SkyscraperCity Forum banner

[S11] Koszalin - Piła

757690 Views 1574 Replies 214 Participants Last post by  pieta21
W tym wątku dyskutujemy o budowie drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin - Piła (bez obwodnicy).
Szczegółowe informacje przedstawia DooCharles w poście poniżej :)

Strony kontraktów:
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 1575 Posts
2
1.07.2017 r. podpisano umowy na wykonanie:


30.01.2018 r. podpisano umowy na wykonanie:


[S-11] Szczecinek - Poznań - SK + STEŚ + MdDŚU + KP-> (50 m/c)

http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=21765&lang=pl

Programy PFU Wielkopolski oddział GDDKIA zrealizuje samodzielnie.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28280/Cala-S11-w-Wielkopolsce-w-projektowaniu


19.03.2018 r. podpisano umowy na wykonanie:

[S-11] Bobolice - Szczecinek - KP + PB + PW -> (14 m/c) + uzyskanie ZRID oraz na przeprowadzenie przetargu wraz z nadzorem nad budową.
https://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=24300&lang=pl
:bowtie: S11 Szczecinek - Piła
Etap w realizacji:

01.2018r. – GDDKiA O/PO podpisała Umowę z AECOM Polska Sp.z.o.o. na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S11 dla odcinka Szczecinek – Piła. Zakres umowy obejmuje: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Koncepcja Programowa (KP);

27.09.2018r. – odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla etapu SK;

31.10..2018r. –zakończenie etapu SK - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia ZOPI (rekomendacja korytarzy do STEŚ)

I kw. 2019r. – planowane konsultacje społeczne (etap STEŚ)

I kw. 2020r. - wybór wariantu preferowanego do DŚU - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI na etapie STEŚ

IV kw.2020/I kw. 2021r. – przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji)

I kw. 2022r. - zakończenie etapu KP - zatwierdzenie Protokołu z posiedzenia KOPI
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28304/S11-Szczecinek-Pila
01.03.2019 r. Ogłoszono przetarg na ZIB odc. Koszalin - Bobolice:


Odcinek 1. węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)”
Roboty budowlane - 96923-2019 - TED Tenders Electronic Daily
Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”
Roboty budowlane - 96937-2019 - TED Tenders Electronic Daily
Odcinek 3. węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem)”
Roboty budowlane - 96927-2019 - TED Tenders Electronic Daily
13.03.2019 r. ogłoszono przetarg na nadzór:

[S-11] Odcinek 3. węzeł Koszalin Południe – węzeł Bobolice
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-pre...szalin-poludnie-bez-wezla-wezel-bobolice-z-we
29.11.2019 r.

S11

1.Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 1. węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)

Wybór oferty Budimex S.A.

https://eb2b-platforma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/61615/auction/105226/0412de0cd547a33cfc9f37d4e86ea00e.pdf?response-content-type=application/octet-stream&response-content-disposition=attachment; filename="wybor_oferty_odc._1.pdf";&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJU57K367BSIWAFGA/20191129/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20191129T123200Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=1200&X-Amz-Signature=e25e853f28bd245eb7c968ccf677cc7c08d3503f91fdf1c7a5799217d5319463


2. Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)

Wybór oferty Mostostal Warszawa S.A.

https://eb2b-platforma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/61615/auction/105227/a827cbe209d7a8387ba92b3ffcb4b807.pdf?response-content-type=application/octet-stream&response-content-disposition=attachment; filename="wybor_oferty_odc._2.pdf";&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJU57K367BSIWAFGA/20191129/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20191129T122228Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=1200&X-Amz-Signature=7fae36fe174fdcc4c0573a7db4c09a6fafc830535b98a7eba3cd273a8e02b496

3. Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 3. węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem)

Wybór oferty Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. Mirbud S.A.

https://eb2b-platforma.s3.eu-central-1.amazonaws.com/61615/auction/105237/425866026b24c63402ffd5c34d005c30.pdf?response-content-type=application/octet-stream&response-content-disposition=attachment; filename="wybor_oferty_odc._3.pdf";&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJU57K367BSIWAFGA/20191129/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20191129T121939Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=1200&X-Amz-Signature=ac7b269f1294f2557ae4ea64d1aed2b2ccf2bb4b9d6c9d0e95160283f90e4262

07.02.2020 r.

Podpisano umowę na ZIB: od węzła Zegrze Pomorskie do węzła Kłanino o długości 19,28 km.

Mostostal Warszawa - o wartości 478 mln zł.

Wykonawca ma 19 m/c na ZRID + 19 roboty budowlane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w III kwartale 2021 roku. Droga powinna być gotowa w IV kwartale 2023 roku.
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/3655...sowej-S11-na-odcinku-Zegrze-Pomorskie-Klanino
See less See more
  • Like
Reactions: 3
S11 Koszalin - Bobolice
I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – około 47,7 km

- obecny etap – w przygotowaniu

- planowane lata realizacji – 2020 - 2023

etap zrealizowany:

decyzja środowiskowa: 03.10.2011 (ostateczna 07.11.2011)

etap w realizacji:

opracowywanie koncepcji programowej (umowa podpisana 29.06.2017)

II. Opis inwestycji:
1. Przebieg drogi

Droga S-11 połączy środkowe wybrzeże Bałtyku z Górnym Śląskiem. Odcinek od Koszalina do Bobolic będzie zaczynał się na węźle Koszalin Zachód na obwodnicy Koszalina i Sianowa, natomiast kończył na węźle Bobolice łączącym się z obecnym przebiegiem DK 11 zlokalizowanym na południe od tej miejscowości.

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi: S (droga ekspresowa)
- prędkość projektowa: Vp = 100 km/h
- szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m
- szerokości pasów awaryjnych: 2 x 2,50 m
- szerokości poboczy gruntowych: 2 x 1,25 m
- szerokość pasa dzielącego: 5,00 m
- skrajnia pionowa: min. 4,70 m
- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska.

4. Wariant przebiegu drogi

Na etapie opracowywania Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskwoego analizowano 6 wariantów przebiegu drogi ekspresowej S11.

W wydanej 3 października 2011 roku decyzji środowiskowej został wybrany wiariant 6 przebiegu drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek.

Opis przebiegu wybranego wariantu:

Wariant 6: rozpoczyna się w km 0+000 (za węzłem „Koszalin”, stanowiącym skrzyżowanie S6 i S11), natomiast koniec w km ok. 36+718 wariantu VI. Na początkowym przebiegu do km ok. 2+000 droga ekspresowa przebiega w sąsiedztwie obszarów zabudowanych. Na dalszym przebiegu, aż do km ok. 8+000 biegnie przez niezabudowane tereny otwartych pól i łąk. W km ok. 9+754, planowany jest obustronny MOP. Na odcinku od km ok. 8+000 do km ok. 9+500 droga przebiega przez niewielki kompleks leśny. Następnie, aż do km ok. 14+500 ponownie przebiega przez tereny otwarte. Na odcinku od km ok. 14+700 do km ok. 15+250 biegnie na estakadzie przez obszar Natura 2000 PLH 320022 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”. Po przekroczeniu rzeki Radwi w km ok. 15+227 , aż do km ok. 17+600 droga ekspresowa przebiega przez tereny leśne, aby następnie ponownie wkroczyć w tereny otwarte. W km ok. 22+900 wkracza ponownie na tereny leśne i omijając od strony południowej lotnisko w Zegrzu Pomorskim i opuszcza tereny leśne w km ok. 31+750. W km ok. 32+760, na terenach otwartych planowany jest obustronny MOP. Następnie droga ekspresowa przebiegać będzie skrajem terenów leśnych, aby za miejscowością Kłanino włączyć się w przebieg wariantu 5 drogi ekspresowej.
Plan orientacyjny wariantu wybranego w decyzji środowiskowej.

Link do dużego obrazka: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles...ci_7829/nowe/S11 - Koszalin - Bobolice th.jpg

Źródło: GDDKiA o/Szczecin
See less See more
  • Like
Reactions: 2
S11 Bobolice - obwodnica Szczecinka

I. Podstawowe informacje o inwestycji

- długość – około 23 km

- obecny etap – w przygotowaniu

etap zrealizowany:

decyzja środowiskowa: 03.10.2011 (ostateczna 07.11.2011)

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Droga S-11 połączy środkowe wybrzeże Bałtyku z Górnym Śląskiem. Odcinek od Bobolic do Szczecinka będzie zaczynał się za węzłem Bobolice drogi S11, natomiast kończyła na włączeniu w obwodnicę Szczecinka.

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi: S (droga ekspresowa)
- prędkość projektowa: Vp = 100 km/h
- szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m
- szerokości pasów awaryjnych: 2 x 2,50 m
- szerokości poboczy gruntowych: 2 x 1,25 m
- szerokość pasa dzielącego: 5,00 m
- skrajnia pionowa: min. 4,70 m
- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z rezerwą miejsca pod trzeci pas ruchu, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska.

4. Wariant przebiegu drogi

Na etapie opracowywania Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskwoego analizowano 6 wariantów przebiegu drogi ekspresowej S11.
W wydanej 3 października 2011 roku decyzji środowiskowej został wybrany wiariant 6 przebiegu drogi S11 na odcinku Koszalin - Szczecinek.

Opis przebiegu wybranego wariantu:

Wariant 6: rozpoczyna się w km 0+000 (za węzłem „Koszalin”, stanowiącym skrzyżowanie S6 i S11), natomiast koniec w km ok. 36+718 wariantu VI. Na początkowym przebiegu do km ok. 2+000 droga ekspresowa przebiega w sąsiedztwie obszarów zabudowanych. Na dalszym przebiegu, aż do km ok. 8+000 biegnie przez niezabudowane tereny otwartych pól i łąk. W km ok. 9+754, planowany jest obustronny MOP. Na odcinku od km ok. 8+000 do km ok. 9+500 droga przebiega przez niewielki kompleks leśny. Następnie, aż do km ok. 14+500 ponownie przebiega przez tereny otwarte. Na odcinku od km ok. 14+700 do km ok. 15+250 biegnie na estakadzie przez obszar Natura 2000 PLH 320022 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”. Po przekroczeniu rzeki Radwi w km ok. 15+227 , aż do km ok. 17+600 droga ekspresowa przebiega przez tereny leśne, aby następnie ponownie wkroczyć w tereny otwarte. W km ok. 22+900 wkracza ponownie na tereny leśne i omijając od strony południowej lotnisko w Zegrzu Pomorskim i opuszcza tereny leśne w km ok. 31+750. W km ok. 32+760, na terenach otwartych planowany jest obustronny MOP. Następnie droga ekspresowa przebiegać będzie skrajem terenów leśnych, aby za miejscowością Kłanino włączyć się w przebieg wariantu 5 drogi ekspresowej.
Plan orientacyjny wariantu wybranego w decyzji środowiskowej.Link do dużego obrazka: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s11-koszalin-bobolice_26290/nowe/S11%20-%20Szczecinek%20Bobolice.jpg

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/26290/S11-Bobolice-obwodnica-Szczecinka
See less See more
  • Like
Reactions: 1
wiem, że nie tej drogi dotyczy ten wątek, ale widzę, że w opracowaniu jest także odcinek S10 w. Witankowo (dokładniej w. Stara Łubianka) - w. Piła Północ
Luki_SL, dzięki wielkie - wreszcie bowiem zaistniał formalnie na tym forum naturalny podział na 2 wątki/odcinki przyszłej S11, gdyż każdy z tych odcinków (Koszalin - Poznań i Poznań - Piekary Śl.) mógłby funkcjonować niezależnie od siebie i doskonale spełniać swoją funkcję, nawet gdyby zbudowano tylko jeden z nich (czego ostatecznie nikt z nas by nie chciał).

Mnie np., z racji "wrocławiocentrycznego" punktu widzenia zdecydowanie bardziej interesuje odcinek właśnie z niniejszego wątku, gdyż S11 z Poznania do Koszalina jest oczywistą kontynuacją czy odnogą S5 Wrocław - Poznań w kierunku środkowego wybrzeża, niezależnie od północnego przebiegu S5-tki na gdańskie wybrzeże.
Mam gigantyczną nadzieję, że najpóźniej do terminów przewidywanych w tabelce Kazusika zostanie ukończona/otworzona omawiana tutaj północna "połowa" S11, bo obszar pomiędzy A2, S3, A1 i przyszłą S6 jawi się największą białą plamą na mapie tras szybkiego ruchu, a tego kierunku północ - południe brakuje na niej najbardziej, nie tylko w sezonie letnim/wakacyjnym...
Dobrze, że nie zmarnuje się istniejąca DŚU dla odcinka Koszalin - Szczecinek i wygląda na to, że ten odcinek powstanie, jako pierwszy, co mnie bardzo cieszy, choć wiem, że z racji natężenia ruchu pilniejszym jawi się odcinek Poznań - Piła.
See less See more
^^
wątpie, żeby burmistrz Jastrowia odpuścił brak węzła na drodze łączącej DK-11 z DK-22 tym bardziej, że obiecał to Dino która ulokowała największe centrum dystrybucyjne w północnej Polsce, jeśli tak GDDKIA będzie chciało wykonać S-11 jak wskazuje to na mapie to już widzę protesty.
Przecież to tylko schemat. Ani przebieg dróg nie jest tu dokładnie zaznaczony, ani wszystkie istniejące i planowane węzły. Na większości trasy nie ma przecież póki co nawet wariantów do DŚU.
Melduje sie w nowy wątku, w końcu zaczęło sie cos dziać ;)
Podpisanie umów planowane jest na 30-31.01.2018 r. (pewne info)

[S-11] Szczecinek - Piła - SK + STEŚ + MdDŚU + KP
[S-11] Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik - SK + STEŚ + MdDŚU + KP + PFU
Co to jest PFU i dlaczego niektóre odcinki maja to zaprojektowane a niektore nie?
Za miesiąc po podpisaniu Koszalin - Bobolice KP I post będzie wyglądał naprawdę pięknie!! No i czekamy na konsultacje :)
Raczej Bobolice - Szczecinek. Na Koszalin - Bobolice umowa już jest od czerwca 2017.

---

Kazusik: mała uwaga. Przetarg na Bobolice - Szczecinek dotyczy KP + PB, a nie samego KP.
Aktualizacja zaawansowania realizacyjnego odc. "płn."
Dobra robota! Mam prośbę - gdy będziesz aktualizować tabelki dla S11 w obydwu wątkach to poproś moderację o przeklejenie ich do pierwszego posta. Dzięki!
Kazusik: mała uwaga. Przetarg na Bobolice - Szczecinek dotyczy KP + PB, a nie samego KP.
Obejmuje także nadzór ;) Poprawione.
W przetargu na dokumentację projektową dla drogi #S11 #Bobolice-#Szczecinek wybrano ofertę firmy Transprojekt Gdański (6,015 mln zł.). Do 8 marca pozostali oferenci mają czas na odwołania. #ŁączymyPolskę
https://twitter.com/MatGrzeszczuk

Link do oficjalnego dokumentu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/d/3fcc6a4437536324dda97750f6881433
  • Like
Reactions: 5
Są jakieś szanse by w ramach budowy tego odcinka powstało połączenie z dk25 z pominięciem Bobolic? Na mapce mamy jakąś przerywaną czarną linię na końcu, ale tylko do dk11. Jest szansa, że pociągną to dalej? Może wg odrębnego opracowania lub budowy kolejnego odcinka S11?
1 - 20 of 1575 Posts
Top