SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Nadszedł czas Wolności
Joined
·
3,040 Posts
1) hotel - tak;
2) "fabryka żywności" - tak;
3) dodatkowe parkingi - po co? (dużo istniejących parkingów lotniska i CWK + poprawa oferty ZTM i planowana linia kolejowa);
4) szpital - nie (jest w Rudnej Małej i kilka szpitali w Rzeszowie).
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top