SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Banned
Joined
·
1,555 Posts
dobra, nie mam nic do Pszczyny, chętnie zobaczę jeszcze wiele wątków o niej, jednak Jędrzej niczego nowego nie pokazał, myślę, że po prostu chciał mieć kolejny link w ... no , jak się to niżej nazywa ;)
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top