SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam: Nieuwbouw Kleiweg | De Minstreel

6236 Views 25 Replies 16 Participants Last post by  Topaas
In het Kleiwegkwartier (Hillegersberg) vinden we twee kleinere projecten vlak bij elkaar1 - 1 of 1 Posts
^^ Niet zo vloeken met een kerk aan de andere kant van de straat.


Ik ben bang dat omdat de Minstreelstraat voor het grootste gedeelte al een non-plint heeft dat ze dit voor het gemak hebben doorgetrokken. In dit opzicht hebben ze de directe omgeving juist iets te goed geanalyseerd.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top