SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 1173 Posts

·
Registered
Joined
·
5,615 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
I. Podstawowe informacje o inwestycji
- długość – 50 km

- obecny etap –

Tworzenie DŚU
28 listopada 2016 r. - podpisano umowę z Wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń

31 stycznia 2019 r. w ramach procedury mającej na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S10 odc. Bydgoszcz-Toruń”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, złożyła w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Raport Oddziaływania na Środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie ww. decyzji.

Wykonawca dokumentacji: Mosty Katowice Sp. z o.o.

Planowane zakończenie umowy na STEŚ-R i planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 2019r.
S10 Bydgoszcz - Toruń :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi
2. Podstawowe parametry techniczne

klasa techniczna "S" – ekspresowa,

- prędkość projektowa - 100 km/h

- prędkość miarodajna - 110 km/h

- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

- ilość pasów ruchu - 2x2 (docelowo 2x3)

- szerokość jezdni - 2 x 7,0 m

- szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m

- szerokość poboczy gruntowych - 2 x 0,75 m

- szerokość pasa dzielącego - 4,0 m
------------------------------------------------------------

24.02.2020 r. wydano DŚU

http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/160894/Obiweszczenie-_RDOŚ-_WOO.4200.1.2016.ADS.47.pdf

------------------------------------------------------------

21.09.2020 r. - GDOŚ oddalił wszystkie wnioski przeciw DŚU. Tym samym decyzja stała się ostateczna.


 

·
Registered
Underground out of Voland.
Joined
·
8,695 Posts
31 stycznia 2019 r. w ramach procedury mającej na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S10 odc. Bydgoszcz-Toruń”, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, złożyła w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Raport Oddziaływania na Środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie ww. decyzji.
Proszę popraw rok w dacie, choć źródło ma błąd :)
 

·
Registered
Underground out of Voland.
Joined
·
8,695 Posts
Jeśli całość będzie na południe od obecnej DK10, to Bydgoszcz będzie miała do eski dalej - Nowotoruńska nie będzie od razu połączona z S10.
 

·
Registered
Joined
·
422 Posts
Jeśli całość będzie na południe od obecnej DK10, to Bydgoszcz będzie miała do eski dalej - Nowotoruńska nie będzie od razu połączona z S10.
Przecież w planie jest węzeł Bydgoszcz Makowiska. Z pewnością nie będzie on zawieszony w powietrzu, ani skomunikowany z polnymi drogami, tylko właśnie z ul. Nowotoruńską. Takie łączniki powstają przy wielu innych węzłach, np. na S5 (chociażby Gniezno Północ).
 

·
Registered
Joined
·
583 Posts
^^
Tak sobie śledzę dokładnie mapę. S10 będzie się wbijała w istniejący węzeł Bydgoszcz Południe.
Projektowany węzeł Makowiska będzie oddalony od obecnego skrzyżowania z Nowotoruńską jakieś 400 m,
a węzeł Solec jakieś 800m od obecnej DK10.
Hmmmm... węzeł Cierpice w przypadku wariantu południowego chyba nie powstanie w ogóle....
Widzę niedaleko Przyłubia przy leśnictwie Grodzyna będzie jakiś WD, tamtędy kilka razy jechałem rowerem... dobra zobaczymy jak to będzie wyglądać. :) te całe PPP...
 

·
Registered
Joined
·
28 Posts
A co się stanie z obecną DK10 po oddaniu do użytku S10 na tym odcinku? Pozostanie drogą krajową i zmieniony zostanie tylko numer, czy zostanie zdegradowana do drogi wojewódzkiej? Parametry drogi zostaną zachowane? Tak się zastanawiam czy po oddaniu S10 obecna DK10 opustoszeje na tyle, że stanie się ciekawą alternatywą dla podróży z Torunia do Bydgoszczy / z Bydgoszczy do Torunia. :hmm:
 

·
Registered
Underground out of Voland.
Joined
·
8,695 Posts
Gdyby to była autostrada, to stary przebieg zostałby DK, ale tu będzie droga wojewódzka. W latach 90. tak było z resztą, a DK10 biegła obecną DK80.
 

·
Registered
Joined
·
7,428 Posts

·
Registered
Joined
·
7,428 Posts
To ja też wrzucę parę informacji, aby były w nowym wątku
Wariant proponowany przez wnioskodawcę

Wszystkie przeanalizowane warianty różnią się pod względem wpływu na środowisko. Po przeanalizowaniu zróżnicowanych kryteriów oceny, racjonalnym wariantem najkorzystniejszym dla środowiska okazał się:
- na Odcinku 1: Wariant 6 Czerwony;
- na Odcinku 2: Wariant 5 Czarny i 6 Czerwony;
- na Odcinku 3: Wariant 1 Niebieski przy prędkości 80 km/h, w. Podgórz w km 5+793;
- na Odcinku 4: Wariant 1 – połączenie z DK91 na wysokości ulicy Solankowej

Ze względu na przeprowadzone analizy środowiskowe oraz cechy użytkowe poszczególnych wariantów do realizacji wskazuje się jako warianty preferowane:
- na Odcinku 1 – wariant 6 czerwony;
- na Odcinku 2 – wariant 6 czerwony;
- na Odcinku 3 - wariant 1 niebieski dla prędkości 120 km/h, w. Podgórz w km 5+793;
- na Odcinku 4 – wariant 1 połączenie z DK 91 na wysokości ul. Solankowej;


Wariantem proponowanym przez wnioskodawcę (wybranym na podstawie analizy wielokryterialnej obejmującej aspekty techniczne, ekonomiczne i środowiskowe) jest:
- Odcinek 1: dotyczy węzła Bydgoszcz Południe i poprowadzenia drogi DK25 , jako obwodnicę Brzozy (nie będę wstawiał uzasadnienia)

- Odcinek 2: Wariant 6 czerwony od km 0+000 do km 38+583,59 dł. 38,583 km
Przebieg wariantu 6 został opracowany jako wariant umożliwiający połączenia warrantów 2, 3 i 5. Powiązanie projektowanej trasy S-10 z istniejącym układem drogowym zapewniono przez 4 węzły w tym 3 nowoprojektowane.
- Istniejący węzeł Bydgoszcz Południe w km 0+000;
- projektowany węzeł Bydgoszcz Emilianowo w dwóch wariantach, pierwszy w km ok. 6+700 oraz drugi w km ok 6+300;
- projektowany węzeł Bydgoszcz Makowiska w czterech wariantach pierwszy w km ok. 10+900, drugi w km ok. 10+460, trzeci w km ok. 11+820, czwarty w km 10+900;
- projektowany węzeł Solec w trzech wariantach, pierwszy w km ok. 18+560, drugi w km ok. 18+650, trzeci w km ok. 18+300;
Początek odcinka został zlokalizowany w istniejącym węźle „Bydgoszcz Południe” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 25. Wariant zakłada maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa drogowego drogi krajowej nr 10. W kilometrze 3+992,94 projektowano obiekt w ciągu S10 umożliwiając przejazd na ciągu drogi gminnej 200172C. Przejazd ten był szczególnie
pożądany na etapie spotkań z mieszkańcami. Tuż za przejazdem zlokalizowano MOPY z możliwością rozbudowy do kategorii 3 (km ok. 4+400). Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 247 zaprojektowano węzeł Bydgoszcz Emilianowo. Od km 9+000 trasa skręca w kierunku południowo wschodnim i biegnie po terenach leśnych w znacznym odsunięciu od
miasta Solec Kujawski. Za Solcem Kujawskim przed istniejącym obiektem w ciągu drogi krajowej nr 10 nad koleją, projektowana droga skręca na południowy wschód i biegnie po terenach lasów państwowych wzdłuż torów kolejowych. Po ominięciu od strony południowej siedliska Małe Jarki trasa skręca na północny wschód i wraca na istniejący ślad drogi ekspresowej S10.
Wariant 6 zakończono w km 38+583,59.

- Odcinek 3: Wariant 1 niebieski Vp=120 km/h od km 0-033 do km 12+171,48 dł. 12+204 km
Przebieg wariantów zdeterminowany jest poprzez istniejącą jezdnię lewą drogi ekspresowej S10. Odcinek ten w założeniach nie przewidywał rozbudowy do układu 2x3 tj. dwóch jezdni z 3 pasami ruchu na każdej z nich. Oś tej jezdni i tym samym zmiany pochylenia poprzecznego jezdni prowadzono po docelowej krawędzi pasa dzielącego jezdnie. W związku z tym docelowa rozbudowa do trzech pasów ruchu będzie wymagała znacznej przebudowy jedni. Stwierdzono również braki w zapewnieniu minimalnych parametrów jezdni zapewniających sprawny spływ wody oraz braki w zapewnieniu kierowcy poruszającego się po drodze z prędkością miarodajną 110 km/h minimalnej odległości widoczności na zatrzymanie. Budowę jezdni prawej przyjęto dla prędkości projektowej 120 km/h. Długość jezdni prawej będzie wynosić 12204 m. Przedmiotowy odcinek posiada dwa istniejące węzły zapewniające dostęp do S10. Węzeł „Toruń Zachód” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 15 oraz węzeł „Toruń Południe” na skrzyżowaniu z autostradą A1. Odcinek 3 dokumentacji zawiera również nowy węzeł „Podgórz”, który został zaproponowany w dwóch wariantach. Wariant 1 w km 7+280 typu „trąbka” na przedłużeniu ul. Pstrowskiego. Wariant 2 w km 5+793 typu „karo” na przedłużeniu ulicy Drzymały. Wariantem preferowanym węzła Podgórz jest Wariant 2 w km 5+793. Wariant przebiegu zakłada rozbiórkę 8 istniejących obiektów, budowę nowych obiektów, zachowanie istniejącego obiektu w ciągu DK 15.

- Odcinek 4: Wariant 1
Odcinek 4 zakłada budowę powiązania drogi krajowej nr 91 z drogą ekspresowa S10. W wariancie 1 zaprojektowano węzeł typu „trąbka” w ciągu półtorakilometrowej łącznicy do skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu z DK91. W ciągu łącznicy zaprojektowano trzy obiekty inżynierskie. Jeden obiekt kolejowy, jeden nad wojskową bocznicą kolejową oraz nad drogą ekspresową. Węzeł trąbka zlokalizowany jest w odległości mniejszej niż wymagają przepisy rozporządzenia i wymaga wniosku o odstępstwo. Jego lokalizacja została na wcześniejszych etapach projektowania uzgodniona z jednostką wojskową użytkująca przyległy teren poligonu. W pobliżu węzła istnieje strzelnica wojskowa, której przesunięcie jest wykluczone.

Każdy z odcinków ma alternatywę (jakby ktoś był zainteresowany to alternatywy mogę wstawić)

C.d.n.
 

·
Registered
Joined
·
2,050 Posts
To ja też wrzucę parę informacji, aby były w nowym wątku

- Odcinek 3: Wariant 1 niebieski Vp=120 km/h od km 0-033 do km 12+171,48 dł. 12+204 km
Przebieg wariantów zdeterminowany jest poprzez istniejącą jezdnię lewą drogi ekspresowej S10. Odcinek ten w założeniach nie przewidywał rozbudowy do układu 2x3 tj. dwóch jezdni z 3 pasami ruchu na każdej z nich. Oś tej jezdni i tym samym zmiany pochylenia poprzecznego jezdni prowadzono po docelowej krawędzi pasa dzielącego jezdnie. W związku z tym docelowa rozbudowa do trzech pasów ruchu będzie wymagała znacznej przebudowy jedni. Stwierdzono również braki w zapewnieniu minimalnych parametrów jezdni zapewniających sprawny spływ wody oraz braki w zapewnieniu kierowcy poruszającego się po drodze z prędkością miarodajną 110 km/h minimalnej odległości widoczności na zatrzymanie. Budowę jezdni prawej przyjęto dla prędkości projektowej 120 km/h. Długość jezdni prawej będzie wynosić 12204 m. Przedmiotowy odcinek posiada dwa istniejące węzły zapewniające dostęp do S10. Węzeł „Toruń Zachód” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 15 oraz węzeł „Toruń Południe” na skrzyżowaniu z autostradą A1. Odcinek 3 dokumentacji zawiera również nowy węzeł „Podgórz”, który został zaproponowany w dwóch wariantach. Wariant 1 w km 7+280 typu „trąbka” na przedłużeniu ul. Pstrowskiego. Wariant 2 w km 5+793 typu „karo” na przedłużeniu ulicy Drzymały. Wariantem preferowanym węzła Podgórz jest Wariant 2 w km 5+793. Wariant przebiegu zakłada rozbiórkę 8 istniejących obiektów, budowę nowych obiektów, zachowanie istniejącego obiektu w ciągu DK 15.

- Odcinek 4: Wariant 1
Odcinek 4 zakłada budowę powiązania drogi krajowej nr 91 z drogą ekspresowa S10. W wariancie 1 zaprojektowano węzeł typu „trąbka” w ciągu półtorakilometrowej łącznicy do skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu z DK91. W ciągu łącznicy zaprojektowano trzy obiekty inżynierskie. Jeden obiekt kolejowy, jeden nad wojskową bocznicą kolejową oraz nad drogą ekspresową. Węzeł trąbka zlokalizowany jest w odległości mniejszej niż wymagają przepisy rozporządzenia i wymaga wniosku o odstępstwo. Jego lokalizacja została na wcześniejszych etapach projektowania uzgodniona z jednostką wojskową użytkująca przyległy teren poligonu. W pobliżu węzła istnieje strzelnica wojskowa, której przesunięcie jest wykluczone.
A ja przerzucę swoje:

Odcinek 3 dokumentacji zawiera również nowy węzeł „Podgórz”, który został zaproponowany w dwóch wariantach. Wariant 1 w km 7+280 typu „trąbka” na przedłużeniu ul. Pstrowskiego. Wariant 2 w km 5+793 typu „karo” na przedłużeniu ulicy Drzymały. Wariantem preferowanym węzła Podgórz jest Wariant 2 w km 5+793.
To będzie katastrofa. Wszyscy dołączą ul Drzymały do koreczka na Poznańskiej z lewoskrętem pod wiadukt na stary most


Wariant przebiegu zakłada rozbiórkę 8 istniejących obiektów, budowę nowych obiektów, zachowanie istniejącego obiektu w ciągu DK 15.
To już lepiej wyprostować S10 wg wariantu fioletowego

- Odcinek 4

Odcinek 4 zakłada budowę powiązania drogi krajowej nr 91 z drogą ekspresowa S10. W wariancie 1 zaprojektowano węzeł typu „trąbka” w ciągu półtorakilometrowej łącznicy do skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu z DK91. W ciągu łącznicy zaprojektowano trzy obiekty inżynierskie. Jeden obiekt kolejowy, jeden nad wojskową bocznicą kolejową oraz nad drogą ekspresową.
Dodatkowy tunel pod torami na peryferiach w lesie wraz z kolejnym (trzecim!) rondem (Łódzka/Solankowa) w drodze na nowy most. Absurd!

Tunel częściowo zamknięty w ciągu łącznika z S10 powinien być na wprost nowego mostu.

Cena dla miasta ta sama (80 mln zł) co dwóch szkodliwych łączników w jego granicach (Podgórz 60 mln zł i Czerniewice 20 mln zł). Wystarczy z nich zrezygnować.
Dla Gdaki taniej ( 1 optymalny węzeł Rudak + 1,8 km łącznika w kierunku nowego mostu) zamiast budowy 2ch węzłów: Podgórz i pokręcone Czerniewice + 1,5 km łącznika do nowego ronda na Łódzkiej/Solankowej na peryferiach w lesie)

Węzeł trąbka zlokalizowany jest w odległości mniejszej niż wymagają przepisy rozporządzenia i wymaga wniosku o odstępstwo.
Za to optymalny węzeł Rudak na wprost nowego mostu jest zlokalizowany przepisowo (3km od w. Toruń Płd wariant 2A).
Wariant 2B 2,5km (niewielkie odstępstwo do zaakceptowania).

Jego lokalizacja została na wcześniejszych etapach projektowania uzgodniona z jednostką wojskową użytkująca przyległy teren poligonu.
Lokalizacja węzła Rudak (wariant 2A/2B (żółty)) została zaplanowana jeszcze podczas budowy południowej obwodnicy, uzgodniona z wojskiem i wójtem W.Nieszawki.

W pobliżu węzła istnieje strzelnica wojskowa, której przesunięcie jest wykluczone.
Węzeł Rudak z S10 z łącznikiem na wprost nowego mostu omijają zarówno strzelnicę jak i kolejową rampę wojskową od zachodu więc ten problem w ogóle go nie dotyczy.
 

·
O_o
Joined
·
2,573 Posts
Wszytko ok Torrr z jednym wyjątkiem. Powinniśmy robić wszystko, żeby powstały dwa węzły. Na wysokości Drzymały jest bardzo pożądany, bo właśnie tam jest rozbudowywana strefa przemysłowa. Węzeł w tym miejscu będzie dodatkowym atutem.

Natomiast jeśli chodzi o d91 to przebudowana jednopasmówka jest optymalna. Jeżeli jednak postanie kolejne rondo, to pomiędzy tymi rondami będą korki.
 

·
O_o
Joined
·
2,573 Posts
Istotny minus realizacji 2 węzłów:

- z węzła Drzymały do ronda trasy wschodniej będzie ok. 4,7 km

- przez węzeł Czerniewice do ronda trasy wschodniej będzie ok. 8,7 km

Efekt może być taki, że tranzyt tak jak jechał Andersa, tak będzie jechał dalej. Nawet biorąc pod uwagę ograniczoną prędkość ze względu na teren zabudowany i kilka skrzyżować ze światłami, może się okazać, że przez Andersa jest szybciej :(

Efekt też może być taki jak pisał Torrr - łącznik w Czerniewicach może być martwy.
 

·
Registered
Underground out of Voland.
Joined
·
8,695 Posts
Nie może być martwy - przecież w końcu zyskujecie połączenie z A1 bez konieczności jazdy do Lubicza albo do Glinek. Po za tym, nie ma możliwości, żeby ten łącznik wpiąć od razu jako przedłużenie mostu Zawadzkiej?
 
1 - 20 of 1173 Posts
Top