SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Visionmonger
Joined
·
19,185 Posts
Otwarto koperty z ofertami firm, które chcą wybudować na lotnisku w Jasionce płytę postojową. Jest ich siedem. - Ceny wszystkich są mniejsze niż zakładaliśmy - cieszy się kierownictwo podrzeszowskiego portu Źródło: Gazeta Wyborcza Rzeszów
Z siedmiu chętnych na placu boju (czyt. płycie postojowej) pozostała Skanska.

Witam

Czy moze mnie ktos poinformowac jaka bedzie powierzchnia w metrach kwadratowych nowego terminalu (w pierwszym etapie).

Z gory dziekuje! :)
W specyfikacji jest masa dokumentów popakowanych w rarach - musisz szukać sam niestety. Dostęp do specyfikacji tutaj

Edit: znalazłem więcej info:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Budynek nowego terminalu pasażerskiego przeznaczony jest do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach krajowych i międzynarodowych.
Projektowany budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, jest częściowo podpiwniczony. Rzut budynku oparty na planie w kształcie litery T zwrócony jest szerszą częścią w kierunku południowym, w stronę płyty postojowej samolotów. Konstrukcję budynku zaprojektowano jako stalowy szkielet ramowy uzupełniony konstrukcją żelbetową monolityczną. Przekrycie budynku w części centralnej stanowi dach łukowy w kierunku poprzecznym i podłużnym, przekrycie skrzydeł wschodniego i zachodniego stanowią stropodachy płaskie.

Parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy – 5106,0 m2,
Powierzchnia użytkowa – 13949,8 m2,
Kubatura – 89935,00 m3.

Zakres prac do wykonania:
1. budowa terminala pasażerskiego wraz z instalacjami wewnętrznymi,
2. wykonanie przyłączy instalacyjnych i sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, energetycznych, teletechnicznych i innych,
3. wykonanie: robót zewnętrznych wokół terminala (zabezpieczenia ścian wykopów, likwidacji kolidujących z realizacją inwestycji sieci i przyłączy zewnętrznych, likwidacji kolidujących z realizacją inwestycji fragmentu dróg (w tym drogi technicznej od strony południowej), chodników, placów, wykonania innych stwierdzonych na podstawie inwentaryzacji i w trakcie wizji lokalnej, prac rozbiórkowych wynikających z uwarunkowań technologii prowadzonych robót budowlanych), zagospodarowanie terenu (zabezpieczenie wykonanych wyprzedzająco placów, chodników, dróg oraz elementów infrastruktury technicznej (sieci i przyłącza, itp.), ogrodzenia, oświetlenia, obiektów infrastruktury – obiektów towarzyszących, terenów zielonych, ciągów pieszych i innych.

Rozbiórki i zniszczenia spowodowane technologią prac przy budowie terminala pasażerskiego, zrealizowanej infrastruktury technicznej - podlegają odtworzeniu.
 

·
Visionmonger
Joined
·
19,185 Posts
Z dzisiejszego TED:

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka sp. z o.o.
Jasionka 942
Do wiadomości: Adam Zwoliński
36-002 Jasionka
POLSKA
Tel. +48 177178749
E-mail: [email protected]
Faks +48 178520709
Adresy internetowe
Ogólny adres organu organizującego przetarg http://www.rzeszowairport.pl bip.rzeszowairport.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)
GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Działalność dotycząca portów lotniczych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający
Zakup systemu kontroli radiometrycznej w ramach Projektu pn. „Zakup systemu kontroli bezpieczeństwa osób i towarów”.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, 36-002 Jasionka, Jasionka 942.
Kod NUTS PL325
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instalacja oraz uruchomienie system kontroli radiometrycznej służącego wykrywaniu i alarmowaniu o wykryciu materiałów promieniotwórczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34997000
II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)
Podział na części
Nie
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita wartość lub zakres
Powyżej 387 000,00 EUR.
II.2.2)
Opcje
Nie
II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w dniach 90 (od udzielenia zamówienia)
 

·
Visionmonger
Joined
·
19,185 Posts
^^ oczywiście, że stojaki być powinny. Ale mimo wszystko, ci, co do Londynu lecą, to w 99,9% przypadków skorzystają z KZ lub taxi.
 
1 - 4 of 4 Posts
Top