SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Brongras | De Piloot | In de buurt

8223 Views 19 Replies 9 Participants Last post by  Topaas
In Ommoord vinden we de Grasbuurt, waar drie projecten in uitvoering zijn.1 - 1 of 1 Posts
Wat een droevigheid, om er depressief van te worden. Geef me de stad maar.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top