SkyscraperCity Forum banner
861 - 880 of 1141 Posts

·
Registered
Joined
·
2,995 Posts
No tyle tych zakładów, że ho ho - aż 5-6 .... :)
Nie wybrzydzaj. Dobre i to a mam nadzieję, że to dopiero początek. Zresztą część działek jest zarezerwowana. No a jeszcze centrum kongresowe tam ma powstać. Dobrze stan przemian tego teremu obrazują foty obecne i z 2008 r. zamieszczone przez kol. Letowniaka w wątku o Aeropolis.
 

·
orendż dżus jabłkowy
Joined
·
8,382 Posts
Discussion Starter · #870 ·
foto o której pisze redzik


paiz.gov.pl
6 działających fabryk + Inkubator
3 w budowie
2 hale jako rozbudowa (BorgWarner)

+ Z inwestycji to HeliOne w starym terminalu i plany budowy nowej siedziby, ale chyba na terenie lotniska nie w strefie i jakaś firma zajmująca się rekonstrukcjami starych samolotów w hangarze Aeroklubowym.

W strefie S-2 jest ich znacznie więcej, generalnie nie ma na co narzekać
 

·
Registered
Joined
·
1,899 Posts
Są jakieś info dot. uruchomienia wieży kontroli lotów, miało się to odbyć w maju tego roku a tu cicho sza...
 

·
It is very important
Joined
·
1,458 Posts
Są jakieś info dot. uruchomienia wieży kontroli lotów, miało się to odbyć w maju tego roku a tu cicho sza...
Uruchomienie wieży będzie z małym poślizgiem związanym z opóźnieniem pozostałych inwestycji na lotnisku, a które powiazane są z nią. Przyczyna opóźnienia to długa zima. PAŻP planuje wstępniy termin uruchomieniua wieży w pierwszej połowie lipca 2013r. *)


*) - info uzyskane drogą telefoniczną w PAŻP
 

·
Registered
Joined
·
8,941 Posts
Informacja z Biuletynu Zamówień Publicznych:

Warszawa: Wykonanie robót uzupełniających w ramach budowy wieży kontroli ruchu lotniczego TWR Rzeszów wraz z infrastrukturą techniczno - administracyjną
Numer ogłoszenia: 90561 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013

ZAMAWIAJĄCY: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
Uzasadnienie faktyczne dla trybu z wolnej ręki: W trakcie realizacji budowy wieży kontroli ruchu lotniczego TWR w Rzeszowie wraz z infrastrukturą techniczno administracyjną realizowanej w oparciu o umowę zawartą w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wystąpiła konieczność wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej lub zaprojektowanych wadliwie stanowiących roboty uzupełniające tj. polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zestawienie poszczególnych robót przedstawia się następująco: 1.Zabudowa rur kanalizacyjnych. W celu uzupełnienia zabudowy kanałów wentylacyjnych w korytarzach oraz zakrycia rur kanalizacyjnych przebiegających przez pomieszczenia ogólnodostępne dla zapewnienia dostatecznej izolacji akustycznej, konieczne jest wykonanie dodatkowych zabudów z płyt g-k. Sposób wykonania został wskazany przez biuro projektowe. 2.Przegłębienie na pompę w zb. ppoż. W związku z koniecznością przeprowadzania okresowych przeglądów niezbędne jest całkowite opróżnienie zbiornika przeciwpożarowego, przy pomocy pompy zamontowanej na stałe w przegłębieniu, które nie zostało przewidziane w dokumentacji projektowej. Projektant przedstawił rozwiązanie techniczne. 3.Przelewy awaryjne. Z uwagi na zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne, polegające na ograniczeniu powierzchni dachowej attyką w celu zabezpieczenia stropu przed przeciążeniem spowodowanym nagromadzeniem wód opadowych w czasie deszczu nawalnego, należy zaprojektować dodatkowe wpusty awaryjne. W celu dostosowania budynku do niniejszego wymogu (zawartego w PN-EN 12056-3), biuro projektowe przedstawiło najkorzystniejsze technicznie i ekonomicznie rozwiązanie projektowe, polegające na wykonaniu przelewów awaryjnych w ścianach attykowych. 4.Dodatkowe zawory i armatura kontrolno-pomiarowa na instalacji wody lodowej. Z uwagi na brak w rozwiązaniu projektowym opomiarowania instalacji wody lodowej oraz zagwarantowania możliwości odseparowania poszczególnych agregatów wody lodowej od systemu uzasadnione jest uzupełnienie układu o aparaturę kontrolno-pomiarową i zawory odcinające. Uzupełnienie instalacji jest niezbędne ze względu na konieczność umożliwienia wyłączeń serwisowych a także przeprowadzania remontów i napraw poszczególnych agregatów bez przerwy w dostarczaniu czynnika chłodniczego do urządzeń klimatyzacyjnych obiektu. 5.Zasilanie budynku technicznego. Z uwagi na brak rozwiązania projektowego dotyczącego zasilania budynku technicznego z rozdzielni niskiego napięcia zlokalizowanej w budynku TWR, konieczne jest uzupełnienie instalacji w tym zakresie. Zapewnienie zasilania dla budynku technicznego jest niezbędne w celu zabezpieczenia zlokalizowanych w nim urządzeń, które służą dla potrzeb budynku TWR będącego przedmiotem zamówienia podstawowego. 6.Uszczelnienia kabli do budynku technicznego. Z uwagi na brak rozwiązania projektowego na uszczelnienie wprowadzenia kabli do budynku technicznego, należy uzupełnić instalację w tym zakresie. Wykonanie niezbędnego, systemowego szczelnego przejścia na kablach energetycznych, ma na celu zabezpieczenie wnętrza budynku przed przedostawaniem się wilgoci. 7.Oprawa w przedsionku. Ze względu na to, że w przedsionku pomiędzy garażem a korytarzem nie zastosowano oświetlenia, w celu spełnienia wymagań obowiązujących dla dróg ewakuacyjnych, należy uzupełnić instalację w tym zakresie, co jednocześnie warunkuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 8.Dodatkowe obwody na 6 i 7 piętrze. W celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego urządzeń i wskaźników zainstalowanych w konsolach operatorskich TWR uzasadnione jest uzupełnienie ilości obwodów na 6 i 7 kondygnacji dla indywidualnego zabezpieczenia każdego gniazda. Wymóg ten jest niezbędny ze względów bezpieczeństwa prowadzenia kontroli ruchu lotniczego, wynikający z prowadzonego w PAŻP monitoringu występujących zagrożeń i konieczności ich eliminacji. 9.Zasilanie pompy zbiornika ppoż. W związku z koniecznością przeprowadzania okresowych przeglądów serwisowych niezbędne jest całkowite opróżnienie zbiornika przeciwpożarowego, przy pomocy zamontowanej w nim na stałe pompy. Z uwagi na brak rozwiązania projektowego zasilania pompy w zbiorniku ppoż. wymagane jest uzupełnienie instalacji o ten obwód. 10.Kanalizacja kablowa. W celu dostosowania połączenia teletechnicznego wieży z obiektem radarowym dla umożliwienia przesyłu danych siecią światłowodową konieczne jest dokonanie korekty zewnętrznej instalacji teletechnicznej pomiędzy łączącej nową wieżę z istniejącymi obiektami służącymi kontroli ruchu lotniczego. W związku z tym uzasadnione jest uzupełnienie instalacji teletechnicznej poprzez wykonanie bezpośredniego połączenia światłowodowego pomiędzy nową wieżą a radarem. 11.Sieć strukturalna. W związku z koniecznością zapewnienia przesyłu danych radarowych za pośrednictwem sieci LAN, należy dokonać korekty w instalacji sieci strukturalnej polegającej na uzupełnieniu systemu o dodatkowe szafy dystrybucyjne. Ponadto należy rozbudować wewnętrzne linie światłowodowe w celu umożliwienia instalacji terminala sterowniczego dla świateł podejścia lądowania oraz terminala SLG do sterowania radaru MSSR. 12.System sygnalizacji pożarowej. Z uwagi na wynikającą z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej konieczność uzupełnienia systemu sygnalizacji pożarowej o przepustnice odcinające wraz z sterowaniem i rozbudową monitoringu SAP, biuro projektowe przedstawiło zamienne rozwiązanie projektowe. Wykonanie robót uzupełniających w tym zakresie warunkuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 13.Uzupełnienie rozdzielnicy ppoż. W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony ppoż. biuro projektowe dokonało wymaganych korekt polegających na uzupełnieniu rozwiązań w zakresie przepustnic, kanałowych czujek dymu, przekaźników elektronicznych do monitorowania zasilania klap wentylacji pożarowej oraz sterowania monitoringiem w systemie SAP. Wykonanie robót uzupełniających w tym zakresie jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy ochrony przeciwpożarowej i warunkuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 14.Dodatkowy słupek domofonowy. Dla umożliwienia komunikacji pomiędzy ochroną obiektu a osobami przy bramie wjazdowej niezbędne jest wykonanie dodatkowego słupka domofonowego wraz z połączeniem przewodowym. 15.Zmiana lokalizacji rozdzielnic elektrycznych w piwnicy. Usytuowanie rozdzielnic elektrycznych w piwnicy zgodnie z dokumentacją projektową uniemożliwia dostęp serwisowy z uwagi na lokalizację kanałów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W celu zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacji i bezpiecznego dostępu do obsługi rozdzielnicy elektrycznej w piwnicy niezbędna jest zmiana jej lokalizacji, powodująca konieczność przedłużenia kabli zasilających. 16.Połączenie kablowe z pomieszczenia BMS do dyżurnego technika. Ze względu na uzasadnioną potrzebę zapewnienia możliwości odczytu informacji z BMS w celu umożliwienia kontroli stanu pracujących systemów obiektu TWR w pomieszczeniu dyżurnego technika, należy wykonać dodatkowe połączenie kablowe z pomieszczenia monitoringu. 17.Dostęp serwisowy do urządzeń na dachu niskim. W celu ułatwienia dostępu dla służb serwisowych oraz umożliwienia transportu urządzeń w sekcji czerpni systemu oddymiania i napowietrzania na dachu niskim należy wykonać drzwi wejściowe w przegrodzie z paneli akustycznych. 18.Zasilanie agregatu grzewczo wentylacyjnego w garażu. Z uwagi na brak rozwiązania projektowego należy uzupełnić instalację o zasilanie 3 fazowe z rozdzielni parteru do aparatu grzewczo wentylacyjnego w garażu. 19.Przeniesienie domofonu. W celu umożliwienia wejścia do budynku za pomocą karty kontroli dostępu należy przenieść domofon z elewacji przed głównym wejściem do przedsionka. Aktualnie, zgodnie dokumentacją projektową do budynku wpuszczane są osoby za pośrednictwem służb ochrony obiektu. 20.Odprowadzenie wody deszczowej nad wejściem głównym. Z uwagi na dużą ilość wody spływającej z elewacji w rejonie wejścia głównego, należy wykonać rynnę wyłapującą i odprowadzającą wodę z tego obszaru. 21.Urządzenie gaśnicze w pomieszczeniu zbiorników oleju opałowego. W związku koniecznością wykonania dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego w pomieszczeniu zbiorników oleju opałowego należy uzupełnić system o półstałe urządzenie gaśnicze oraz dodatkowy wentylator w ścianie zewnętrznej wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji elektrycznej. 22.Zasilanie pompy w szybie windowym. W celu zapewnienia działania dźwigu dla ekip ratowniczych w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej należy zabezpieczyć działanie pompki odprowadzającej wodę z podszybia poprzez zamontowanie dodatkowego zasilanie pompki sprzed głównego wyłącznika prądu w systemie PH90 (zasilić z szafki hydroforu poprzez transformator 400/230V). 23.Monitoring zbiornika pożarowego. W celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej przed niespodziewanym brakiem wody gaśniczej, jak również w celu informacji personelu o poziomie wody w zbiorniku przeciwpożarowym proponuje się wykonanie instalacji sygnalizacji poziomu wody, wskazującej 3 stany: max, śr, min oraz alarmowania o braku wody z odłączeniem zasilania pompy dla ochrony przed sucho biegiem. 24.Kompensacja mocy biernej. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, po uruchomieniu obiektu i zainstalowaniu w nim urządzeń elektrycznych należy na podstawie pomiarów parametrów mocy biernej dobrać wielkość baterii kondensatorów celem jej kompensacji. Wykonawca przeprowadził stosowne pomiary i proponuje zastosowanie baterii kondensatorów o mocy 160 kVAr podłączonej do rozdzielnicy głównej. Wykonanie powyższego spowoduje oszczędności finansowe tj zmniejszenie do zera opłat jakie Zamawiający obecnie ponosi za zużywaną energię bierną co wykazywane jest na rachunkach za energię elektryczną. Należy dodać, że zużywana energia bierna wzrośnie po doposażeniu budynku i wieży TWR w urządzenia tym samym doposażenie obiektu o przedmiotową baterię kondensatorów jest jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie jak i jest wymogiem koniecznym by Zamawiający spełnił zapisy dot. parametrów współczynnika mocy ( nie większy niż 0,94) narzuconego i wymaganego przez dostawców energii elektrycznej. 25.Zabezpieczenie siłowników klap. W celu przedłużenia żywotności siłowników klap kanałów napowietrzających i central klimatyzacyjnych oraz sygnalizatora akustycznego SW-1 należy wykonać dodatkowe obudowy z blachy ocynkowanej chroniące siłowniki i pompy przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych. Zaprojektowana wersja urządzeń pomijała powyższy aspekt. 26.Uzupełnienie głośników systemu DSO. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników znajdujących się na tarasie na dachu części niskiej oraz na balkonie na 6 piętrze wieży TWR wykorzystywanym przez kontrolerów, należy rozbudować dwie linie DSO na 6 piętrze i zamontować na balkonie 4 (8) szt. głośników oraz rozbudować dwie linie DSO na 2 piętrze i zamontować 12 szt. głośników na tarasie na dachu części niskiej. W/w głośniki nie zostały przewidziane przez Projektanta. 27.Zmiana zasilania obwodów z podstawowego na agregat. W celu zapewnienia działania bram wjazdowych, układów chłodzenia pomieszczeń technicznych w przypadku zaniku napięcia z sieci zakładu energetycznego przewiduje się zasilić obwody: - z tablicy TE.0.2.AGR: bramy wjazdowe, bramę wjazdowa garażu, obwód zasilający obwody nN stacji transformatorowej, rozdzielnicę CP0 (jednostki chłodu VRV w pom. 0.22, 0.23 , 0.24); - z tablicy TE.1.2.AGR: rozdzielnicę CP1 (jednostki chłodu VRV w pom. 1.03 , 1.04) Projekt obejmował tylko zasilanie podstawowe dla w/w obwodów. 28.Doprowadzenie napięcia z UPS -a do obwodów sterowniczych szaf automatyki. W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu BMS w przypadku zaniku napięcia podstawowego proponuje się rozbudować w RG sekcję UPS TECH o 3 pola odpływowe i doprowadzić zasilanie do obwodów sterowniczych rozdzielnic: - TEWENT1, - CP0, - CP1, TEWENT2, TEPPOŻ, CP3, CP4, CP5, Projekt obejmował tylko zasilanie podstawowe dla w/w obwodów. 29.Instalacja kamery w rejonie bramy nr 2. W celu umożliwienia identyfikacji samochodów wjeżdżających przez bramę nr 2 proponuje się zainstalować kamerę w rejonie bramy nr 2 na budynku technicznym. 30.Instalacja kontroli dostępu na furtkach wejściowych. W celu umożliwienia wejścia na teren ośrodka za pomocą karty kontroli dostępu proponuje się zainstalować kontrolę dostępu na furtkach w ogrodzeniu. 31.Czujnik ruchu na korytarzu I Piętra. W celu oszczędności energii elektrycznej, jak również usprawnienia pracy personelu pracującego w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze należy zainstalować czujniki ruchu na korytarzach 1 piętra w celu uruchamiania oświetlenia korytarza. 32.Montaż analizatorów sieci. W celu zapewnienia stałego monitoringu parametrów energii elektrycznej dostarczanej przez zakład energetyczny oraz kontroli kosztów związanych z poborem energii w sytuacjach awarii urządzeń wskazana jest rozbudowa rozdzielnicy głównej o dwa analizatory parametrów sieci. Jeden będzie monitorował zasilanie z agregatu prądotwórczego, a drugi zasilanie z sieci zakładu energetycznego. Ponadto stała kontrola warunków zasilania przez system BMS umożliwi podniesienie poziomu bezpieczeństwa zasilania obiektu umożliwiając wczesne wykrycie zagrożeń i podjęcie niezwłocznie działań przez personel w celu przywrócenia zasilania. 33.Wyciszenie wewnętrznych rur deszczowych. Ze względu na brak dodatkowej izolacji akustycznej na instalacji kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnątrz budynku odczuwalny zwiększony poziom hałas w Sali TWR oraz korytarzu 1 piętra utrudniający warunki pracy. Należy wykonać izolującą akustycznie dodatkową obudowę rur. 34.Wyciszenie włazu na dach wysoki. Ze względu na nadmierny hałas powodowany przez opady deszczu i gradu na powierzchnię pokrywy wyłazu na dach wysoki, utrudniający warunki pracy kontrolerów na poziomie operacyjnym TWR, należy wykonać izolację akustyczną wyłazu. 35.Zabezpieczenie instalacji c.t. wraz z urządzeniami na dachu przed zamarzaniem. Ze względu na brak ochrony przed zamarznięciem w warunkach zimowych instalacji c.t. nagrzewnic oraz zastosowanie rozwiązań projektowych w zakresie pomp i zaworów na instalacji c.t. nie pozwalających na działanie pomp na działanie temp. poniżej T= -10C, a w przypadku zaworów Hydrocontrol T=-20C, zachodzi potrzeba zabezpieczenia termicznego tej instalacji na dachu budynku niskiego. W celu zabezpieczenia instalacji ogrzewczych wodnych wyprowadzonych na dach przed zamarznięciem w przypadku awarii pomp proponuje się zastosowanie kabli grzejnych zamontowanych na rurach CO, a w komorach nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zamontować grzejniki elektryczne z termostatem. Urządzenia zasilić z szafy automatyki wentylacji TE.WENT2 przez stycznik włączany, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej +1 st. C. 36.Dostawa i montaż dodatkowej rolety na poziomie operacyjnym. Ze względu na powstawanie na rozwiniętych roletach przeciwsłonecznych refleksów świetlnych, spowodowanych przez niezastosowanie rolety na północnej szybie przeszklenia Sali operacyjnej TWR, występuje konieczność uzupełnienia systemu o jedną roletę dla szyby niezabezpieczonej. 37.Uzupełnienie oprogramowania systemu video-domofonowego. W celu kontroli otwarcia bram zewnętrznych, uniemożliwienia przypadkowego otwarcia bram poprzez zdalny sterownik - pilot proponuje się przeprogramować system wideo-domofonowy, tak by otwarcie bram było wyraźnie sygnalizowane akustycznie i optycznie. 38.Dodatkowa stacja operatorska dla systemu zarządzania budynkiem [BMS]. W celu zapewnienia nadzoru Dyżurnego Technika nad pracą urządzeń monitowanych przez system BMS przewiduje się jego rozbudowę o dodatkową stację operatorską Vista Webstation co dodatkowo umożliwi zarządzanie systemami budynku oraz ich monitorowanie z dowolnego pomieszczenia budynku wyposażonego w gniazdo sieci komputerowej. 39.Rozbudowa serwera centrali telefonicznej do wersji duplex. Z uwagi na to, że zaprojektowana dla TWR Rzeszów centrala telefoniczna docelowo stanie się częścią systemu komutacyjnego HiPath Manager funkcjonującego w PAŻP, należy uwzględnić jej rozbudowę w zakresie procesora głównego oraz zasilania do wersji Dupleks. Wynika to z potrzeby zapewnienia redundancji systemu łączności dla którego serwer komutacyjny jest najbardziej newralgicznym modułem całej centrali, gdzie odbywa się komutacja usług wewnętrznych z zewnętrznymi. Stanowi to jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa funkcjonowania nowej TWR. W celu dostosowania się do powyższych wymagań konieczne jest zlecenie wyżej opisanych robót dodatkowych związane się z zakupem dodatkowego zasilacza i kart procesorowych. Realizacja zlecenia na tym etapie pozwoli uniknąć w przyszłości dodatkowych kosztów związanych z zamówieniem usługi ponownej konfiguracji centrali oraz konieczności wyłączenia urządzenia, które spowoduje ograniczenie łączność dla TWR Rzeszów i pozostałych służb. 40.Korekta instalacji suchego gaszenia (SUG). W związku z potrzebą zabezpieczenia urządzeń technicznych w pomieszczeniu UPS, należy rozbudować instalację suchego gaszenia o sekcję chroniącą pomieszczenie nr 0.23 na parterze budynku niskiego. Zgodnie z uzasadnieniem przekazanym przez inicjatora przedmiotowe zamówienia stanowi zamówienie uzupełniające, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co podstawowe. Roboty uzupełniające wykonywane będą na terenie przejętym przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu zamówienia podstawowego i stanowią rozszerzenie zakresów prac wykonywanych w ramach budowy wieży kontroli ruchu lotniczego wraz infrastrukturą techniczno-administracyjną. Zamówienie dla ciągłości, jednolitości zobowiązań winno być udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych firmie SKANSKA S.A. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, która jest Wykonawcą robót budowlanych stanowiących zamówienie podstawowe związanych z budową TWR Rzeszów, które było udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Takie działanie wydaje się zasadne również ze względu na uniknięcia ewentualnych zagrożeń utraty gwarancji na już wykonane roboty i zainstalowane urządzenia co mogło by mieć miejsce w przypadku udzielenia zamówienia innemu Wykonawcy i jego ingerencji w urządzenia lub roboty budowlane. Przedmiotowe zamówienie uzupełniające nie stanowi więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie byłoby udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, ponieważ umowa na wykonanie zamówienia podstawowego została zawarta w dniu 8 lipca 2011 r. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wykonanie robót uzupełniających jest niezbędne dla uruchomienia operacyjnego wieży kontroli ruchu lotniczego oraz umożliwi właściwe i bezpieczne funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Uzasadnienie prawne przyjęcia trybu z wolnej ręki wynikające z uzasadnienia faktycznego: Art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jeżeli zamówienia podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienia uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

NAZWA WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SKANSKA S.A., Warszawa

Cena wybranej oferty: 647675,85 PLN
Źródło - www.uzp.gov.pl
 

·
Autopilot
Joined
·
6,637 Posts
Mam pytanie odnośnie tych hangarów które są budowane na EPRZ. Kto jest inwestorem? Co pomieści każdy z nich? Oraz czy jakaś firma/linia zapowiedziała serwisowanie w nich swoich maszyn?

PS:dodatkowo przydałaby się jakaś mapka inwestycji (DK, terminal, hangary, płyty etc) jeśli jest :)
 
861 - 880 of 1141 Posts
Top