SkyscraperCity Forum banner

[S10/DK22] Obwodnica Wałcza

788079 Views 2227 Replies 192 Participants Last post by  jurkiewicz.tomekZawiadomienie o ogłoszeniu przetargu na obwodnicę Wałcza w ciągu S-10

Data wysłania ogłoszenia: 2014-08-28

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16127/przetargi-koszalin-walcz-szczecinek

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles...szczeci_16127/mapa przetargi 28.08.2014th.jpg

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: +48 12 417 21 83, 417 21 79, fax: +48 12 411 01 18

Przedmiot zamówienia: Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10

W ramach inwestycji przewiduje się w szczególności:
1. Wykonanie następujących zasadniczych robót budowlanych:
- budowę drogi ekspresowej o długości ok. 18 km,
- budowę czterech węzłów drogowych,
- budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dróg poprzecznych,
- budowę odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg,
- budowę dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi,
- budowę ciągów pieszych i rowerowych oraz zatok autobusowych,
- budowę miejsc do zawracania na zamkniętych odcinkach dróg istniejących,
- budowę konstrukcji oporowych zabezpieczających skarpy,
- budowę kanalizacji teletechnicznej,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę rowów, przepustów, przepompowni, studni chłonnych i zbiorników retencyjnych,
- budowę oświetlenia,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ogrodzenia drogi,
- budowę elementów systemu zarządzania ruchem,
- budowę zasilania oświetlenia, przepompowni i elementów systemu zarządzania ruchem,
- budowę przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska,
- budowę ekranów akustycznych i ekranów przeciwolśnieniowych,
- przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów,
- przebudowę linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV,
- przebudowę linii i urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
- przebudowę gazociągów wysokiego ciśnienia,
- przebudowę gazociągów średniego ciśnienia,
- przebudowę linii i urządzeń teletechnicznych,
- przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- przebudowę urządzeń melioracji i sieci drenarskich.
2. Zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia oraz istniejących sieci.
3. Roboty związane z rozbiórką istniejących obiektów kolidujących z pasem drogowym.
4. Likwidację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej przewidzianych do rozbiórki.
5. Wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach budowanych i przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
6. Zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy).
7. Wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją.
8. Roboty związane z wykonaniem nasadzeń zieleni wzdłuż budowanych dróg oraz obiektów przeznaczonych do migracji zwierząt.
9. Uciąglenie kanalizacji teletechnicznej w pasie drogowym obwodnicy, wraz z wykonaniem niezbędnej zamiennej dokumentacji technicznej.
10. Aktualizacje, uzyskanie warunków i uzgodnień związanych z przyłączeniem do zasilania zaprojektowanych obiektów w zakresie przyłącza stacji ST-1, dla pozostałych elementów - przypadku wystąpienia takiej konieczności.
11. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
12. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmian optymalizacyjnych, które muszą być pozytywnie zaopiniowane przez Projektanta jako zmiany nieistotne w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający dopuszcza wnioskowanie o zmianę w zakresie wskazanym w Warunkach Kontraktu.

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy:
Klasa drogi - S
Prędkość projektowa - Vp = 100km/h
Ilość pasów ruchu: Przekrój drogowy dwujezdniowy – 2 x 2
Szerokość pasa ruchu: 3.5m
Szerokość pasa dzielącego: min. 4,50m
Szerokość pasów awaryjnych: 2.50m
Szerokość poboczy nieutwardzonych: min. 0,75m
Obciążenie proj. nawierzchni: 115kN/oś, kategoria ruchu KR5
Pasy wyłączania i włączania na wyjazdach i wjazdach
– szerokość pasa ruchu: 3,50m
– szerokość opaski zewnętrznej: 0,50m

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot 45233120
Dodatkowe przedmioty 45111000, 45231300, 45231400, 45232300

Numer przetargu: GDDKiA O/KR/D-3-AT/284/35/R/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 25 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do terminu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 7 300 000 PLN (słownie złotych: siedem milionów trzysta tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. cena - 90 %
2. termin realizacji - 5%
3. gwarancja jakości - 5%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie będzie udostępniana na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Aneta Trzesniewska

Miejsce i termin składania ofert: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 29/09/2014 Godzina: 10:00
Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Siedziba Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, pok. 304.

Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia: •Ogłoszenie wysłane do Dz.U.U.E. (159.81 KB)

Załączniki: •Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (426.17 KB)
Otwarcie ofert

28 sierpnia 2015 r.

1. Konsorcjum: Salini Polska sp. z o.o., Salini Impregilo S.p.A, Todini Construzioni Generali S.p.A. - 433.037.784,68 zł
2. Bilfinger Infrastructure s.a - 447.247.090.83 zł
3. Impresa Pizzarotti & C.S.p.A - 589.964.547,85 zł
4. Konsorcjum: Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o., Strabag sp. z o.o. - 515.688.036,18 zł
5. Budimex s.a. - 486.549.870,00
6. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. - 442.800.000,00 zł
7. Mostostal Warszawa s.a. - 665.054.754,15 zł
8. Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o., Aldesa Construcciones s.a. - 555.633.344,48 zł
9. Eurovia Polska s.a., Warbud s.a. - 536.825.360,67 zł
10. Energopol Szczecin s.a. - 430.488.192,00 zł

Wszyscy 22 miesiące realizacji, 10 lat gwarancji.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 480.037.784,68 zł

źródło
Wybór najkorzystniejszej oferty

W dniu 24.09.2015r., jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 10 złożona przez Wykonawcę: „Energopol Szczecin” S.A.

źródło
Podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym [18 listopada 2015 r.] została podpisana umowa na budowę obwodnicy Wałcza jako drogi ekspresowej S10 o długości 18 km. Wykonawcą inwestycji będzie firma: "Energopol Szczecin” S.A.

Wartość podpisanej dziś umowy wynosi 430 488 192,00 złotych. W ramach zadania powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 18 km. Na realizację zadania Wykonawca będzie miał 22 miesiące. Do terminu realizacji zamówienia nie są wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). Oddanie do ruchu planowane jest w lipcu 2018 roku.

źródło: GDDKiA o/Szczecin
:|


Przebieg obwodnicy - duży obrazek
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 2228 Posts
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
yyyyyyy???
^^ Kraków jako jedyny oddział nie ma teraz na głowie żadnych przetargów (no, nie licząc zakopianki, która miała być w zeszłym roku a będzie za rok).
prośba o przerzucenie do 1 posta.
Napisz jeszcze proszę który wariant jest w przetargu, bo zaraz będzie 1000 pytań.
Dzięki!
Napisz jeszcze proszę który wariant jest w przetargu, bo zaraz będzie 1000 pytań.
Dzięki!
Chyba ta mapka będzię czytelniejsza. I odpowiada na powyższe pytanie.

See less See more
  • Like
Reactions: 5
GDDKiA ma aż 22 chętnych do budowy obwodnicy na S10
Autor: wnp.pl (TE) | 02-10-2014 11:43
22 wykonawców złożyło wnioski o dopuszczenie do przetargu na budowę obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10.

Obwodnica Wałcza będzie miała długość 17,8 km i ominie miasto od północy. Na trasie przewidziano cztery węzły drogowe. Dwujezdniowa droga ekspresowa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty pod uwagę będą brane: cena (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) oraz gwarancja (5 proc.). Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

Droga ma powstać w formule „buduj” w terminie od 22 do 25 miesięcy. GDDKiA oczekuje udzielenia gwarancji jakości na okres od 5 do 10 lat. Wadium wynosi 7,3 mln zł. Do postępowania zostanie dopuszczonych maksymalnie 20 wykonawców.

Poniżej pełna lista złożonych wniosków:

1. Konsorcjum: Pol-Aqua, Dragados (Hiszpania)

2. Budimex

3. Konsorcjum: Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt (Turcja), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego

4. Mota-Engil Central Europe5. Konsorcjum: Eurovia Polska, Warbud

6. Konsorcjum: Berger Bau Polska, Berger Bau (Niemcy)

7. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor

8. Serenissima Construzioni (Włochy)

9. Toto Costruzioni Generali (Włochy)

10. Konsorcjum: NDI SA, NDI sp. z o.o.

11. Impresa Pizzarotti (Włochy)

12. Energopol-Szczecin

13. Astaldi (Włochy)

14. Skanska15. Konsorcjum: Heilit+Woerner, Strabag

16. Konsorcjum: Colas Polska, Inžinierske stavby (Słowacja)

17. Konsorcjum: Salini Polska, Salini Impregilo (Włochy), Todini Costruzioni Generali (Włochy)

18. Mostostal Warszawa

19. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (grupa Mirbud), Mirbud

20. Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones (Hiszpania)

21. Bilfinger Infrastructure

22. Porr Polska, Porr Bau (Austria).
http://budownictwo.wnp.pl/gddkia-ma-az-22-chetnych-do-budowy-obwodnicy-na-s10,235302_1_0_0.html
^^ Ja bym z miejsca skreślił Energopol Szczecin - chyba, że z góry zakładają sporą obsuwę terminu. "No wicie, rozumicie, przecież w styczniu śnieg padał, w listopadzie deszcz, a latem było gorąco, no kto by się tego spodziewał".
  • Like
Reactions: 2
Ot tak sobie skreślić nie można... Ale idąc tym tokiem rozumowania to mi tutaj nie podobają się:
Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt (Turcja), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor
Serenissima Construzioni (Włochy)
Toto Costruzioni Generali (Włochy)
NDI SA, NDI sp. z o.o.
Impresa Pizzarotti (Włochy)
Astaldi (Włochy)
Colas Polska, Inžinierske stavby (Słowacja)
Salini Polska, Salini Impregilo (Włochy), Todini Costruzioni Generali (Włochy)
Mostostal Warszawa
Aldesa Construcciones Polska, Aldesa Construcciones (Hiszpania)
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor
??? MA532 na A1 to właśnie Intercor po Alpine doprowadził do stanu, którym możemy cieszyć się dziś. Tak więc potrafią.
Ok. Przyznaję rację. Ale , że Skanska startuje ze Strabagiem? Tego chyba jeszcze nie było...
14. Skanska
15. Konsorcjum: Heilit+Woerner, Strabag

:dunno:
Szkoda,że jadącym z południa na północ nic nie ulży ,przydałby się pełny ring wokół Wałcza.
Szkoda,że jadącym z południa na północ nic nie ulży ,przydałby się pełny ring wokół Wałcza.
W miarę jedzenia, apetyt rośnie, ale to już przesada. Szczególnie dlatego, że czasem wypada spojrzeć na mapę - od południa są tam przecież jeziora i budowa czegokolwiek w tamtym miejscu byłaby problematyczna.
Szkoda,że jadącym z południa na północ nic nie ulży ,przydałby się pełny ring wokół Wałcza.
Przedmiotowa obwodnica załapała się na realizację ponieważ będzie częścią S10 .
Przedmiotowa obwodnica załapała się na realizację ponieważ będzie częścią S10 .
Która nigdy nie powstanie na całej długości.
^^Ale to już nie ta bajka (i wątek), tak samo jak pełny ring wokół Wałcza.
Hm.. a nie brakuje wam dodatkowego węzła między Witankowem a Ostrowcem?
Hm.. a nie brakuje wam dodatkowego węzła między Witankowem a Ostrowcem?
Nie.
1 - 20 of 2228 Posts
Top