SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Heliport

1170 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Ponytail
Mag ik onderstaande op deze wijze vragen?
Ben sinds vandaag nieuw op dit forum.

Ooit had Rotterdam nabij de Hofbogen, een helicopter luchthaven Heliport. Dit was in de 50-er jaren. Ik zoek info hierover en liefst veel oude foto's.
Wat met Google gevonden wordt ken ik al...

Wie kan mij helpen?
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top