SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam 40/45

1420 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  Chaos
1 - 4 of 4 Posts
2
Goed initiatief, zo'n site. Zo blijft dit materiaal bewaard en toegankelijk voor
iedereen. Er zitten trouwens veel indrukwekkende foto's bij, zoals deze:See less See more
Ja heb ook al op die site zitten kijken (gisteravond rond 20u, hoe toepasselijk), erg indrukwekkend allemaal. Die filmpjes zijn wel errug kort.

Ik hoop dat de techniek over een paar jaar zover is dat we virtueel door het oude Rotterdam kunnen lopen
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top