SkyscraperCity Forum banner

Roma

3765 Views 17 Replies 7 Participants Last post by  Capital T
1 - 18 of 18 Posts
scusate ma cosa centra Roma con l'Albania ?
tirana2002 kjo eshte tema dedikuar udhetimeve, e gjithekush mund te postoje pamjet nga qyteti i tij apo qytet(et)in qe ka vizituar!
tirana2002 kjo eshte tema dedikuar udhetimeve, e gjithekush mund te postoje pamjet nga qyteti i tij apo qytet(et)in qe ka vizituar!
keto jan Italian qe jetojn atje . ^^
E njejta vlen edhe per temen e Beogradit, Zagrebit etj...
Me qen që nuk ka një temë apostafat për Milanon po i vendos këtu do foto që kam bërë të dielën .
Piazza Duomo


Galleria Vitorio Emanuele

Duomo nga brendaSee less See more
6
  • Like
Reactions: 1
Qyteti i Vatikani , përveç aspektit fetare ja vlen të vizitohet sepse esht nje kryevepër si qytet . Ishte një pjesë ku krejt shtyllat që rrethonin sheshin nuk u dukeshin në përjashtim të rreshtit të parë.See less See more
2
1 - 18 of 18 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top