SkyscraperCity banner

41 - 60 of 109 Posts

·
Registered
Joined
·
116 Posts
Droga S10 będzie miała decyzję środowiskową – rusza przetarg na dokumentację

Ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej dla odcinka drogi ekspresowej S10 od Szczecina do Piły o długości 114 km. Prace przygotowawcze obejmą opracowanie całościowej dokumentacji dla odcinka węzeł Szczecin Kijewo – Zdunowo i aktualizację opracowanej kilka lat temu dokumentacji dla odcinka Stargard – Piła. – Decyzja Środowiskowa jest ważna do 10 lat. Dlatego myśląc o przyszłej perspektywie będziemy przygotowywać do realizacji kolejne zadania na naszych drogach – podkreśla Łukasz Lendner Dyrektor GDDKiA O/Szczecin. Uzyskanie decyzji środowiskowej, która określi między innymi przebieg drogi ekspresowej S10 planowane jest w 2019 roku. – Po uzyskaniu tej decyzji zlecimy opracowanie Koncepcji Programowej dla odcinka Stargard-Piła, będzie to kolejny krok w procesie przygotowania tej niezwykle ważnej dla regionu inwestycji – dodaje Łukasz Lendner.

Droga Krajowa nr 10 łączy Szczecin (od granicy polsko-niemieckiej w Lubieszynie) przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z Warszawą. Droga ta ma posiadać na odcinku od autostrady A6 (węzeł Szczecin Kijewo) do podwarszawskiego Wołomina klasę drogi ekspresowej. Obecnie na terenie województwa zachodniopomorskiego klasę drogi ekspresowej posiada jedynie obwodnica Stargardu o długości 13,4 km. W budowie jest obwodnica Wałcza o długości 17,8. Rozpoczęła się już też realizacja w formule projektuj i buduj II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa, po jej zakończeniu jako droga ekspresowa zostanie oznakowany odcinek od granicy Miasta Szczecin do początku obwodnicy Stargardu. Także po zakończeniu realizowanych obecnie inwestycji będziemy mieli w regionie łącznie 44 kilometry drogi ekspresowej S10.

Do realizacji pozostaje około 114 km drogi ekspresowej S10 od Szczecina do granicy Miasta Szczecin (Zdunowo) oraz od końca obwodnicy Stargardu do początku obwodnicy Wałcza i od końca obwodnicy Wałcza do początku obwodnicy Piły (połączenie S10 i S11). Fragmenty te wymagają przede wszystkim uzyskania decyzji środowiskowej, która określi przebieg drogi, jej podstawowe parametry techniczne i ustali warunki środowiskowe jej realizacji. W ramach dokumentacji na której opracowanie zostały właśnie ogłoszone przetargi zostaną wykonane wszelkie niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej opracowania. Dla odcinka węzeł Szczecin Kijewo - Zdunowo (granica miasta Szczecin) zostanie opracowany pełne Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej. Dla odcinka od Stargardu do Piły zostaną zaktualizowane wcześniej wykonane opracowania projektowe, a następnie po uzyskaniu Decyzji Środowiskowej zostanie zlecone opracowanie Koncepcji Programowej, która zgodnie z harmonogramem przygotowania inwestycji powinna być gotowa w 2021 roku.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/27721/Droga-S10-bedzie-miala-decyzje-srodowiskowa-rusza-przetarg-na-dokumentacje
 

·
Registered
Joined
·
116 Posts
krótkie info dotyczące S11 w naszym regionie:

Marcin Porzucek o budowie drogi S11: wszystko idzie zgodnie z planem

Poseł Marcin Porzucek (PiS) zapewnił w piątek, że prace związane z budową drogi S11 idą zgodnie z planem. Zostały wybrane już firmy, które mają przygotować dokumentację na budowę poszczególnych odcinków.


-Wszystkie prace idą zgodnie z planem - zapewnia poseł Marcin Porzucek (PiS), gdy mówi o budowie drogi S11.

Zostały wybrane firmy, które przygotują dokumentację na poszczególne odcinki drogi S11 między Poznaniem a Szczecinkiem.

- Firmy będą miały 48 miesięcy na przygotowanie dokumentacji i otrzymanie decyzji środowiskowych. Wtedy będziemy mogli ruszać z przetargami - dodaje poseł Porzucek.

Jeśli chodzi o obwodnicę Ujścia, to potrzebna jest decyzja środowiskowa. Wtedy GDKiA będzie gotowa do inwestycji.
http://pila.naszemiasto.pl/artykul/marcin-porzucek-o-budowie-drogi-s11-wszystko-idzie-zgodnie,4360391,art,t,id,tm.html
 

·
Registered
Joined
·
116 Posts
nie wiem, czy już ktoś zauważył zmianę na stronie GDDKiA - Oddział Poznań:S11 obwodnica Piły i Ujścia

23-01-2018

Budowa obwodnicy Piła - Ujście w ciągu S11


Projektowana droga ekspresowa S10/11 odcinek Piła - Ujście stanowi fragment drogi S11 Kołobrzeg – Poznań, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego zapewniającego dojazd z Poznania na środkowe wybrzeże Bałtyku, zapewniając jednocześnie dogodny dojazd do Szczecina. Na odcinku od węzła „Piła – Północ” (projektowanego w ramach odrębnego opracowania) do węzła „Piła – Wschód” przebiega razem z drogą krajową nr 10 Bydgoszcz – Szczecin. W/w inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim na terenie gmin: miasto Piła, Ujście, miasto Ujście oraz Chodzież.

Obwodnica Piły i Ujścia ma poprawić warunki i bezpieczeństwo ruchu na drodze, ułatwić ruch tranzytowy i turystyczny w rejonie (w znacznej części przejmie ruch tranzytowy z istniejącej drogi krajowej nr 11, co umożliwi ominięcie miasta Ujście), a także stworzyć podstawy rozwoju regionu położonego w sąsiedztwie projektowanej drogi S10/11. Ponadto, budowa obwodnicy Piły i Ujścia przyczyni się do:
- stworzenia bezpiecznego odcinka trasy drogowej zapewniającego wyższy komfort ruchu drogowego,
- skrócenia czasu przejazdu pomiędzy miastami Piła, Chodzież i Oborniki,
- usprawnienia połączeń międzyregionalnych na terenie Polski,
- dostosowania drogi do obowiązujących przepisów prawnych, w tym zapisów rozporządzeń w sprawie warunków technicznych dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,
- rozwiązania obsługi przyległego terenu,
- zapewnienia właściwej obsługi przemysłu i usług,
- osiągnięcia korzyści wynikających ze zwiększenia mobilności osób w wieku produkcyjnym.


Opracowana dokumentacja projektowa (tj. STEŚ i materiały do DŚU) została sporządzona wspólnie dla obwodnicy Piły i Ujścia.

Projektowana droga przedstawiona została w trzech podstawowych wariantach. Wszystkie warianty trasy drogi ekspresowej S10/11 przebiegają po stronie wschodniej miasta Piła, natomiast na odcinku obwodnicy m. Ujście warianty 1 i 3 przebiegają po stronie wschodniej miasta, a wariant 2 trasy przebiega po stronie zachodniej Ujścia. Dodatkowo w przypadku wariantu 2 opracowano wersję alternatywną węzła „Piła
– Wschód”, dla którego zmieniono typ projektowanego węzła oraz przebieg S10 i S11 w jego obrębie (wariant 2K).

Z uwagi na konflikt społeczeństwa, wynikający z protestów znacznej liczby mieszkańców gminy Ujście, co do przebiegu dotychczas preferowanego wariantu 2, jak również w celu zmniejszenia długości przebiegu trasy planowanej drogi ekspresowejpo obszarach, na których znajdują się obiekty przyrodnicze najwyższej rangi opracowana dokumentacja projektowa (STEŚ i materiały do DŚU) została uzupełniona o dodatkowy wariant nr 6. Przebieg wariantu nr 6 wygląda następująco: na odcinku od początku opracowania (tj. okolice miasta Piła – dowiązanie do odcinka projektowanej drogi ekspresowej S10/S11) do w. „Piła – Przemysłowa” wariant przebiega zgodnie z trasą wariantu nr 2K, natomiast od w. „Piła – Przemysłowa” do końca opracowania (dowiązanie do odcinka istniejącej drogi krajowej nr 11 w kierunku Poznania) przebiega zgodnie z korektą wariantu nr 3. Korekta wariantu nr 3 została wykonana na ok. 3,5 km odcinku (tj. od okolic km 13+900 do okolic km 17+400 wariantu nr 3),
na wysokości obszaru Natura 2000 „Ostoja Pilska”. Przebieg trasy drogi ekspresowej na przedmiotowym odcinku został odsunięty w kierunku zachodnim, wychodząc poza obszar „Ostoi Pilskiej” – narusza go w znacznie mniejszym stopniu.

Z uwagi na fakt, iż w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025r.) znalazła się odrębnie obwodnica Ujścia i odrębnie odcinek S11 Piła - Poznań, w przedmiotowym Programie Inwestycji dane dotyczące inwestycji „Budowa obwodnicy Piła - Ujście w ciągu S11” przedstawiono w podziale na 2 odcinki:
* odcinek I obwodnica Ujścia
* odcinek II obwodnica Piły


Lokalizacja inwestycji

województwo: wielkopolskie
powiat: pilski, chodzieski
gmina: miasto Piła, Ujście, miasto Ujście, Chodzież
długość: ok 24 km
nr drogi: S10/11

Długość: ok 24 km
- ok 15 km odcinek I obwodnica Ujścia
- ok 9 km odcinek II obwodnica Piły
nr drogi: droga ekspresowa S10/11


Opis planowanych do wykonania robót:

Program obejmuje wykonanie opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU), odbiór Koncepcji Programowej oraz wykonanie rozpoznawczych badań archeologicznych.
Zadanie będzie realizowane w systemie „ Projektuj i Buduj”.
Inwestycja realizowana będzie kompleksowo, tj. z pełnym wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, wraz z przebudową kolidujących urządzeń towarzyszących.
W ramach inwestycji przewiduje się:
- budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;
- budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;
- budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;
- budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;
- budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);
- budowę przepustów;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- budowę urządzeń ochrony środowiska;
- budowę oświetlenia węzłów;
- budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);
- budowę systemu łączności alarmowej;
- przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28229/S11-obwodnica-Pily-i-Ujscia

czyli wynika z tego, że pilski odcinek budowanej obwodnicy będzie od wezła "Piła - Południe" do "Piła - Północ" (na wyskości mostu na Gwdzie, na Koszycach)
 

·
Registered
Joined
·
6,378 Posts
Wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach( DŚU) dla #S11 obwodnicy Piły i Ujścia złożony.
https://twitter.com/GDDKiA_POZ/status/1005086520942977024

I ze strony oddziału
Wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach( DŚU) dla S11 obwodnicy Piły i Ujścia złożony.

GDDKiA dziś złożyła wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach , która ostatecznie zatwierdzi przebieg drogi ekspresowej S11 dla obwodnic Piły i Ujścia.

Projektowana droga ekspresowa S10/11 odcinek Piła - Ujście stanowi fragment drogi S11 Kołobrzeg – Poznań, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego zapewniającego dojazd z Poznania na środkowe wybrzeże Bałtyku, zapewniając jednocześnie dogodny dojazd do Szczecina. W/w inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim na terenie gmin: miasto Piła, Ujście, miasto Ujście oraz Chodzież.

Obwodnica Piły i Ujścia ma poprawić warunki i bezpieczeństwo ruchu na drodze, ułatwić ruch tranzytowy i turystyczny w rejonie (w znacznej części przejmie ruch tranzytowy istniejącej drogi krajowej nr 11, co umożliwi ominięcie miasta Ujście), a także stworzyć podstawy rozwoju regionu położonego w sąsiedztwie projektowanej drogi S10/11. Ponadto, budowa obwodnicy Piły i Ujścia przyczyni się do:

- stworzenia bezpiecznego odcinka trasy drogowej zapewniającego wyższy komfort ruchu drogowego,

- skrócenia czasu przejazdu pomiędzy miastami Piła, Chodzież i Oborniki,

- usprawnienia połączeń międzyregionalnych na terenie Polski,

- dostosowania drogi do obowiązujących przepisów prawnych, w tym zapisów rozporządzeń w sprawie warunków technicznych dotyczących dróg i obiektów inżynierskich,

- rozwiązania obsługi przyległego terenu,

- zapewnienia właściwej obsługi przemysłu i usług,

- osiągnięcia korzyści wynikających ze zwiększenia mobilności osób w wieku produkcyjnym.

Opracowana dokumentacja projektowa (tj. STEŚ i materiały do DŚU) została sporządzona wspólnie dla obwodnicy Piły i Ujścia, długość: ok 24 km

- ok 15 km odcinek I obwodnica Ujścia

- ok 9 km odcinek II obwodnica Piły

W ramach inwestycji przewiduje się:

- budowę nowego odcinka drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;

- budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych;

- budowę dwupoziomowych, bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową;

- budowę dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji;

- budowę obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt);

- budowę przepustów;

- budowę kanalizacji deszczowej;

- budowę urządzeń ochrony środowiska;

- budowę oświetlenia węzłów;

- budowę kanałów technologicznych zgodnie z wymogami Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust 6,

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie);

- budowę systemu łączności alarmowej;

- przebudowę istniejących urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowej i instalacji sanitarnych.

Po zakończeniu opracowań projektowych możliwe będzie ogłoszenie postępowań przetargowych w formule Projektuj i Buduj pod warunkiem uzyskania finansowania dla tego zadania.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/29573/Wniosek-o-wydanie-Decyzji-o-Srodowiskowych-Uwarunkowaniach-DSU-dla-S11-obwodnicy-Pily-i-Ujscia-zlozony
 

·
Registered
Joined
·
116 Posts
S10 / S11 obwodnica Piły i Ujścia

Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S10/S11 na odc. Piła - Ujście.

Oddział w Poznaniu

Długość – od 23 do 25,4 km (w zależności od wariantu)

Obecny etap – prace projektowe (studialne)

Wartość inwestycji – szacunkowy łączny koszt inwestycji 680 000 tys. zł.

I. Etap w realizacji:

* 10.2011r. - konsultacje społeczne (etap STEŚ);
* 05.2017r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU – przyjęcie STEŚ przez KOPI;
* 06.2018r. - złożenie wniosku o DŚU;
* II kw. 2019r. - uzyskanie DŚU (wybór wariantu do realizacji) i kolejno ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy Koncepcji Programowej (KP);
* III kw. 2020r. - zakończenie etapu KP – zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI.


II. Opis inwestycji
Przebieg drogi:


Projektowana droga ekspresowa położona jest w obszarze administracyjnym województwa Wielkopolskiego, w powiatach:
* pilskim, gmina: Piła, Ujście;
* chodzieskim, gmina: Chodzież.

Na odcinku od węzła „Piła Północ” do węzła „Piła Wschód” projektowana droga ekspresowa S11, przebiega wspólnym odcinkiem z trasą drogi ekspresowej S10.Plan orientacyjny


Podstawowe parametry techniczne:

* Klasa drogi - S
* Przekrój - 2x2
* Przekrój docelowy - 2x3
* Prędkość projektowa Vp - 100 km/h
* Szerokość jezdni - 2 x 7,00 m
* Szerokość jezdni docelowa - 2 x 10,50 m
* Szerokość pasa awaryjnego - 2 x 2,50 m
* Docelowa szerokość pasa rozdziału - 5,00 m (w tym opaski 2 x 0,50 m)
* Szerokość pobocza gruntowego - min. 2 x 0,75 m
* Szerokość korony drogi - 32,50 m
* Pochylenie skarp - 1:3-1:1,5
* Kategoria ruchu - KR6
* Obciążenie nawierzchni - 11,5 tony/oś
* Skrajnia pionowa - 5,0 m
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28229/S11-obwodnica-Pily-i-Ujscia

czy to jakiś przywilej, że nasza obwodnica będzie miała docelowo 2x3 ? nawet obwodnica Poznania jest 2x2
 

·
Registered
Joined
·
13,533 Posts

·
Moderator
Joined
·
22,302 Posts
^^
Żaden przywilej. Każda obwodnica ma docelowo 2x3 to tylko wymusi GPR, pewnie za 10-20 lat ;)
Na pewno w ciągu 20 lat ruch na obwodnicy Piły wzrośnie pięciokrotnie :yes:
 
41 - 60 of 109 Posts
Top