SkyscraperCity Forum banner

:)

[Radzionków] Biurowiec firmy Kanlux

7631 Views 6 Replies 7 Participants Last post by  nuloop
15
Projektant: medusagroup
Inwestor: KPE Nieruchomości
Wykonawca: Milimex
Użytkownik: Kanlux
Realizacja: 2015-16

Wszystkie zdjęcia są autorstwa Tomasza Zakrzewskiego (nie będę umieszczał wszystkich bezpośrednio na forum). Więcej informacji:
http://www.medusagroup.pl/projekty/biurowe/kanlux/

See less See more
1 - 1 of 7 Posts
Wybitny. Czysta forma, minimalizm połączony z wieloma materiałami. Na prawdę ciekawy. 10
1 - 1 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top