006 referitoare la PUZ privind schimbarea destinatiei terenului din zona unitati industriale, in zona de locuinte si dotari, in vederea construirii unui mall S+P+2 si imobile locuinte P+2, P+4, P+6, P+8, P+10, cu noua solicitare, amplasare mall 2S+P+2 si 3 imobile locuinte P+3, P+4, P+6 cu delimitare parcaj subteran si suprateran, Str. Caracal, nr.146, municipiul Craiova. In acest sens documentatia P.U.D. se incadreaza in prevederile P.U.Z. aprobat – P.O.T. max. = 44,46%, C.U.T. max.= 1,58 si regimul max. de inaltime - propunand reducererea P.O.T. = 40%, reducerea C.U.T. = 1,7 si renuntarea la 4 din cele 7 imobile cu destinatia de locuinte.

Amplasamentul studiat pentru amplasarea acestei constructii are drept vecinatati str. Caracal si statia de alimentare cu carburant Rompetrol la nord, Serele RADPFL si proprietati private la est, Parcul Romanescu la sud si Spitalul Militar la est.

SITUATIA EXISTENTA:

Amplasamentul studiat este delimitat de:

-la Nord: - str. Caracal,

-la Est: -Sere RADPFL si proprietati private,

-la Sud: -Parcul Romanescu,

-la Vest - Spitalul Militar.

Terenul prezinta o usoara panta, scurgerea apelor pluviale se face pe latura de nord precum si captarea in reteaua de canalizare pluviala.

REGIMUL JURIDIC:

Terenul solicitat pentru a se realiza obiectivul apartine a S.C. MICROCOM DOI S.R.L. conform Contract de Vanzare-Cumparare aut. cu nr.2096/19.12.2005 si a Actelor Aditionale la Contractul de Vanzare-Cumparare, autentificate cu numerele 276/22.02.2006, 512/22.05.2006, 1304/01.06.2006, 1444/16.06.2006 si conform Contract de Vanzare-Cumparare aut. cu nr.277/22.02.2006.

REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI:

Folosinta actuala a terenului este de curti constructii, urmand a fi eliberat in vederea realizarii obiectivului propus..

Suprafata de teren este de 60415,00 mp.

REGIM TEHNIC:

Conditiile de construibilitate ale terenului sunt:

- Tansformarea zonei din unitati industriale in zona locuinte si dotari;

- Cladirea centrului comercial va fi de tip hala 2S+P+2 cu structura din beton armat, inchisa cu pereti multistrat din panouri cu termoizolatie precum si cu pereti vitrati sau nevitrati de tip cortina, avand o forma dreptunghiulara in plan orizontal si va fi deservit de doua parcaje pentru vizitatori, unul subteran si unul pe teren. Pe laturile de vest si est ale Supermagazinului vor exista zone de parcare precum si de incarcare respective descarcarece vor fi operate de mijloace de transport rutier de mari dimensiuni, categoria TIR, existand si un traseu de ocolire a cladirii supermarketului pentru camioane de asemenea se prevede un inel de circulatie la nivelul terenului apt sa deserveasca zona de locuinte pentru mijloace de transport usoare de tipul autoturismelor pentru taxi, salvare, comisionari, posta etc.

- Regimul de inaltime al halei este 2S+P+2.

- Regimul de inaltime al zonei rezidentiale S+P+3, S+P+4, S+P+6.

- P.O.T. = 40%, C.U.T. = 1,7;

- aliniamentul propus este dat de frontul de N al terenului;

- accesul se va face din str. Caracal pentru public si aprovizionare marfa.

Propunem aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- pentru modificare Plan Urbanistic Zonal privind “schimbarea destinatiei terenului din zona unitati industriale in zona de locuinte si dotari in vedereaconstruirii unui mall S+P+2 si imobile locuinte P+2, P+4, P+6, P+8, P+10” aprobat cu HCL 291/2006 in vederea construirii unui mall 2S+P+2 si 3 imobile locuinte P+3, P+4, P+6 cu delimitare parcaj subteran si suprateran, Str. Caracal, nr.146.
 

·
Registered
Joined
·
121 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Parc Tehnologic IT

Crearea unui PARC TEHNOLOGIC UNIVERSITAR IT în Craiova, având ca obiective:
- crearea de condiţii atractive pentru desfăşurarea activităţilor economice şi de cercetare în domeniul IT, în condiţii de eficienţă, prin înfiinţarea Parcului Tehnologic, ca zonă delimitată teritorial, cu infrastructură, utilităţi şi servicii conexe centralizate adecvat;
- dezvoltarea activităţilor economice care determină angajarea personalului cu înaltă calificare, crearea de locuri de muncă şi scăderea migraţiei forţei de muncă din domeniul IT şi a cercetării în străinătate sau în alte domenii; concret, se urmăreşte angajarea unui număr de 650 absolvenţi în locuri de muncă nou create în Parc.
- stimularea partenerilor între sectoarele de cercetare-dezvoltare din domeniile universitar, privat şi public; concret, universitatea urmăreşte realizarea de venituri din cercetare-dezvoltare, generate de proiectele realizate în cadrul Parcului, de peste 50.000 USD anual, justificată de potenţialul existent;
- atragerea firmelor capabile să desfăşoare activităţi productive generatoare de produse cu valoare adăugată mare, destinate în special exportului, a firmelor naţionale şi internaţionale de renume în domeniul IT, a altor firme de prestigiu;
- stimularea dezvoltării economice şi creşterea volumului de investiţii regionale şi locale cu impact asupra întregii regiuni de Sud-Vest a României;
- consacrarea Parcului Tehnologic IT Craiova ca un centru de importanţă regională şi naţională în domeniul cercetării, dezvoltării, ca un incubator de firme şi soluţii de profil, ca un centru de competenţă şi generator de venituri din export IT prin firmele rezidente.
Motivaţie:
Realizarea proiectului PARC TEHNOLOGIC UNIVERSITAR IT în Craiova ar constitui un obiectiv major pentru întreaga zonă de sud-vest a ţării, reprezentând un reper privind investiţiile în cercetare şi înalta tehnologie şi totodată una dintre cele mai importante investiţii destinate zonei, atât prin mărime cât şi prin impactul economic şi social proiectat. Proiectul ar permite valorificarea superioară a vastului potenţial uman existent în domeniul IT prin crearea unui cadru adecvat şi integrat de exercitare şi ar permite atragerea în zonă a unor noi categorii de investitori. Totodată, proiectul ar constitui un puternic stimulent pentru activitatea de export de înalte tehnologii şi ar asigura un debuseu important pentru tinerii absolvenţi de specialitate.
Descriere:
PARCUL TEHNOLOGIC UNIVERSITAR IT va fi amplasat în centrul Craiovei, pe un teren în suprafaţă de 2.239 mp (care poate fi extins prin concesionare de la Consiliul Local, până la 6.536 mp), într-un ansamblu arhitectural adecvat, care va pune la dispoziţia rezidenţilor o suprafaţă totală desfăşurată de cca. 23.500 mp., dintre care 11.255 mp suprafaţa netă utilă destinată firmelor rezidente (4.550 mp pentru firme din domeniul IT şi telecomunicaţii, 2.580 mp pentru firme cu activităţi conexe) şi activităţilor de cercetare-dezvoltare ale Universităţii (4.125 mp). Complexul va mai dispune de un spaţiu expoziţional şi un centru de conferinţe în suprafaţă totală netă de 1.113 mp, precum şi de toate utilităţile şi serviciile centralizate aferente (acces internet, telefonie internă IP cu exchange local cu operatorii importanţi de telefonie fixă şi mobilă, studio TV, facilităţi multimedia, centru de producţie şi procesare documente, servicii de consultanţă juridică, managerială, financiar- contabilă, servicii financiare şi de resurse umane, servicii de ticketing, catering, etc.)
În acelaşi complex, 5 nivele sunt destinate activităţii de cercetare-dezvoltare proprii a Universităţii în domeniul IT.
Se preconizează ca structura firmelor rezidente să fie formată din peste 50% firme de profil IT şi telecomunicaţii, în total peste 30, după primii 3 ani, şi anume firme locale existente, start-up-uri, alte firme atrase de mediul de afaceri din Parc, facilităţile oferite şi de perspectiva proximităţii cu centrele de cercetare universitară, ca rezervor de Know-how şi resurse umane. Se va pune accent cu precădere pe atragerea firmelor care au activitate de export în domeniul IT.
În plus, se caută atragerea de instituţii financiare (bănci, fonduri de investiţii, firme de leasing) interesate să susţină activităţile desfăşurate în Parc, precum şi crearea de reprezentanţe ale firmelor potenţial beneficiare ale rezultatelor acestor activităţi.
În condiţiile legii, Parcul ar urma să obţină venituri din chirii şi alte activităţi specifice, urmând ca, din marja realizată, să asigure rambursarea finanţării necesare finalizării şi echipării infrastructurii.


This was modeled by me :banana2:
You can also download the model from here: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=497b596b1700fab8b53a287e5af0de9a

 

·
Registered
Joined
·
129 Posts
Ford cars are expensive, i think they wanna drop down the prices of the cars by coming here, cheap working people, a factory already build, and i think in good conditions.
repositioning on european market.
Ford will adapt for the native market as they did in western europe, if there is a dollar to be made they will get in the deal.
 
1 - 20 of 6850 Posts
Top