SkyscraperCity banner

Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 382 Posts

·
Registered
Joined
·
2,135 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)


Sieć Dróg Głównych (SDG) - projekt modernizacji, a częściowo budowy w nowym śladzie obecnych dróg wojewódzkich 935 (Regionalna Droga Racibórz Pszczyna) i 933 (Droga Główna Południowa).

Wprowadzenie

Warunkiem koniecznym dla szybkiego rozwoju danego obszaru jest jego dostępność komunikacyjna. Obecnie istniejące połączenia komunikacyjne Raciborza z Rybnikiem, Żorami i Pszczyną oraz Wodzisławia Śląskiego z Raciborzem i Jastrzębiem Zdrojem są niedostosowane do panującego na nich intensywnego ruchu pojazdów, częściowo zdewastowane i w części przebiegające przez środek miejscowości. Z Raciborza do Pszczyny jest ok. 60 km. W godzinach szczytu odległość tę można pokonać nawet w ciągu dwóch godzin. Szczególnie ciężko jest poruszać się w obszarze dwóch największych miast na trasie (Rybnik, Żory) i między nimi. Jednocześnie droga ta stanowi zasadniczy szlak drogowy łączący zachodnią część Subregionu z częścią wschodnią i wylotem w kierunku północnym.

SDG to arterie komunikacyjne o dużym znaczeniu dla południowych województw Polski, łączące Dolny Śląsk i Opolszczyznę z przejściami granicznymi w Cieszynie oraz ze Słowacją, a także południową częścią województw małopolskiego i śląskiego. Ich znaczenie jest analogiczne do DK 44, łączącej Gliwice z Krakowem. Regionalna Droga Racibórz - Rybnik - Żory - Pszczyna łączy w południowej części województwa śląskiego cztery drogi krajowe, licząc od zachodu: DK 45, DK 78, DK 81 i DK 1, a wkrótce będzie połączona węzłem z autostradą A1 w Żorach - Rowniu. Z kolei Droga Główna Południowa ma zapewnić m.in. ułatwienie dostępu do autostrady A1 mieszkańcom południowej części Subregionu w tym Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia Zdroju. Mające wkrótce nastąpić dociążenie tras ruchem z i na autostradę - bez budowy przynajmniej obwodnic obu miast oraz wyprowadzenia ruchu w kierunkach Katowic, Gliwic i Opola - spowoduje zablokowanie poruszania się po regionie. Innym aspektem spowolnionego ruchu pojazdów jest zagrożenie ekologiczne wynikające ze zwiększonej emisji spalin, które po pewnym czasie może nabrać rozmiarów katastrofy.

Modernizacja SDG stanowi, więc bardzo istotne przedsięwzięcie infrastrukturalne w Subregionie. Jego realizacja sprawi, że stanie się jednym z podstawowych elementów dla wdrożenia zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej tej części województwa. Stworzy możliwość uruchomienia prawidłowej organizacji i sterowania ruchem, zapewni odciążenie ulic osiedlowych, dzielnicowych, centrów miast itp. od ruchu bezpośrednio z nimi niezwiązanego, szczególnie ruchu średniego i ciężkiego, stanie się podstawową trasą zapewniającą powiązania międzymiejskie w komunikacji indywidualnej. Z powyższych względów bez przesady można SDG nazwać "kręgosłupem" układu drogowego Subregionu.

Założenia

W projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013, budowa RDRP została wymieniona jako jedna z trzech priorytetowych inwestycji w województwie śląskim. Również parlamentarzyści naszego regionu podczas spotkań konsultacyjnych, jakie odbyły się 21 listopada 2005 r. w Katowicach i Rybniku zgodzili się, że jest to inwestycja kluczowa i zapewnili o swym wsparciu dla w/w działań. Także samorząd województwa gotowy był zaangażować się w tą inwestycję, co potwierdza podpisane porozumienie, dzięki któremu doszło do opracowania „Koncepcji programowo – planistycznej Systemu Dróg Głównych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego".

Sama budowa SDG winna znaleźć się na Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jako inwestycja bardzo istotna dla rozwoju Subregionu Zachodniego i województwa jako całości. Godne rozważenia byłoby również rozpoczęcie rozmów z Opolskim Urzędem Marszałkowskim w celu przedłużenia śladu drogi do Miasta Kędzierzyn – Koźle i dalej.

Podstawowymi celami budowy Sieć Dróg Głównych jest:
- Poprawa standardów techniczno – funkcjonalnych regionalnego układu drogowego,
- Dostosowanie sieci drogowej do znacznie wzrastającego ruchu kołowego,
- Dostosowanie standardów podróży do współczesnych wymogów europejskich,
- Ułatwienie i przyspieszenie restrukturyzacji regionu,
- Budowa obwodnic dla miast: Racibórz, Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój,
- Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami,
- Zmniejszenie emisji spalin i hałasu, oraz poprawa warunków środowiska w korytarzach transportowych.
http://www.subregion.pl/siec_drog_glownych
 

·
Registered
Joined
·
2,135 Posts
Discussion Starter #2
Koncepcja programowo planistyczna opracowana na zlecenie Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku przez firmę Ove Arup & Partners Poland Sp. z o. o

Wersję elektroniczną koncepcji można pobrać pod adresem tym adresem.

Tu zamieszczę wybrane elementy.

DW 933 (Droga Główna Południowa), obwodnica Jastrzębia-Zdrój:Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I

Opis Projektu:
Projekt polega na budowie odcinka Drogi Głównej Południowej o długości 3,35 km od km 25+200 do km 28+550, który rozpoczyna się od ul. Pszczyńskiej, a kończy na ulicy Rybnickiej (rejon ulicy Stodoły) Zadaniem Drogi Głównej Południowej będzie odciążenie zatłoczonych ulic na terenie zabudowanych oraz zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego na terenie miasta Jastrzębie Zdrój. Budowa drogi obejmuje budowę drogi klasy G o dopuszczalnym obciążeniu nawierzchni 115 kN i parametrach jak dla drogi wojewódzkiej wraz z dwoma skrzyżowaniami i jednym rondem, dwoma wiaduktami kolejowymi, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi. Projekt przewiduje następujące parametry techniczne drogi:

Klasa drogi G
-Prędkość projektowa Vproj= 70km/h
-Szerokość jezdni na prostej 2x3,5=7,00 m,
-Szerokość jezdni dla drogi dwujezdniowej 2x7,0m=14,0m,
-Szerokość poboczy utwardzonych 2x1,50=3,00 m,
-Szerokość poboczy bitumicznych 2x0,50=1,00 m,
-W miejscach koniecznych bariery ochronne SP-09,
-Poszerzenia jezdni na łukach,

-Pochylenie skarp nasypu i wykopu 1:1,5,
-Spadek poprzeczny jezdni na prostej-daszkowy 2%,
-Spadek poprzeczny jezdni na łukach w zależności od promienia ,
-Kategoria ruchu KR-5,
-Odprowadzenie wody deszczowej poprzez umocnione rowy, w miejscach koniecznych - kanalizacja deszczowa,
-Klasa drogi zbiorczej D
Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II

Opis Projektu:
Przedmiotem zadania jest budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od ulicy Rybnickiej w Jastrzębiu Zdroju do ulicy Wodzisławskiej w Gminie Mszana. Etap II obejmuje budowę drogi na odcinku od km 20+213,57 do km do 25+434.03.
Zadaniem Drogi Głównej Południowej będzie odciążenie zatłoczonych ulic na terenie zabudowanych oraz zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego na terenie miasta Jastrzębie Zdrój. Realizacja Projektu obejmuje budowę drogi klasy G o dopuszczalnym obciążeniu nawierzchni 115 kN i parametrach jak dla drogi wojewódzkiej wraz z dwoma skrzyżowaniami i jednym rondem, dwoma wiaduktami kolejowymi, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi. Projekt przewiduje następujące parametry techniczne drogi:
Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie następujących robót:
- budowa drogi klasy G o łącznej długości 5220,46m (wraz ze skrzyżowaniami),
- budowę skrzyżowania DW 933 z drogą "główną południową" w km 20+486,06 - skrzyżowania typu rondo o średnicy Dz = 62,0 m
- budowę przejazdu kolejowego kat. A na skrzyżowaniu wewnętrznej linii kolejowej KWK "Jas - Mos" z drogą "GP" w km 21+625,43,
- Budowę skrzyżowania skanalizowanego drogi "głównej południowej" z drogą powiatową nr 5042 S kl. Z ul. Podgórną/Połomską (ul. Podgórna do km 0+026.07 na dalszym odcinku ul. Połomska) w km 22+120,46,
- budowę wiaduktu WD 1 nad torami kolejowymi w km 24+003.80,
- budowę wiaduktu WD 2 nad ulicą Szybową w km 24+058.28,
- budowę 5 małych mostów pod drogą główną południową (MM2, MM6, MM8, MM12, MM13),
- budowę konstrukcji oporowej wzdłuż lewej krawędzi DW 933 - ul. Wodzisławskiej długości 168,00m,
- budowę skrzyżowania skanalizowanego drogi "głównej południowej" z ul. Pochwacie w km 24+984,11, droga kl. L,
- budowę dróg dojazdowych kl. D o nawierzchni asfaltowej o łącznej dł. ok. 1325m obsługujących parcele przyległe do drogi "GP",
- budowę 9 przepustów rurowych pod drogą główną południową wraz z budową urządzeń odwadniających i osadników,
- budowę przepustu ramowego PDR14 w km 24+690,69,
- budowę 5 przepustów pod drogami dojazdowymi wraz z budową urządzeń odwadniających i osadników,
- budowę 9 zbiorników chłonno - odparowujących zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi,
- przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci kolidujących z budową drogi,
- budowę ekranów akustycznych wzdłuż projektowanej drogi o łącznej dł. 2163,152 m,
- budowę oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowań, wiaduktów i przejazdu kolejowego,
- wyburzenie budynku mieszkalnego nr 17d zlokalizowanego na działce nr 946/62 obręb nr 7 wraz z budynkiem gospodarczym,
- budowę przejazdu kolejowego o kat. A przez tory wyciągowe kopalni Jas-Mos w km 21+625,43,
- budowę sygnalizacji na przejeździe kolejowym w km 21+625,43,
- przebudowę kolejowego toru bocznicowego w rejonie zwałowiska Pochwacie II na długości 1106,00m,
- przebudowę oświetlenia kolejowego toru bocznicowego w rejonie zwałowiska Pochwacie II,
- likwidacja toru mijankowego pomiędzy rozjazdami kolejowymi nr 11 i 12.

Parametry projektowanej drogi:
- Klasa drogi: G
- Prędkość projektowa: Vp = 70 km/h
- Prędkość miarodajna: Vm = 90 km/h
- Jezdnia1/2 o szer. 7,00 m

- Pobocza bitumiczne 2,00 m
- Pobocza gruntowe 2,0 - 2,80 m
 

·
Registered
Joined
·
2,135 Posts
Discussion Starter #3
Jest decyzja środowiskowa dla drogi południowej

Wiadomo już, jaki będzie przebieg Drogi Głównej Południowej w powiecie wodzisławskim.


Spotkanie robocze w sprawie drogi w Wodzisławiu, maj 2010. Fot. UM Pszów

Trasa powstanie według wariantu pierwszego. Stało się to jasne, kiedy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Dyrekcja badała wszystkie 5 wariantów drogi. Postępowanie obejmowało m.in. prowadzenie na szeroką skalę konsultacji z mieszkańcami, w tym rozpatrywanie ich wniosków i protestów. Ostatecznie RDOŚ uznał wariant pierwszy za najlepszy. Decyzja środowiskowa oznacza, że można już przystąpić do projektowania drogi, a następnie do starania się o pozwolenie na budowę.

Omawiany odcinek zaczyna się od drogi wojewódzkiej 935 (ul. Raciborska) w Rydułtowach i będzie skierowany na południowy wschód. Przebiegnie po zachodniej strony Rydułtów, następnie na wschodniej stronie Pszowa. Na teren Wodzisławia Droga Główna Południowa wejdzie przecinając ulicę Pszowską przy granicy z Pszowem. Od strony południowej droga minie Kokoszyce, następnie przez Jedłownik, Marusze i Pustki wejdzie na teren gminy Godów, konkretnie Krostoszowice i Skrzyszów. Stamtąd powiedzie południową częścią gminy Mszana i włączy się do drogi wojewódzkiej 933 w niewielkiej odległości od granic Jastrzębia-Zdroju. Projektowany odcinek liczy 23,2 km. Na 18. kilometrze, czyli w pobliżu ulicy 1 Maja w Skrzyszowie trasa przetnie się z Autostradą A1. W ciągu tej drogi mają zostać wybudowane obiekty inżynierskie oraz wiadukty, węzły drogowe, mosty, ekrany akustyczne, a także przepusty i przejścia dla zwierząt. Decyzja środowiskowa nakłada na projektantów obowiązek ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
http://www.nowiny.pl/81238-jest-decyzja-srodowiskowa-dla-drogi-poludniowej.html
 

·
Registered
Joined
·
2,135 Posts
Discussion Starter #7 (Edited)
Powstaną dwie jezdnie i trzy mosty w kierunku Pszczyny

Miasto będzie partnerem marszałka województwa przy budowie drogi Racibórz-Pszczyna. Inwestycja warta 1,5 mld zł zacznie się w 2014 r.


Prezydent Mirosław Lenk zapowiedział na sesji, że miasto będzie liderem w inwestycji budowy drogi Racibórz-Pszczyna

O planach wspólnego projektu drogowego poinformował dziś na sesji prezydent Raciborza. Mirosław Lenk stwierdził, że miasto będzie jego liderem, a inwestycja zostanie projektem kluczowym w przyszłym rozdaniu dotacji unijnych, które zacznie się w 2014 roku.

Funkcja lidera oznacza, że Racibórz będzie reprezentował wszystkie gminy znajdujące się na trasie od Rybnika do Rudnika. Szczegóły umowy w tej sprawie zostały dziś uzgodnione na spotkaniu na zamku. 28 lutego spisane zostanie oficjalne porozumienie z marszałkiem, w ślad za nim pójdą uchwały rady i sejmiku. Magistrat przeprowadzi inwestycję na zlecenie marszałka, jej koszty poniesie samorząd województwa ze środków unijnych. Szacuje się, że na ten cel wydane zostanie 1,5 mld zł. - Powstanie dwujednozniwa droga z trzema obiektami mostowymi na naszym terenie. Zaoferujemy marszałkowi nasze usługi w zakresie wykupu gruntów - zapowiedział urzędnik.
http://www.nowiny.pl/81469-powstana-dwie-jezdnie-i-trzy-mosty-w-kierunku-pszczyny.html

Spotkanie w sprawie Sieci Dróg Głównych na Zamku Piastowskim

Wczoraj na Zamku Piastowskim w Raciborzu z inicjatywy Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku odbyło się kolejne spotkanie robocze samorządowców w sprawie Rydułtowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.

Powodem spotkania było omówienie treści umowy współpracy na wyłonienie lidera odcinka oraz ustalenie szczegółów spotkania w dniu 28 lutego z Marszałkiem Adamem Matusiewiczem oraz Dyrektorem ZDW Zbigniewem Taborem.

W drodze kolejnego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim lider tj. miasto Racibórz zleci w drodze przetargu wykonanie projektu budowlano - wykonawczego. Podczas spotkania przekazano informacje o zamiarach wprowadzenia RDRP do bazy projektów realizowanych w przyszłej perspektywie finansowej.
http://www.subregion.pl/news/pokaz/5/4/20228
 

·
Tombou
Joined
·
3,937 Posts
no i zeby dało sie to docelowo zbudowac jako 2x2.....zeby mozna było komfortowo,bezpiecznie,i co najwazniejsze - z poczuciem bezpieczenstwa jakie daje tylko droga z odrebnymi kierunkami ruchu- bez obawy o czołówkę jechac sobie 100-110....
 

·
S919 (Opava) - Gliwice
Joined
·
2,705 Posts
Adam Matusiewicz spotkał się na zamku z samorządowcami, z którymi chce budować drogę Racibórz-Pszczyna. Na wstępie zaznaczył, że z pieniędzmi "licho".

Samorząd województwa ma problemy finansowe bo wydatki generują zmiany w kolejowych Przewozach Regionalnych i remont Stadionu Śląskiego. - Liczę na oddech finansowy po zakończeniu tych zadań - przyznaje Adam Matusiewicz. Wówczas władze Śląska będą mogły skupić się na nowych priorytetach unijnych dotacji, a tymi od 2014 roku mają być drogi.

Jedna z inwestycji to trasa Racibórz-Pszczyna. Z racji, że z pieniędzmi u marszałka "licho z powodów kolejarsko-stadionowych", a dofinansowanie Brukseli sięgnie tylko 60 procent inwestycji, na finansowanie szosy będą musiały złożyć się także samorządy. Z Unii popłynie od 2014 roku mniej euro bo VAT nie będzie wydatkiem kwalifikowanym i z dofinansowania 85% zostanie 62%. Do znalezienia będzie kwota ok. 400 mln zł.

W sali żyrandolowej zamku piastowskiego zebrali się urzędnicy z gmin którędy pobiegnie nowa trasa. Wśród nich prezydent Raciborza i wójtowie Kornowaca oraz Rudnika. - Na odcinku między Rudnikiem a Raciborzem znajdą się według projektu dwa nowe mosty, jeden wiadukt i rondo (przy ul. Piaskowej) - referował Mirosław Lenk. Spotkanie zakończyło uroczyste spisanie porozumienia włodarzy 6 gmin z marszałkiem województwa w sprawie wspólnej realizacji inwestycji.

http://www.nowiny.pl/81589-marszalek-biednego-wojewodztwa-porozumial-sie-z-gminami.html
 

·
Tombou
Joined
·
3,937 Posts
Droga Pszczyna-Racibórz priorytetem dla marszałka woj. śląskiego
07 marca 2012, autor: igraMarszałek Województwa Śląskiego na oficjalnym spotkaniu ogłosił, że budowa drogi Racibórz-Pszczyna, przebiegającej przez Rydułtowy, jest sprawą priorytetową i kluczowym projektem, który spadł na województwo śląskie.

Samorządy leżące wzdłuż projektowanej arterii godzą się, by rolę lidera i pośrednika w ich kontaktach z marszałkiem pełnił Racibórz. Projekt będzie wart do 1,5 mld zł. Samorządy liczą na pełne finansowanie z Unii Europejskiej i wkład własny marszałka.

Szerzej o planach budowy drogi Pszczyna - Racibórz pisaliśmy tutaj >http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,droga-pszczyna-raciborz-tna-koszty-i-pasy-ruchu,wia5-3266-3291.html

Rola lidera, czyli Raciborza, będzie polegała na relacjonowaniu postępu prac, proponowaniu ewentualnych zmian - cały czas mając na uwadze, że reprezentuje wszystkie uczestniczące gminy. – To co będziemy prezentować marszałkowi wcześniej będziemy konsultować ze wszystkimi gminami. Deklarujemy chęć pomocy przy pracach planistycznych, wykupie gruntów czy organizacji robót – mówił prezydent Raciborza Mirosław Lenk.

Po podpisaniu oficjalnego porozumienia z marszałkiem, przyjdzie kolej na uchwały rady i sejmiku.

Na tym samym spotkaniu marszałek Adam Matusiewicz poinformował zebranych o planach samorządu Województwa Śląskiego w związku z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020. Wśród projektów kluczowych mają znaleźć się m.in.: stworzenie nowoczesnego centrum nauki oraz najważniejsze inwestycje drogowe, tj. DTŚ w kierunku wschodnim, Regionalna Droga Racibórz Pszczyna, Droga Główna Południowa oraz obwodnica Buczkowic i Rybarzowic. Marszałek zapewniał także o staraniach Zarządu Województwa finansowania kompletnej dokumentacji projektowej dla RDRP, tak aby jeszcze przed rozpoczęciem nowego okresu programowania wszystkie kluczowe projekty drogowe były gotowe do realizacji.
 

·
Tombou
Joined
·
3,937 Posts
Droga Główna Południowa. Jak będzie wyglądać jej przebieg?

Arkadiusz Biernat


Jesteśmy coraz bliżej budowy Drogi Głównej Południowej. Wiemy już, którędy przebiegać będzie ta trasa w powiecie wodzisławskim i jako pierwsi Wam ją pokazujemy. Po kilku miesiącach oczekiwań pozytywną decyzję w sprawie przebiegu drogi wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.- Cieszymy się z tej decyzji. To istotny krok w budowie drogi, tak ważnej dla całego powiatu wodzisławskiego - mówi Barbara Chrobok, rzeczniczka wodzisławskiego magistratu.
Trasa rozpocznie się na drodze wojewódzkiej 935 (ul. Raciborska) w Rydułtowach, gdzie powstanie rondo. Stąd będzie prowadzić na południowy wschód. Przebiegnie po zachodniej stronie Rydułtów, a następnie po wschodniej części Pszowa. W Wodzisławiu Śl. Droga Główna Południowa rozpocznie się, przecinając ulicę Pszowską przy granicy miasta. Mijać będzie Kokoszyce, Jedłownik, Marusze i Pustki. Następnie przetnie Krostoszowice, Skrzyszów i południową część Mszany. Zakończy się przy granicy Jastrzębia-Zdroju, gdzie włączy się do drogi wojewódzkiej 933.

- Dzięki tej drodze szybciej dostaniemy się do pracy. Odciąży ona ruch w naszych miastach - mówi Arnold Skupień, kierowca z Wodzisławia.
Projektowany odcinek drogi ma mieć 23 km długości oraz 4 pasy ruchu. Na 18. kilometrze, w pobliżu ulicy 1 Maja w Skrzy-szowie, trasa przetnie się z autostradą A1.

W ciągu tej drogi zostanie wybudowanych: 8 wiaduktów, 7 węzłów drogowych, 2 mosty oraz 4 ronda. Ponadto powstanie 6 przejść dla zwierząt, a po obu stronach jezdni na długości 17 tys. metrów postawione zostaną ekrany dźwięko-szczelne. DGP będzie należeć do sieci dróg szybkiego ruchu.

- Wkrótce na trasie Drogi Południowej rozpoczną się badania geologiczne. Następnie powstanie projekt drogi - dodaje Chrobok. Według wstępnego kalendarza budowa kluczowej drogi dla powiatu ma rozpocząć się w 2014 r.

Oddanie jej do użytku przewidziano trzy lata później. Nowa trasa została wpisana do tzw. propozycji projektów kluczowych dla rozwoju Subregionu Zachodniego. Oprócz niej na listę wpisano modernizację linii kolejowej Wodzisław Śląski - Chałupki i drogę Racibórz - Pszczyna.

W Jastrzębiu budują od dawna
Odcinek Drogi Głównej Południowej w Jastrzębiu będzie miał w sumie około 8 kilometrów. Droga przebiegać będzie od ulicy Pszczyńskiej na granicy z gminą Pawłowice, do zjazdu autostrady A1 w Mszanie. Budowa podzielona jest na dwa etapy. Obecnie wykonano 65 proc. pierwszego z nich i ogłoszono przetarg na budowę kolejnego. Wartość umowy I etapu wynosi ponad 53,2 miliona złotych.
 

·
Wodzisław Śl. i okolice
Joined
·
177 Posts
^^ widzę, że ta droga będzie przebiegać bardzo blisko moich terenów - czy jest gdzieś dostępna mapka z bardziej dokładnym przebiegiem tej drogi, szczewgólnie na odcinku między Kokoszycami a Turzą Śląską?
 

·
Moderator
Joined
·
69,796 Posts
Źródło : http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,72739,11325461,Droga_Pszczyna_Raciborz_za_1_5_miliarda_zl.html
Droga Pszczyna-Racibórz za 1,5 miliarda zł

Planowana od dawna droga przez Żory, Rybnik i Rydułtowy ma szansę na dofinansowanie z Unii w latach 2014-2020.

Urząd marszałkowski wpisał projekt budowy drogi do zadań priorytetowych. Swój odcinek wybudowały już Żory, do pracy wziął się także Rybnik. - Aktualnie trwają prace projektowe odcinka w granicach administracyjnych Rybnika. Dokumentacja powinna zostać przekazana przez wykonawcę w maju - zapowiada Krzysztof Jaroch z rybnickiego magistratu. Koszt drogi w samym Rybniku może wynieść około 600 mln zł.

Cała droga przebiegająca przez m.in. Pszczynę, Żory, Rybnik, Rydułtowy, Racibórz ma kosztować ok. 1,5 miliarda zł. Aby zmniejszyć koszty miasta zdecydowały się na zmniejszenie liczby pasów do dwóch zamiast czterech, zrezygnowano tym samym z kilku większych obiektów inżynierskich.
 

·
S919 (Opava) - Gliwice
Joined
·
2,705 Posts
^^ Inwestycja Marszałka ogranicza się chyba jednak tylko do odcinka na zachód od granic
Rybnika i na wschód od granic Żor. Rybnik i Żory budują trasę ze swoich budżetów chyba. Mylę się?
 

·
Registered
Joined
·
2,135 Posts
Discussion Starter #20
W zasadzie tak, masz rację. Ale o budowaniu w półprofilu, bądź co jeszcze gorsza w docelowym 1x2 obwodnicy Rybnika też było jakiś czas temu głośno.

1x2 od Raciborza do Rybnika można było by jeszcze przeboleć. Ruch w prawdzie jest spory, ale bezkolizyjna trasa by wystarczyła.

W Rybniku bezdyskusyjnie musi być 2x2, podobnie w Żorach należy wybudować drugą nitkę przynajmniej do A1 (tym bardziej że wybudowano już wiadukt pod drugą nitkę drogi nad autostradą, a i ronda są na to przygotowane).

Droga na wschód od Żor jest świeżo wyremontowany, na końcu buduje się obwodnica Pszczyny - ten odcinek może poczekać.
 
1 - 20 of 382 Posts
Status
Not open for further replies.
Top