SkyscraperCity Forum banner

na co idziesz do kina?

repertuar

1453 Views 5 Replies 5 Participants Last post by  Han Solo
1 - 6 of 6 Posts
Zimne piwko plus widok z baru na górze to jest to, szczególnie jak już jest ciemno. Fajny klimat kiedyś tam był :)
Taki apokaliptyczny klimat :)
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top