SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 3679 Posts

·
Tromso/WAW/Slupsk
Joined
·
419 Posts


Budowa obwodnicy
m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo
Nazwa: Budowa obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyn,
Zieleniewo w ciągu drogi krajowej nr S-10 na odcinku Motaniec - Lipnik.

Lokalizacja: Województwo zachodniopomorskie, miejscowości:
Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo.


Opis:
stan istniejący

Na początku modernizowanego odcinka drogi krajowej nr 10 znajduje się zjazd do stacji benzynowej i dalej na drogę powiatową nr 41-442 Motaniec-Kobylanka. Wzniesienie drogi, łuk poziomy i brak wydzielonych pasów skrętu do stacji i do miejscowości Motaniec, powodują znaczne ograniczenie widoczności, tamowanie przepływu pojazdów, uciążliwości dla ruchu przelotowego stwarzając w ten sposób poważne ryzyko niebezpiecznych kolizji i wypadków drogowych. Na dalszym odcinku istn. droga krajowa nr 10 przechodzi przez miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo. Częstym zmianom ulega szerokość nawierzchni bitumicznej od 7.0 m poprzez 8.5 m, 9.0 m do 11.0 m. Wzdłuż całej trasy występują skrzyżowania z drogami: Kobylanka-Motaniec, Kobylanka-Reptowo, Morzyczyn-Jęczydół, Morzyczyn-Reptowo, Zieleniewo-Zagość, Zieleniewo-Kunowo, liczne zjazdy: gospodarcze, do działek siedliskowych, do ośrodków wypoczynkowych i terenów rekreacji położonych nad jeziorem Miedwie oraz zatoki autobusowe. Miejscowości Morzyczyn i Zieleniewo dodatkowo łączy ze Stargardem Szczecińskim ciąg pieszo-rowerowy.

cel i uzasadnienie projektu

W wyniku przebudowy droga krajowa nr 10 uzyska parametry drogi ekspresowej klasy technicznej "S". Obwodnica wraz z przyjętymi rozwiązaniami węzłów i skrzyżowań bezkolizyjnych ma na celu rozdzielenie ruchu lokalnego i ruchu tranzytowego dalekiego zasięgu, co w znacznym stopniu zmniejszy obciążenie ruchem samochodowym w/w miejscowości, poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych i zmotoryzowanych oraz zmniejszy emisję spalin i hałasu.

ogólny opis zadania


Budowa obwodnicy rozpoczyna się w km 32+121 drogi krajowej nr 10. Odejście projektowanej trasy w kierunku północnym przewidziano w okolicy zjazdu do stacji paliw zachowując istniejącą drogę nr 10 jako zjazd do miejscowości Morzyczyn, Kobylanka, Zieleniewo.

Na trasie obejścia usytuowano dwa węzły drogowe "Motaniec" i "Lipnik".
Węzeł "Lipnik" docelowo stanowił będzie połączenie obwodnicy m. Kobylanka,
Morzyczyn, Zieleniewo z południowym obejściem Stargardu Szczecińskiego.

Na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z drogą powiatową nr 41-442 Kobylanka - Motaniec określanym jako węzeł "Motaniec" przewidziano budowę węzła dwupoziomowego typu WB. Droga powiatowa przebudowana zostanie na odcinku 445 m i poprowadzona wiaduktem WD1 ponad obwodnicą. Łącznice nr 1, nr 2 i nr 3 zapewniać będą połączenie obu dróg. Do km 34+016,17 projekt przewiduje budowę drogi dwujezdniowej po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Na dalszym odcinku do węzła "Lipnik" zaprojektowano drogę jednojezdniową, która docelowo stanowić będzie jezdnię południową obwodnicy.

Nad obwodnicą przeprowadzone zostaną: wiaduktem WD2 przebudowana
na odcinku 477 m droga powiatowa nr 41-440 Reptowo - Kobylanka oraz wiaduktem WD3 przebudowana na odcinku 475 m droga gminna.
Natomiast nad drogą powiatową nr 41-443 Miedwiecko
- Zagość droga krajowa nr 10 przechodzić będzie wiaduktem WD4.

Rozwiązania sytuacyjne na węźle "Lipnik" uwzględniają docelowy przebieg drogi krajowej nr 10 w kierunku południowej obwodnicy Stargardu Szczecińskiego oraz ostateczny kształt węzła. Za wiaduktem WD5 usytuowano początek łącznicy nr 4 stanowiącej na obecnym etapie projektu przedłużenie obwodnicy o 1.230 m. Budowa kończy się jej włączeniem do drogi krajowej nr 10.

W celu zapewnienia bezkolizyjnego ruchu pieszych i rowerzystów korzystających z istniejącego ciągu pieszo - rowerowego łączącego Morzyczyn i Zieleniewo ze Stargardem Szczecińskim wprowadzono korektę jego trasy.

główne parametry techniczne

droga główna
- klasa drogi: "S"
- prędkość projektowa: 100 km/h
- przewidywany ruch: KR 6
- obciążenie nawierzchni: 115 KN
- szerokość w przekroju dwujezdniowym: 2 x 7,0 m jezdnia + 2 x 2,5 m pasy awaryjne + 3,0 m pas dzielący + 2 x 0,50 m opaski wewnętrzne + 2 x 0,75 (1,25) m pobocza gruntowe
- szerokość w przekroju jednojezdniowym: 7,0 m jezdnia + 2 x 2,0 m pobocza umocnione + 2 x 0,75 (1,25) m pobocza gruntowe

węzły typu WB

węzeł "Motaniec", łącznice:

- typ: bezpośredni, jednopasowe, jednokierunkowe typ P1
- przewidywany ruch: KR 4
- szerokość: jezdnia 4,5 m + opaski 0,50 m i 1,0 m + pobocza gruntowe 2 x 1.5 m
- prędkość projektowa: 60 km/h
wiadukt - WD1 (nad drogą krajową nr 10 w jej km 33+357)
- klasa obciążenia: "B"
- szerokość: 7,0 m jezdnia + 2,3 m chodnik
- długość: 61 m
- konstrukcja: czteroprzęsłowa z monolitycznej płyty żelbetowej
- posadowienie: bezpośrednie

węzeł "Lipnik", łącznice:
- typ: bezpośredni, jednopasowe, jednokierunkowe typ P1
- przewidywany ruch: KR 5 i KR 6
- szerokość: jezdnia 4,5 m + opaski 0,50 m i 1,0 m + pobocza gruntowe 2 x 1.5 m
- prędkość projektowa: 60 i 80 km/h
wiadukt - WD5 (w km 38+946 drogi krajowej nr 10)
- klasa obciążenia: "A"
- szerokość: 3 x 3,5 m jezdnia + opaski 0,50 m i 1,0 m
- długość: 56 m
- konstrukcja: trzyprzęsłowa ze sprężonych belek prefabrykowanych typu "Kujan" oraz płyty żelbetowej
- posadowienie: bezpośrednie

obiekty

wiadukt - WD2 (nad drogą krajową nr 10 w jej km 34+843):
- klasa obciążenia: "A"
- szerokość: 6,0 m jezdnia + 1,8 m chodnik
- długość: 59 m
- konstrukcja: czteroprzęsłowa z monolitycznej płyty żelbetowej
- posadowienie: bezpośrednie

wiadukt - WD3 (nad drogą krajową nr 10 w jej km 36+981):

- klasa obciążenia: "B"
- szerokość: 6,0 m jezdnia
- długość: 63 m
- konstrukcja: czteroprzęsłowa z monolitycznej płyty żelbetowej
- posadowienie: bezpośrednie

wiadukt - WD4 (w km 38+946 drogi krajowej nr 10):

- klasa obciążenia: "A"
- szerokość: 7,0 m jezdnia + 2 x 2,0 pasy awaryjne
- długość: 36 m
- konstrukcja: jednoprzęsłowa ze sprężonych belek prefabrykowanych typu "Kujan" oraz płyty żelbetowej
- posadowienie: bezpośrednie

przepusty gospodarcze - PG1 i PG2:
- klasa obciążenia: "A"
- światło: 4,5 m x 3,0 m
- długość: 32 m i 39 m
- konstrukcja: prefabrykaty żelbetowe typu dwudzielnego ceowego
- posadowienie: bezpośrednie

drogi:

powiatowa nr 41-442 Motaniec - Kobylanka:
- klasa drogi: "Z"
- prędkość projektowa: 60 km/h
- przewidywany ruch: KR 4
- szerokość jezdni: 6,0 m i 7,0 m

powiatowa nr 41-440 Reptowo - Kobylanka:
- klasa drogi: "G"
- prędkość projektowa: 50 km/h
- przewidywany ruch: KR 2
- szerokość jezdni: 6,0 m

gminna Reptowo - Morzyczyn:
- klasa drogi: "L"
- prędkość projektowa: 40 km/h
- przewidywany ruch: KR 1
- szerokość jezdni: 3,5 m

dojazdowe:
- klasa drogi: "D"
- prędkość projektowa: 40 km/h
- przewidywany ruch: KR 1
- szerokość jezdni: 3,5 m

wpływ na stan środowiska naturalnego

W ramach projektu zostaną zastosowane urządzenia ochronne (bariery akustyczne, separatory podczyszczające spływające wody opadowe z jezdni), które poprawią stan środowiska (zmniejszenie natężenia hałasu, usunięcie zanieczyszczeń wód opadowych odprowadzanych do naturalnych zbiorników wodnych). Wykonane zostanie obsadzenie nowej drogi zielenią ochronną, a wszystkie materiały z rozbiórki, nadające się do ponownego wykorzystania zostaną wbudowane w drogę. W związku z tym, że projektowana obwodnica przebiega przez tereny zlewni wód jeziora Miedwie przewidziano umocnienie dna rowów betonowymi elementami ścieków korytkowych, prowadząc wody opadowe do projektowanych urządzeń podczyszczających. Po podczyszczeniu wody odprowadzone będą do istniejących rowów melioracyjnych.

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem przewiduje się wykonanie izolacyjnych pasów zieleni poprzez obsadzenie pasa drogowego drzewami i krzewami oraz budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 2,5 km:
-wysokości min. 3 m od wiaduktu WD1 w kierunku zachodnim przy północnej jezdni, -wysokości 3,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową Kobylanka - Reptowo po południowej stronie drogi, -wysokości 4,0 m na odcinku przebiegającym w największym zbliżeniu do zabudowy miejscowości Morzyczyn po południowej stronie drogi.


Długość całego odcinka objętego budową wynosi 10 km,
w tym droga główna: 8.8 km i łącznica nr 4: 1,2 km.


Zakres robót:

część drogowa:

- budowa drogi głównej o długości 8.772 m
- przebudowa 1.397 m dróg bocznych krzyżujących się z trasą obwodnicy
- korekta trasy istniejącego ciągu pieszo - rowerowego
- budowa odwodnienia - kanalizacja deszczowa wraz z przepustami
- budowa zbiorników odparowujacych, separatorów i osadników
- budowa oświetlenia drogowego
- budowa ekranów akustycznych

część mostowa:
- budowa węzła drogowego typu WB - "Motaniec" (wiaduktu WD1 wraz z łącznicami nr 1, nr 2, nr 3)
- budowa węzła drogowego typu WB - "Lipnik" (wiaduktu WD5 wraz z łącznicami nr 4, nr 5, nr 6)
- budowa wiaduktów drogowych: WD2, WD3, WD4
- budowa dwóch przepustów gospodarczych

część branżowa:

- przebudowa napowietrznych linii energetycznych 220 KV, 110 kV, 15 kV i 0,4 kV
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
- przebudowa podziemnych linii gazowych w/c i s/c
- przebudowa kanalizacji tłocznej
- przebudowa kanalizacji sanitarnej
- wykonanie zespołu obiektów podczyszczania ścieków opadowych

Dokumentacja techniczna opracowana została przez:

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
Pracownia Projektowa w Szczecinie
ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-522 Szczecin


Okres realizacji zadania:

Planowany termin rozpoczęcia robót: II kwartał 2005 r.
Cykl realizacji zadania: 21 miesięcy.

Finansowanie:

Inwestycja współfinansowana będzie w 75% z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i 25 % z budżetu państwa.
:cheers:

Budowa obwodnicy Stargardu Szczecińskiego]

Może nie mapka, ale numeracja i lokalizacja obiektów.

E-1 – Estakada w ciągu obwodnicy na doliną rzeki Iny
długość obiektu: 356,20 m

KP-R – Kładka pieszo-rowerowa
długość obiektu: 70,60 m

KP-Konie – Wiadukt w ciągu przejścia dla zwierząt
długość obiektu: 70,70 m

WE-0 – Wiadukt nad drogą gminną Stargard Szczeciński – Kobylanka
długość obiektu: 55,63 m

WE-1 – Wiadukt nad linią Stargard – Pyrzyce
długość obiektu: 48,94 m

WE-2 – Wiadukt nad linią Poznań – Szczecin
długość obiektu: 40,82 m

WD-2 – Wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi gminnej Giżynek – Kluczewo
długość obiektu: 42,80 m

WD-3 – Wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi gminnej Stargard Szczeciński – Witkowo
długość obiektu: 42,80 m

WD-4 – Wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi gminnej
długość obiektu: 44,83 m

WD-5 – Wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej Święte – Tychowo
długość obiektu: 54,77 m
 

·
Registered
Joined
·
912 Posts
- szerokość w przekroju dwujezdniowym: 2 x 7,0 m jezdnia + 2 x 2,5 m pasy awaryjne + 3,0 m pas dzielący + 2 x 0,50 m opaski wewnętrzne + 2 x 0,75 (1,25) m pobocza gruntowe
- szerokość w przekroju jednojezdniowym: 7,0 m jezdnia + 2 x 2,0 m pobocza umocnione + 2 x 0,75 (1,25) m pobocza gruntowe
 

·
THE FALLEN EMPIRE
Joined
·
805 Posts
To opis juz zrealizowanej inwestycji na przyszlej S10

Modernizacja drogi krajowej nr 10 Szczecin - Bydgoszcz na odcinku Szczecin - Stargard Szczeciński od km 0+000 do km 5+980

Kosztująca łącznie 38 mln PLN inwestycja znacznie poprawia dotychczas panujące warunki na tym najbardziej obciążonym, w tutejszym regionie, fragmencie drogi. Mając na celu rozbudowę infrastruktury drogowej i dostosowanie parametrów drogi do wymagań UE i NATO w zakresie dopuszczalnej nośności nawierzchni i obiektów mostowych poprawiono parametry ruchu na drodze podnosząc nośność nawierzchni do 115 kN/oś, zwiększając szerokość nawierzchni i przepustowość drogi. Poprawiono także bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz stan nawierzchni.
Budowa drugiej jezdni oraz remont istniejącej, dzięki którym droga Nr 10 po przebudowie stanowi drogę dwujezdniową z 3 m pasem dzielącym, były podstawowym celem dwóch kontraktów realizowanych przez:
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane PRZEMBUD Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Mostów PEDIM S.A.
- NCC Aktiebolag Szwecja oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Stargardu Szczecińskiego.
Pierwsze z zadań (6,0 km) rozpoczęto we wrześniu 2002 r., drugie (4,9 km) w kwietniu br. Zakres robót obejmował: przebudowę dwujezdniowej ulicy z chodnikami w części miejskiej, budowę drugiej jezdni oraz pasa awaryjnego postoju, a także budowę dwóch czteroprzęsłowych mostów nad rzeką Płonia i budowę wiaduktu nad przejazdem gospodarczym_ ponadto wzmocnienie istniejącej nawierzchni i budowę utwardzonych poboczy.
Droga zmodernizowana została dzięki zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z Budżetu Państwa, Banku Światowego oraz środków własnych GDDKiA i Urzędu Miasta Szczecina.
Do tego kilka zdjec z okresu przebudowy

 

·
THE FALLEN EMPIRE
Joined
·
805 Posts
DJP said:
Czy droga ta ma teraz standard S?
Jeszcze nie. Podejrzewam, ze stanie sie to dopiero, gdy przebudowany zostanie caly odcinek Szczecin-Stargard. Z reszta niecale 6km to chyba zbyt malo aby zmieniac oznaczenie na S.
 

·
...
Joined
·
12,347 Posts
edit: lol to nie ten temat :D
_________________________________________
10 km bezkolizyjnej jezdni omijającej miejscowości nad Miedwiem powstanie w ciągu półtora roku. Budowa już rozpoczęta.

Nową drogą krajową nr 10 ze Szczecina do rogatek Stargardu mamy szansę pojechać pod koniec 2006 r. Wcześniej zbudowano odcinek ze Szczecina do Motańca. Teraz rusza inwestycja do węzła Lipnik na przedmieściach Stargardu. Przetarg organizowany przez centralę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wygrał wprawdzie szwedzki koncern NCC Aktiebolag, ale faktycznie droga będzie budowana głównie przez lokalne firmy. Głównym wykonawcą będzie stargardzka spółka-córka szwedzkiej firmy - NCC Roads. Niemal pewne jest, że wiadukty i węzły drogowe zbudują szczeciński Przembud oraz Mostar Stargard.

Inwestycja jest warta 86 mln zł, 75 proc. kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, a resztę zapłaci GDDKiA. Nowa "dziesiątka" będzie obwodnicą miejscowości: Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo. W sąsiedztwie zabudowań powstaną ekrany dźwiękochłonne.

- 15 lipca przejmujemy plac budowy i zaraz potem ruszamy pełną parą - zapowiada kierownik robót Marek Sadowski. - Ekipy pojawią się w kilku miejscach jednocześnie. Szczególnie w okolicach, gdzie powstaną wiadukty i węzły.

Początek nowej drogi jest tuż przed Motańcem, gdzie niedawno przebudowana droga nr 10 z dwujezdniowej przechodzi w starą, jednojezdniową. W okolicy Motańca powstanie dwupoziomowy węzeł, dzięki któremu na nową drogę w przyszłości wjedziemy z obecnej lub z drogi powiatowej Kobylanka - Motaniec.

- Tuż za węzłem Motaniec nowa droga będzie się zwężała z dwujezdniowej do jednej jezdni - mówi Adam Drobiazgiewicz z Transprojektu Gdańskiego, projektant nowej "dziesiątki". - To rozwiązanie tymczasowe, bo docelowo na całej długości od Szczecina do Stargardu zaprojektowana jest droga ekspresowa: dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, oddzielone pasem zieleni.

Pomiędzy Motańcm i Stargardem powstanie pięć wiaduktów, dzięki którym podrzędne drogi nie będą kolidowały z nowo budowaną. Cztery z nich poprowadzą mniej ważne szosy nad "dziesiątką", natomiast pomiędzy Morzyczynem i Lipnikiem powstanie wiadukt nad obecną drogą do Stargardu. Tu też zaprojektowano drugi węzeł łączący nową i starą "dziesiątkę".

- Stąd w przyszłości poprowadzona będzie obwodnica Stargardu w stronę Piły i dalej do Bydgoszczy - mówi Kazimierz Matecki, zastępca dyrektora szczecińskiego oddziału GDDKiA.

NCC ma 21 miesięcy na zbudowanie nowej trasy. Termin minie więc wiosną 2007 r. Drogowcy jednak chcieliby skrócić czas budowy, by zdążyć do zimy 2006-2007.

- Nie ma mowy o oddawaniu inwestycji etapami - mówi Sadowski. - Zbudujemy całe 10 km i dopiero po skończeniu oddamy go do użytku kierowców.
 

·
Registered
Joined
·
11 Posts

·
Registered
Joined
·
444 Posts
Swietne foty, tylko wydaje mi sie ze robil je ten sam fotograf i tym samym sprzetem. Zdjecia, poza niektorymi wyjatkami, maja charakter "techniczny" powiem nawet ze dla celow wojskowych. Rzadko komu udaje sie zrobic zdjecie prostopadle do powierzchni ziemi. Wydaje sie ze kamera jest zainstalowana na stale do podlogi samolotu. Czy ktos odnosi podobne wrazenie?
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
12,580 Posts
Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo - obwodnica w ciągu drogi numer 10

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach projektu współfinansowanego przez Sektorowy Program Operacyjny Transport prowadzi budowę drogi, stanowiącej obwodnicę 3 miejscowości w ciągu drogi krajowej numer 10 – Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (woj, zachodniopomorskie).

Inwestycja obejmuje budowę drogi dwujezdniowej po dwa pasy ruchu w obu kierunkach od km 32+121,10 do km 34+016,17 wraz z węzłem drogowym "Motaniec". Na dalszym odcinku do węzła "Lipnik" zaprojektowano drogę jednojezdniową, która docelowo stanowić będzie jezdnię południową obwodnicy Stargardu Szczecińskiego.

W wyniku realizacji projektu powstanie odcinek DK Nr 10 o długości 10 km o następujących parametrach:

nośność nawierzchni podniesiona do 115 kN/oś;
nośność obiektów poniesiona do klasy A;
szerokość nawierzchni zwiększona do 2 * (7,0m + 2,5m) (2 jezdnie) oraz 7,0m + 2x2,0m (1 jezdnia z utwardzonymi poboczami).
W kwietniu kontynuowane były między innymi prace przy trzech wiaduktach, a także przy dwóch węzłach. Zakończono montaż przepustów, zaczęto budowę nasypów i rowów. Kontynuowano przebudowę linii energetycznych, gazowych i elektrycznych.więcej zdjęć: gddkia
 

·
Registered
Joined
·
3,087 Posts
Mala fotorelacja z budowy S10 miedzy Szczecinem a Stargardem Szcz. (wersja optymistyczna):

No to jedziemy autostrada ze Szczecina do Warszawy (zdjecia zrobione 2 tygodnie temu, pod slonce):

Odcinek miedzy Szczecinem a Kobylanka.

Szyba samochodu brudna.

Droga rowna.

Dojezdzamy do jednego z dwoch niegotowych odcinkow S10 miedzy Kobylanka a Torunien (drugi jest miedzy Toruniem a Plonskiem):

Tablica informacyjna i za 100 m zwezenie do jednej jezdni (opisuje bo ciemne te foty wyszly, malo widac):


Kawalek dalej juz budowa Kobylanka-Morzyczyn.
To na razie tyle. :)
 

·
Banned
Joined
·
1,911 Posts
fairhair26 said:
^^ Dzięki za foty. Czy trasa ta jest oficjalnie zaznaczona jako S
Tak, będzie oznaczona jako "S10" 2-jezdniowa; tylko gdzies tam ma być 1-jezdniowa.

Opis techniczny drogi
- klasa drogi: 'S'
- prędkość projektowa: 100 km/h
- przewidywany ruch: KR 6
- obciążenie nawierzchni: 115 KN
- szerokość w przekroju dwujezdniowym: 2 x 7,0 m jezdnia + 2 x 2,5 m pasy awaryjne + 3,0 m pas dzielący + 2 x 0,50 m opaski wewnętrzne + 2 x 0,75 (1,25) m pobocza gruntowe
- szerokość w przekroju jednojezdniowym: 7,0 m jezdnia + 2 x 2,0 m pobocza umocnione + 2 x 0,75 (1,25) m pobocza gruntowe
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
12,580 Posts
glicek said:
Tak, będzie oznaczona jako "S10" 2-jezdniowa; tylko gdzies tam ma być 1-jezdniowa.
raczej odwrotnie, bo:
...Tuż za węzłem Motaniec nowa droga będzie się zwężała z dwujezdniowej do jednej jezdni - mówi Adam Drobiazgiewicz z Transprojektu Gdańskiego - To rozwiązanie tymczasowe, bo docelowo na całej długości od Szczecina do Stargardu zaprojektowana jest droga ekspresowa: dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, oddzielone pasem zieleni...
na szczeście, na jakis czas :)
 
1 - 20 of 3679 Posts
Top