SkyscraperCity Forum banner
1 - 17 of 17 Posts

·
Administrator
Joined
·
37,228 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Bron: Building Business

Randstad raakt steeds verder achterop
DEGW en Jones Lang LaSalle bepleiten eenduidige visie
door Kees de Graaf

De positie van Nederlandse steden en de Randstad in Europa en de wereld staat volop in de belangstelling. Recent onderzoek wees bijvoorbeeld uit dat Amsterdam terrein verliest op steden als Barcelona. Over de positie van de Randstad in internationaal perspectief doen vergelijkbare, ietwat somber gestelde verhalen de ronde. Reden genoeg voor de onderzoekers van Jones Lang LaSalle en DEGW om onlangs een symposium aan deze thematiek te wijden, dat de titel en vraagstelling ‘Is the Randstad a World Winning City?’ meekreeg. Conclusie: de Randstad moet alles uit de kast halen om de opgelopen achterstand in te halen. Regio’s als de Deense Øresund-regio kunnen als lichtend voorbeeld dienen.

Joost Captijn, directeur van Jones Lang LaSalle Nederland, benadrukte dat Europa achterloopt bij de economische ontwikkeling in de VS. "Dat geldt in nog sterkere mate voor Nederland. Tegelijkertijd neemt de onderlinge concurrentie tussen regio’s toe en dat maakt het uiterst relevant om te onderzoeken welke factoren het succes of falen van een regio bepalen." Maar naast een grondige analyse is een blikverruiming noodzakelijk, aldus Captijn: "Het blijkt dat velen nog denken in oude kaders, met Amsterdam als het centrum van Nederland. Die tijd ligt achter ons: de Randstad is een netwerk van steden, waarbij door samenwerking geprobeerd moet worden om sterk te staan. We moeten de Randstad als één regio zien en daarmee de concurrentie met andere stedelijke regio’s in Europa aangaan. Alleen op zo’n manier kunnen we de fragmentatie doorbreken – onder meer op bestuurlijk niveau – waar we nu nog veel last van hebben."

Grote impact
Philip Tidd, directeur van DEGW Benelux, liet vervolgens in zijn presentatie zien welke ‘krachten’ er achter de veranderingsprocessen van steden en regio’s schuilgaan. Dan gaat het in de eerste plaats om de ‘megatrends’, zoals globalisering, individualisering en het verplaatsen van economische activiteiten over de wereld. Maar ook om demografische ontwikkelingen, de invloed van technologie, de ‘lifestyles’ en het ‘managen’ van de balans tussen werk en privé. Het zijn volgens Tidd ontwikkelingen met een serieuze impact. Zo veroudert de beroepsbevolking in het Westen in een snel tempo, waarmee extra druk wordt gezet op het verplaatsen van werkgelegenheid naar landen met een groeiende en goedkope beroepsbevolking (‘offshoring’ naar het Verre Oosten en ‘nearshoring’ naar de goedkope lonen landen in het voormalige Oostblok).

Aangezien geografische grenzen nauwelijks meer betekenis hebben en vooral economisch van aard zijn, ziet Tidd zeer grote ondernemingen ontstaan, die in economisch opzicht soms groter zijn dan de economieën van landen. In gebieden als Azië wordt door deze ondernemingen volop geïnvesteerd, wat leidt tot een spectaculaire groei van steden, aldus Tidd. "In Korea worden in vijf jaar tijd complete steden uit de grond gestampt, met investeringen die rond de 10 miljard bedragen. Dat is wat anders dan ons oeverloze gepraat over de Zuidas; deze steden zijn klaar voordat men met de realisatie van de Zuidas is begonnen."

Hoe kunnen de Europese steden de concurrentie met de Asian Tigers aangaan? Tidd pleit ervoor in Europa in aansluiting op de cultuurhistorie van steden betekenisvolle plekken te creëren, waar mensen graag willen wonen en werken, waar ze willen blijven. Op zo’n moment kunnen de fysieke en de virtuele ruimte elkaar ontmoeten en kun je als regio de strijd aangaan met andere gebieden. De Randstad doet het op dat punt (nog) niet goed, aldus Tidd: "In de Nota Ruimte wordt twintig jaar vooruit gekeken en vervolgens maken de planners direct de overstap naar het microniveau, waarbij een stad als Delft doodleuk concurreert met Den Haag. Daar ontbreekt een schaalniveau: het schaalniveau van de regio. In landen als Denemarken, met de Øresund -regio, heeft men dat een stuk beter begrepen."

Stijgers en dalers
Welke steden en regio’s in de wereld winnen en verliezen werd duidelijk uit de presentatie van Jeremy Kelly, adjunct-directeur Research van Jones Lang LaSalle UK. Het onderzoeksprogramma ‘World Winning Cities’ werd enkele jaren geleden door Jones Lang LaSalle geëntameerd, om zicht te krijgen op de relatie tussen sociaal-economische ontwikkelingen en het presteren van steden. In het kader van het programma werden onder meer enkele nieuwe indices ontwikkeld, zoals de offshoring-index, om daarmee de ontwikkeling van steden en regio’s en hun onderlinge verhouding te kunnen duiden. De onderzoekers van Jones Lang LaSalle selecteerden 125 steden, die inmiddels zo’n tien jaar worden gevolgd. Opvallende stijgers zijn volgens Kelly Dublin, Dubai, Shanghai en Bangalore. De aard van het succes is per stad verschillend: "Dublin – de Celtic Tiger – doet het goed op onderwijs, belastingklimaat en EU-fondsen, terwijl Bangalore de favoriet is van de offshorers. Deze laatste stad trekt bijvoorbeeld veel ondernemingen uit Noord-Amerika aan. Terwijl het in Dublin en Bangalore vooral om de mensen gaat, staan in Dubai en Shanghai vooral de visie en de fysieke infrastructuur centraal."

Volgens Kelly kunnen steden en regio’s in tien jaar tijd een forse ontwikkeling doormaken. Gemeten naar thema’s als economie, technologie, milieu en cultuur kunnen zich ‘rising urban stars’ voordoen. Barcelona, Kopenhagen (het nieuwe knooppunt in de Øresund-regio) en Barcelona zijn daar voorbeelden van. En de Randstad? "De laatste jaren succesvol op het gebied van werkgelegenheidsgroei, zeker in een stad als Utrecht. De vastgoedsector heeft het goed gedaan en het aantal vestigingen van internationale ondernemingen heeft zich goed ontwikkeld. De vooruitzichten zijn echter minder florissant. Vergeleken met andere regio’s kan de Randstad bogen op een goede levensstandaard, cultuur en infrastructuur, maar ten aanzien van innovaties en bijvoorbeeld de verbindingen tussen bedrijven en de academische wereld doet de Randstad het veel minder goed." Kelly pleitte voor een meer samenhangende visie op de Randstad: "De steden daarbinnen kunnen zich specialiseren én samenwerken. Dat vereist wel het denken in één vastgoedportefeuille voor de gehele Randstad en het voorkomen van onnodige concurrentie tussen de steden onderling. Nu is er te veel sprake van een gefragmenteerde regio. Er zijn strategische allianties nodig tussen de publieke en private sector om die fragmentatie te doorbreken."

Eric Martens, directeur Research & Consulting van Jones Lang LaSalle Nederland, zoomde nader in op de Nederlandse situatie en op de Randstad als regionaal concept. Hij schetste evenmin een bijzonder positief beeld: "Er wordt onvoldoende samengewerkt tussen de steden. Rotterdam en Utrecht bieden zich beide aan voor de start van de Tour de France; dat werkt contraproductief. In plaats van het belang van individuele, elkaar beconcurrerende steden had men het unieke karakter van de Randstad moeten profileren, bijvoorbeeld door een etappe die op één dag langs de vier stadcentra en door het Groene Hart zou voeren." Op het gebied van het vastgoed spelen andere problemen, zoals het forse overaanbod in de kantorensector. Martens: "Op dat punt is er behoefte aan een gecoördineerde marktstrategie voor de gehele Randstad, zoals Jeremy Kelly al aangaf. Wanneer voor de Zuidas wordt gekozen als hét central business district, dan moeten andere steden een stapje terug doen. De ruimtelijke strategie van de verschillende steden moet beter op elkaar worden afgestemd."
Volgens Martens is de positie van de Randstad de laatste tijd aanzienlijk aangetast. Ingrijpen is noodzakelijk: "Er worden wel stappen gezet, maar het tempo daarvan moet fors omhoog. Provincies, de grote gemeenten en de stadsregio’s hebben nu aangekondigd aan een gezamenlijke Randstad-marketing te gaan werken en dat werd hoog tijd. Alleen dan kan de Randstad worden teruggebracht in de top-5 van Europese stedelijke regio’s." Volgens Philip Tidd is dit niet alleen een Nederlands probleem, maar een Europees probleem: "Er is hier sprake van te veel politici en over-regulering. De Randstad kan het zich echter niet veroorloven om zich daarachter te verschuilen: je moet iets doen. Het vinden van een gemeenschappelijk ‘merk’ is niet eenvoudig en ook niet zonder gevaar – zie Coca Cola – maar je moet er wel over nadenken. Duidelijk is dat de toekomstige generaties sterk in termen van netwerken zullen denken. Dat is een heel andere benadering dan de verouderde denkbeelden in de vastgoedsector. Wanneer de Randstad erin wil slagen om goed opgeleide mensen vast te houden, zal er onder meer moeten worden geïnvesteerd in de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven. Daarmee geef je begrip kenniseconomie werkelijk inhoud en kun je de concurrentie met andere gebieden aangaan."

Succes in Denemarken
Terwijl de Randstad kwakkelt, gaat het met de Øresund-regio aanzienlijk beter, zo bleek uit de presentatie van Anne Møller-Andersen, projectdirecteur van het Øresund Design Center. Zij ging in op de manier waarop het merk ‘Øresund’ de afgelopen jaren is gecreëerd en hoe daarmee een regio succesvol op de kaart van Europa is gezet. Het gaat hier om een regio tussen Denemarken en Zweden, met 3,5 miljoen inwoners, waar de aanleg van de vaste oeververbinding in 2000 heeft gezorgd voor een belangrijke impuls. "Op basis van de aanwezigheid van een goed opgeleide bevolking wilden we deze regio aantrekkelijk maken voor de vestiging van ondernemingen. We wilden van de non-list naar de long-list, oftewel meer in beeld komen bij bedrijven die nadenken over hun vestigingsplaatsen. Om dat te bewerkstelligen, werd in 1993 gestart met het bouwen van het merk Øresund. Op dat moment werd de beslissing genomen om de brug te maken tussen Denemarken en Zweden. De burgemeesters van Kopenhagen en Malmö – inmiddels goede vrienden! – zagen de meerwaarde van samenwerking in en stelden het Øresund-comité in, dat met voorstellen moest komen voor een gezamenlijke aanpak." Die aanpak, mede gevoed door EU-fondsen, resulteerde onder meer in het intensiveren van de samenwerking tussen universiteiten, wetenschapscentra, bedrijven en overheden. "De technologie die aan de universiteiten wordt ontwikkeld, moest bijvoorbeeld meer en beter naar de bedrijven worden gebracht. Maar het betekende ook dat de investeringsmaatschappijen in beide landen intensiever gingen samenwerken, om gezamenlijk de regio onder de aandacht te brengen bij investeerders en bedrijven. Door dat heel professioneel te doen, ontstond er ook draagvlak bij de lokale bedrijven en burgers voor de Øresund-strategie. Zij werden evenzeer ambassadeurs van de Øresund-regio. Zij zagen zichzelf als onderdeel van het merk Øresund."

In de presentatie naar buiten toe werd op een reële wijze (– Møller-Andersen: "Overdrijf niet, maar wees ook niet te bescheiden" –) de nadruk gelegd op de kwaliteiten van de regio: een goed opgeleide beroepsbevolking, de aanwezigheid van ICT, lage criminaliteit en een hoge quality of life. Dat bundeling ook helpt om hoger op de ‘lijstjes’ van steden van regio’s te komen, bleek uit de samenvoeging van de veertien universiteiten in de regio in één Øresund-universiteit. Deze bleek in één pennestreek een van de grootste universiteiten van Europa te zijn geworden. Voor de Øresund Science Region en Øresund Design Center werden vergelijkbare samenwerkingen op touw gezet, waar het bedrijfsleven ook aan meebetaalde. De Deense: "Met succes: we zijn als regio Stockholm gepasseerd, vanouds de koploper in Scandinavië. De lange termijn visie van onze bestuurders sorteert nu, tien jaar na het besluit om de brug aan te leggen, effect." Møller-Andersen benadrukte tenslotte het belang van het bevorderen van innovatie: "Vastgoed is leuk, maar het zijn alleen bakstenen. Dat is eigenlijk het ouderwetse denken. Het gaat erom dat je op een strategisch niveau de samenwerking zoekt tussen publiek en privaat en tussen de verschillende onderdelen van de regio, zoals universiteiten en ondernemingen. Dan kun je verbindingen gaan leggen en ontstaat er meerwaarde."

Meer informatie over de onderzoeken en ranglijsten van Jones Lang LaSalle is te vinden op www.joneslanglasalle.com (research). De Øresund-regio heeft meerdere websites, waaronder www.oresund.com en www.oresund-design.org.
 

·
NascorInArgillaWalacria
Joined
·
3,842 Posts
Overdrijven is een vak apart, lijkt erop dat alleen degene die het hardste moord en brand schreeuwen gehoord worden. Maar goed, de Randstadsteden mogen idd meer op elkaar worden afgestemd.
 

·
efil4oremirp
Joined
·
3,920 Posts
Ja maar... Ik heb een maand geleden hier nog gelezen dat de hele wereld zo jaloers is op onze geweldige supermetropool genaamd Randstad! Is dat gebied dan zo verpauperd de laatste maand?

Ik zeg Rotterdam en Den Haag samenvoegen, Delft platgooien, op een ouwe kerk na en om die ouwe tinnefzooi heen een heel nieuw centrum voor Rotterhage bouwen, met wolkenkrabbers waar ze zelfs in Dubai nog een puntje aan kunnen zuigen. Dan staat de Randstad weer op de kaart!
 

·
Digue-le-Bois
Joined
·
1,225 Posts
Dat stukje over de tourstart klopt wel. Waarom moeten Rotterdam én Utrecht nu weer een aanbod doen. Opzouten met die Utrechters. Rotterdam in de tour heeft toch veel meer uitstraling. Rotterdam for the tour, dan mag Utrecht wel de korfbalfinale hebben.
 

·
Registered
Joined
·
6,713 Posts
Boschdijk said:
Dat stukje over de tourstart klopt wel. Waarom moeten Rotterdam én Utrecht nu weer een aanbod doen. Opzouten met die Utrechters. Rotterdam in de tour heeft toch veel meer uitstraling. Rotterdam for the tour, dan mag Utrecht wel de korfbalfinale hebben.
Toontje lager over mijn stad, jochie! Er hebben zich veel mensen bijzonder goed ingezet om die Tour etappe naar Utrecht te krijgen, al is het nog niet geheel zeker. Utrecht was daarnaast ook de eerste met dit voorstel, voordat rotterdam ertussen kwam. Dus nou geen gemekker en blij zijn als die tourstart in Nederland plaats gaat vinden. Het zal voor Utrecht een goede promotiecampagne zijn, en daarnaast aardig wat geld in het laatje brengen.
 

·
Banned
Joined
·
10,136 Posts
ach wie maakt zich sappel om Dubai of Shanghai. Een mensenleven telt daar niet. Dubai wordt door zwaar onderbetaalde, onverzekerde slaven uit de grond gestampt. Barcelona ligt in een land waar tientallen jaren miljarden guldens ingepompt zijn.
Dit is arropraat. Ergens elders als het ideaal voorstellen om betere kansen te krijgen op staatskosten.
 
Joined
·
40,133 Posts
Je hebt wel gelijk Eus. En dat Oresund gebied bij Kopenhagen-Malmo, is dat nou zo'n succesverhaal? Volgens mij valt dat allemaal wel mee, ik heb nog geen verhalen gehoord over 5% + groei daar ofzo...

En doet Nederland het zo slecht? Dat hi tech park bij Eindhoven groeit volgens mij als kool, op de Zuid-as wordt flink gebouwd, en ook in Rdam komt steeds meer van de grond. En onze universiteiten doen het ook nog steeds goed.

En daarnaast kunnen zelfs de grootste kanslozen zich hier nog 3 pakjes sigaretten per dag veroorloven...
 

·
Banned
Joined
·
10,136 Posts
Indien je Utrecht-Arnhem-Den Bosch als gebied ziet, haal je soortgelijke resultaten. Zodra iedereen de EU afspraken tegen zich ziet keren, dan heeft Duitsland een enorme voorsprong omdat het als enige land ter wereld de CO2 uitstoot heeft verminderd. Dan zou de Betuwelijn ineens waardevol blijken. Die as blijft de hoofdader van de EU.

BBC World Service stelde de handel in CO2 quota laatst voor als op Wall Street. Milieu- en natuurbeleid zullen hoe dan ook economische waarde krijgen! Iedereen die zo scheldt op de Raad van State als er weer eens een ADO stadion worden opgehouden, moet nog eens beseffen wat ene Fortuyn zei over files: "helemaal niets aan doen!"
 

·
Registered
Joined
·
21,814 Posts
Soms lijkt gras ergens anders niet alleen groener, maar IS het ook groener. Ik heb er geen enkel probleem mee. De huidige wererld biedt voor Nederlanders (dwz een volk met geld en vrije toegang tot vele landen) ZOVEEL mogelijkheden, eigenlijk ongelooflijk en ongekend. Als je van flink groen houdt ga je elders wonen (Miami Beach/Sunny Isles kan ik van harte aanraden; werkgelegenheid te over, visum en werkvergunning geen probleem) en neem je genoegen met wat minder groen, dan blijf je lekker hier.
 

·
Registered
Joined
·
1,665 Posts
Ja Sol inderdaad, ik had het er nog over met vrienden laatst... als Nederlander ben je haast overal welkom, leuk is dat he? Als Fransman of Duitser moet je toch al harder oppassen waar je je laat zien.
 

·
Digue-le-Bois
Joined
·
1,225 Posts
ill-b said:
Toontje lager over mijn stad, jochie! Er hebben zich veel mensen bijzonder goed ingezet om die Tour etappe naar Utrecht te krijgen, al is het nog niet geheel zeker. Utrecht was daarnaast ook de eerste met dit voorstel, voordat rotterdam ertussen kwam. Dus nou geen gemekker en blij zijn als die tourstart in Nederland plaats gaat vinden. Het zal voor Utrecht een goede promotiecampagne zijn, en daarnaast aardig wat geld in het laatje brengen.
Ik ben geen jochie, dus let zelf op je woorden vriend. Ik zie persoonlijk de tourstart liever in Rotterdam, mocht dat niet doorgaan ben ik ook blij als het in Utrecht gebeurt. Maar ook in Rotterdam hebben veel mensen zich er voor ingezet en zal het veel geld in het laatje brengen en een goede promotie zijn. Dat ze in Utrecht de eerste waren kan natuurlijk, maar dat vind ik geen argument.
 
1 - 17 of 17 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top