SkyscraperCity Forum banner

[S6/11] Północna obwodnica Koszalina i Sianowa

961361 Views 2497 Replies 240 Participants Last post by  WinchesterS
Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 (21 km) wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód


Liczba gości: 165

Data wysłania ogłoszenia: 2014-08-28

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ul. Wronia 53 00-874 Warszawa

Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Przedmiot zamówienia: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła „Bielice” do węzła „Koszalin Zachód

Zadanie polega na budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

1. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót
budowlanych:
— budowę drogi ekspresowej S6 o długości ok. 21 km,
— budowę pięciu węzłów drogowych,
— budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dróg poprzecznych
— budowę odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg,
— budowę dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi S6,
— budowę przepustów,
— budowę przejść dla zwierząt,
— budowę ekranów akustycznych,
— budowę urządzeń ochrony środowiska,
— budowę kanalizacji teletechnicznej
— budowę kanalizacji deszczowej,
— budowę rowów odwodnieniowych i zbiorników retencyjnych,
— budowę oświetlenia,
— budowę urządzeń bezpieczeństwa i ogrodzenia drogi,
— budowę elementów systemu zarządzania ruchem,
— budowę zasilania oświetlenia i elementów systemu zarządzania ruchem
— przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów,
— przebudowę linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV, 220 kV i 110 kV,
— przebudowę kolizji urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
— przebudowę gazociągów wysokiego ciśnienia,
— przebudowę gazociągów średniego ciśnienia,
— przebudowę kolizji urządzeń teletechnicznych,
— przebudowę kolizji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
— przebudowę urządzeń melioracji,
— rozbiórkę istniejących budynków kolidujących z pasem drogowym.
2. Likwidacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej przewidzianych do rozbiórki.
3. Roboty związane z wykonaniem nasadzeń zieleni wzdłuż projektowanych dróg, która będzie wykonywana w końcowej fazie realizacji inwestycji.
4. Wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu
5. Zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),
6. Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S6
7. Zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia.
8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
8a. Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie opracowań branżowych.

Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej S6:
Klasa drogi - S
Prędkość projektowa - Vp = 100km/h
Ilość pasów ruchu: Przekrój drogowy dwujezdniowy – 2 x 2
Szerokość pasa ruchu: 3.5m
Szerokość pasa dzielącego: 12,00 m
Szerokość pasów awaryjnych: 2.50m
Szerokość poboczy nieutwardzonych: 1.3 – 2.5m
Obciążenie proj. nawierzchni: 115kN/oś
Pasy wyłączania i włączania na wyjazdach i wjazdach
– szerokość pasa ruchu: 3,50m
– szerokość opaski zewnętrznej: 0,50m
Numer przetargu: GDDKIA O/Sz-D-3-284/2014

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 25 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych i 00/100);

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. cena 90 %
2. termin realizacji 5 %
3. gwarancja jakości 5 %

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wniosek należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, pok. 10 (sekretariat).
W terminie do dnia 29.09.2014r. do godz. 9:00

Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Gabska
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia: •Ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-do-publikacji-28-08-2014.pdf (160.39 KB)

Załączniki: •Wniosek-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu.docx (255.53 KB)

[email protected] drukuj

[S6/S11] Obwodnica Koszalina i Sianowa

--------------------------------------------------------------------------------

Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 (21 km) wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód


Liczba gości: 165

Data wysłania ogłoszenia: 2014-08-28

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ul. Wronia 53 00-874 Warszawa

Punkt kontaktowy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Przedmiot zamówienia: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła „Bielice” do węzła „Koszalin Zachód

Zadanie polega na budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

1. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót
budowlanych:
— budowę drogi ekspresowej S6 o długości ok. 21 km,
— budowę pięciu węzłów drogowych,
— budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej oraz dróg poprzecznych
— budowę odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg,
— budowę dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi S6,
— budowę przepustów,
— budowę przejść dla zwierząt,
— budowę ekranów akustycznych,
— budowę urządzeń ochrony środowiska,
— budowę kanalizacji teletechnicznej
— budowę kanalizacji deszczowej,
— budowę rowów odwodnieniowych i zbiorników retencyjnych,
— budowę oświetlenia,
— budowę urządzeń bezpieczeństwa i ogrodzenia drogi,
— budowę elementów systemu zarządzania ruchem,
— budowę zasilania oświetlenia i elementów systemu zarządzania ruchem
— przebudowę odcinków istniejących dróg i zjazdów,
— przebudowę linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV, 220 kV i 110 kV,
— przebudowę kolizji urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
— przebudowę gazociągów wysokiego ciśnienia,
— przebudowę gazociągów średniego ciśnienia,
— przebudowę kolizji urządzeń teletechnicznych,
— przebudowę kolizji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
— przebudowę urządzeń melioracji,
— rozbiórkę istniejących budynków kolidujących z pasem drogowym.
2. Likwidacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej przewidzianych do rozbiórki.
3. Roboty związane z wykonaniem nasadzeń zieleni wzdłuż projektowanych dróg, która będzie wykonywana w końcowej fazie realizacji inwestycji.
4. Wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu
5. Zaprojektowanie, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),
6. Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S6
7. Zabezpieczenie gazociągów wysokiego ciśnienia.
8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
8a. Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie opracowań branżowych.

Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej S6:
Klasa drogi - S
Prędkość projektowa - Vp = 100km/h
Ilość pasów ruchu: Przekrój drogowy dwujezdniowy – 2 x 2
Szerokość pasa ruchu: 3.5m
Szerokość pasa dzielącego: 12,00 m
Szerokość pasów awaryjnych: 2.50m
Szerokość poboczy nieutwardzonych: 1.3 – 2.5m
Obciążenie proj. nawierzchni: 115kN/oś
Pasy wyłączania i włączania na wyjazdach i wjazdach
– szerokość pasa ruchu: 3,50m
– szerokość opaski zewnętrznej: 0,50m
Numer przetargu: GDDKIA O/Sz-D-3-284/2014

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 25 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych i 00/100);

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. cena 90 %
2. termin realizacji 5 %
3. gwarancja jakości 5 %

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wniosek należy złożyć w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, pok. 10 (sekretariat).
W terminie do dnia 29.09.2014r. do godz. 9:00

Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Iwona Gabska
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia: •Ogloszenie-o-zamowieniu-wyslane-do-publikacji-28-08-2014.pdf (160.39 KB)

Załączniki: •Wniosek-o-dopuszczenie-do-udzialu-w-postepowaniu.docx (255.53 KB)

[email protected] drukuj


http://img661.imageshack.us/img661/6509/JbXuSZ.jpg
1 - 20 of 2498 Posts
Nareszcie doczekaliśmy się ! czas na osobny wątek !

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16127/przetargi-koszalin-walcz-szczecinek

PS.
Proszę moderatorów o odpowiednie nazwanie/poprawienie nazwy wątku.
^^
Czyli S11 połączy się z S6 na węźle "Bielice", który wg. mnie powinien nazywać się węzeł "Koszalin Zachód", a obecny "Koszalin Zachód" należałoby przemianować na "Koszalin Południe" albo "Koszalin Centrum".
Poza tym, widzę, że S6 na węźle "Bielice" utrzyma ciągłość (w relacji W-E), natomiast S11 "wepnie się" poprzez łącznice w S6 i dalej będzie wspólny przebie w stronę Kołobrzegu.
Bez sensu. Nazwy na mapce mają sens, bo na węźle "Koszalin Zachód" wjedziesz właśnie do Koszalina od zachodu.
^^
Czyli S11 połączy się z S6 na węźle "Bielice", który wg. mnie powinien nazywać się węzeł "Koszalin Zachód", a obecny "Koszalin Zachód" należałoby przemianować na "Koszalin Południe" albo "Koszalin Centrum".
Poza tym, widzę, że S6 na węźle "Bielice" utrzyma ciągłość (w relacji W-E), natomiast S11 "wepnie się" poprzez łącznice w S6 i dalej będzie wspólny przebie w stronę Kołobrzegu.
^^
W sumie mozna i tak to interpretować, tylko ze opórcz "lokalsów" nikomu nic nie powie nazwa węzła "Bielice".
Może należałoby je nazwać węzeł "Koszalin Zachód I" i Koszalin Zachód II" :D
Mi lokalsowi ta nazwa też nic mówi. Nie ma tu miejscowości o nazwie "Bielice" :)
^^ W sumie mozna i tak to interpretować, tylko ze opórcz "lokalsów" nikomu nic nie powie nazwa węzła "Bielice". Może by je nazwać węzeł "Koszalin Zachód I" i Koszalin Zachód III" :D
Na przecięciu z DW203 zostanie chociaż jakaś rezerwa na węzeł czy całkowicie z niego zrezygnowano?

PS
W tytule wątku powinno być [S6/11]
Mam pytanie czy gdzieś można zobaczyć projekt w/w obwodnicy ?
Drugi post od góry w tym wątku.
Tak btw. z tego dokumentu: http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/bca134062aa90146e6344b850f823442 wynika że termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przesunięto na 4.11.14r.
Przybył punkt 8a:
8a. Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie opracowań branżowych.
Co rozszerza przedmiot przetargu. Ciekawe, dopiero teraz zorientowali się, że potrzebują jeszcze projektów wykonawczych?
Nie wiem czy to odpowiedź na moje pytanie odnośnie projektu ? :nuts: jeśli tak to sorry ale nie widzę :nuts: , moje pytanie tak naprawdę dotyczy kwestii ekranów dzwiękochłonnych w okolicach Osiedla Unii EU na północnym krańcu obwodnicy. Czy ktoś może wskazać źródło gdzie znajdę info w tej sprawie ?

Teren przebiegu S6 w okolicach os. UE

Drugi post od góry w tym wątku.
A na stronie Gddkia nie ma tego ??
^^^^
Widziałem te plany sytuacyjne choć nie mogę się z nich doczytać info o ekranach, inna ciekawa rzecz to fakt zmiany koryta naszej "matki rzek":lol: Dzierżęcinki w okolicach jej krzyżowania się z S6, będą prostować rzekę :)

  • Like
Reactions: jakon1
Widac, GDDKiA nie chciala robic kolejnej 100-metrowej estakady nad ta wielka rzeka ;)
Widzę nisko zawieszone linie W/N napięcia. Będą problemy ;)
^^Może już teraz niech zaczynają załatwiać pozwolenia na przebudowę tej linii WN ;)
  • Like
Reactions: jakon1
^^ W tym miejscu ogolnie moze byc ciekawie. W tym zielonym nasypie przy prawym brzegu zdjecia biegie glowny kolektor kanalizacji sanitarnej do pobliskiej oczyszczalni sciekow ;)
1 - 20 of 2498 Posts
Top