SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam city bij nacht

2608 Views 4 Replies 3 Participants Last post by  Miek37
Vanaf de Kop van Zuid wat foto's gemaakt afgelopen weekend. Met dit weer is het heerlijk om daar te zitten.

Klikbaar voor grotere versie1 - 5 of 5 Posts
De 2de is een mooie maar die met de Erasmusbrug is ronduit prachtig !
De zonsondergang van die avond:

Wat een mooie softe kleurschakering hebben deze, heel fraai!

p.s. heb je meteen als contact toegevoegd op flickr! :)
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top