SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Nieuwbouw Kleiweg | De Minstreel

6243 Views 25 Replies 16 Participants Last post by  Topaas
In het Kleiwegkwartier (Hillegersberg) vinden we twee kleinere projecten vlak bij elkaar1 - 6 of 6 Posts
Uitbreiding AH Kleiweg

07-07:

1.


2.


3.
De Minstreel

07-07:

1.


2.


3.


4.
De Minstreel

22-10:

1.


2.


3.


4.


5.


6.


Uitbreiding AH Kleiweg

7.


8.


9.


10.
Uitbreiding AH Kleiweg

30-04:

1.


Minstreelstraat

2.


3.


4.
26-08:

1.


2.


3.
  • Like
Reactions: 8166UY
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top