SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.
41 - 60 of 2186 Posts

·
Registered
Joined
·
593 Posts
Единственото хубаво на диктата е, че понякога се налагат умните решения отгоре. Бул. "Неофит Бозвели" е в този умен формат именно заради притеснените живущи в района, на които трафика щял да им друса блоковете и те да паднели...
 

·
dRusenec :)
Joined
·
10,748 Posts
Даам, Чърчил го е казал, най-добрият аргумент срещу демокрацията е петминутен разговор със средностатистическия избирател...
 

·
Rousse
Joined
·
947 Posts
КМЕТЪТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ ПОДПИСВА ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ-ГЮРГЕВО С ПАНЕВРОПЕЙСКИ ТРАСПОРТЕН КОРИДОР №9”

Договор за финансиране по проект „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с паневропейски транспортен коридор №9“ между Община Русе и Управляващия орган ще бъде подписан утре в Русе. Церемонията ще се състои от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Русе.Проектът се изпълнява по Програма трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013г. Партньори по него са Община Русе и Община Гюргево.

Домакин на събитието е кметът Пламен Стоилов. От румънска страна ще присъстват държавният секретар на Министерство на регионалното развитие и туризма, Румъния Марчел Болош, ръководителят на Управляващия орган Юлиу Бара, зам.-кметът на Община Гюргево Александру Владу. Българската страна ще бъде представлявана от Николина Николова - зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Основните цели на проекта са подобряване на транспортната инфраструктура и оптимизиране на координацията на трафика в трансграничната зона като част паневропейски транспортен коридор №9. На територията на Община Русе това включва отсечката по бул.„Тутракан“ от Дунав мост до Захарна фабрика. Ще бъдат реконструирани и рехабилитирани основни комунални мрежи – електричество, вода и канализация, телекомуникации, а пътното платно ще бъде ремонтирано и разширено. Ще бъде изработена и обща система за събиране, обработка и обмяна на информация, която ще позволи по-добро управление на трафика с цел предотвратяване на задръствания и пътно-транспортни произшествия.

Общият бюджет на проекта е 6,790 милиона евро. Средствата, осигурени от Европейския съюз, конкретно за Община Русе, са в размер на 4,668 милиона евро. Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява от държавния бюджет близо 700 хиляди евро, а финансовото участие на Община Русе възлиза на 166 хиляди евро.

Проектът „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с паневропейски транспортен коридор №9“ е от изключителна важност, не само за Община Русе и Община Гюргево, но и за успешното трансгранично сътрудничество между България и Румъния.

http://ruse4ruse.com/?page=4&eventcat=1&event_id=1012
 

·
Rousse
Joined
·
947 Posts
Утвърдиха допълнителните споразумения за изменение на концесионни договори за спирките от Зона 1 и Зона 2 в Русе

В изпълнение на Решение на ОбС № 46/19.01.2012 г са сключени концесионни договори за спирките от Зона 1 и Зона 2. Съгласно чл. 4 от Договорите същите влизат в сила от датата на представяне на предвидените в чл.11, ал.2 и ал. 3 две банкови гаранции както следва:
1. Съгласно чл. 11, ал.2 за всяка календарна година за срока на концесията, паричната гаранция е в размер на 50 % от платеното или дължимо годишно концесионно възнаграждение за предходната година, която Концесионерът следва да представи на Концедента до 31 януари на обезпечената година във вид на безусловен неотменим банков депозит.
За първата година, в която се дължи годишно концесионно възнаграждение, гаранцията е в размер на 50 % от минималното годишно концесионно възнаграждение, определено в този договор. Съгласно чл. 13, ал.2 от договора годишното концесионно плащане е дължимо, считано от датата на изтичане на 36 месеца от подписване на настоящия договор, т.е. след 3 години през 2015 г, но за да влезе договорът в сила се изисква предоставяне на гаранция за това плащане във вид на безусловен неотменим банков депозит в размер на 35 750 лв за концесионера на спирките от Зона 1 и в размер на 42 000 лв за концесионера на спирките от Зона 2, които ще бъдат блокирани за срок от 3 г.
2. Съгласно чл. 11, ал.3 Концесионерът е длъжен да представи безусловен неотменим банков депозит в размер на 10 % от предвидените за всяка календарна година инвестиции.
За 2012 г за спирките от Зона 1 са предвидени инвестиции в размер на 412 500 лв. Гаранцията, която трябва да се представи под формата на банков депозит е в размер на 41 250 лв.
За 2012 г за спирките от Зона 2 са предвидени инвестиции в размер на 1 215 492 лв. Гаранцията, която трябва да се представи под формата на банков депозит е в размер на 121 549,20 лв. Паричните средства по тези депозити ще бъдат блокирани за срок от 1 г.
Двата депозита, които концесионерът за Зона 1 трябва да направи са на обща стойност 77 000 лв, а концесионерът за Зона 2 трябва да блокира като депозити общо 163 549,20 лв.
С писма вх.№ 12/212/18.05.12г и вх.№ 0804/3552/22.06.12г концесионерите на спирките от Зона 1 и Зона 2 молят за съдействие и разрешение гаранциите за изпълнение, предвидени в чл.11, ал.2 и ал.3 на Договора за концесия да бъдат под формата на неотменима банкова гаранция, а не под формата на неотменим банков депозит.
Общинският съвет с Решение №1057/16.12.2010г, т. 13 и т.10.2.5 е определил формата на гаранциите като депозит, но размерите на изискуемите с цитираното решение минимални годишни плащания и инвестиции са многократно надвишени с офертите на концесионерите. Предложените годишни плащания са 6,5 пъти по-големи от минималните, а размерът на гаранционния депозит се определя като 50 % от тези стойности. Предложените инвестиции за първите три години за Зона 1 са 1,4 пъти по-големи, а за Зона 2 - 2,4 пъти по-големи от минималните, а размерът на гаранционния депозит се определя като 10 % от предвидените за всяка година инвестиции.
Съгласно чл. 39, ал. 2, т. 10 от Закона за концесиите(ЗК) с решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия се определят видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния договор.
В т.7 от Решение №1057/16.12.2010г на ОбС за откриване на процедура за предоставяне на концесия, е определен вида и размера на гаранциите както следва:
7.1. Гаранция, под формата на безусловен неотменим банков депозит, за всеки един от пакетите, в размер на 50 % от годишното концесионно плащане за предходната година за гарантиране изпълнението на задължението за концесионно плащане, която се предоставя от Концесионера при условия и по ред, определени в договора;
7.2. Безусловен и неотменим банков депозит в полза на Концедента, за всеки един от пакетите, за гарантиране инвестиционните намерения на Концесионера в размер на 10 % от бъдещата инвестиция за съответната година при условия определени в договора.
Съгласно чл.70, ал.1 и ал.2 от ЗК концесионният договор може да се изменя и/или допълва с допълнително споразумение. Когато измененията и допълненията са в рамките на решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия, на решението за определяне на концесионер и на офертата на концесионера, допълнителното споразумение се сключва с органа, който представлява концедента по концесионния договор.
Целесъобразно е концесионнните договори за спирките от Зона 1 и Зона 2 да се изменят с допълнително споразумение по отношение на предвидените в чл.11, ал.2 и ал. 3 от Договорите банкови гаранции, като формата им се промени от „безусловен и неотменим банков депозит” в „безусловна и неотменима банкова гаранция” в полза на Концедента - Община Русе. Измененията са в рамките на Решение №1057/16.12.2010г, т.7 на ОбС за откриване на процедура, тъй като не се променя вида на гаранциите (за годишно плащане и за инвестиционни намерения) както и техния размер. Това би освободило концесионера за Зона 1 от задължението да блокира като депозити общо 77 000 лв, а концесионера за Зона 2 да блокира като депозити общо 163 549,20 лв, необходими за незабавното стартиране на договорите.

Днес Общински съвет – Русе на основание чл. 70, ал. 2 от Закона за концесиите да възложи на кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение за изменение на Договор от 23.04.2012 г за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 1, като предвидените в чл.11, ал.2 и ал. 3 от Договора банкови гаранции под формата на „безусловен и неотменим банков депозит” се променят на „безусловна и неотменима банкова гаранция” в полза на Концедента - Община Русе.
На основание чл. 70, ал. 2 от Закона за концесиите се възложи на кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение за изменение на Договор от 23.04.2012 г за предоставяне на концесия за поставяне и експлоатация на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на град Русе – разположени в Зона 2, като предвидените в чл.11, ал.2 и ал. 3 от Договора банкови гаранции под формата на „безусловен и неотменим банков депозит” се променят на „безусловна и неотменима банкова гаранция” в полза на Концедента - Община Русе.

http://www.ruseinfo.net/news_102906.html
 

·
Registered
Joined
·
594 Posts
Къде е границата и докъде се простират , тези две зони ? Предполагам ще почнат да делят града и например ще има различни данъци в първа и втора зона .
 

·
CSKAr4e
Joined
·
5,698 Posts
Discussion Starter · #46 ·
И аз това се чудех, но предполагам, че няма някакви логични географски разположения, защото едните със сигурност ще са доста по-изгодни от другите, а ако е така, никой няма да инвестира във вторите.

Намерих само, че и двете зони са с по 130 спирки. За първата зона, софийското дружество се е ангажирало да инвестира 1 686 794 лева, а за втората, съответон варненското - 825 000 лева за целия период от 15 години, а за първата година трябва да бъдат обновени минимум 30% от спирките по двете зони.
 

·
CSKAr4e
Joined
·
5,698 Posts
Discussion Starter · #47 ·
Най-накрая! :banana:

Ремонтират бул. "Тутракан" с европари
13 Юли 2012
Ruse24

Бул. "Туткаран" в отсечката от Дунав мост до Захарна фабрика в Русе ще бъден ремонтиран с пари по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Договорът ще бъде подписан днес от кмета Пламен Стоилов и ръководителя на Управляващия орган на програмата Юлиу Бара. Рехабилитацията на трасето е част от проекта за подобряване на достъпността на Еврорегиона Русе-Гюргево. Партньори по него са Община Русе и Община Гюргево.

Ще бъдат реконструирани и рехабилитирани основни комунални мрежи - електричество, вода и канализация, телекомуникации, а пътното платно ще бъде ремонтирано и разширено.

Обща система ще събира, обработва и обменя информация и така ще позволи по-добро управление на трафика. Общият бюджет на проекта е 6,790 милиона евро. Средствата, осигурени от Европейския съюз, конкретно за Община Русе, са в размер на 4,668 милиона евро.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява от държавния бюджет близо 700 хиляди евро, а финансовото участие на Община Русе възлиза на 166 хиляди евро.
 

·
Rousse
Joined
·
947 Posts
След близо 3 години бул. "Тутракан" става изцяло 4 - лентов път

След близо 3 години /36 месеца/ бул. "Тутракан" ще бъде изцяло 4 - лентов път. Това ще е последицата от подписания днес договор от кмета на Община Русе Пламен Стоилов за изпълнение на така чаканото разширение, което ще обхване участъка от Захарната фабрика до Дунав мост. Става дума за около 2.4 км. Електрическите мрежи както и водоснабдителните, канализационните и телекомуникационните ще бъдат рехабилитирани. /на снимката днес/ Подобряването на тази комуникационна връзка с центъра на Русе е крайно необходимо предвид множеството фирми, които се намират в района и постоянния поток на леки автомобили от моста не само към бул. "България". Реконструкцията ще е по проект „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе - Гюргево с паневропейски транспортен Коридор № 9”. В българската си част Коридор № 9 започва от Русе и продължава в посока Велико Търново като се пресича с Коридор № 7 - река Дунав. Основни цели на проекта, изпълняван по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013, са подобряването на достъпността, транспортната инфраструктура и регулиране на трафика. Общият бюджет по проекта възлиза на близо 7 милиона евро като средствата осигурени за община Русе са 4,668 милиона.
Българската и румънска страни при подписването на договора бяха представени от държавния секретар на Министерството на регионалното развитие и туризма в Румъния Марчел Болош, заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството на България Николина Николова, заместник - областния управител Веско Маринов, заместник - кмета на община Гюргево Александру Владу и изпълнителния директор на „Еврорегион Данубиус” Лили Ганчева.


Чрез укрепването на транспортните връзки се очаква Русе да изиграе ролята на „изтяглящ икономически център”, а изграждането на Коридор № 9 да насърчи и процесите на пространствено развитие на отделните региони като създаде условия за развитие и на трансграничното сътрудничество

http://www.ruseinfo.net/news_102975.html
 

·
Rousse
Joined
·
947 Posts
Румъния иска техническа експертиза и пътникопоток за втори мост

Техническа експертиза на Дунав мост и анализ на пътникопотока са двете предпоставки за изграждането на втори мост над река Дунав край Русе, или разширяване на сегашния, смята румънската страна. Държавният секретар на Министерството на регионалното развитие и туризма в Румъния Марчел Болош бе в Русе на подписването на българско-румънския проект "Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с паневропейски транспортен коридор номер 9". След като двата документа са готови, тогава Румъния ще прецизира действията си, заяви той. Ремонтът на съоръжението е бил коментиран в румънското мнистерство на транспорта и се търсят тначини за финансиране.

Идеята за втори мост между Русе и Гюргево бе лансирана от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на дискусията "Дунавската стратегия - възможност да градим регионите в Европа". Вторият мост или разширението на сегашния е свързан с бъдещото строителство на скоростен път Русе – Свиленград.

http://arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=16448

Румъния иска втори мост край Русе или разширяване на съществуващия

http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F_l.a_c.327_i.201829.html

Румъния има готовност за втори мост край Русе

http://money.bg/news/id_486223832/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5
 

·
CSKAr4e
Joined
·
5,698 Posts
Discussion Starter · #53 ·
Този срок не е ли много голям все пак са 2,5 км :nuts:
Ами де да знам, може пък и да не е голям. Имайки в предвид какво трябва да се прави... Първо трябва да се изрине всичкия тоя камънак там, който се води за бул. Тутракан, да почне да се копае и да се сменят газопроводи, тръбопроводи и всякакви други думички завършващи на проводи, които минават под булеварда, щото в момента при най-малкия дъжд, стават локви, които са абсолютни конкуренти по обем и дълбочина на някои градски басейни. Цялото ниво на булеварда чух, че ще се вдигне. После си идва и съществената част-запълването на траповете, изравняване, вдигане на нивото, самото асфалтиране, изграждането на отводнителните системи ии довършителните работи. Като сложим за капак на всичко и избора на изпълнител, обжалвания и всякакви други такива, може и да станат 3 години. Въпреки, че ако го завършат предсрочно за изборите също няма да се изненадам, но лично мен мнооооого ме съмнява.
 

·
CSKAr4e
Joined
·
5,698 Posts
Discussion Starter · #54 ·
Подписаха договора за реконструкция на бул. "Тутракан"
13 Юли 2012
Ruse24Днес в зала 1 в сградата на областна и общинска администрация бе подписан договора по проект "Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе - Гюргево с паневропейски транспортен Коридор № 9". В българската си част Коридор № 9 започва от Русе и продължава в посока Велико Търново като се пресича с Коридор № 7 - река Дунав.

Основни цели на проекта, изпълняван по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013, са подобряването на достъпността, транспортната инфраструктура и регулиране на трафика. Общият бюджет по проекта възлиза на близо 7 милиона евро като средствата осигурени за община Русе са 4,668 милиона.

В България трансграничният проект предвижда реконструкция на отсечката по бул. "Тутракан" от Дунав мост до Захарна фабрика. Електрическите мрежи както и водоснабдителните, канализационните и телекомуникационните ще бъдат рехабилитирани, а пътното платно освен, че ще бъде ремонтирано, се очаква да бъде и разширено.

Българската и румънска страни при подписването на договора бяха представени от държавния секретар на Министерството на регионалното развитие и туризма в Румъния Марчел Болош, заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството на България Николина Николова, заместник областния управител Веско Маринов, кмета Пламен Стоилов, заместник-кмета на община Гюргево Александру Владу и изпълнителния директор на "Еврорегион Данубиус" Лили Ганчева.

Чрез укрепването на транспортните връзки се очаква Русе да изиграе ролята на "изтяглящ икономически център", а изграждането на Коридор № 9 да насърчи и процесите на пространствено развитие на отделните региони като създаде условия за развитие и на трансграничното сътрудничество.
 

·
Rousse
Joined
·
947 Posts
Румънското правителство изразява желание да се ангажира с намаляването или премахването на таксите на моста при Русе

Ще бъдат открити два нови КПП на българо-румънската граница в Добруджа. Това заяви външният министър Николай Младенов на съвместна пресконференция с румънския си колега Андрей Марга, който е на работно посещение в София. Броят на румънските туристи в България достигна 960 000 за миналата година. Двамата министри са обсъдили навременното финализиране на изграждането на „Дунав мост 2” и перспективата за започване на проучване за изграждане на втори мост в района Русе-Гюргево. Румънското правителство изразява желание да се ангажира с намаляването или премахването на таксите на моста при Русе.
Министрите разговаряха и за предстоящите доклади по Механизма за сътрудничество и проверка и очакваните през септември решения за присъединяване към Шенген. „Всички страни се оценяват на базата на постигнатото от тях самите. Едновременно с това трябва да си даваме сметка, че живеем в един все по-свързан свят и това, което всяка страна прави, има и по-глобални политически последствия”, подчерта Николай Младенов.

http://www.ruseinfo.net/news_103004.html

Крайно време е вече! :eek:hno:
 

·
facebook.com/spasisofia
Joined
·
3,846 Posts
Нещо се обърках:

Въпреки това от Община Русе са убедени, че ще успеят да се вместят в крайния срок от 31 декември 2013 г. "Бул. Тутракан" е една от входно-изходните магистрали на Русе. Тя е в изключително лошо състояние, но след 36 месеца смятаме, че ще разполагаме с една реконструирана пътна артерия, която отговаря на всички европейски стандарти"
http://rousse.dir.bg/news.php?id=11560587
 

·
Registered
Joined
·
827 Posts
3 години са множко, но да не забравяме, че цялостната реконструкция на този път е по-трудна отколкото да се построи нов път защото трябва да се разруши първо стария, да се махнат и обезопасят старите комуникации и тепърва да се полагат нови. След това, както каза Val трябва да се повдигне нивото и тогава да се полага новия път.
 

·
CSKAr4e
Joined
·
5,698 Posts
Discussion Starter · #58 ·
Както се казва: Ха дано, ама надали. Много зависи какво ще открият отдолу под булеварда, щото тия тръби там сигурно приличат на швейцарско сирене. Отделно и зависи колко време ще се протака избора на изпълнител. По телевизията казаха, че ще се опитат да започнат строителството до края на годината. Като качат репортажа ще го сложа тук. Иначе доста неща се очертават за започване до края на годината/началото на следващата откъм инфраструктура, което е отлично-бул. Тутракан, пробива Кауфланд, ремонта на Александровска, както и възобновяване на строежа на спортната зала. Дано всичко върви по план.
 

·
Registered
Joined
·
7,359 Posts
Почвам да ви завиждам за ремонта на булеварда. И ние си имаме един такъв Тутракан, даже се води улица, а си плаче за ремонт отвсякъде. Трябва да измислим някоя врътка за съвместен проект с румъците, та белким се намерят пари за реконструкция :lol:
 
41 - 60 of 2186 Posts
Status
Not open for further replies.
Top