SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 10234 Posts

·
Registered
Joined
·
3,480 Posts


Podstawowe parametry techniczne:

Prędkość projektowa: 100 km/h
Długość odcinka: ok. 79,2 km
etap: w projektowaniu (w przetargu na budowę Zaprojektuj i Buduj)
Klasa drogi: S

Przekrój drogowy: 2 jezdnie po dwa pasy ruchu (2x7,0m)+ pasy awaryjne (2x2,5m); pas rozdziału szerokości 12 – 15 m (wraz z opaskami) w tym rezerwa terenu pod trzeci pas ruchu za wyjątkiem odcinka Polkowice – Lubin I, na którym przewidziano już w pierwszym etapie budowę trzech pasów ruchu dla każdej jezdni.

Projektowane węzły drogowe:

Ilość węzłów drogowych: 12

Nowa Sól-Południe [stara nazwa: Nowe Miasteczko] (połączenie S3 z DK nr 3 i DW 292 ),
Nowe Miasteczko [stara nazwa: Miłaków] (połączenie S3 z DK nr 3) ,
Gaworzyce (połączenie S3 z DK nr 3 i DP w kierunku Gostynia i Gaworzyc),
Drożów (połączenie S3 z DK nr 3 i nr 12),
Potoczek (połączenie S3 z DW nr 329),
Kaźmierzów (połączenie S3 z DK nr 3),
Polkowice (połączenie S3 z DK nr 3),
Lubin Północ [stara nazwa: Lubin I] (połączenie S3 z DK nr 3),
Lubin Zachód [stara nazwa: Lubin II] (połączenie S3 z DW nr 335 ),
Lubin Południe [stara nazwa: Chróstnik] (połączenie S3 z DK nr 3),
Legnica Północ [stara nazwa: Kochlice] (połączenie S3 z DK nr 3 i DP w kierunku Rzeszotar),
Legnica Zachód [stara nazwa: Legnica I] (połączenie S3 z DK nr 94)
Legnica Południe [stara nazwa: Legnica II] (połączenie S3 z A4)

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/8104/s3-nowa-sol-legnica

---------

aktualizacja tabeli
 

·
Registered
Joined
·
7,282 Posts
Czyli tak jak podejrzewałem 2 pierwsze odcinki w przetargu to ostatni lubuski odcinek S3 czyli obwodnica Nowego Miasteczka oraz odcinek podgłogowski. W końcu moje miasto będzie niemalże ekspresowo połączone ze światem. :)
 

·
Registered
Joined
·
28,833 Posts
Czyli zapowiedzi, że w sierpniu S3 od Nowej Soli na południe okazały się prawdziwe :) Za parę lat w lubuskim będzie się pięknie jechało dwupasmową S3 no i w stronę południa będzie szła ekspresówka. Nie powinno być już dylematów którędy z Wrocławia czy od Legnicy jechać do Szczecina-przez Niemcy czy przez Polskę(co już dziś jest często szybsze chociaż nie tak wygodne jak jazda cały czas autostradą).
 

·
Rah'ma'dul
Joined
·
14,221 Posts
Czyli ogłosili budowę S3 do północnych krańców miasta Polkowice, tak?
 

·
Registered
Joined
·
3,480 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Ciekawe jest to, że GDDKiA nie podaje węzła Legnica II, a więc połączenia z A4 jako należącego do zakresu. Czyżby miał być realizowany w ramach budowy Legnica - Lubawka?
 

·
Registered
Joined
·
3,480 Posts
Discussion Starter · #10 ·
W takim razie wszystko się zgadza. No ale mam nadzieję, że nie będzie zwłoki w budowie kolejnego etapu S3, bo bez węzła Legnica II odcinek Nowa Sól - Legnica byłby funkcjonalnie bardzo niekompletny...
 

·
Registered
Joined
·
28,833 Posts
Nie, niby po co i dla jakiego ruchu? Jak będzie S3 to przejmie ruch z obecnej obwodnicy(od rozdzielenia do Jaworzyńskiej), która zostanie przemianowana na DK94 i rozdzielać się gdzie jest taki spory łuk koło Białki i dalej już istniejąca obwodnicą do ronda na Jaworzyńskiej i dale planowaną obw. płd-wsch(zbudować trzeba z jakiejś 4 km z tego część od ronda 500m dwupasmówki już jest 3 lata) między Bartoszowem a Legnicą do ul. Sikorskiego i mamy tym sposobem obwodnicę DK94.
 
  • Like
Reactions: Birdmanek1985

·
Registered
Joined
·
713 Posts
Przetarg z tego co widzę jest tylko do Polkowic mniej więcej do troszkę za granice woj. lubuskie - dolnośląskie. Dokładnie 3km za węzeł Potoczek w kierunku Legnicy. Myślałem że na całość ogłoszą do Legnicy a tutaj raptem połowa długości ale super że chociaż coś się dzieje ;)Zadanie 1:

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400

Przebieg trasy:
http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/07d323a43bfdd4c1645013e86c78e483

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”

Treść ogłoszenia:
Code:
Data wysłania ogłoszenia:	2013-08-23
Zamawiający:	Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia:	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400
Opis przedmiotu zamówienia:	Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.Budowę drogi ekspresowej o długości ok.16,400 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu.
2.Budowę 2 węzłów drogowych: „Nowa Sól Południe” oraz „Nowe Miasteczko”.
3.Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
4.Budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego.
5.Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
6.Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
7.Budowę 6 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S-3 (w przekroju docelowym – dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda); w tym 3 wiaduktów pełniących funkcję przejść ekologicznych, 1 estakady pełniącej funkcję przejścia ekologicznego o długości około 160m i 2 wiaduktów drogowych. 
8.Budowę 9 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych.
9.Budowę 2 przejść ekologicznych nad drogą ekspresową, przeznaczonych dla dużych zwierząt.
10.Budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
11.Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowów przydrożnych, rowów szczelnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, osadników i separatorów, zbiorników retencyjnych i innych).
12.Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
13.Przygotowanie terenu pod przyszłe Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y) wraz z doprowadzeniem mediów tj.: przyłącza oświetleniowego, energetycznego, wodnego, odprowadzenia ścieków.
14.Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem), systemu odprowadzającego wody opadowe, zbiorników infiltracyjnych. 
15.Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną drogą w zakresie:
- oświetlenia,
- sieci elektroenergetycznych,
- sieci wodociągowej,
- kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- kanalizacji sanitarnej,
- telekomunikacji oraz linii teletechnicznych.
16.Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem.
17.Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
18.Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
19.Ogrodzenie drogi na całej jej długości.
20.Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
21.Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S-3.
22.Wykonanie nasadzeń zieleni.
23.Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
24.Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
25.Opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
a)dokonanie ewentualnych zmian – optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych w Projekcie Budowlanym pn: „Budowa drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4)”, odcinek 1 km 0+000–16+400 (opracowanie Trakt Sp. z o.o., Sp. k.) w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany określonych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
b)opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych.
26.Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
27.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Numer przetargu:	GDDKiA O/WR I-2/PO/176/R/I-4/2013
Termin realizacji:	Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”
Wadium:	Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 5 000 000 PLN (słownie złotych: pięć milionów)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria: 
cena - 90%,
termin realizacji - 5 %
gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia - 5 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):	Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami można uzyskać bezpłatnie pod adresem jak podano powyżej lub może być przekazany na wniosek Wykonawcy pocztą. SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:	Magdalena Dec
Miejsce i termin składania ofert:	Miejsce i termin składania wniosków: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu 
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, pokój 106, 
do dnia 01/10/2013r. do godz.12:00
Zakres przetargu:	roboty budowlane
Podstawa prawna:	Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:	ograniczonyZadanie 2

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300

Przebieg:
http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/dc4c6091c7629165c02dea2a2cdcbe27
http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/a21225d082bc5a1512509857236058c9


Termin realizacji:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”


Treść ogłoszenia:
Code:
Data wysłania ogłoszenia:	2013-08-23
Zamawiający:	Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Przedmiot zamówienia:	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300
Opis przedmiotu zamówienia:	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300

Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.Budowę drogi ekspresowej o długości ok.16,900km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu 
2.Budowę 3 węzłów drogowych: „Gaworzyce”, „Drożów” oraz „Potoczek”.
3.Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
4.Budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego.
5.Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
6.Budowę obwodu utrzymania drogowego OUD „Drożów”.
7.Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
8.Budowę 8 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej o przekroju docelowym – dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda (w tym 2 wiaduktów pełniących funkcję dolnych przejść ekologicznych, 1 wiaduktu nad grupą przeszkód /droga serwisowa, linia kolejowa, ciek wodny/ o długości około 300m, 4 wiaduktów drogowych i 1 wiaduktu drogowego stanowiącego jednocześnie funkcję dolnego przejścia dla zwierząt).
9.Budowę 1 wiaduktu w ciągu drogi obsługującej, pełniącego funkcję dolnego przejścia dla zwierząt.
10.Budowę 8 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych.
11.Monitoring obiektów inżynierskich posadowionych na terenach górniczych.
12.Budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
13.Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowów przydrożnych, rowów szczelnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, osadników i separatorów, zbiorników wód opadowych i innych).
14.Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
15.Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskowni-kiem), zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych.
16.Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną inwestycją
w zakresie:
- oświetlenia,
- sieci elektroenergetycznych,
- sieci wodociągowej,
- sieci gazowej,
- kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- kanalizacji sanitarnej,
- telekomunikacji oraz linii teletechnicznych.
17.Demontaż istniejącej wieży stacji bazowej PTK Centertel i budowę nowej wieży.
18.Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem.
19.Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych
– urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
20.Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
21.Ogrodzenie drogi na całej jej długości.
22.Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
23.Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S-3.
24.Wykonanie nasadzeń zieleni.
25.Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,
w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
26.Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
27.Opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
a)dokonanie ewentualnych zmian – optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych w Projekcie Budowlanym pn: „Budowa drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4)”, odcinek 2 km 16+400–33+300 (opracowanie Trakt Sp. z o.o., Sp. k.) w zakresie opisanym Programie Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
b)opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych.
28.Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
29.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Numer przetargu:	GDDKiA O/WR I-2/PO/177/R/I-4/2013
Termin realizacji:	Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”
Wadium:	Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 5 000 000 PLN (słownie złotych: pięć milionów)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria: 
cena - 90%,
termin realizacji - 5 %
gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia - 5 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):	Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami można uzyskać bezpłatnie pod adresem jak podano powyżej lub może być przekazany na wniosek Wykonawcy pocztą. SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami:	Magdalena Dec
Miejsce i termin składania ofert:	Miejsce i termin składania wniosków: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu 
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław, pokój 106, 
do dnia 01/10/2013r. do godz.13:00
Zakres przetargu:	roboty budowlane
Podstawa prawna:	Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:	ograniczony
 

·
Registered
Joined
·
28,833 Posts
Nie bój, nie bój jeszcze trochę piątku przed nami no i kolejny za tydzień(zgodnie z tradycją ogłaszania przetargów w piątek). Teoretycznie jakby już nie budowali dalej na południe to i tak byłby w stronę Legnicy odcinek dwupasmowy(ze wszystkimi problemami, typu skrzyżowania, ruch lokalny itd.) ale i tak lepiej się jeździ po nim niż po samym 1-pasmowym.
 

·
Registered
Joined
·
3,480 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Wędług tej strony nastąpiła zmiana nazw węzłów z Nowe Miasteczko (połączenie S3 z DK3 i DW292) na Nowa Sól-Południe i z Miłaków (połączenie S3 z DK3) na Nowe Miasteczko.
Wydaje sie, że to sensowna zmiana. Poprawiłem w pierwszym poście.
 

·
Registered
Joined
·
3,519 Posts
Tak samo zamiast: Lubin I, Lubin II , Chróstnik, Kochlice, Legnica I ma być: Lubin Północ, Lubin Zachód, Lubin Południe, Legnica Północ, Legnica Zachód.
 
1 - 20 of 10234 Posts
Top