SkyscraperCity banner

1 - 20 of 287 Posts

·
Registered
Rotterdam
Joined
·
7,550 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Coolse Poort (Hart010)

Laten we hier dan maar alle nieuwtjes rond dit project bundelen :)

Status: planontwikkeling

Gegevens
  • Hoogte: 150m+/ ?m / ?m (iig 3 torens naar mijn weten)
  • Start bouw: --
  • Architect: gerenommeerd Nederlands bureau
  • Locatie in Google Maps
  • Functies:

Coolse Poort / Hart010:
 

·
Ad crumenam
Joined
·
5,836 Posts
Aangezien er nu pas een ambitiedocument ligt, ga ik er van uit dat het nog zeker 4 jaar duurt voordat hier een eerste paal de grond in gaat. Maar de ambities zijn mooi in ieder geval.
 

·
Delirious Rotterdam
Joined
·
943 Posts
Hoge dichtheid, belangrijke locatie in het centrum, en bovenop het belangrijkste metroknooppunt van de stad. Het kan bijna niet anders dan dat dit een prestigieus project wordt dat vergelijkbaar is met de Frankfurt Four. Ik heb vorig jaar maart al veelbelovende studies gezien van de gemeente.


Drie torens op de maquette (linksonder) gefotografeerd door RTM XL
 

·
Registered
Joined
·
77 Posts
wow dat is wel een giga dichtheid.
Coolse poort is overigens geen onbekend gebouw voor mij, zal als het project doorgaat hier wat updates plaatsen :)
 

·
OV-hippie
Joined
·
2,779 Posts
Het huidige pand is prima. Renoveren, niet slopen. Het is prima architectuur. Lekker uitgesproken, apart kleurtje, prima hoogte. Mag best bewaard blijven. Niet alles hoeft vervangen te worden.

Per het ambitiedocument:
UITGANGSPUNTEN: [...] Cultuurhistorische waardestelling als kader voor hergebruik/ontwikkeling van het niet beschermde ‘Allianz’ kantoorgebouw uit de jaren 70.
En daar zit hem het probleem in, want ook recenter architectureel erfgoed heeft waarde en moet beschermd worden. Is er eventueel een mogelijkheid om het bestaande pant aan de plint grondig te renoveren en met een aantal verdiepingen op te hogen?
 

·
Registered
Joined
·
4,078 Posts
Hoge dichtheid, belangrijke locatie in het centrum, en bovenop het belangrijkste metroknooppunt van de stad. Het kan bijna niet anders dan dat dit een prestigieus project wordt dat vergelijkbaar is met de Frankfurt Four. Ik heb vorig jaar maart al veelbelovende studies gezien van de gemeente.


Drie torens op de maquette (linksonder) gefotografeerd door RTM XL
Mooi. Toch zijn ze hier wat lager dan de 155 van POST. Dat kan niet de bedoeling zijn.
 

·
Delirious Rotterdam
Joined
·
943 Posts
^^ In het onderzoeksdocument staat ook deze alinea:

Project ambitie: Afwijking van het bestemmingsplan
De ambitie van de initiatiefnemer is om op deze locatie
torens hoger dan 150m te realiseren. In de voorstudie
zijn de maximale hoogtes verkend. In het kader van een
integrale ontwikkeling kan het college van B&W besluiten
om medewerking te verlenen aan een afwijking van het
bestemmingsplan - mits de ontwikkeling ruimtelijk goed
ingepast wordt en voldoet aan de Hoogbouwvisie en de
daarin vastgelegde sunspots
bron

Hoger dan 150m is dus mogelijk.
 

·
Registered
Joined
·
629 Posts
Deze locatie is pal gelegen binnen het straalpad van KPN. In het bestemmingsplan is daarvoor een hoogtebeperking opgenomen en het straalpad is bij elk initiatief dat binnen deze zone valt één van de eerste dooddoeners. De torens van (voormalig) Robeco en Fortis staan hier ook middenin en zijn niet voor niets lager dan je op deze locaties zou verwachten/hopen (zeker Robeco). Het kan best zijn dat er nu toch een oplossing is te bedenken of dat die straalzender straks niet meer bestaat, maar dan vind ik het nog vreemd dat er nu met geen woord over wordt gesproken. Dat geeft mij het gevoel dat de kans bestaat dat de opstellers van dit ambitiedocument het niet in de gaten hebben of zich onvoldoende realiseren wat de impact van dat straalpad is.
 

·
Registered
Joined
·
34,398 Posts
^^ Volgens mij beperkt zich dat straalpad (van de Waalhaven in Rotterdam naar de toren in Alphen aan den Rijn) tot de torens van Quist (voorheen Robeco, straks Allianz) en de Blaak Office Tower (voorheen Fortis). De bouw van de toren voor Robeco was destijds de directe aanleiding om de straaltoren in de Waalhaven te verhogen. Daarnaast worden/zijn steeds meer straalverbindingen vervangen door glasvezelverbindingen. Daarom denk ik dat het straalpad geen belemmering vormt voor een ontwikkeling van hoge torens op deze locatie. Ik neem aan dat de opstellers van dat document dat best goed nagekeken zullen hebben.
 

·
Registered
Joined
·
2,072 Posts
In de recente rechtspraak wordt er nog steeds gerept over dit straalpad, echter lijkt het erop dat de gemeente Rotterdam strakker in de leer is dan wettelijk noodzakelijk ?

bv, inzake de omgevingsvergunning van Forum in 2014:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2014:2523

ten behoeve van het toelaten van een bouwhoogte van ten hoogste
15m. in zone II;
70m. in zone III;
100 m. in zone IV;
150 m. in zone V;
waar zulks uit functionele eisen van een bouwplan voortvloeit en dit geen beletselen van stedebouwkundige aard oproept met dien verstande dat de bepalingen van de Wet geluidhinder ten aanzien van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op overeenkomstige wijze moeten zijn toegepast, terwijl voorts de vrijstelling in zone IV en V binnen het met "straalpad" aangeduide gebied eerst mag worden verleend na overleg met de beheerder van het straalpad;
c. ten behoeve van het overschrijden van de op de plankaart aangegeven begrenzing van de
verschillende zones en met ten hoogste 20 m. onder de volgende voorwaarden:
- de oppervlakte van enige zone mag met ten hoogste 20% worden vergroot;
- de overschrijding moet wenselijk zijn in verband met het bouwprogramma en in de
desbetreffende situatie op stedebouwkundig verantwoorde wijze mogelijk zijn, terwijl het wegenbeloop niet wezenlijk mag worden aangetast;
- indien de overschrijding meer dan 10 m. bedraagt wordt de vrijstelling slechts verleend nadat het plan gedurende veertien dagen voor eenieder ter inzage heeft gelegen en geen gegronde bezwaren zijn ingediend;
- de bepalingen van de Wet geluidhinder ten aanzien van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan moeten op overeenkomstige wijze zijn toegepast.

Uit 2018 echter:
https://data.overheid.nl/community/dataverzoeken/straalpaden

"Straalpaden zijn niet beschermd en er bestaat geen verplichting vanuit de Telecommunicatiewet of Wabo om bij ruimtelijke projecten rekening te houden met straalpaden. De eigenaar van een straalverbinding is zelf verantwoordelijk voor een goede verbinding, derden zijn niet verplicht bij nieuwbouw rekening te houden met straalpaden, behoudens de gevallen waarbij een geldig bestemmingsplan nog wel voorziet in een beschermd straalpad. Verder heeft het Antennebureau geen apart register met straalpaden. In het Antenneregister (www.antenneregister.nl) staan bij de antenne-installaties -waaronder antennes voor straalverbindingen- wel de hoofstraalrichting vermeld. Als een belanghebbende rekening wil houden met straalpaden of informatie wil over bestaande straalpaden kan men per e-mail een verzoek indienen bij Agentschap Telecom: [email protected] Het agentschap kan dan een overzicht geven van de straalpaden in een bepaald gebied."
 

·
Registered
Joined
·
1,260 Posts

·
Ad crumenam
Joined
·
5,836 Posts
Zou prachtig zijn natuurlijk. Ik ben echter wel benieuwd hoe ze met de sunspot 'Koopgoot' om gaan, want in feite ligt de maximale hoogte rond de 185 meter.
 
1 - 20 of 287 Posts
Top