Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 174 Posts

·
Moderator
Joined
·
51,825 Posts
Discussion Starter · #1 ·
POS Martinkovac I. faza


U okviru projekta POS Martinkovac I. faza čiji je početak planiran za konac 2018. godine bit će izgrađeno 90 stanova čija će se prodajna cijena po m2 kretati ispod 9.000 kn/m2, smještenih u tri višestambene građevine, ukupne investicijske vrijednosti 54 mil kn. Po provedbi postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i radove građenja, početak gradnje planiran je za konac 2019. godine. Svi stanovi koji će biti izgrađeni prodavat će se temeljem ranije izrađenih lista prvenstva Grada Rijeke već tijekom procesa projektiranja i gradnje

Lokacija

https://apos.hr/projekt/pos-martinkovac-i-faza
 

·
Moderator
Joined
·
51,825 Posts
Discussion Starter · #3 ·
POS Martinkovac I. fazaLokacija

Prostor na kojem se planiraju graditi predmetne zgrade definiran je DPU-om stambenog područja Martinkovac. Lokacija je smještena u jugoistočnom pretežno neizgrađenom dijelu naselja Martinkovac, na zapadnom dijelu Grada Rijeke, između zaobilaznice na jugu i ceste Rijeka-Kastav (D-304) na sjeveru. Dvije višestambene građevine biti će smještene na novoformiranim česticama površine 4.140 m2 za građevinu Dp5 i 2.082 m2 za građevinu Dp7, ukupne površine 6.222 m2. Veličine novih građevinskih čestica biti će definirane vanjskim gabaritima zgrada, te uvjetima iz prostorno-planske dokumentacije.

Lokaciji se prilazi putem postojećih ulica Martinkovac i Dražice na koje se nadovezuje nova pristupna cesta i potrebna komunalna infrastruktura. Građevinske čestice leže na nagnutome terenu orjenitarnom prema jugozapadu. Na ovoj lokaciji već djelomično postoji potrebna komunalna infrastruktura: sanitarna i oborinska odvodnja, vodovodna instalacija, elektroinstalacija, javna rasvjeta i telekomunikacijska infrastruktura.

Organizacija prostora i oblikovanje

Tipologija građevina se usvaja iz DPU-a stambenog područja Martinkovac. Na predmetnim planskim česticama Dp5 i Dp7 ucrtana je površina za izgradnju unutar čestica, te dodatno prijedlog formiranja volumena zgrade. Na planskoj čestici Dp7 se predlaže izgradnja jednog izduženog volumena katnosti P+5, dok se na planskoj čestici Dp5 predlaže izduženi volumen zgrade razdvojiti cenzurom manje katnosti. Na planskoj čestici Dp5 postavila bi se zgrada longitudinalno postavljenog volumena sa cezurom na 1/3 duljine. Zgrada bi bila postavljena uz sjeverni rub gradivog dijela čestice, ostavljajući sa južne strane plato potreban za smještaj prometa u mirovanju. Zgrada na planskoj čestici Dp7 također bi zadržala izduženu formu volumena, pozicioniranu uz sjeverni rub gradivog područja kako bi se sa južne strane oslobodio prostor za smještaj parkiralšta. Prilikom odabira materijala i vanjskog oblikovanja projektant će voditi računa o već postojećoj okolnoj izgradnji.


Glavne konstruktivne karakteristike

Građevine su zamišljene kao armiranobetonske monolitne konstrukcije. Glavne vertikalne nosive elemente činili bi AB zidovi i zidni nosači. Prostor suterena je planiran u funkciji parkirakišnih mjesta, spremišta za čišćenje zgrade i spremišta u vlasništvu stanara. Vertikalna komunikacija ostvarila bi se AB dvokrakim stubištem i dizalom.


Dimenzije i katnost

Planirana građevine sastojale bi se od suterena (prizemlja) i 5 katova tj. ukupno 6 etaža. Etažnost obje građevine je S(P)+5. U tekstualnom dijelu plana su jasno određene udaljenosti gabarita zgrade od ruba čestice, gabariti zgrada se planiraju pozicionirati u skladu sa uvjetima iz tekstualnog dijela plana i ulaznim parametrima lokacije i projektnog zadatka.


Tipologija, raspored i orijentacija stanova

Svaka zgrada imala bi dvije stubišne vertikale, a predviđena je shema sa tri stana na stubište. Planirana struktura stanova za cijeli projekt je sljedeća:

r/b Tip stana Broj stanova Površina stana sa spremama (m²)
1. 1S+DB 25 cca 47 m²
2. 1S+DB – prilagodljivi 10 cca 47-82 m²
3. 2S+DB 55 cca 82 m²
4. 3S+DB 2 cca 138 m²

Sve stambene jedinice čine samostalne uporabne cjeline. Pristup do pomoćnih prostora i stambenih jedinica, će se omogućiti preko okućnice, te zajedničkog stubišta i hodnika koji će povezivati svih šest etaža. Stubišta će biti smještena uz sjeveroistočna pročelja. Stanovi su orijentirani sa dnevnim boravcima prema jugozapadu i jugoistoku. Od ukupno 92 stana koji se planiraju izgraditi, 35 je jednosobnih odnosno jednosobnih s dnevnim boravkom, 55 ih je dvosobnih odnosno dvosobnih s dnevnim boravkom, dok bi 2 stana bila trosobna odnosno trosobna s dnevnim boravkom.


Zajednički prostori

U suterenu se planira smjestiti ulaz sa kolno-pješačke površine i spremišta stanara, te spremište sredstava za čišćenje i za bicikle. Svaka zgrada imati će lift i pješačku komunikaciju od suterena do 5. kata.


Okoliš

Unutar zahvata postoji već zelenilo i drveće koje treba sagledati u smislu njegove vrijednosti, a novo visoko zelenilo biti će posađeno između parkirnih mjesta i na pješačkim prolazima između zgrada. Na okrupnjenim dijelovima zelenih površina planiraju se organizirati grupe za sjedenje, a raznim popločenjima kolnih i kolno-pješačkih površina planira se dodatno unaprijediti kvalitetu hortikulturnog uređenja oko zgrada. Promet u mirovanju je riješen unutar granica parcele novoplaniranih stambenih objekata i dijeli prostor sa društvenim sadržajima (parkovi, staze, zelenilo, javni prostori...) koje je potrebno detaljnije razraditi kroz projekt. Broj parkirnih mjesta će se odrediti sukladno važećim prostorno planskim propisima, a namanji broj parkirnih mjesta je koji se mora postići je 161 od koji se najmanje 5% mora odnositi na parkirna mjesta pristupačna osobama smanjenje pokretljivosti.https://apos.hr/projekt/pos-martinkovac-i-faza
 

·
Moderator
Joined
·
51,825 Posts
Discussion Starter · #4 ·
POS Martinkovac II. faza

U okviru projekta POS Martinkovac II. faza čiji je početak planiran za konac 2018. godine bit će izgrađeno 99 stanova čija će se prodajna cijena po m2 kretati ispod 9.000 kn/m2, smještenih u tri višestambene građevine. Po provedbi postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i radove građenja, početak gradnje planiran je za konac 2019. godine, a stanovi će se prodavati temeljem ranije izrađenih lista prvenstva Grada Rijeke već tijekom procesa projektiranja i gradnje


Lokacija
https://apos.hr/projekt/pos-martinkovac-ii-faza
 

·
Moderator
Joined
·
51,825 Posts
Discussion Starter · #6 ·
POS Martinkovac II. faza


Lokacija

Prostor na kojem se planiraju graditi predmetne zgrade definiran je DPU-om stambenog područja Martinkovac. Lokacija je smještena unutar naselja Srdoči, između Ulice Bartula Kašića sa zapadne i južne strane, Ulice Martinkovac sa sjeverne, te Ulice Miroslava Krleže sa istočne strane. Tri višestambene građevine biti će smještene na novoformiranim česticama, koje će nastati iz djelova postojećih katastarskih čestica: 1090/1 i 1071/11, obje unutar k.o. Zamet. Veličine novih građevinskih čestica biti će definirane vanjskim gabaritima zgrada, te uvjetima iz prostorno-planske dokumentacije. Na ovoj lokaciji već postoji potrebna komunalna infrastruktura: sanitarna i oborinska odvodnja, vodovodna instalacija, elektroinstalacija, javna rasvjeta i telekomunikacijska infrastruktura.

Organizacija prostora i oblikovanje

Sve tri građevine planirane su tlocrtnog pravokutnog oblika, a tipologija građevina se praktički usvaja iz DPU-a stambenog područja Martinkovac. Prilikom odabira materijala i vanjskog oblikovanja projektant vodit će se računa o već postojećoj okolnoj izgradnji.

Glavne konstruktivne karakteristike

Svaka od tri planirane građevine sastoji se od suterena, prizemlja i 5 katova tj. ukupno 7 etaža. Građevine su zamišljene kao armiranobetonske monolitne konstrukcije. Glavne vertikalne nosive elemente činili bi AB zidovi i zidni nosači. Prostor suterena je planiran u funkciji parkirakišnih mjesta, spremišta za čišćenje zgrade i spremišta u vlasništvu stanara. Prizemlje i 4 kata će biti istog tlocrtnog razmještaja stanova, dok će 5.kat građevine biti uvučen u odnosu na etažu ispod. Vertikalna komunikacija ostvarila bi se AB dvokrakim stubištem i dizalom.

Dimenzije i katnost

Etažnost sve tri građevine je S+P+5. Sve četiri zgrade smještene su duljim pročeljem svog pravokutnog oblika u smjeru sjeverozapad-jugoistok. Na ovaj način će prostori dnevnog boravka i blagovaonice svih stanova biti okrenuti izuzetno kvalitetnim vizurama prema Kvarnerskom zaljevu.


Tipologija, raspored i orijentacija stanova

Svaka zgrada imala bi dvije stubišne vertikale, a predviđena je shema sa tri stana na stubište. Planirana struktura stanova po svakoj građevini je:

r/b Tip stana Broj stanova Površina stana sa spremama (m²)
1. 1S+DB 10 cca 48 m²
2. 2S+DB 22 82-85 m²
3. 3S+DB 1 cca 125 m²

Sve stambene jedinice čine samostalne uporabne cjeline. Pristup do pomoćnih prostora i stambenih jedinica, će se omogućiti preko okućnice, te zajedničkog stubišta i hodnika koji će povezivati svih sedam etaža. Stubišta će biti smještena uz sjeveroistočna pročelja. Stanovi su orijentirani sa dnevnim boravcima i sobama prema sjeveroistoku i jugozapadu. Od ukupno 99 stanova koji se planiraju izgraditi, 30 je jednosobnih odnosno jednosobnih s dnevnim boravkom, 66 ih je dvosobnih odnosno dvosobnih s dnevnim boravkom, dok bi 3 stana bila trosobna odnosno trosobna s dnevnim boravkom.

Zajednički prostori

U suterenu se planira smjestiti ulaz sa kolno-pješačke površine kroz vjetrobran i spremišta stanara, te spremište sredstava za čišćenje i za bicikle. Svaka zgrada imati će lift i pješačku komunikaciju od suterena do 5. kata.


Okoliš

Unutar zahvata nema evidentiranog postojećeg vrijednog visokog zelenila, a novo visoko zelenilo biti će posađeno između parkirnih mjesta i u zelenoj zoni uz potporni zid ispod ulice Srdoči, te uz zgradu oznake E i F. Na okrupnjenim dijelovima zelenih površina planiraju se organizirati grupe za sjedenje, te manja igrališta za djecu. Raznim popločenjima kolnih i kolno-pješačkih površina planira se dodatno unaprijediti kvalitetu hortikulturnog uređenja oko zgrada. Manji postotak parkirnih mjesta smjestiti će se ispod građevine, ali opet u sklopu jedinstvenog prometnog rješenja. Cjelokupan kolni promet na čestici će se organizirati u vidu kontinuirane kolno pješačke površine koja prati zatečenu topografiju terena na način da uzdužni padovi ne prelaze 5 posto, i uz koju će biti obodno postavljena parkirna mjesta pod kutem od 90 stupnjeva. Prometnica će biti biti široka najmanje 6 m, a parkirna mjesta najmanjih dimenzija 250x500 cm, ili šira. Broj parkirnih mjesta će se odrediti sukladno važećim prostorno planskim propisima, a najmanji broj parkirnih mjesta je koji se mora postići je 162 od koji se najmanje 5% mora odnositi na parkirna mjesta pristupačna osobama smanjene pokretljivosti.

https://apos.hr/projekt/pos-martinkovac-ii-faza
 

·
Moderator
Joined
·
51,825 Posts
Discussion Starter · #7 ·
POS Hostov Breg II. faza

U okviru projekta POS Hostov breg II. faza čiji je početak planiran za konac 2020. godine bit će izgrađeno 90 stanova čija će se prodajna cijena po m2 kretati ispod 9.000 kn/m2, smještenih u jednoj višestambenoj građevini s više ulaza. Po provedbi postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i radove građenja, početak gradnje planiran je za konac 2021. godine, a stanovi će se prodavati temeljem ranije izrađenih lista prvenstva Grada Rijeke već tijekom procesa projektiranja i gradnje

Lokacijahttps://apos.hr/projekt/pos-hostov-breg-ii-faza
 

·
Moderator
Joined
·
51,825 Posts
Discussion Starter · #9 ·
POS Hostov Breg II. faza

Lokacija


Prostor na kojem se planira gradnja predmetne zgrade nalazi se na području naselja Hosti, na lokaciji južno od već izgrađenog POS-a Hostov breg. Površina zemljišta iznosi 7.726 m2 i nalazi se unutar obuhvata GUP-a Grada Rijeke. Lokacija je smještena unutar naselja Hosti, na prostoru zaraslom u srednje nisko i visoko zelenilo. Teren je položen u blagom padu, te se s njega pruža pogled na cijeli Grad Rijeku i Kvarnerski zaljev. Postojeću prometnu povezanost lokacije potrebno je infrastrukturno nadograditi. Zatečeno stanje prometa je takva da postojeća prometnica dolazi do lokacije sa sjeverozapadne strane i sa jugozapadne strane. Projektom je već predviđena izgradnja sabirne prometnice koja bi povezivala glavnu mjesnu cestu i ulicu koja dolazi sa jugozapadne strane lokacije. Predviđeno je spajanje na planiranu sabirnu prometnicu preko kružnog toka. Na ovoj lokaciji već djelomično postoji potrebna komunalna infrastruktura: sanitarna i oborinska odvodnja, vodovodna instalacija, elektroinstalacija, javna rasvjeta i telekomunikacijska infrastruktura.


Organizacija prostora i oblikovanje

Zona gdje je planirana gradnje višestambene zgrade se sukladno kartografskom prikazu GUP-a Grada Rijeke uređuje prema urbanom pravilu br. 6 za Pilepići - Gornji Zamet, vidljiva na kartografskom prikazu br.4.7. Zgrada je planirana na građevnoj čestici 592/72 k.o. Zamet, a sukladno GUP-u Grada Rijeke usvaja se tipologija višestambene poluugrađene građevine. Arhitektonsko urbanistička studija izrađena 2016. godine razmatrala je četiri varijante urbanih shema stambenih građevina. Analizom prostornih zahtjeva i omjera cijene izgradnje, izgradnja jedne višestambene zgrade katnosti P+4 odabrana je kao najkvalitetnije rješenje. Glavne prednosti izabrane varijante su dvostrana orijentacija stanova, cjeloviti volumen (manje fasade), barijera zelenilom uz rub cijele parcele itd. Stanovi će biti smješteni su u jedinstvenoj višestambenoj građevini s četiri ulaza (četiri lamela ili četiri stubišne vertikale) koja će pratiti blago položeni teren od sjevera prema jugu, s visinskim razlikama u kotama ulaska u pojedine lamele. Prilikom odabira materijala i vanjskog oblikovanja projektant će voditi računa o već postojećoj okolnoj izgradnji.


Glavne konstruktivne karakteristike

Građevina je zamišljena kao armiranobetonska monolitna konstrukcija. Glavne vertikalne nosive elemente činili bi AB zidovi i zidni nosači. Vertikalna komunikacija ostvarila bi se AB dvokrakim stubištem u svakom pojedinom ulazu, dok bi dizalo moralo biti postavljeno tek u varijanti da zgrada ima šest etaža.


Dimenzije i katnost
Odabrana varijanta planirane građevine predviđa prizemlja i četiri kata tj. ukupno 5 etaža, dakle etažnost građevine je P+4. U tekstualnom dijelu Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke određene su udaljenosti gabarita zgrade od ruba čestice, gabariti zgrada se planiraju pozicionirati u skladu sa uvjetima iz tekstualnog dijela plana i ulaznim parametrima lokacije i projektnog zadatka.


Tipologija, raspored i orijentacija stanova

Planirana zgrada će imati četiri ulaza, a predviđena je shema sa četiri stana na stubište. Na svakom od ulaza - lameli će u karakterističnim etažama biti izvedena 4 stana po etaži. Karakteristična etaža na svim ulazima i katovima je nepromjenjiva što se tiče rasporeda, veličine i ostalih karakteristika stanova. Sve stambene jedinice čine samostalne uporabne cjeline. Pristup do pomoćnih prostora i stambenih jedinica, će se omogućiti preko okućnice, te zajedničkog stubišta i hodnika koji će povezivati svih etaža.


Zajednički prostori

U prizemljima lamela nisu predviđeni stambeni prostori, već spremišta stanova, smještaj bicikala, te prostor za čistača/icu stubišta. U prizemlju je također planiran ulaz sa kolno-pješačke površine, a pješačka komunikacija u svakom od četiri ulaza je dio zajedničkih prostora koji bi povezivao prizemlje sa svim katovima zgrade. Stanovi će imati razveden sustav toplovodnog etažnog grijanja radijatorima. Topla voda za grijanje stanova i sanitarnu vodu će se osiguravati plinskim grijačem (bojlerom).


Okoliš

Imajući u vidu namjenu građevine, model financiranja i dosadašnja iskustva kupaca, promet u mirovanju je smješten na površinu građevne čestice. Cjelokupan kolni promet na čestici će biti organiziran u vidu kontinuirane kolno pješačke površine koja prati zatečenu topografiju terena, uz koju su obodno postavljena parkirna mjesta pod 90 stupnjeva. Prometnica se planira uširini od 6 m, a parkirna mjesta će biti dimenzije 250x500 cm ili šira. Ista kolna površina će se koristiti i za promet interventnog vozila do mjesta za operativnu površinu. Ukupno se planira postignuti broj od 108 parkirnih mjesta, dok 5% od ovog broja moraju zauzimati parkirna mjesta pristupačna osobama smanjenje pokretjivosti. Neizgrađeni dio građevne čestice je hortikulturno obrađen. Unutar zahvata nema evidentiranog postojećeg vrijednog visokog zelenila, a novo visoko zelenilo biti će posađeno između parkirnih mjesta i u zelenoj zoni uz postojeću cestu u zoni zaštitnog pojasa prometnice. Na okrupnjenim dijelovima zelenih površina moguće je organizirati grupe za sjedenje, te manja igrališta za djecu, što je u planu. Različitim popločenjima kolnih i kolno pješačkih površina dodatno će se unaprijediti kvaliteta hortikulturnog uređenja.


https://apos.hr/projekt/pos-hostov-breg-ii-faza
 

·
Registered
Joined
·
5,632 Posts
:applause::applause:

Bravo Gorg za novu dretvu.
Zanimljivo je pogledati planove za Hostov Breg 2,tj.katnost objekta,P+4..
Valjda im je Benac (dok je još bio šef APOS-a)objasnio kako na Hostovom dere bura i kako odnosi fasade sa POS-ovih zgrada..
Jer kad je odnjelo fasadu na ulazu B niti 3 mjeseca od našeg useljenja u zgradu mrtav hladan u NL je izjavio da nije znao kako bura takve jakosti zna puhati u Rijeci..:lol::lol::lol:
Kao da je iz Zagreba a ne iz Rijeke jbt..
Uglavnom dobro je da ne pretjeruju sa katovima kao na Hostovom Bregu 1..
 

·
Moderator
Joined
·
51,825 Posts
Discussion Starter · #12 ·
^^ bilo mi dosadno, pa si dao malo truda :lol: je da ćemo malo pričekati do početka radova, oni recimo za Martinkovac najavljuju već par godina početak radova, nešto kao autobusni :lol:

Znam da je logično da su skratili zgrade na Hostovom Bregu, ali bi volio da je višlja varijanta, lijepo izgleda vizura s većim zgradama
 

·
Registered
Joined
·
5,632 Posts
^^ bilo mi dosadno, pa si dao malo truda :lol: je da ćemo malo pričekati do početka radova, oni recimo za Martinkovac najavljuju već par godina početak radova, nešto kao autobusni :lol:

Znam da je logično da su skratili zgrade na Hostovom Bregu, ali bi volio da je višlja varijanta, lijepo izgleda vizura s većim zgradama
A čuj da te zgrade u Rijeci radi neka kvaltetnija tvrtka od one iz Križevaca koja je radila Hostov Breg 1 sa ozbiljnijim koperantima,i da se na zgradama ne štedi i potkrada na sve strane,mislim da ne bi bio problem i veća katnost..
Ovako,nek se drže manje katova..^^
 

·
Registered
Joined
·
5,632 Posts
Najavljene su i zgrade za socijalno ugrožene, to bi isto mogli pratiti ovdje, ako se ikada počnu graditi

Btw zašto se kod nas ne grade stanovi za branitelje, izgleda je to rezervirano za Split i Dalmaciju, kao mi nismo bili u ratu :dunno:
Znam za onu iznad rotora na Zametu,u Primorskoj, sa desne strane,da je radilo Ministarstvo branitelja..
E sad dal ih ima još po Ri,ne znam..
MORH ne radi jer vojske u Ri nema odavno!!
 

·
Moderator
Joined
·
51,825 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Krah riječkog programa POS-a: Istražili smo zašto nijedan novi stan nije završen još od 2014.Arhitektonsko-urbanističke studije i studije isplativosti su pokazale da su projekti na granici održivosti zbog stanja na tržištu, tehničkih uvjeta i maksimalnih cijena građenja. No, ravnatelj riječkog APOS-a Hrvoje Šćulac kaže da Agencija nije odustala od projekata Hostov breg II. faza i Martinkovac II. faza

http://www.novilist.hr/Vijesti/Rije...to-nijedan-novi-stan-nije-zavrsen-jos-od-2014
 

·
Registered
Joined
·
349 Posts
Ja odavno vec pisem, i gundjam, da su ovo lokacije vrlo komercijalne, i da sam smisao POS gradnje je promasen, jer je limitiran budzetom, a isti je nemoguce izvesti na ovako zahtjevnom i ne-urbaniziranom terenu.
Znaci, ja sam gledao dugo vremena stan u GP KRK sa terasom od 80m2, cini mi se 4kat gdje je cijena 189 000E, a takav isti bi Mr.POS bio za 89 000E 50 metara nize...tako da matematika je jasna.

Znaci, prodati ove terene GP Krku ili nekakvim VIKING firmama, te sa dobivenim urediti nova naselja izmedju Drenove-Marinica-Viskova, sa novom skolom, dispanzerom i ne mora se bas sa svakog balkona vidjeti "Vela vrata"...mislim da je to svima jasno !!!
 

·
Registered
Joined
·
5,632 Posts
Ja odavno vec pisem, i gundjam, da su ovo lokacije vrlo komercijalne, i da sam smisao POS gradnje je promasen, jer je limitiran budzetom, a isti je nemoguce izvesti na ovako zahtjevnom i ne-urbaniziranom terenu.
Znaci, ja sam gledao dugo vremena stan u GP KRK sa terasom od 80m2, cini mi se 4kat gdje je cijena 189 000E, a takav isti bi Mr.POS bio za 89 000E 50 metara nize...tako da matematika je jasna.

Znaci, prodati ove terene GP Krku ili nekakvim VIKING firmama, te sa dobivenim urediti nova naselja izmedju Drenove-Marinica-Viskova, sa novom skolom, dispanzerom i ne mora se bas sa svakog balkona vidjeti "Vela vrata"...mislim da je to svima jasno !!!
Ma kakva Drenova-Marinići-Viškovo..I to je ekskluziva,vide se Vela Vrata.Treba POS-ove stanove graditi na Grobničkom polju!! Sirotinju koja nema za kvadrat 3000 eura što dalje od grada.:eek:hno::eek:hno:
Jbt jedan Beč gradi jeftine gradske stanove,a ispada da je u Rijeci smisao POS stanogradnje promašen..
Promašen je zbog raznih građevinskih lobija a dobro se zna ko je godinama u Rijeci bio na čelu APOS-a,ko je bio pročelnika Odjela za gospodarenje imovinom Grada Rijeke i protiv koga je potvrđena optužnica USKOK-a..
 

·
Registered
Joined
·
349 Posts
Uvijek je neki "LOBBY", bez toga ne ide...na kraju price i sam smisao gradnje stanova za one koji ne idu direktno preko Banke, nego cekaju POS listu je isto netko "lobbirao" da se odobri i pomogne.....itd.

evo ispod se vidi ono sto sam rekao, relativno ravno, poljane, cisto...ceste u blizini, napraviti skolu i dispanzer....a PLODINE ili SPAR bi sami financirali pola cesta za dio gratis terena za 20 000ljudi naselje...
Tereni u tom dijelu su 20-30Eura max, tako da ovo sto se radi na prekrcanim Srdocima i 20metara od zaobilaznice....suludo !!!

 
1 - 20 of 174 Posts
Top