SkyscraperCity Forum banner

[Rzeszów] Przebudowa C.H. "Europa"

2109 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  Hipolit
Jedno z najstarszych centrów handlowych w Rzeszowie ma się zmienić nie do poznania. Siermiężny budynek oklejony reklamami urośnie do ponad 20 pięter, będzie mieć częściowo przeszkloną elewację, przejście do okrągłej kładki, a pod ziemią znajdzie się dworzec dla busów sieci Marcel, które teraz odjeżdżają z parkingu przed budynkiem.
Taka deszczowa wizualizacja:Źródło i nieco więcej.
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 1 of 3 Posts
inwestor MKM Plaza....także tego
MKM PLAZA SP Z O O W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (KRS: 0000114037, NIP: 5170015546, REGON: 691675990)
1 - 1 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top