SkyscraperCity Forum banner
281 - 300 of 1141 Posts

·
orendż dżus jabłkowy
Joined
·
8,382 Posts
Discussion Starter · #281 · (Edited)
Samoloty na nowej płycie są wypychane pushbackiem, czy robią takie koło żeby zawrócić?
Spokojnie zawracają, nie widziałem na nowej płycie pushbacka, ostatnio był używany podczas pielgrzymki chasydów w marcu lub kwietniu, ale wtedy naprawdę było tłoczno i nowe płyty były tylko częściowo oddane. Pushback ma być używany po oddaniu nowego terminala, samoloty będą wypychane z miejsc postojowych przed terminalem.

Mam nadzieje że te rękawy pozostaną bez żaluzji.
 

·
Visionmonger
Joined
·
19,185 Posts
Z dzisiejszego TED:

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka sp. z o.o.
Jasionka 942
Do wiadomości: Adam Zwoliński
36-002 Jasionka
POLSKA
Tel. +48 177178749
E-mail: [email protected]
Faks +48 178520709
Adresy internetowe
Ogólny adres organu organizującego przetarg http://www.rzeszowairport.pl bip.rzeszowairport.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)
GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO
Działalność dotycząca portów lotniczych
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający
Zakup systemu kontroli radiometrycznej w ramach Projektu pn. „Zakup systemu kontroli bezpieczeństwa osób i towarów”.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce realizacji dostawy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, 36-002 Jasionka, Jasionka 942.
Kod NUTS PL325
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa instalacja oraz uruchomienie system kontroli radiometrycznej służącego wykrywaniu i alarmowaniu o wykryciu materiałów promieniotwórczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34997000
II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)
Podział na części
Nie
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita wartość lub zakres
Powyżej 387 000,00 EUR.
II.2.2)
Opcje
Nie
II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w dniach 90 (od udzielenia zamówienia)
 

·
Zrzęda i Kiep Drogowy
Joined
·
1,194 Posts
Nie mogę znaleźć przycisku "lubię to" ;)

Zarąbista inwestycja. Rzeszowowi i całemu regionowi tylko pogratulować!
 
281 - 300 of 1141 Posts
Top