SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Nieuwbouw Kleiweg | De Minstreel

6236 Views 25 Replies 16 Participants Last post by  Topaas
In het Kleiwegkwartier (Hillegersberg) vinden we twee kleinere projecten vlak bij elkaar1 - 1 of 1 Posts
Die flat, mwah... maar die blinde, bruine muur.... Echt waar?? :puke:


@Topaas. Bedankt voor de foto's.. :)
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top