SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 4047 Posts

·
DROGI TO MOJA PASJA
Joined
·
15,577 Posts
S-5 KORZEŃSKO - WROCŁAW PÓŁNOC (AOW) (48,0 km)

Opis inwestycji

Inwestycja została podzielona na trzy zadania:

Zadanie 1: odcinek od Korzeńska ( km ok. 108+758 ) do km 123+700
Zadanie 2: odcinek od km ok. 123+700 do km ok. 137+500
Zadanie 3: od km ok. 137+500 do węzła Wrocław Północ

Postępowanie przetargowe będzie dwuetapowe. Pierwszy etap to składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Na tym etapie oceniane będzie doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny wykonawców. Termin składania ofert w pierwszym etapie to 6 sierpnia 2013 roku. Zakwalifikowani do drugiego etapu wykonawcy zostaną zaproszeni do złożenia ofert cenowych. Wymagany termin zakończenia zadania to 33 miesiące od daty podpisania umowy. Zamawiający przyjął trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Oznacza to, że wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny, jednak nie krótszym niż 30 miesięcy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych. Trzecim kryterium oceny ofert jest okres gwarancji.

Inwestycja polegać będzie na budowie odcinek trasy S5 Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Wrocław Północ jest to fragment planowanej drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław. Realizacja tej drogi zapewni powiązanie województwa dolnośląskiego z krajowym układem drogowym województwa wielkopolskiego i Polski północnej a także – poprzez Autostradową Obwodnicę Wrocławia (AOW) z południowym i zachodnim rejonem województwa dolnośląskiego i przejściami drogowymi na granicach z Czechami i Niemcami. Planowany odcinek drogi zapewni poprawę warunków przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego pomiędzy Rawiczem, Trzebnicą i Wrocławiem oraz umożliwi aktywizację terenów położonych wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej.

Na projektowanym odcinku drogi ekspresowej S-5 przewiduje się budowę następujących obiektów:

Mosty w ciągu S-5 – 12 szt.
Wiadukty w ciągu S-5 – 14 szt.
Wiadukty nad S-5 – 21 szt.
Przepusty pod drogą główną – 67 szt.

W ramach budowy drogi ekspresowej S-5 zaprojektowane zostało powiązanie z istniejącą siecią drogową poprzez następujące węzły:

węzeł „Żmigródek” (skrzyżowanie z istniejącą drogą krajową nr 5)
węzeł „Żmigród” (skrzyżowanie z istniejącą drogą wojewódzką nr 339)
węzeł „Krościna” (skrzyżowanie z istniejącą drogą powiatową nr 1350D)
węzeł „Prusice” (skrzyżowanie z istniejącą drogą powiatową nr 1346D)
węzeł „Trzebnica” (skrzyżowanie z istniejącą drogą wojewódzką nr 340)
węzeł „Kryniczno” (skrzyżowanie z istniejącą drogą krajową nr 5)
węzeł „Wrocław Północ” (połączenie z układem komunikacyjnym miasta)

Na odcinku drogi ekspresowej S-5 zlokalizowane będą dwie pary miejsc obsługi podróżnych:

MOP III „Morzęcino Wschód”
MOP II „Morzęcino Zachód”
MOP II „Wisznia Mała Wschód”
MOP III „Wisznia Mała Zachód”

Planuje się zrealizowanie Obwodu Utrzymania Drogi w obszarze węzła „Krościna” na terenie gminy Prusice, który będzie utrzymywał około 50 km dwujezdniowej drogi z węzłami drogowymi, drogami serwisowymi, drogami i obiektami krzyżującymi się z drogą ekspresową w obrębie pasa drogowego.

Zaprojektowano urządzenia minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko, w tym:

ekrany akustyczne, ekologiczne i przeciwolśnieniowe,
urządzenia oczyszczające spływy powierzchniowe z drogi przed odbiornikami,
szczelny system odprowadzania ścieków deszczowych,
nowe nasadzenia roślinne,
przejścia dla zwierząt małych, średnich i dużych oraz płazów,
płotki naprowadzające i wygrodzenia drogi ekspresowej

Parametry techniczne drogi:

Długość odcinka: 48,034 km ;
Klasa drogi: S;
Prędkość projektowa: 100 km/h;
Prędkość miarodajna : 110 km/h;
Nośność nawierzchni: 115 kN/oś;
Kategoria ruchu: KR 6
Węzły drogowe: 6 szt. :)? chyba 7)
Szerokość jezdni: 2 x 7,00 m
Szerokość pasa dzielącego: 12,0 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)
Szerokość pasa awaryjnego: 2 x 2,50 m
Szerokość pobocza nieutwardzonego: 2 x 0,75 m/ 1,25 m

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/12641/Przetarg-na-S5-ogloszony
Przebieg

http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/...ej-s-5_3218//documents/orientacja_s5_ark1.pdf
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/...ej-s-5_3218//documents/orientacja_s5_ark2.pdf

Podział na odcinki:Wizualizacje

Węzeł Żmigródek


Węzeł Żmigród


Węzeł Krościna
Węzeł Prusice
Węzeł Trzebnica


Węzeł Kryniczno


Węzeł Widawa


Decyzja środowiskowa

W dniu 23 sierpnia 2010 wydano decyzję środowiskową.

RDOŚ
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wyrażającego stanowisko że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się środowiskowe uwarunkowania realizacji tego przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2010 r., znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/86/09/10/ama.
http://wroclaw.rdos.gov.pl/images/3250/obwieszczenie_rdos_wroclaw_woo.050.24.2014.ama.4.pdf

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

7 marca 2014 r. wydanie nowej decyzji ZRID:
Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, na odcinku Korzeńsko /bez węzła/ - węzeł ,,Widawa- Wrocław".Przetargi
(ogłoszone 28 czerwca 2013 r.)

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 1 (km od 108+758 do 123+700)

Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.Budowę drogi ekspresowej o długości ok.14,950 o przekroju 2x2 z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie rozdziału szer. 11m
2.Budowę 2 węzłów drogowych:„ Żmigródek”, „Żmigród”,”
3.Przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
4.Budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego
5.Budowę dróg (dojazdów) technologicznych
6.Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp
7.Budowę ( w przekroju docelowych dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda ) 11 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej w tym w estakadę nad linią kolejową i rzeką Barycz o długości ok.740m
8.Budowę 3 wiaduktów nad drogą ekspresową w ciągu dróg lokalnych
9.Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej, MOPów i pozostałych dróg ( rowy drogowe, rowy szczelne, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne)
10.Przebudowę sieci rowów melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego
11.Budowę Miejsc Obsługi Podróżnych ( MOP)
12.Budowę urządzeń ochrony środowiska w tym między innymi: ekrany akustyczne, ekrany ekologiczne, antyolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z systemem ochronno –naprowadzającym, zieleń naprowadzającą, system budowy wód opadowych, urządzenia podczyszczające
13.Wykonanie kompensacji przyrodniczych (
14.Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z projektowaną drogą w zakresie :
-oświetlenia
- sieci elektroenergetycznych
-sieci gazowej
-sieci wodociągowej
-kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających
-kanalizacji sanitarnej
-telekomunikacji
-urządzeń kolejowych ( w tym kolejowych kabli teletechnicznych, srk, energetycznych )
15.Stała organizacja ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych- urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu( w tym : bariery drogowe, oznakowanie poziome , pionowe)
16.Organizacja ruchu na czas wykonywania robót ( w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy)
17.Ogrodzenie drogi na całej długości
18.Rozbiórka obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją
19.Wycinka zieleni kolidującej z pasem drogi S5
20.Wykonanie nasadzeń zieleni
21.Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami dróg.
22.Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i w okresie usuwania wad
23.Opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
- dokonanie ewentualnych zmian –optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych w Projekcie Budowlanym p.n „Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko (bez węzła)-węzeł Widawa Wrocław ” ( opracowanie BPB DiM Transprojekt Warszawa )w zakresie opisanym w PFUi uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych . Zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany decyzji środowiskowej
-opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych
24.Opracowanie dokumentacji powykonawczej
25.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 2 (km od 123+700 do 137+500)

Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.Budowę drogi ekspresowej o długości ok.13,800 o przekroju 2x2 z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie rozdziału szer. 11m
2.Budowę 2 węzłów drogowych:„ Krościna ”, „Prusice”,
3.Przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową
4.Budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego
5.Budowę dróg (dojazdów) technologicznych
6.Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp
7.Budowę ( w przekroju docelowych : dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda ) 5 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej o max długości ok.100m
8.Budowę 9 wiaduktów nad drogą ekspresową w ciągu dróg lokalnych
9.Budowę OUD
10.Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej ,OUD i pozostałych dróg ( rowy drogowe, rowy szczelne, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne)
11.Przebudowę sieci rowów melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego
12.Budowę urządzeń ochrony środowiska w tym między innymi: ekrany akustyczne, ekrany ekologiczne, antyolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z systemem ochronno –naprowadzającym, zieleń naprowadzającą, system budowy wód opadowych, urządzenia podczyszczające
13.Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z projektowaną drogą w zakresie :
-oświetlenia
- sieci elektroenergetycznych
-sieci wodociągowej
-kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających
-kanalizacji sanitarnej
-telekomunikacji
14.Stała organizacja ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych- urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu( w tym : bariery drogowe, oznakowanie poziome , pionowe)
15.Organizacja ruchu na czas wykonywania robót ( w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy)
16.Ogrodzenie drogi na całej długości
17.Rozbiórka obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją
18.Wycinka zieleni kolidującej z pasem drogi S5
19.Wykonanie nasadzeń zielni
20.Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami dróg.
21.Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i w okresie usuwania wad
22.Opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
- dokonanie ewentualnych zmian –optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych w Projekcie Budowlanym p.n „Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko (bez węzła)-węzeł Widawa Wrocław ” ( opracowanie BPB DiM Transprojekt Warszawa ) w zakresie opisanym w PFU i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych . Zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany decyzji środowiskowej -
-opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych
-opracowanie projektu OUD wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji
23.Opracowanie dokumentacji powykonawczej
24.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 3 (km od 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem)

Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 19 km od km. ok. 137+500 o przekroju 2x2 z rezerwą terenu pod 3 pas ruchu w pasie rozdziału szer. 11m;
2.Budowę 2 węzłów drogowych: „Trzebnica”, „Kryniczno” oraz rozbudowę węzła „Widawa” („w. Wrocław Północ”);
3.Przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową ;
4.Budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego;
5.Budowę dróg (dojazdów) technologicznych;
6.Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp;
7.Budowę w przekroju docelowym ( dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda) 10 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej w tym estakadę nad doliną Widawy o długości ok.750m;
8.Budowę 9 wiaduktów nad drogą ekspresową w ciągu dróg lokalnych;
9.Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej, MOPów, pozostałych dróg (rowy drogowe, rowy szczelne, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne);
10.Przebudowę sieci rowów melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
11.Budowę Miejsc Obsługi Podróżnych ( MOP);
12.Budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, ekrany ekologiczne, antyolśnieniowe, przepusty ekologiczne wraz z systemem ochronno –naprowadzającym, zieleń naprowadzającą, system budowy wód opadowych, urządzenia podczyszczające);
13.Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z projektowaną drogą w zakresie :
-oświetlenia;
- sieci elektroenergetycznych;
-sieci gazowej;
-sieci wodociągowej;
-kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających;
-kanalizacji sanitarnej;
-telekomunikacji;
14.Stała organizacja ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych- urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu ( w tym : bariery drogowe, oznakowanie poziome , pionowe);
15.Organizacja ruchu na czas wykonywania robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy);
16.Ogrodzenie drogi na całej długości
17.Rozbiórka obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją
18.Wycinka zieleni kolidującej z pasem drogi S5;
19.Wykonanie nasadzeń zielni;
20.Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy, co najmniej do stanu sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami dróg;
21.Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i w okresie usuwania wad;
22.Opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
- dokonanie ewentualnych zmian –optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych w Projekcie Budowlanym p.n „Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko (bez węzła)-węzeł Widawa Wrocław ” ( opracowanie BPB DiM Transprojekt Warszawa ) w zakresie opisanym w PFU i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych . Zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany decyzji środowiskowej;
-opracowanie koniecznych projektów wykonawczych, technologicznych, warsztatowych;
23.Opracowanie dokumentacji powykonawczej;
24.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Żródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/62/powyzej-progow-unijnych/
Zbiorcze zestawienia ofert

Zadanie 1.
4 oferty http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/faddb37e1e26376a23bd935140412e60

1. BUDIMEX - 576 255 000,00
2. DRAGADOS S.A. - 579 364 760,80
3. BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.+BERGER BAU GmbH 592 474 446,66
4. ASTALDI S.P.A. - 691 652 312,84
Na zad. 2 i 3 termin składania ofert to 16.04

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 854 100 314,17 zł
Zadanie 2.

5 ofert http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/b4e250b71097bdc55d92a5a1556dc532

1. DRAGADOS S.A. 310 479 941,90
2. BUDIMEX S.A. (lider)+ HEILIT+WOERNER Sp. z o.o. (partner) 324 904 500,00
3. BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. (lider)+BERGER BAU GMBH (partner) 349 730 176,22
4. ENERGOPOL – SZCZECIN S.A. 399 470 448,06
5. ASTALDI S.P.A. 350 813 928,58

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 525 188 186,45 zł
Zadanie 3.

6 ofert http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/8bf746d2ec4e2e78203fa311757749ab

1. ASTALDI S.p.A. - 597 604 698,16
2. HEILIT+WOERNER Sp. z o.o. + BUDIMEX - 607 447 800,00
3. MOTA-ENGIL - 608 347 293,90
4. SALINI - 642 942 195,89
5. DRAGADOS S.A. - 648 427 476,64
6. ALDESA - 703 548 247,12

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 946 103 700,24

Wybór ofert


Oferta Budimeksu i H+W wybrana w przetargu na budowę odcinka S5 za 468,5 mln zł

27 maja 2014 r.

„Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 27 maja 2014 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 50%) i Heilit+Woerner Sp. z o.o. (partner konsorcjum z udziałem 50%) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław zadanie 1 odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700"".

Wartość oferty wynosi 468,50 mln zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy. Termin zakończenia robót: 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Okres gwarancji: 10 lat

http://stooq.pl/n/?f=891348

6 czerwca 2014 r.

Odcinek III (Trzebnica - Wrocław)

Wybrano ofertę Astaldi

żródło: Wybór najkorzystniejszej oferty

Oferta Dragados za 310 mln zł wybrana na podwrocławski odcinek S5

24 lipca 2014 r.

http://stooq.pl/n/?f=904077

Oferta hiszpańskiej spółki Dragados, warta 310,48 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na budowę 13,8-kilometrowego, podwrocławskiego odcinka drogi ekspresowej S5, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 2 - odcinek o długości ok. 13,800 km tj. od km ok. 123+700 do km ok. 137+500. Zamówienie obejmuje w szczególności budowę drogi ekspresowej o długości o przekroju 2x2 z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu oraz budowę 2 węzłów drogowych: Krościna i Prusice.

Odcinek znajduje się na terenie powiatu trzebnickiego.

Podpisanie umów

31 lipca 2014 r.

Podpisano umowę na realizację pierwszego, blisko 15-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S5 w ramach większego odcinka pomiędzy Rawiczem (węzeł Korzeńsko) i Wrocławiem (węzeł Widawa). Projekt będzie zrealizowany w systemie Projektuj i Buduj. Termin realizacji - 30 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych (15 grudnia do 15 marca). Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę wynosi 10 lat.

Zadanie wykona konsorcjum Budimex - Heilit+Woerner za kwotę 576,2 mln zł brutto.

Inwestycja obejmuje w szczególności:

- Budowę drogi ekspresowej o długości ok.14,950 o przekroju 2x2 z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie dzielącym szer. 11 m;

- Budowę 2 węzłów drogowych Żmigródek, Żmigród, zaprojektowanie i wybudowanie Obwodu Utrzymania drogi w Krościnie, 2 Miejsc Obsługi Podróżnych Morzęcino wsch. i zach.;

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/15785/10-lat-gwarancji-na-dolnoslaska-S5-Jest-umowa-na-realizacje
10 września 2014 r.

Podpisano umowę na realizację, blisko 20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S5 od miejscowości Marcinowo do węzła Wrocław Północ (A8). Projekt będzie zrealizowany w systemie Projektuj i Buduj. Termin realizacji wynosi 30 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych (15 grudnia do 15 marca).

Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę wynosi 10 lat. Zadanie wykona firma Astaldi S.p.A. za kwotę 597,6 mln zł brutto. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe: Trzebnica, Kryniczno oraz rozbudowany zostanie węzeł Wrocław Północ. Ponadto powstaną wiadukty, przejścia dla dzikich zwierząt oraz Miejsca Obsługi Podróżnych (Morzęcina Wchód, Morzęcino Zachód, Wisznia Mała Wschód, Wisznia Mała Zachód). W ciągu 14 dni nastąpi przekazanie placu budowy. Oddanie do ruchu gotowego fragmentu trasy planowane jest w grudniu 2017 r.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16272/30-miesiecy-na-realizacje-S5-na-Dolnym-Slasku
Warszawa, 12 września 2014 (ISBnews) -

Dragados podpisał z GDDKiA umowę na realizację 13-kilometrowego odcinka dolnośląskiego fragmentu trasy S5 od miejscowości Krościna do wysokości miejscowości Marcinowo za kwotę 310,4 mln zł brutto, podała Dyrekcja. Projekt będzie zrealizowany w systemie „Projektuj i Buduj", wchodzi w skład 48-kilometrowego, dolnośląskiego odcinka S5 Korzeńsko-Wrocław.
"W ramach realizacji tego odcinka przewiduje się budowę między innymi dwóch węzłów drogowych Krościna i Prusice oraz Obwodu Utrzymania Drogi. Ponadto w ciągu drogi powstanie pięć obiektów mostowych oraz 9 wiaduktów. Termin realizacji wynosi 30 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych (15 grudnia do 15 marca). W ciągu 14 dni nastąpi przekazanie placu budowy" - czytamy w komunikacie.

Cały dolnośląski odcinek będzie kosztować 1482,2 mln zł brutto. Planowane oddanie do ruchu tej trasy to grudzień 2017r.
http://stooq.pl/n/?f=914283
 

·
Registered
Joined
·
3,754 Posts

Droga S-5 do Poznania: remont zamiast budowy

Magda Nogaj 2009-03-31, ostatnia aktualizacja 2009-03-31 20:43:28.0

Marszałek województwa Marek Łapiński chce, by Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyremontowała wąską i dziurawą drogę z Wrocławia do Poznania na wypadek, gdyby nie zdążyła z budową nowej trasy. - To gwarancja, że Wrocław nie straci Euro 2012 - mówi marszałek


Na mistrzostwa Euro 2012 między Wrocławiem a Poznaniem powstać miała wygodna, czteropasmowa droga ekspresowa S-5. Rząd Platformy Obywatelskiej uznał, że to niezbędna inwestycja, jeśli w obu miastach mają być rozegrane mecze. Wpisał drogę do swojego Narodowego Programu Wielkiej Budowy. Trasa nie powstanie jednak na czas. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dopiero za rok planuje rozpisać przetarg na wykonanie prac i już teraz twierdzi, że do mistrzostw nie zdąży ich zakończyć.

Marszałek województwa Marek Łapiński z PO zapewnia jednak, że nie ma powodu do zmartwień: - Jeśli S-5 nie będzie gotowa do mistrzostw, mamy alternatywne rozwiązanie. Generalna Dyrekcja wyremontuje obecną drogę, która prowadzi z Wrocławia do Poznania. Kierowcom nie grozi więc, że na Euro 2012 pojadą dziurawą i niebezpieczną trasą. "Piątka" stanie się drogą o europejskim standardzie, z poboczami i chodnikami. UEFA nie będzie więc miała argumentu, by przenieść mecze do innego miasta.

GDDKiA rozpisała już przetarg, by wyłonić firmę, która przeprowadzi remont krajowej "piątki". Kontraktem zainteresowanych jest 10 wykonawców.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła Skanska. Jeśli to ona wygra przetarg, remont kosztować będzie prawie 62 mln zł. Jednak postępowanie dotyczyło tylko 12-kilometrowego odcinka z Wrocławia do Trzebnicy. Wykonawca wymienić ma tam nawierzchnię jezdni, wybudować pas ruchu powolnego na podjeździe pod Trzebnicą i zatoki autobusowe. Podobne prace przeprowadzone będą na odcinku od Trzebnicy do Prusic. Koparki na obu fragmentach powinny pojawić się jeszcze w tym roku. Generalna Dyrekcja nic nie wie jednak o tym, żeby remont miał objąć całą trasę do Poznania.

Joanna Wąsiel, rzeczniczka GDDKiA we Wrocławiu: - Odnowimy tylko te dwa odcinki, bo one są w najgorszym stanie. Nawet ich nie poszerzymy, więc to nie będzie żadna alternatywa dla S-5. Ta droga wciąż będzie się miała nijak do planowanej ekspresówki. Pozostałych fragmentów nie wyremontujemy, bo inwestujemy w budowę S-5.Komentuje Magda Nogaj: Droga promocyjna

Propozycja Marka Łapińskiego to świetny pomysł. Jadąc wąską drogą z Wrocławia do Poznania, kibice Euro 2012 odwiedzą liczne dolnośląskie i wielkopolskie wsi. Będą mogli każdą po kolei dokładnie obejrzeć, stając co chwilę na światłach. Tocząc się powoli w korku, podziwiać będą wspaniałą polską przyrodę. Gdy zajedzie im drogę traktor z pobliskiego pola, przekonają się, ile dla gospodarki naszego kraju znaczy uprawa buraka cukrowego. Nawet zamienią kilka zdań z tubylcami, stojąc przed zamkniętym szlabanem kolejowym.

Tylko czekać, aż marszałek ogłosi, że w ramach promocji turystyki i regionu w ogóle rezygnujemy z remontu tej drogi.
Magda Nogaj
 

·
z 71
Joined
·
732 Posts

Droga S-5 do Poznania: remont zamiast budowy

Magda Nogaj 2009-03-31, ostatnia aktualizacja 2009-03-31 20:43:28.0

Marszałek województwa Marek Łapiński chce, by Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyremontowała wąską i dziurawą drogę z Wrocławia do Poznania na wypadek, gdyby nie zdążyła z budową nowej trasy. - To gwarancja, że Wrocław nie straci Euro 2012 - mówi marszałek
Ręce opadają...:bash:
 

·
Lower Silesia
Joined
·
5,588 Posts
Za postem kolegi Przemek_Gliwice z watku [Statystyka]

Apel marszałka o przyspieszenie budowy drogi S5

Wpisał: Biuro Prasowe
31.03.2009.

W związku z wyborem przez GDDKiA wariantu przebiegu odcinka S5 na odcinku Wrocław-Korzeńsko, marszałek zaapelował o przyspieszenie realizacji tej inwestycji.

Wybrany wariant, który nie narusza terenów Natura 2000 zostanie zaprezentowany Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych GDDKiA. Marszałek pogratulował dyrektorowi wrocławskiego oddziału GDDKiA Robertowi Radoniowi, który po niespełna roku urzędowania doprowadził do wyboru tego wariantu.

Inwestycja powinna zostać ukończona przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, dlatego też marszałek zaapelował do wszystkich instytucji i osób odpowiedzialnych za realizację dróg publicznych o przyśpieszenie tego zadania. Marszałek widzi duże możliwości w tym zakresie – w szczególności w zakresie realizacji umowy z firmą Transprojekt Warszawa, dotyczącą wykonania projektu budowlanego, projektu wykonawczego, materiałów przetargowych i decyzji środowiskowej. Te materiały niezbędne są do wystąpienia do wojewody o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowych, które pozwala na zatwierdzenie podziału gruntów, wywłaszczenia, uzgodnienie decyzji środowiskowej i na ogłoszenie przetargu wykonawczego na budowę tej drogi.

-"Wydaje się, że przy dobrej woli firmy Trasprojekt Warszawa, przy współpracy wszystkich instytucji, które z firmą współpracują, jest możliwe by firma dała komplet materiałów już np. w listopadzie 2009, a nie, jak zapisano w umowie, 29 stycznia 2010 roku. To umożliwiłoby GDDKiA wystąpienie do wojewody o zezwolenie realizacji inwestycji drogowej w już grudniu 2009. Przy 4-6 miesięcznej procedurze przetargowej pozwoliłoby na rozpoczęcie budowy w czerwcu 2010. Rzeczywiście w 24 miesiące tą drogę można wybudować. Kluczem jest przyspieszenie dzisiaj wykonania dokumentów do przetargu. Stąd mój apel o mobilizację i przyspieszenie procedur. Jestem w tym zakresie optymistą." – powiedział marszałek Łapiński.

Ważne jest także, że wrocławski oddział GDDKiA uwzględnił wariant awaryjny drogowego połączenia Wrocławia z Poznaniem, który, zdaniem marszałka, gwarantuje, że ewentualny brak drogi S5 nie będzie argumentem przeciwko organizacji ME EURO 2012 we Wrocławiu.

-"W dniu dzisiejszym otwarto koperty w procedurze przetargowej na przebudowę najważniejszego odcinka Wrocław - Trzebnica, gdzie dziennie porusza się około 20 tys. samochodów. To najbardziej zdewastowany odcinek drogi do Poznania. Wydaje się, że po rozstrzygnięciu tego przetargu wykonawca, zgodnie z dokumentacją przetargową, ma skończyć gruntowną przebudowę tego odcinka w lecie przyszłego roku" – stwierdził marszałek. - Będzie to droga standardu poszerzonej drogi krajowej, z poboczami, z lewoskrętami, z dodatkowym pasem ruchu, nowym oznakowaniem, ścieżkami rowerowymi. „Droga o standardzie europejskim - nie klasy drogi ekspresowej, ale drogi krajowej" – dodał marszałek.

Marszałek zapewnił ponadto, że dołoży wszelkich starań aby remont odcinka pomiędzy Prusicami a Korzeńskiem również był zrealizowany. „Kieruję tutaj podziękowania do GDDKiA za odważną decyzję o przystąpieniu do przetargu” – powiedział marszałek. „Efekt przetargu w postaci realizacji tej drogi jest pewny” – dodał. Mimo tego, jeszcze raz zaapelował o lobbing w celu przyspieszenia procedur oraz zapewnił, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego będzie priorytetowo traktował te inwestycje drogowe i wszystkie decyzje w tym zakresie będą wydawane priorytetowo.

-"Zabezpieczenie finansowe dla realizacji drogi S5 jest, alternatywa w postaci przebudowy i remontu drogi krajowej nr 5 jest, w związku z tym wydaje się, że kwestia drogi S5 nie powinna stanowić argumentu za tym, że Wrocław mógłby nie zostać wybrany jako gospodarz EURO 2012. Mecze piłkarskie rozgrywa się na stadionach a nie na drogach." – podsumował swój apel marszałek Marek Łapiński i zapewnił o swoim stałym zaangażowaniu w sprawę drogi S5 i jej alternatywy.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego lobbuje ponadto, aby droga S5 na przebiegu południowym Wrocław-Międzylesie-Boboszów została wpisana do rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego sieci Autostrad i Dróg Ekspresowych. Realizacja tego zadania może nastąpić po roku 2013, jednakże już dziś należy czynić ku temu starania. „Decyzja może być podjęta w drugiej połowie roku” – oznajmił marszałek i dodał, że zarząd czyni także starania, aby wpisać przebieg tej drogi do tzw. korytarzy europejskich sieci TEN-T - europejskiego korytarza transportowego. Gwarantuje to możliwość sięgania po środki europejskie, które w tym przypadku odnoszą się do tych dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej.
 

·
Registered
Joined
·
3,754 Posts
Komentuje Magda Nogaj: Droga promocyjna
Gdy zajedzie im drogę traktor z pobliskiego pola, przekonają się, ile dla gospodarki naszego kraju znaczy uprawa buraka cukrowego.
Te buraki to będą dopiero jesienią ,no chyba że komuś blokady dróg przyjdą do głowy. Wtedy to może jakieś buractwo się pojawić. Za to w czerwcu i lpcu może zdarzyć się kombajn , traktor ,czy pług.

Nawet zamienią kilka zdań z tubylcami, stojąc przed zamkniętym szlabanem kolejowym.
Tylko czekać, aż marszałek ogłosi, że w ramach promocji turystyki i regionu w ogóle rezygnujemy z remontu tej drogi.
Magda Nogaj
No i tu juz nie wypada kwestionować słów artykułu. Na odcinku wielkopolskim - pierwszy przejazd kolejowy w Zamysłowie - trasa na Zieloną Górę. Drugi przejazd przez tory w Kościanie - ale to tylko lokalna linia do cukrowni. Trzeci przejazd, który wszyscy pamiętamy - to przejazd przez linię kolejową P-ń / Wroc , koło wsi Lipno i Klonowiec. Ten to dopiero daje się we znaki. W Rawiczu też przejeżdża się przez tory , ale ta linia nie jest za bardzo ekploatowana.
Dokładnie nie kojarzę przejazdów kolejowych na odcinku dolnośląskim , ale pewnie i tam są jakieś. Trudno mówić żeby ta trasa była komfortowa ,ba często jest nieprzejezdna nawet ,takie korki.
 

·
Wratislavia
Joined
·
1,470 Posts
Ma ktoś dostępne jakieś proponowane przebiegi S5 na południe od Wrocławia??
Raczej nie ma jeszcze takich przebiegów. Ale prawdopodobnie z Wrocławia do Kłodzka będzie przebiegał wzdłuż, bądź w ciągu DK8, natomiast od Kłodzka do Boboszowa przebiegał będzie wzdłuż, bądź w ciągu DK33. A czy tak będzie to się okaże.
 

·
Moderator
Joined
·
83,092 Posts
W życiu niczego takiego nie widziałem. Jeśli dobrze pamiętam nie było nawet prac koncepcyjnych więc naszkicowa możemy sobie co najwyżej sami.
Właśnie ja też, dlatego pytam.

Raczej nie ma jeszcze takich przebiegów. Ale prawdopodobnie z Wrocławia do Kłodzka będzie przebiegał wzdłuż, bądź w ciągu DK8, natomiast od Kłodzka do Boboszowa przebiegał będzie wzdłuż, bądź w ciągu DK33. A czy tak będzie to się okaże.
Dziwne że chcą ją oznaczyć jako S5, a nie S8(jako kontynuacja A8)
 

·
Administrator
Joined
·
40,192 Posts
Dziwne że chcą ją oznaczyć jako S5, a nie S8(jako kontynuacja A8)
Podobna zamiana numerów jak z S5/11 za Poznaniem ;)

Gdaczek niedawno pisał, że nic nie robi się z eSkami na południe od Wrocławia.
 

·
Wratislavia
Joined
·
1,470 Posts
Właśnie ja też, dlatego pytam.


Dziwne że chcą ją oznaczyć jako S5, a nie S8(jako kontynuacja A8)
A8 będzie kontynuowana w kierunku Kamiennej Góry(tam połączy się z S3), poprzez Świdnicę, Świebodzice.
 

·
Administrator
Joined
·
40,192 Posts
"z dodatkowym pasem ruchu" ??
Może ktoś wyjaśnić, o co tu chodzi?

Trzeci pas naprzemienny alternatywny do wyprzedzania?
Pobocze.
 

·
in omnia paratus
Joined
·
3,925 Posts
^^ O poboczu jest osobno mowa. Chyba chodzi rzeczywiście o pas do wyprzedzania.
Znam taka drogę, między Wiedniem i Brnem przez Mikulov. Całkiem sprytny wynalazek, pod warunkiem że omija wioski. 5 tego wcale nie robi, i nie ma z tego dobrego wyjścia oprócz budowy normalnej S5 i zdegradowania dotychczasowej do poziomu lokalnej, z całym panelem szykan w wioskach i miasteczkach (zwężenia, meandrowanie w pasie, miejsca parkingowe, zieleń blisko pasa, liczne przejścia dla pieszych, wydzielone z jezdni oznakowaniem drogi dla rowerów, lewoskręty wykrojone z istniejących 2 pasów, zmiany nawierzchni, ronda, obłe wysepki - repertuar naprawdę jest bogaty, nie tylko te cholerne progi podrzutowe). Wtedy porozrywane na połowy miejscowosci miałyby szanse ponownie się pozrastać i odwrócić do drogi, a nie od.
 

·
Neet. Or not.
Joined
·
4,550 Posts
^^ O poboczu jest osobno mowa. Chyba chodzi rzeczywiście o pas do wyprzedzania.
albo osobny pas dla pojazdów wolnobieżnych
 

·
Registered
Joined
·
22 Posts
W życiu niczego takiego nie widziałem. Jeśli dobrze pamiętam nie było nawet prac koncepcyjnych więc naszkicować możemy sobie co najwyżej sami.
Znalazłem opracowania na www.edc-viaregia.euI krótki opis w pdf
http://www.edc-viaregia.eu/uploads/media/Wroclaw_Klodzko_S-5_PL.pdf

Na razie to wstępne koncepcje ale może za jakieś 10-20 lat...
Przepraszam za rozmiar ale jestem trochę świeży na forum i nie bardzo wiem jak się zabrać za zmniejszenie
 
1 - 20 of 4047 Posts
Status
Not open for further replies.
Top