SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· f a i r l i g h t
Joined
·
429 Posts
De QM2 komt over 'n paar weekies weer langs hier (Ålesund, Noorwegen), en vorige week was het nieuwe zuster schip van de Queen Mary hier nog (de Queen Victoria).

QM2 (vorig jaar):


QV:

Grote versie hier.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top