SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 6722 Posts

·
Tromso/WAW/Slupsk
Joined
·
419 Postshttp://www.gddkia.gov.pl/pl/a/27752/Wazny-odcinek-S6-z-unijnym-dofinansowaniem


W dniu 9 lipca 2010 r., wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Goleniów (woj. zachodniopomorskie) – Słupsk (woj. pomorskie).

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie wybrała do realizacji wariant V/Va w podwariancie 1.Mapki: http://szczecin.rdos.gov.pl/images/obwieszczenia/2010/20100312_s6/mapa_przegladowa.pdf

------------------

Goleniów - Koszalin

Opis trasy


I. Podstawowe informacje o inwestycji: Długość – 116,9 km

Studium techniczno-ekonomiczne: 10.2009

W dniu 17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

W dniu 08.01.2010 protokół z tego posiedzenia zatwierdził Generalny Dyrektor DKiA, jako preferowany wskazano wariant V.

Raport oddziaływania na środowisko: 01.2010

Decyzja środowiskowa: 09.07.2010 (ostateczna: 01.03.2011)

Wykonywanie koncepcji programowych dla odcinków:
- Goleniów - Nowogard: umowa podpisana 08.03.2013
- Nowogard - Modlimowo: umowa podpisana 06.03.2013
- Modlimowo - Kołobrzeg: umowa podpisana 06.03.2013
- Kołobrzeg - Koszalin: umowa podpisana 08.03.2013

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Przedmiotem opiniowanego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 6, która jest obecnie drogą klasy GP, do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła Goleniów do początku obwodnicy Koszalina i Sianowa, z wyłączeniem odcinka północnej obwodnicy Nowogardu (km 40+675 – km 49+770). Długość odcinka objętego projektem wynosi około 116,9 kilometrów. Droga ekspresowa S6 wybudowana będzie w przekroju dwujezdniowym, po 2 pasy ruchu na każdej jezdni. Dostępność do drogi będzie jedynie w węzłach drogowych, natomiast ruch lokalny będzie się odbywać za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych z jednej strony drogi na druga (bez połączenia z droga ekspresowa).

Mapa: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles...presowa-s6-goleniow-poc_8808/golen koszal.jpg


2. Podstawowe parametry techniczne:
- klasa techniczna "S" – ekspresowa,
- prędkość projektowa - 100 km/h
- prędkość miarodajna - 110 km/h
- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
- ilość pasów ruchu - 2 x 2
- szerokość jezdni - 2 x 7,0 m
- szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
- szerokość poboczy gruntowych - 2 x 0,75 m
- szerokość pasa dzielącego - 4,0 m (plus dwie opaski o szerokości po 0,5 m każda)
- obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej - klasa obciążenia A

3. Zakres inwestycji

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, przebudowa dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych oraz budowa infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

4. Wariantowanie przebiegu drogi

W ramach raportu rozpatrywano pięć wariantów przebiegu drogi ekspresowej S6: I, II, III, IV i V/Va oraz podwarianty na przejściu przez wybrane obszary Natura 2000. W decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 9 lipca 2010 roku wybrano wariant V/Va w podwariancie I.

Wariant II

Wariant II zaprojektowano, bazując na wariancie zgodnym ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin (wariant I), jako głównym wariancie przebiegu trasy, wprowadzając jednocześnie korekty związane ze zmianą promieni łuków poziomych, obwodnicami miejscowości, jak również wymogami ochrony środowiska i ochrony konserwatorskiej. Wariant ten proponuje częściowe wykorzystanie istniejącej drogi. Na znacznej długości projektowana trasa posiada nową lokalizację. Dotyczy to przede wszystkim obwodnic napotykanych na drodze miejscowości. Szczególną uwagę zwrócono na przyległe cenne tereny przyrodnicze i środowiska kulturowego.


Wariant V/Va

Od węzła „Goleniów” (km 21+489) do m. Wicimice, wariant V/Va przebiega zgodnie z wariantem II. Wariant ten, biegnący pomiędzy Wicimicami a Koszalinem po zupełnie nowym śladzie, zaprojektowanym w celu poprawy obsługi komunikacyjnej Kołobrzegu i stworzenia faktycznej alternatywy dla przebiegu drogi krajowej nr 6. Dzięki temu rozwiązaniu nie zachodzi konieczność budowy dwóch dróg ekspresowych w niewielkiej odległości od siebie. Od Kołobrzegu do Koszalina wariant ten poprowadzony został zgodnie z rozwiązaniami technicznymi, opracowanymi przez biuro KARO dla drogi S11. W sąsiedztwie Koszalina wariant V drogi S6 wykorzystuje przebieg wariantu II drogi S11. Dalszy przebieg trasy jest zgodny z przebiegiem z wariantu II. Niniejszy wariant nie narusza stanowisk archeologicznych, które ze względu na uwarunkowania środowiska kulturowego sklasyfikowane zostały jako nie do naruszenia. Na odcinku Kołobrzeg Koszalin wariant V drogi S6 poprowadzony został zgodnie z rozwiązaniami technicznymi opracowanymi przez biuro KARO (wariant I i fragment wariantu II drogi S11).

- węzły - 27 szt.
- MOPy - 19 szt
- łączna długość - 182,940 km
- wykorzystanie istniejącej trasy - 22,61 km (12,35%)
- nowy przebieg - 160,33 km (87,65%)


5. Węzły

W wariancie V/Va przewidziano budowę 27 węzłów drogowych:

- 21+489 Goleniów [Północ, początek odcinka, kilometraż według dotychczasowego przebiegu DK6]
- 24+614 Żółwia Błoć
- 29+766 Glewice
- 34+612 Kikorze
- 53+888 Żabowo
- 62+690 Płoty [Zachód]
- 65+580 Karczewie Płoty [Północ]
- 75+682 Wicimice
- 83+612 Kiełpino
- 98+906 Byszewo
- 108+099 Kołobrzeg – Zachód
- 113+404 Kołobrzeg – Wschód
- 122+446 Ustronie Morskie
- 133+671 Borkowice
- 142+662 Dobre

7. Miejsca Obsługi Podróżnych

Łącznie w wariancie V/Va przewidziano powstanie miejsc obsługi podróżnych:
- MOP I 37+748 L
- MOP I 38+748 P
- MOP II 56+440 L
- MOP III 56+347 P
- MOP I 74+083 P
- MOP I 74+180 L
- MOP II 89+172 P
- MOP III 89+194 L
- MOP I 100+413 P
- MOP I 100+413 L
- MOP III 110+394 P
- MOP II 110+415 L

III. Ochrona środowiska

Przejścia dla zwierząt

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09.07.2010r. wskazano na koniczność wybudowania 45 przejść dla zwierząt. Ponadto wytypowano 11 lokalizacji, w których należy zaprojektować wielootworowe przepusty dla płazów. Po uwagach GTC (p. Sołtysiaka) z dnia 19.05.2010r. (zgłoszonych w trakcie postępowania w sprawie wydania DUŚ) wskazano 24 miejsca potencjalnego bytowania płazów. Miejsca te na etapie powtórnej oceny zostaną szczegółowo zinwentaryzowane pod kątem występowania tej grupy zwierząt. W rejonach tych będzie konieczne zapewnienie płazom przejścia przez drogę wraz z systemem naprowadzającym. Dodatkowo w miejscach gdzie planowana inwestycja wykorzystuje stary ślad DK 6 przepusty znajdujące się na obecnie istniejącej drodze zostaną przebudowane tak, aby spełniać funkcje przejść dla płazów.

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7821/s6-goleniow-obwodnica-slupska
Ogłoszenie przetargów:

W dniu 14.08.2014 ogłoszono przetargi na zaprojektowanie i budowę 3 odcinków drogi ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim – od Goleniowa do początku obwodnicy Nowogardu, od końca obwodnicy Nowogardu do końca obwodnicy m. Płoty i od węzła Ustronie Morskie do początku obwodnicy Koszalina i Sianowa. Łączna długość odcinków to 63,4 km.

Odcinek drogi ekspresowej S6 pomiędzy Goleniowem, a Koszalinem i Sianowem wraz z obwodnicą tych miast został podzielony łącznie na 7 odcinków realizacyjnych.

Ogłoszone postępowania to przetargi ograniczone, które składają z dwóch etapów. W pierwszym etapie potencjalni oferenci będą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W drugim etapie wykonawcy spełniający warunki uczestnictwa w przetargu zostaną zaproszeni do składania ofert cenowych. Kryteriami wyboru ofert będzie cena w 90%, termin realizacji w 5% i gwarancja (od 5 do 10 lat) w 5%. Czas realizacji projektów w formule zaprojektuj i buduj będzie wynosił od 34 do 37 miesięcy (w tym 15 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID). Z czasu realizacji prac budowlanych wyłączane będą okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/15963...w-S6-miedzy-Goleniowem-a-Koszalinem-ogloszone


Goleniów - Nowogard

Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Goleniów - Nowogard o długości ok. 19,2 km. Droga ekspresowa S6 wybudowana będzie w przekroju dwujezdniowym, po 2 pasy ruchu na każdej jezdni. Dostępność do drogi będzie jedynie w węzłach drogowych, natomiast ruch lokalny będzie się odbywać za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych z jednej strony drogi na druga (bez połączenia z droga ekspresowa). Przedmiotowy odcinek rozpocznie się na węźle Goleniów Północ, który stanowi połączenie dróg krajowych nr 3 i 6, a zakończy na włączeniu w istniejącą obwodnicę Nowogardu.2. Węzły

„Goleniów Północ” typu WA
„Żółwia Błoć” typu WB
"Glewice" typu WB
„Kikorze” typu WB


Wizualizacja przebiegu trasy: http://www.gddkia.gov.pl/pl/v/wizualizacja-odcinka-s6-goleniow-nowogard

Węzeł Goleniów Północ


źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/15997/S6-Goleniow-Nowogard
Otwarcie ofert

W dniu 30 czerwca 2015 roku nastąpiło otwarcie ofert cenowych w przetargu na zaprojektowanie i budowę pierwszego odcinka drogi ekspresowej S6 Goleniów – Nowogard. Wpłynęło łącznie 6 ofert, najniższą cenę 343 910 460,00 zł zaoferowała firma Budimex S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, zaś wartość najdroższej oferty to 476 615 545,51 zł. Kryteriami przetargu są w 90 % cena, w 5 % czas realizacji (od 34 do 37 miesięcy) i również w 5 % okres gwarancji (od 5 do 10 lat). Teraz rozpocznie się sprawdzanie złożonych ofert, po czym zostanie wybrana najkorzystniejsza.

Pełne zestawienie ofert:

1. Budimex S.A. - 343 910 460,00 zł
2. Konsorcjum firm: PolAqua Sp. z o.o., Dragados S.A. - 422 897 053,78 zł
3. Konsorcjum firm: Bilfinger Infrastructure S.A., PRD Nowogard S.A. - 447 010 437,60 zł
4. Energopol-Szczecin S.A. - 454 200 119,70 zł
5. Konsorcjum firm: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o. - 469 153 186,65 zł
6. Impresa Pizzarotti & C.S.p.A Via A.M - 476 615 545,51 zł

Budżet zamawiającego: 451 044 703,74 zł brutto

Wszystkie oferty: czas realizacji - 34 miesiące, okres gwarancji - 10 lat.

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19123/Oferty-na-realizacje-S6-pomiedzy-Goleniowem-i-Nowogardem-otwarte
Wybór najkorzystniejszej oferty

W dniu 21.07. na wykonawcę wybrano BUDIMEX z ofertą 343 910 460, 00

http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/d212e715028c2bdd6e9c757865d5248e
Orły Temidy

Odwołanie konsorcjum POLAQUA Sp. z o.o., DRAGADOS S.A. od wybrou najkorzystniejszej oferty.

14 sierpnia 2015 r.
Orzeczenie KIO (sygn. KIO/1641/15) - odwołanie oddalono.
Wniosek o wydanie decyzji ZRID

29 lipca 2016 r.

Wykonawca odcinka Goleniów – Nowogard drogi S6 (firma BUDIMEX S. A.) złożył w imieniu GDDKiA do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o wydanie decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Wydania ostatniej decyzji administracyjnej poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych spodziewamy się na przełomie roku. Na mocy decyzji ZRID zostaną przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogę ekspresową. Po jej wydaniu rozpocznie się procedura odszkodowawcza, którą prowadził będzie Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w marcu przyszłego roku, a zakończenie realizacji kontraktu w kwietniu 2019 roku.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/22778/Pierwszy-wniosek-o-wydanie-decyzji-ZRID-dla-drogi-S6
ZNRID - 9 grudnia 2016 r.

Wojewoda Zachodniopomorski wydał dzisiaj decyzje Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinków drogi ekspresowej S6 Goleniów – Nowogard o długości 19,2 km i Płoty – Kiełpino o długości 14,6 km. Są to pierwsze z 6 realizowanych w formule projektuj i buduj odcinków S6, które uzyskały ostatnią decyzję administracyjną poprzedzającą budowę drogi. Decyzje posiadają rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie przez GDDKiA i możliwość rozpoczęcia robót z dniem wydania decyzji. Właściciele nieruchomości zajętych pod drogę otrzymają stosowne odszkodowania w toku prowadzonej przez Wojewodę procedury odszkodowawczej. W pierwszej kolejności ruszą wycinki drzew w pasie przyszłej drogi. Inwestycja powinna zostać zakończona w kwietniu 2019 roku.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/24120...wsze-decyzje-zezwalajace-na-realizacje-wydane

Nowogard - Płoty

Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku od węzła Nowogard Wschód na istniejącej obwodnicy m. Nowogard do końca projektowanej obwodnicy m. Płoty długości 20 km. Planowany odcinek drogi biegnie początkowo wzdłuż istniejącej linii kolejowej, następnie omija miejscowość Żabowo, Żabówko, Wyszogóra i Lisowo. Dalej przechodzi w obwodnicę miasta Płoty, omija miejscowość od zachodu i północy. Po ominięciu miasta Płoty planowana droga przekracza rzekę Rega i w okolicach skrzyżowania drogi krajowej nr 6 z drogą powiatową nr 3121Z wchodzi w ślad drogi krajowej nr 6.

Plan orientacyjny odcinka Nowogard - Płoty (duże obrazki):

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s6-nowogard-ploty_16039/arkusz1.jpg
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s6-nowogard-ploty_16039/arkusz 2.jpg

2. Węzły

"Żabowo"
"Płoty Północ"

Wizualizacje:

Węzeł Płoty (północ)


Estakada nad Regą


Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16039/S6-Nowogard-Ploty
Otwarcie ofert

W dniu 6 lipca 2015 roku nastąpiło otwarcie ofert cenowych w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S6 Nowogard - Płoty. Wpłynęło łącznie 9 ofert, najniższą cenę 390 246 867,54 zł zaoferowała firma Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A., zaś wartość najdroższej oferty to 547 996 417,95 zł miliona złotych.

1. Konsorcjum firm: Bilfinger Infrastructure, PRD Nowogard S.A. - 512 840 415,21 zł,
2. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A. - 390 246 867,54 zł,
3. Budimex S.A. - 447 326 400,00 zł,
4. Konsorcjum firm: PolAqua sp. z o.o., Dragados S.A. - 547 996 417,95 zł,
5. Konsorcjum firm: Salini Polska sp. z o.o., Salini Impregilo S.p.A - 457 117 764,19 zł,
6. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o. 516 600 000,00 zł,
7. Konsorcjum firm: Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o., Strabag sp. z o.o. - 489 613 146,87 zł
8. Energopol Szczecin s.a. - 494 999 877,75 zł,
9. Impresa Pizzarotti & C.S.p.A Via A.M - 539 990554,58 zł.

Wszystkie oferty: czas realizacji - 34 miesiące, okres gwarancji - 10 lat.

Budżet zamawiającego 639 253 670,22

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/19184/Oferty-cenowe-na-odcinek-S6-Nowogard-Ploty-otwarte
Wybór wykonawcy

w dniu 25 sierpnia 2015 r. wybrano Mosty-Łódź z kwotą 390.246.867,54

źródło


Płoty - Kiełpino (z węzłem)

Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku od końca planowanej obwodnicy m. Płoty do węzła Kiełpino z DW 105 (razem z tym węzłem.) o długości 14,6 km. Planowany odcinek drogi biegnie początkowo w śladzie lub w niewielkiej odległości od istniejącej DK nr 6. Między miejscowościami Modlimowo i Wicimice droga odejdzie od obecnego przebiegu DK nr 6 w kierunku północnym, w rejonie tego odejścia powstanie węzeł Wicimice stanowiący połączenie S6 z obecną DK nr 6. Trasa będzie następnie biegła nowym śladem na południe od miejscowości Natolewice. Na przecięciu z DW nr 105 powstanie węzeł Kiełpino, na którym przedmiotowy odcinek się kończy.

Plan orientacyjny odcinka Płoty - Kiełpino (duże obrazki):
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s6-ploty-kielpino_16055/arkusz1 p-k.jpg
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s6-ploty-kielpino_16055/arkusz 2 p - k.jpg


2. Węzły

"Wicimice"
"Kiełpino"


źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16055/S6-Ploty-Kielpino

Otwarcie ofert

13.07.2015 r. o godz. 11:00

Budimex S.A. - 253 995 000,00 zł
Konsorcjum firm: PolAqua Sp. z o.o., Dragados S.A. - 280 845 818,34 zł
Impresa Pizzarotti & C.S.p.A - 289 938 908,04 zł
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. - 310 000 000,87 zł

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 305 383 860,37 zł.

https://www.gddkia.gov.pl/userfiles...6-plot_19270/Informacja z otwarcia ofert.docx
Wybór najkorzystniejszej oferty

W dniu 23.07.2015, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Budimex.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/f1afc6...3fe84e8e4745c8
ZNRID - 9 grudnia 2016 r.

Wojewoda Zachodniopomorski wydał dzisiaj decyzje Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinków drogi ekspresowej S6 Goleniów – Nowogard o długości 19,2 km i Płoty – Kiełpino o długości 14,6 km.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/24120...wsze-decyzje-zezwalajace-na-realizacje-wydane


Kiełpino (bez węzła) - Kołobrzeg Zachód (z węzłem)

Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku od węzła Kiełpino z DW 105 (bez węzła) do węzła Kołobrzeg Zachód z DW 162 (z węzłem) o długości 24 km. Planowany odcinek drogi biegnie na całym odcinku w nowym śladzie. Rozpoczyna się za węzłem Kiełpino i przebiega głównie przez pola omijając miejscowości Kinowo, Jarkowo, Byszewo i Niemierze. Dopiero przed węzłem Kołobrzeg Zachód droga przebiega przez tereny leśne. W rejonie miejscowości Kinowo i Jarkowo planowana jest budowa Miejsca Obsługi Podróżnych. W rejonie miejscowości Byszewo w wariancie 2 przewidziano budowę węzła Byszewo z DP 0257Z (w wariancie 1 brak węzła). Przedmiotowy odcinek kończy się na węźle Kołobrzeg Zachód z DW 162.

Plan orientacyjny odcinka Kiełpino - Kołobrzeg Zachód (duży obrazek):
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles...-kolobrzeg-zachod_16056/orientacja k - kz.jpg

2. Węzły

"Byszewo"
"Kołobrzeg Zachód"

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16056/S6-Kielpino-Kolobrzeg-Zachod

Otwarcie ofert

W dniu 16.07.2015 r. o godz. 11:00.

1. Konsorcjum firm: PolAqua Sp. z o.o., Dragados S.A. 455 042 180,12 zł
2. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. 455 100 000,00 zł
3. Budimex S.A. 498 420 600,00 zł
4. Konsorcjum firm: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Strabag Sp. z o.o. 527 044 278,09 zł
5. Impresa Pizzarotti & C.S.p.A Via A.M530 239 782,80 zł

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto: 550 566 015,55 zł

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/b13ff4368fa57e1c4550f74bf416cfb4
Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybrano: PolAqua+Dragados z kwotą: 455 042 180,12 zł brutto

źródło
Orły Temidy

Odwołanie Budimexu S.A. od wyboru najkorzystniejszej oferty.

17 sierpnia 2015 r. odwołanie cofnięto.
18 sierpnia 2015 r. umorzono postępowanie odwoławcze.
Podpisanie umowy

9 października 2015 r.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym 15 miesięcy jest przewidzianych na opracowanie projektów technicznych nowej trasy i uzyskanie decyzji ZRID. Do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Oddanie drogi do użytku planowane jest na kwiecień 2019 roku.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/20191/Ekspresowo-do-Kolobrzegu
ZNRID - 12 grudnia 2016 r.

W dniu 12.12.2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 20/2016, znak: AP-1.7820.120-19.2016.TT, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” (bez węzła) – węzeł „Kołobrzeg Zachód” (z węzłem).

http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=7038

Kołobrzeg Zachód (bez węzła) - Ustronie Morskie

Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku od węzła Kołobrzeg Zachód (bez węzła) do węzła Ustronie Morskie (z węzłem) o długości 14,7 km.

Planowany odcinek drogi biegnie na całym odcinku w nowym śladzie. Rozpoczyna się za węzłem Kołobrzeg Zachód z DW nr 162, następnie estakadą o długości ok 680 metrów przecina dolinę rzeki Parsęta i od południa omija Kołobrzeg. Na przecięciu z DW nr 163 zlokalizowano węzeł Kołobrzeg Wschód. Odcinek kończy się na węźle Ustronie Morskie z DP 3324Z.

W ramach tego zadania przewidziano również budowę etapu IIIA obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK nr 11 (od ronda Trzebiatowska do ronda Janiska) o długości 1,9 km jako drogi dwujezdniowej klasy GP. Zaprojektowano dwa skrzyżowania w formie dużych rond, na początku obwodnicy (skrzyżowanie z DW 102) oraz na końcu obwodnicy (skrzyżowanie z DW 163). W ramach inwestycji powstanie również most nad rzeką Parsęta.

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK11:
- klasa drogi – GP
- prędkość projektowa 80 km/h
- szerokość jezdni 2 x 7,00 m
- szerokość pasa rozdziału 5,00 m
- szerokość poboczy gruntowych 2,00 - 2,50 m (w miejscu ekranów akustycznych)

Plan orientacyjny odcinka Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie:
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles...-ustronie-mor_16060/orientacja k - u akr1.jpg
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles...-ustronie-mor_16060/orientacja k - u akr2.jpg

Plan orientacyjny obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK nr 11:
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles...hod-ustronie-mor_16060/zapasowa_kolobrzeg.jpg

2. Węzły

„Kołobrzeg Wschód”
"Ustronie Morskie"

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16060/S6-Kolobrzeg-Zachod-Ustronie-Morskie
Otwarcie ofert

10 sierpnia 2015 r.

1. Konsorcjum: PolAqua Sp. z o.o., Dragados S.A. - 411.854.034,17 zł
2. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" s.a. - 358.780.544,51 zł
3. Konsorcjum Salini Polska sp. z o.o., Salini Impregilo S.p.A, Todini Construzioni Generali S.p.A. - 361.782.360,73 zł
4. Budimex s.a. - 398.071.050.00
5. Impresa Pizzarotti & C.S.p.A - 408.584.640,55 zł
6. Energopol-Szczecin S.A. - 347.490.006,00 zł
7. Bilfinger Infrastructure s.a - 342.921.540,00 zł

źródło
Wybór najkorzystniejszej oferty

W dniu 24 sierpnia 2015 r. wybrano ofertę Bilfingera.

źródło
Orły Temidy

W dniu 03 sierpnia 2015 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Bilfinger Infrastructure S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na :"projekt i budowę drogi S-6 na odcinku węzeł Kołobrzeg Zachód /bez węzła/ - węzeł Ustronie Morskie /z węzłem/ oraz budowa obwodnicy m. Kołobrzeg w ciągu drogi krajowej nr 11”(sygn. akt: KIO 1547/15).
Podpisanie umowy

19 listopada 2015 r.

[ur=http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/20698/Umowy-na-S6-od-Goleniowa-do-Koszalina-w-komplecie-podpisano-kontrakt-na-odcinek-Kolobrzeg-Zachod-Ustronie-Morskie]źródło[/url]
ZNRID - 10 lutego 2017 r.

W dniu 10.02.2017r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję zezwalającą na podjęcie pracy między Kołobrzegiem, a Ustroniem Morskim.

Ustronie Morskie (bez węzła) - Koszalin (węzeł Koszalin Zachód, bez węzła)

Opis inwestycji

1. Przebieg drogi

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku o długości 24,2 km od węzła Ustronie Morskie (bez węzła) do początku obwodnicy Koszalina i Sianowa. Planowany odcinek drogi biegnie na całym odcinku w nowym śladzie na południe od istniejącej DK nr 11. Rozpoczyna się za węzłem Ustronie Morskie i dalej biegnie w kierunku wschodnim między miejscowościami Rusowo i Tymień. Za miejscowością Tymień droga S6 zbliża się do istniejącej DK nr 11, w tym rejonie zlokalizowano węzeł drogowy Borkowice. Dalej droga biegnie równolegle w odległości kilkuset metrów od obecnej DK nr 11. W rejonie miejscowości Dobre zlokalizowano węzeł drogowy zapewniający komunikację z Mścicami i dalej Mielnem. Odcinek kończy się na początku obwodnicy Koszalina i Sianowa.

Plan orientacyjny odcinka Ustronie Morskie - Koszalin (duży obrazek):
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s6-ustronie-morskie-koszalin_16096/plan us - k.jpg

2. Węzły

„Borkowice”
"Dobre"

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16096/S6-Ustronie-Morskie-Koszalin
Otwarcie ofert:

W dniu 08.07.2015r. o godz. 11:00

1. Konsorcjum firm: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Strabag Sp. z o.o. 436 844 459,80 zł
2. Impresa Pizzarotti & C.S.p.A - 468 482 145,51 zł
3. Energopol-Szczecin S.A. - 470 926 347,27 zł
4. Konsorcjum firm: PolAqua Sp. z o.o., Dragados S.A. - 489 884 685,61 zł
5. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., Mirbud S.A. - 491 172 969,09 zł
6. Budimex S.A. - 515 914 890,00 zł


Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
519 961 885,30 zł

http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/7fdcddc607ce585403c2f629b1c2c556
Wybór najkorzystniejszej oferty

W dniu 21.07. na wykonawcę wybrano STRABAG z ofertą 436 844 459,80

źródło
Wybór najkorzystniejszej oferty (ponowny)

Przeprowadzono ponowny wybór wykonawcy w przetargu na projekt i budowę drogi S6 na odcinku Ustronie Morskie – Koszalin. Poprzednia czynność wyboru wykonawcy musiała zostać unieważniona po odwołaniu firmy Impresa Pizzarotti. Ponownie przeprowadzono ocenę ofert, zarówno przy pierwszym, jak i drugim wyborze jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. i Strabag Sp. z o.o.

źródło

Orły Temidy

Odwołanie Impresa Pizzaroti od wyboru najkorzystniejszej oferty.

31 lipca 2015 r. wniesiono odwołanie.
18 sierpnia 2015 r. odwołanie cofnięto.
18 sierpnia 2015 r. umorzono postępowanie odwoławcze.


Odwołanie Impresa Pizzaroti od ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty.

17 sierpnia 2015 r. wniesiono odwołanie.


Obwodnica Koszalina i Sianowa
-> http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1747658
Sianów - Słupsk

1. Podstawowe informacje o inwestycji

Długość – około 45,1 km.

Studium techniczno-ekonomiczne: 10.2009

W dniu 17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

W dniu 08.01.2010 protokół z tego posiedzenia zatwierdził Generalny Dyrektor DKiA, jako preferowany wskazano wariant V.

Raport oddziaływania na środowisko: 01.2010

Decyzja środowiskowa: 09.07.2010 (ostateczna w dniu 01.03.2011)

Etap w realizacji:

Wykonywanie koncepcji programowych dla odcinków:
- Sianów - Sławno: umowa podpisana 27.06.2013
- Sławno - Słupsk: umowa podpisana 27.06.2013


2. Podstawowe parametry techniczne:
- klasa techniczna "S" – ekspresowa,
- prędkość projektowa - 100 km/h
- prędkość miarodajna - 110 km/h
- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
- ilość pasów ruchu - 2 x 2
- szerokość jezdni - 2 x 7,0 m
- szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
- szerokość poboczy gruntowych - 2 x 0,75 m
- szerokość pasa dzielącego - 5,0 m, w tym dwie opaski po 0,5 m
- obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej - klasa obciążenia A

Plany orientacyjne odcinków (duże obrazki):

Sianów - Sławno: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s6-goleniow-slupsk_7819/sian slaw.jpg

Obwodnica Sławna: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s6-goleniow-slupsk_7819/obwod sławna.jpg

Sławno - Słupsk: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s6-goleniow-slupsk_7819/sł słup.jpg

3. Zadanie zostało podzielone na następujące etapy:

• koniec obw. m. Sianów/bez węzła/ - początek obw. m. Sławno /z węzłem "Bobrowice"/
• obwodnica m. Sławno w ciągu drogi S-6 (początek obwodnicy bez węzła "Bobrowice" - koniec z węzłem "Warszkowo")
• koniec obwodnicy Sławna/bez węzła "Warszkowo"/ - początek obwodnicy Słupska /bez węzła "Zachód"/)

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7819/s6-sianow-slupsk
Ogłoszenie przetargów

Ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę ostatnich odcinków drogi S6. Przetarg obejmuję 3 zadania o łącznej długości 45,2 km pomiędzy końcem obwodnicy Koszalina i Sianowa, a początkiem istniejącej obwodnicy Słupska.

Ogłoszony dzisiaj przetarg obejmuję realizację 3 zadań:
•koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa – początek obwodnicy Sławna o długości 20,2 km (mapa)
• obwodnica Sławna w ciągu drogi S6 o długości 11 km (mapa)
• koniec obwodnicy Sławna - początek obwodnicy Słupska o długości 14 km (mapa)

Ogłoszony przetarg składa się z dwóch etapów. W pierwszym potencjalni oferenci będą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W drugim etapie wykonawcy spełniający warunki uczestnictwa w przetargu zostaną zaproszeni do składania ofert cenowych. Kryteriami wyboru ofert będzie cena w 90%, termin realizacji w 5% i gwarancja (od 5 do 10 lat) w 5%. Czas realizacji projektów w formule zaprojektuj i buduj będzie wynosił od 34 do 37 miesięcy (w tym 15 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID). Z czasu realizacji prac budowlanych wyłączane będą okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

źródło
Sianów (bez węzła) - Sławno (z węzłem Bobrowice)

Ogłoszenie przetargu

7 października 2015 r.

ogłoszenie o zamówieniu

obwodnica Sławna - (bez węzła Bobrowice, z węzłem Warszkowo)

Ogłoszenie przetargu

7 października 2015 r.

ogłoszenie o zamówieniu

Sławno (bez węzła Warszkowo) - Słupsk (do węzła Zachód)

Ogłoszenie przetargu

7 października 2015 r.

ogłoszenie o zamówieniu
------------------

Budowa obwodnicy miejscowości Sławno
Zamieszczone przez Ewa Kuzdrowska - Kućmierz w dniu 2004-12-06. Ostatnia aktualizacja 2005-01-13 Liczba odsłon 483.

Nazwa: Budowa obwodnicy miejscowości Sławno w ciągu drogi krajowej nr 6

Lokalizacja: Województwo zachodniopomorskie, miejscowość Sławno

Opis:


stan istniejący

Miasto Sławno jest najdalej na wschód wysuniętym miastem województwa zachodniopomorskiego, przez które przebiega droga krajowa Nr 6. Jest to podstawowy szlak komunikacyjny pomiędzy bliskimi aglomeracjami Słupska i Koszalina, oraz dalszymi Szczecina i Gdańska. Obecnie długość przejazdu przez główne ulice miasta charakteryzujące się małymi promieniami łuków poziomych wynosi 4,1 km. W ciągu tej drogi na terenie miasta Sławno występują dwa wiadukty kolejowe o zaniżonej skrajni (3,1 i 3,6 m) oraz most na rzece Moszczenicy stanowiący jedyne połączenie pomiędzy dwoma częściami miasta. Ponadto ze względu na brak zachowanej skrajni pod wiaduktami ruch pojazdów wielkogabarytowych odbywa się objazdem, bardzo utrudniając przejazd przez miasto.
cel i uzasadnienie projektu

Konstrukcja nawierzchni, jej niewystarczające parametry techniczne (nośność, szerokość) oraz zły stan techniczny nie odpowiadają wymogom dzisiejszego ruchu drogowego. Nie spełniają również wymogów UE i NATO.
Miasto Sławno poprzez ograniczenia transportowe traci, co roku na atrakcyjności inwestycyjnej, (mimo, iż posiada opracowane plany miejscowe na lokalizację strefy przemysłowej o obszarze ok. 80 ha, uzbrojonym we wszelkie elementy infrastruktury technicznej), co powoduje stopniową degradację istniejącego przemysłu i stopniowy upadek działających przedsiębiorstw.
Budowa obwodnicy dla miasta Sławno spowoduje otwarcie nowych przestrzeni w kompleksach przemysłowych i otworzy miasto komunikacyjnie. Realizacja tego zamierzenia to jeden z pewnych sposobów na ożywienie gospodarki i rozwiązanie lokalnych problemów społecznych, jakim jest duże bezrobocie. Zwiększy się także atrakcyjność terenów inwestycyjnych położonych w części południowej miasta.
Wyniesienie ruchu tranzytowego z głównej ulicy miasta Sławno na obwodnicę polepszy bezpieczeństwo ruchu, zmniejszając tym samym wypadkowość na ww. odcinku.

Cel bezpośredni projektu:

- rozwiązanie problemu komunikacyjnego miasta wobec stale rosnącego tranzytu
- zapewnienie parametrów przejazdu pojazdów, bez obecnie istniejących ograniczeń tj. wiadukty kolejowe o zaniżonej skrajni 3,1m i 3,6 m oraz most na rzece Moszczenicy
- trasa przejazdu ulegnie skróceniu o 1,3 km, a tym samym ulegnie skróceniu czas przejazdu
- poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu kołowego
- poprawa stanu środowiska poprzez zastosowanie ekranów akustycznych oraz urządzeń podczyszczających wodę spływającą z drogi
- poprawa parametrów ruchu na drodze:

podniesienie nośności nawierzchni,

zwiększenie szerokości nawierzchni,

zwiększenie przepustowości drogi,
ogólny opis zadania

Długość planowanej obwodnicy to 2,8 km. Inwestycja ta pociągnie za sobą wiele zmian w systemie komunikacyjnym miasta: budowę bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych, przebudowę skrzyżowań z ulicami Koszalińską, Gdańską, Polanowską, Mireckiego oraz budowę obiektów inżynierskich.
Projektowana trasa rozpoczyna się w km roboczym 0+000 (km 180+800 drogi krajowej nr 6) na ul. Koszalińskiej a kończy w km roboczym 2+621 (km 184+648 drogi krajowej nr 6) na ul. Gdańskiej. W km 0+360 zaprojektowany został węzeł drogowy typu WB (półkoniczyna o ćwiartkach przyległych). Na drodze głównej wprowadzone zostaną dodatkowe pasy ruchu włączenia i wyłączenia. W rejonie węzła nastąpi korekta przebiegu ulicy Polanowskiej, a przejazd drogi wojewódzkiej nr 205 nastąpi nad drogą krajową nr 6. Zadanie obejmuje budowę dwóch mostów: w km 0+951 powstanie most na Kanale Miejskim oraz w km 1+630 most na rzece Wieprza. Wybudowane zostaną również: w km 1+369 przejazd drogowy Kąpielowa, w km 1+827 przejście dla pieszych Strzelnica oraz w km 2+275 przepust na Kanale Młyńskim. Zaprojektowane zostało także trójramienne skrzyżowanie skanalizowane w km 2+450.
W ramach inwestycji przewidziano w km 183+534 istniejącej drogi krajowej nr 6 remont mostu nad rzeką Wieprza. Analiza stanu technicznego tego wybudowanego w 1945 roku mostu żelbetowego o konstrukcji belkowo - rusztowej z monolityczną płytą pomostu wskazała na konieczność jego remontu.

główne parametry techniczne

droga główna
- klasa drogi: "G"
- prędkość projektowa: 60 km/h
- przewidywany ruch: KR 4
- obciążenie nawierzchni: 115 KN
- szerokość jezdni: 7,0 m + obustronne opaski 2 x 0,50 m

węzeł
- typ węzła: WB
- klasa drogi: "GP"
- prędkość projektowa: 60 km/h
- przewidywany ruch: KR 4
- obciążenie nawierzchni: 115 KN
- szerokość jezdni: 7,0 m + obustronne opaski 2 x 0,50 m
- łącznice: jednopasowe szerokości min. 5,0 m i dwupasowe szerokości min. 7,0 m

obiekty
wiadukt - węzeł Polanowska
- klasa obciążenia: "A"
- szerokość: 8,5 m jezdnia drogi głównej + 1,25 m pas rozdziału + 2,5 m ścieżka rowerowa + 1,5 m chodnik
- długość: 34 m
- konstrukcja: jednoprzęsłowa z belek prefabrykowanych sprężonych typu T z żelbetową płytą współpracującą
- posadowienie: za pośrednictwem pali dużych średnic (1500 mm)

most na kanale miejskim
- klasa obciążenia: "A"
- szerokość: 7,0 m jezdnia drogi głównej + 1,6 m pas rozdziału + 4,5 m jezdnia drogi bocznej + 2 x 1,1 kapy chodnikowe
- długość: 33 m
- konstrukcja: jednoprzęsłowa stalowa sześciodźwigarowa z żelbetową płytą współpracującą

przejazd drogowy - ul. Kąpielowa
- klasa obciążenia: "A"
- szerokość: 7,0 m jezdnia + 1,0 m i 2,0 m chodniki
- długość: 11 m
- konstrukcja: ramowy tunel żelbetowy

most na rzece Wieprza
- klasa obciążenia: "A"
- szerokość: 7,0 m jezdnia drogi głównej + 1,6 m pas rozdziału + 4,5 m jezdnia drogi bocznej + 2 x 1,1 kapy chodnikowe
- długość: 31 m
- konstrukcja: jednoprzęsłowa stalowa sześciodźwigarowa z żelbetową płytą współpracującą

przejście dla pieszych - Strzelnica
- szerokość: 4,5 m
- długość: 23 m
- konstrukcja: stalowa typu Multi Plate MB-20

przepust na kanale Młyńskim
- długość: 25 m
- konstrukcja: stalowa o średnicy 1500 mm

drogi boczne
- klasa drogi: "D"
- prędkość projektowa: 30 km/h
- przewidywany ruch: KR 1
- szerokość jezdni: zmienna od 3,5 m do 6,0 m

remontowany most nad rz. Wieprza
- długość mostu: 31 m
- konstrukcja: belkowo - rusztowa (4 belki ciągłe dwuprzęsłowe o zmiennej wysokości) z monolityczna płyta pomostu
- szerokość: 6,90 m jezdnia + 2 x 1,25 m chodniki
wpływ na stan środowiska naturalnego

Projektowane obejście drogowe nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla wód podziemnych ujmowanych studniami ujęć w miejscowości Sławno. Negatywne skutki projektu dla środowiska zostaną wyeliminowane na etapie realizacji projektu poprzez:
- budowę separatorów w celu podczyszczania ścieków spływających z powierzchni dróg,
- zastosowanie osłon terenu z zieleni izolacyjnej w celu ochrony przed negatywnym wpływem emisji spalin na jakość powietrza,
- wykonanie ekranów akustycznych i stosowanie osłon terenu z zieleni izolacyjnej w celu ochrony przed uciążliwym oddziaływaniem hałasu.


Zakres robót:

Długość całego odcinka objętego budową wynosi 2,8 km, w tym 2,6 km drogi głównej i budowa 6 obiektów oraz remont 1 istniejącego mostu.

Zakres robót:

część drogowa
- budowa drogi głównej o długości 2,6 km
- budowa skrzyżowania skanalizowanego - trójramiennego
- wykonanie ekranów akustycznych
- korekta ul. Polanowskiej z przesunięciem jej w kierunku zachodnim
- budowa oświetlenia drogowego
- budowa odwodnienia - kanalizacja deszczowa wraz z przepustami
- wykonanie ekranów akustycznych


część mostowa
- budowa węzła drogowego typu WB
- budowa dodatkowych pasów ruchu włączenia i wyłączenia
- budowa mostu przez Kanał Miejski
- budowa mostu przez rzekę Wieprza
- budowa przejścia dla pieszych
- budowa dwóch przejazdów gospodarczych o obniżonej skrajni
- remont mostu nad rzeką Wieprza


część branżowa
- przebudowa kablowych linii energetycznych
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
- przebudowa podziemnych linii wodociągowych
- przebudowa podziemnych linii gazowych

Dokumentacja techniczna opracowana została przez:

Zakład Projektowania "DROMOST"
ul. Limanowskiego 4/1, 60-743 Poznań

Okres realizacji zadania:

Planowany termin rozpoczęcia robót: I kwartał 2005 r.
Planowany termin zakończenia robót: I kwartał 2006 r.

Finansowanie:

Inwestycja finansowana będzie w całości przez Budżet Państwa.

zrodlo:http://www.gddkia.szczecin.pl/

:cheers:[/B]
 

·
Inwestor
Joined
·
2,638 Posts
No wreszcie - super wiadomośc . Myślałem jednak , że to będzie daleka obwodnica , która obejdzie również Warszkowo . Wygląda na to , że to jest taka obwodnica wewnętrzna w mieście . No coż dobre i to .
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
12,641 Posts
Pewnie, dobre i to, ale ta obwodnica nie będzie miała nawet utwardzonych poboczy... szkoda.
Z drugiej strony w projekcie jest napisane, że będzie to "mała obwodnica", więc może będzie w przyszłości "większa" :) Szczególnie że DK6 ma być docelowo drogą ekspresową.
 

·
Registered
Joined
·
6,363 Posts
nowe obwodnice

wiadomosc z dzisiejszego pb:

Budimex Dromex, spółka zależna Budimeksu, podpisał kontrakt na realizację II etapu budowy obwodnicy miasta Dobrodzień[/B]. Jego wartość to 36,43 mln zł. Roboty mają rozpocząć się 31 maja 2005 roku, a zakończyć 30 lipca 2006 roku.

Drugi kontrakt zawarty przez Budimex Dromex dotyczy budowy obwodnicy miasta Sławno. Jego wartość wynosi 38,81 mln zł. Termin rozpoczęcia robót ustalono na 4 maja 2005. Termin ich zakończenia to 30 września 2006 r.
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
12,641 Posts
^^
odpowiedź z innego wątku (by marpa):

15 listopada 2005
Stanęła budowa obwodnicy

Przez spór i upór sławieńskich samorządowców stanęła najważniejsza w mieście inwestycja: budowa obwodnicy. Radni nie zgodzili się taniej sprzedać Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mieszkań dla ludzi, których dom stoi na trasie przyszłej obwodnicy. A dyrekcja, która musi zapewnić im mieszkania, nie może przekroczyć ustalonej kwoty. Sprawa utknęła.

Radni nie sprzedali mieszkań taniej, bo - jak przekonują - troszczą się o dziurawy miejski budżet. Krystyna Tęgosik: - My jesteśmy biedni, a obwodnicę buduje bogata firma, która ma pieniądze, dlaczego miasto ma stracić. Burmistrz w decyzji radnych także widzi troskę, ale o przyszłoroczne wybory samorządowe. Jak twierdzi - odmowa wymierzona jest personalnie w niego, bo skończenie budowy obwodnicy w terminie mogłoby być poczytane jako jego sukces. Wykonawca musi zakończyć budowę do końca czerwca przyszłego roku. Gdyby dom udało się rozebrać, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad nie widzi przeszkód, by latem oddać drogę do użytku. Trzeba tylko zapewnić lokatorom jednego domu inne mieszkania. Mieszkańcy budynku mają już budowę pod oknami, sąsiedni budynek właśnie rozebrano. Boją się, że stracą dach nad głową, a za rekompensatę kupią co najwyżej dwa pokoje. Wartość inwestycji przekracza 50 mln złotych, bonifikata na mieszkania to szacunkowo 80 tysięcy. Pod koniec listopada radni ponownie rozpatrzą wniosek.

TVP3 jbrudnic
czy coś już wiadomo?
 

·
Registered
Joined
·
122 Posts
[S6] Czy powstanie?

Ciągle wielu Pomorzan zadaję sobie to pytanie i ja zacząłem sobie zadawać więc postanowiłem napisać list do GDDKiA dlaczego odwlekają budowę tejże bardzo ważnej inwestycji aż do Niemiec GDDKiA stwierdziło mi fakt , że ruch jest minimalny kiedy ten Pan mi oto napisał byłem bardzo zdziwiony bardzo często jeżdżę do Szczecina i coraz gorzej się jedzie coraz więcej szalonych kierowców i TIRów po prostu tragedia naprawdę jest głupie ich myślenie jeśli mają budować drogi na ostatnią chwilę najbardziej mnie martwi , że planują to budować 7 lat od 2013 do 2020 czy ja tego dożyje? Nie mam pojęcia brak wszelkiej wyobraźni również zadałem im pytanie kiedy zamierzają coś zbudować z autostrad poza tymi 4 autostradami odpowiedzieli mi , że dopiero po 2031 planują zmodernizować drogi szybkiego ruchu w autostrady (kilka!). Ja nie wiem ale to co się dzieje w naszym kraju jest straszne i dziwne może to przez to , że jest to ogromna niechęć do Niemców?
 

·
Registered
Joined
·
399 Posts
Mam nadzieję że pomyliłeś się pisząc o 2031 roku jako o dacie kontynuowania budownia wicej niż tych 4 autostrad. Chociaż w Polsce wszystko możliwe. Nadzieja w ME w piłce wtedy bedą musieli coś zbudować...
 

·
Registered
Joined
·
2,548 Posts
Polak said:
Ciągle wielu Pomorzan zadaję sobie to pytanie i ja zacząłem sobie zadawać więc postanowiłem napisać list do GDDKiA dlaczego odwlekają budowę tejże bardzo ważnej inwestycji aż do Niemiec GDDKiA stwierdziło mi fakt , że ruch jest minimalny kiedy ten Pan mi oto napisał byłem bardzo zdziwiony bardzo często jeżdżę to Szczecina i coraz gorzej się jedzie coraz więcej szalonych kierowców i TIRów po prostu tragedia naprawde jest głupie ich myślenie jeśli mają budować drogi na ostatnią chwilę najbardziej mnie martwi , że planują to budować 7 lat od 2013 do 2020 czy ja tego dożyje? Nie mam pojęcia brak wszelkiej wyobraźni również zadałem pytanie kiedy zamierzają coś zbudować z autostrad poza tymi 4 autostradami odpowiedzili mi , że dopiero po 2031 planują zmodernizować drogi szybkiego ruchu w autostrady (kilka!). Ja nie wiem ale to co się dzieje staje się dziwne jest to ogromna niechęć do Niemców?

Po sposobie twojego wyslawiania sie (to nie jest krytyka), domyslam sie, ze jestes Polakiem urodzonym, lub tez wychowanym i mieszkajacym w Niemczech.
No coz? Ja nie mysle, ze tu chozi o niechec do Niemcow, czy Niemiec, W Warszawie doskonale zdaja sobie sprawe, ze Niemcy, to nasz najwazniejszy partner handlowy i dlatego wlasnie w tej chwili remontowana jest droga "A-18",ktora laczy niemiecka A-15, biegnaca z Berlina, z polska A-4.
W przygotowaniu jest odcinek polskiej A-4, laczacy niemiecka A-4 biegnaca z Dresden z dalsza czescia polskiej A-4. Takze w przygotowaniu jest odcinek polskiej A-2, miedzy Nowym Tomyslem ,a polsko-niemieckim przejsciem w Swiecku. Nic takiego natomiast, nie ma miejsca na naszaj wschodniej granicy.
Tak wiec napewno nie chodzi to o niechec do Niemcow, tylko raczej o pieniadze. Widzisz Polaku, Polska jest durzo biedniejsza od Niemiec i dlatego nie jestesmy w stanie wybudowac tak wielu polaczen autostradowych z Niemcami. Ale miejmy nadzieje, ze cos sie poprawi.
 

·
Banned
Joined
·
2,003 Posts
fredru$ said:
Tak wiec napewno nie chodzi to o niechec do Niemcow, tylko raczej o pieniadze. Widzisz Polaku, Polska jest durzo biedniejsza od Niemiec i dlatego nie jestesmy w stanie wybudowac tak wielu polaczen autostradowych z Niemcami. Ale miejmy nadzieje, ze cos sie poprawi.
Hm... mamy 4 połączenia autostradowe z Niemcami działające, w planach i w realizacji: czynną A6; w budowie A18 i jak niebiosa pozwolą A2 i A4 haha. No to chyba nie jest mało, wiec chyba kochamy tych Niemców bo z takimi Czechami będziemy mieć tylko 1 a nie kochamy ich o 75% mniej niż Niemców nie mówiąc o Słowakach z ktorymi nie planujemy żadnej autostrady. No ale widocznie ich nie kochamy...

Natomiast S6 potrzeba nam osobiście do jeżdżenia między Gdanskiem a Szczecinem a nie żeby budowac ją specjalnie Niemcom. W '39 nie było autostrad i Niemcy jakoś dali rade tu przyjechac to teraz nie dadzą? :cheers:
 

·
Advanced user
Joined
·
663 Posts
glicek said:
Natomiast S6 potrzeba nam osobiście do jeżdżenia między Gdanskiem a Szczecinem a nie żeby budowac ją specjalnie Niemcom. W '39 nie było autostrad i Niemcy jakoś dali rade tu przyjechac to teraz nie dadzą? :cheers:
przebojowe zdanie....heheh.....oni nie przyjechali tak szybko....najpierw przylecieli i przypłynęli. Głównie jechały wozy pancerne z przodu koła a z tyłu gąsienice bo wiedzili że na granicy drogi się kończą :D :D

Co do A4 na odcinku Zgorzelec-Krzywa....eh z racji że to jest E-40 autostrada ta międzynarodowo bardziej służy Francji, Belgii - zresztą tym krajom bardziej parę lat temu zależało żeby w PL w końcu ją zrobić.MOże moja teza jest przewrotna. Natomiast fakt że A4 jest bardziej potrzebna niz A18....mało kto żeby jechać komfortowo np z Francji będzie jechał A2 (E-30) a pozniej na A15 i naszą A18 i nadrabiał drogi. JAkby nie patrzeć dla tranzytu A18 u nas i A15 u nich to "regionalne" autostrady. Te 50km A4 jest pilniejsze niż 70km A18. Choć jak czytam cały termin przygotowania A18 (czeka nas jeszcze przetarg na przebudowę drugiej jezdni, a znając nasze prawo o zamówieniach publicznych.....) to całkiem możeliwe że A18 zostanie oddna w 2010 roku a A4 w końcu 2008 roku - teren prosty, łatwy, innym śladem (a w atakim tempie da się wybudować ...przeciez A2 tak budowano o podobnych długościach, choć fakt oszczędzano na grubości dywanika).

S6.....hm.....z biedą robimy i sklejamy te kawałki A2 i A4 (to co się połączy okazuje się że oddane 5-7lat pózniej jest juz zniszczone (Katowice - Mysłowice) lub niewydolne (Murckowska, Górnośląska)...wiec po co jak narazie (5-10lat) zaczynać kolejną równoleznikowa droge (????) tylko z myślą o turystach jadących na Mazury czy do Gdańska. JAk narazie wystarczyłoby wybudowanie obwodnic o standardzie S i jak najwięcej odcinków 1X3, jak dojcz boi się jechać niech bierze prom :).....moi znajomi z Niemiec jechali z GOPu do MIelna A4 do Legnicy i dalej 3 a pozniej już 2-cyfrownymi drogami żeby uniknąc korków (fakt potracili się w LEgnicy bo nigdzie nie było info że węzeł jest nieczynny i wyjechali w jakims polu pod Legnicą) ale 7,5 godziny to jeszcze nie katastrofa.
 

·
Registered
Joined
·
6,363 Posts
HTP said:
to całkiem możeliwe że A18 zostanie oddna w 2010 roku a A4 w końcu 2008 roku - teren prosty, łatwy, innym śladem (a w atakim tempie da się wybudować ...przeciez A2 tak budowano o podobnych długościach, choć fakt oszczędzano na grubości dywanika).
Żeby było śmieszniej, jest to jedyna pewnie bardzo dobrze przygotowana autostrada do budowy - grunt jest już wykupiony pod budowę (tak circa od 60-70 lat) i są wykonane w większości prace ziemne (również circa od 60-70 lat). Nic tylko budować...
 

·
art of looking sideways
Joined
·
464 Posts
fairhair26 said:
Jedyne co będą mogli zrobić to pszerzyć jezdnie do 2x3,75. Łuków już nie złagodzą :)
Zbyt często występujących węzłów też się nie polikwiduje (bo po co).
Można by jeszcze trasę ogrodzić.

Tylko...

Czy przypadkiem nie zauważyliście, że zdecydowana większość ekspresówek jest/będzie budowana (na razie) jako drogi jednojezdniowe, i to o wymiarach jezdni 2+3,5+3,5+2=11 m?
Teoretycznie wcale nie trzeba byłoby poszerzać: 0,5+3,75+3,75 +3= też 11m...Modernizacja (dobudowa drugiej jezdni) mogłaby uwzględniać parametry autostradowe.

Tylko... te łuki.

@Polak :) może by tak przecinki, kropki i inne znaki przestankowe [nie obrażaj się]? , . ; :
 

·
Registered
Joined
·
122 Posts
Voytek on the road said:
Zbyt często występujących węzłów też się nie polikwiduje (bo po co).
Można by jeszcze trasę ogrodzić.

Tylko...

Czy przypadkiem nie zauważyliście, że zdecydowana większość ekspresówek jest/będzie budowana (na razie) jako drogi jednojezdniowe, i to o wymiarach jezdni 2+3,5+3,5+2=11 m?
Teoretycznie wcale nie trzeba byłoby poszerzać: 0,5+3,75+3,75 +3= też 11m...Modernizacja (dobudowa drugiej jezdni) mogłaby uwzględniać parametry autostradowe.

Tylko... te łuki.

@Polak :) może by tak przecinki, kropki i inne znaki przestankowe [nie obrażaj się]? , . ; :

Witam panie Voytku jest to forum publiczne a nie Praca Klasowa z Polskiego by sprawdzać moje błedy więc raczej znaki nie , aż tak konieczne Panie Voytku chyba , że to Pana naprawdę razi w oczy :) .

Pozdrawiam. :)
 
1 - 20 of 6722 Posts
Status
Not open for further replies.
Top