SkyscraperCity Forum banner

Rotterdam ondergronds (1 film)

1524 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  Build
Rotterdam is vele malen belicht op stads nivo en op hoog nivo.
Maar hoe is het leven onder de grond in onze havenmetropool.
Nog niet vertoonde film over de onderbelichte werkzaamheden. Dik een half miljoen mensen maken dagelijks gebruik van een heel belangrijk en niet te missen infra stelsel.

1 - 2 of 2 Posts
LOL. Dacht al even, zover zouden ze toch niet gaan om daar ook al een topic over te maken. Hoewel de ondergrondse had gekund.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top