SkyscraperCity Forum banner

:dunno:

1 - 7 of 7 Posts
Dziarskim krokiem przed siebie. Plan na dzień prosty - najpierw tutaj, potem tam...jakiś papier, jakieś dokumenty, różne sprawy. Nie ma czasu. Wiele razy ta sama drogą, bez zmian.
A w tle coś niezwykłego, świetlny spektakl. Scena zalana blaskiem, spektakularne efekty specjalne. Tylko widza brak - zniknął, nie zauważył.
Nowa czołówka Jasia Fasoli? :D
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top