SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 768 Posts

·
Local Patriot
Joined
·
14,329 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Wykonawca: Budimex
Cena: 161 532 903,80 zł
Nadzór: Konsorcjum firm - Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Eko-Inwest” S.A., Cowi A/S, Cowi Polska sp. z o.o.
Podpisanie umowy: 31 marca 2010 r.
Początek budowy: 8 kwietnia 2010 r.
Czas budowy kontraktowy: 22 miesiące (nieoficjalny-planowany przez Budimex: 19 miesięcy) (EDIT)
Zakończenie budowy kontraktowy: luty 2012 r. (faktycznie 29 październik 2011r. jezdnia zachodnia - całość koniec listopada 2011r.) (EDIT)
Długość: 9,4 km
Klasa techniczna: S, 2x2, Vproj = 100 km/h

Strona internetowa projektu: www.obwodnica-nowogard.pl

Mapka:
 

·
Registered
Joined
·
2,605 Posts
Budowa obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi krajowej nr 6

warianty przebiegu:

Prace koncepcyjne nad obwodnicą Nowogardu rozpoczęły się na początku lat 1990. Podczas opracowywania koncepcji programowej obwodnicy Nowogardu analizowano następujące warianty:
ptkma.gifwariant I północny o długości 7,8 km
ptkma.gifwariant II północny o długości 6,0 km
ptkma.gifwariant III południowy o długości 11,5 km
Po analizie wariantów obejmującej uwarunkowania ruchowe, istniejące i projektowane zainwestowanie, warunki gruntowo – wodne, własnościowe, kolizje z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem i długość analizowanych wariantów zadecydowano że dalszy etap prac powinien obejmować warianty północne. O odrzuceniu wariantu południowego zadecydowała jego prawie dwukrotnie większa długość w stosunku do najkrótszego wariantu północnego, dwukrotne przecinanie przez wariant południowy linii kolejowej. Dodatkowo trasa biegłaby w terenie charakteryzującym się złymi warunkami terenowymi, co wymagało by znacznej ingerencji w naturalne (min torfowe) podłoże. Argument odciążenia Nowogardu z ruchu tranzytowego ze strony Stargardu okazał się nie przekonywujący. Na drodze wojewódzkiej nr 106 dominuje ruch lokalny do Nowogardu, podobnie jak na drodze wojewódzkiej nr 144. Dane z Generalnego Pomiaru Ruchu za rok 2005 (pomiar wykonywany jest w skali całego roku, z uwzględnieniem ruchu wakacyjnego) jednoznacznie wskazują na to że pojazdy poruszające się po drogach wojewódzkich 106 i 144 nie zwiększają potoku ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 6. W ciągu najbliższych lat ruch w sezonie wakacyjnym na drodze wojewódzkiej nr 106 drastycznie zmaleje w wyniku oddania do ruchu drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin – Gorzów Wielkopolski oraz budową obwodnicy Miękowa i węzła Parłówko..
Po odrzuceniu wariantu południowego kontynuowano prace nad wariantami północnymi.. Koncepcja programowa obwodnicy Nowogardu została ponownie przeanalizowana w roku 2000 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) zadecydowano o aktualizacji koncepcji dla wariantu I i II, ponownie odrzucając wariant południowy. Następnie na posiedzeniu KOPI w roku 2003 przyjęto wariant I. Ostatecznie przebieg drogi według wariantu 1 ustaliła decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana 22 lipca 2008 roku.

opis przebiegu:

Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany jest w rejonie miejscowości Olchowo. Dalej łagodnym łukiem trasa obwodnicy odsuwa się od terenów zabudowy mieszkaniowej. Za miejscowością Olchowo obwodnica skręca na północ, omijając jezioro Nowogardzkie od strony zachodniej i przecinając pas lasów usytuowany po stronie północno – zachodniej jeziora Nowogardzkiego w jego najwęższym miejscu. Trasa planowanej obwodnicy do miejscowości Karsk poprowadzona została przez tereny pól, łąk i pastwisk, równolegle do skraju terenów leśnych. Dalej trasa prowadzona jest na północ i łagodnym łukiem w rejonie miejscowości Otręby skręca w kierunku zachodnim. Obwodnica włącza się do istniejącej drogi krajowej nr 6 na wysokości miejscowości Wojcieszyn.

 

·
Hanseatic ˈʂt​͡ʂɛt&
Joined
·
1,055 Posts
Dzisiejsza wyborcza donosi:
Obwodnica Nowogardu będzie o połowę tańsza
Mariusz Rabenda 2010-02-04, ostatnia aktualizacja 2010-02-04 12:11:03

Za 161,5 mln zł chce zbudować obwodnicę Nowogardu warszawski Budimex. To ponad 50 proc. mniej, niż zakładał kosztorys sporządzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

- To nie jest nic nienormalnego - mówią zgodnie przedstawiciele GDDKiA oraz Budimeksu. - Taka jest obecnie sytuacja rynkowa. We wszystkich przetargach propozycje oferentów są niższe niż kosztorysy zamawiającego.

GDDKiA, ogłaszając przetarg rok temu, szacowała, że droga zostanie zbudowana za ponad 320 mln zł. Zainteresowanych kontraktem było aż 13 firm i konsorcjów, m.in. z Czech, Niemiec, Hiszpanii czy Portugalii. Procedury przetargowe dość mocno się przeciągały.

- Mieliśmy od potencjalnych oferentów sporo zapytań, najpierw musieliśmy na nie odpowiedzieć - tłumaczy Grzegorz Dziedzina, zastępca dyrektora szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Dyrekcja Dróg straciła z tego powodu kilka miesięcy, ale zaoszczędziła pieniądze, bo właśnie w tym czasie ceny zaczęły drastycznie maleć. W przetargach na budowy dróg sięgają średnio 70 proc. kosztorysu. W przypadku obwodnicy Nowogardu oferty są jeszcze korzystniejsze.

Ostatecznie na przetarg wpłynęło siedem ofert. Najniższą cenę za wybudowanie obwodnicy zaoferował Budimex - 161,5 mln zł.

- Oferta teraz jest sprawdzana pod względem formalnym. Jeśli będzie zgodna z naszymi warunkami zamówienia, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy właśnie ją wybrali - mówi Grzegorz Dziedzina.

- Spadły ceny robocizny, materiałów budowlanych, wzrosła konkurencja, która powoduje, że wykonawcy godzą się na niższe marże - wyjaśnia Krzysztof Kozioł, rzecznik Budimeksu. - Nasza oferta jest rozsądnie skalkulowana. Na pewno niższa cena nie oznacza niższej jakości wykonania. Jesteśmy solidną firmą i nie moglibyśmy sobie pozwolić na to, by były zastrzeżenia co do jakości naszych prac.

Przekazanie placu budowy, o ile nie będzie żadnych protestów i odwołań, powinno nastąpić w marcu 2010 r. Wykonawca będzie miał 22 miesiące na wykonanie zadania (wyłączając okresy zimowe).

Obwodnica Nowogardu będzie dwujezdniową drogą ekspresową o długości 9,4 km, na jej trasie powstaną trzy węzły drogowe i dziewięć wiaduktów. Droga ominie Nowogard od północnego zachodu, wyprowadzi z miasta uciążliwy ruch tranzytowy na trasie Gdańsk-Szczecin, którego znaczną część stanowią samochody ciężarowe.

Dzięki nowej drodze odetchną nie tylko kierowcy, ale przede wszystkim mieszkańcy Nowogardu. W tej chwili bowiem droga krajowa nr 6 biegnie przez środek miasta. Latem w samym centrum permanentnie stoi korek aut jadących w stronę morza (na Wybrzeże Rewalskie) oraz w kierunku Szczecina. Koncepcja obwodnicy powstała dziewięć lat temu. Teraz są wreszcie pieniądze na jej zbudowanie. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych.

Mariusz Rabenda


Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl - www.gazeta.pl © Agora SA
 

·
Local Patriot
Joined
·
14,329 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi​


Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji obiektu pn.: Budowa obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi krajowej nr 6

Numer ogłoszenia: 43210 - 2010; data zamieszczenia: 16.02.2010


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, Al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 432 53 00,091 432 53 71, faks 091 484 39 97, 4843873,4325323.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji obiektu pn.: Budowa obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi krajowej nr 6.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji obiektu pn.: Budowa obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi krajowej nr 6.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8.
SEKCJA III:pROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6a/E, 71-468 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159836,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 159836,06
Oferta z najniższą ceną: 159836,06 / Oferta z najwyższą ceną: 159836,06
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne- Zamawiający udziela na nadzór autorski w trybie zamówienia z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Uzasadnienie prawne- art. 67 ust. 1 pkt 1 b
Źródło: GDDKiA o/Szczecin
 

·
Registered
Joined
·
199 Posts
Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Nowogardu.

Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Nowogardu

W dniu 31 marca 2010 w siedzibie szczecińskiego Oddziału GDDKiA została podpisana umowa na budowę obwodnicy Nowogardu w ciągu drogi krajowej numer 6.
Wykonawcą prac będzie firma Budimex S.A., wartość kontraktu wynosi 161,53 milionów złotych. Obwodnica powstanie w ciągu 22 miesięcy. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 9,4 kilometra, ominie miasto od północnego-zachodu. Na drodze powstaną 3 węzły drogowe zapewniające bezkolizyjne połączenie z drogą krajową numer 6 i drogą wojewódzką nr 106 oraz 9 wiaduktów. Nowa trasa wyprowadzi z Nowogardu ruch tranzytowy, który obecnie biegnie ulicami miasta powodując znaczne uciążliwości dla mieszkańców i skróci czas przejazdu drogą krajową numer 6 Szczecin – Gdańsk.
źródło: http://www.gddkia.gov.pl
 

·
DROGI TO MOJA PASJA
Joined
·
15,577 Posts
Przecież w tym kontrakcie nie ma przerw zimowych, zakończenie powinno być w lutym 2012, czyli w zasadzie będą musieli skończyć w listopadzie 2011.
A to jak nie ma przerw zimowych to jeszcze lepiej - nie sprawdzało mi się - i tak z głowy pisałem :D
 

·
Local Patriot
Joined
·
14,329 Posts
Discussion Starter · #12 ·
PS No to JacYk będzie miał kolejny plac budowy do obfocenia ;)
Jestem już w blokach startowych. :D
Mam nadzieję, że na przełomie kwietnia i maja, Budmimex wejdzie na plac budowy.
 

·
Quasimodo
Joined
·
4,668 Posts
Dziś (8 kwietnia - wojtor) podpisano protokół przekazania Budimeksowi terenu pod budowę obwodnicy Nowogardu.

Firma ma 22 miesiące na wybudowanie drogi o długości 9,4 km. W praktyce powinno być to szybciej, przedstawiciele GDDKiA liczą, że prace zostaną zakończone w listopadzie lub grudniu 2011 roku. Układanie asfaltu i malowanie jezdni ze względów technologicznych musi się zakończyć przed zimą.

"To historyczna chwila dla Nowogardu", powiedział nam burmistrz Kazimierz Ziemba. "W sezonie letnim zdarza się, że przejechanie przez miasto zajmuje dwie godziny".
źródło: http://www.goleniowska.com/material,Rusza_budowa_obwodnicy_Nowogardu,7689.html
 

·
Registered
Joined
·
2,605 Posts
Ruch na budowie obwodnicy Nowogardu

2010-04-27, 16:06

W rejonie Olchowa, gdzie będzie się zaczynać obwodnica, trwają prace ziemne, usuwanie warstwy humusu na przebiegu przyszłej drogi.

Do wycięcia jest jeszcze las rosnący na przebiegu przyszłej drogi; w chwili przekazywania placu budowy pod koniec marca nie były jeszcze załatwione wszystkie sprawy formalne z Lasami Państwowymi.

Obwodnica ma być gotowa jesienią przyszłego roku, oddanie do użytku - wiosną 2012.

 

·
Local Patriot
Joined
·
14,329 Posts
Discussion Starter · #19 · (Edited)
S6 - Budowa Obwodnicy Nowogardu (Budimex)

Fotki z dn.13.05.2010r.

Rejon Olchowa.Widok z boku drogi do Wyszomierza w kierunku Nowogardu. Po lewej DK6.


Przesunięcie w lewo i teraz ujęcie z drogi do Wyszomierza na skrzyżowanie z DK6. W tym miejscu nad DK6, będzie przerzucony WD-1. Szczecin na lewo.


Bliżej skrzyżowania.


Obrót w prawo, jezdnia obwodnicy poleci za tablicą kierunkową, a dalej po prawej stronie od widocznych drzew na wprost.


Zbliżenie w linii przebiegu jezdni obwodnicy do przecięcia z DK6 (w dali, po prawej stronie przy żółtym spychaczu). Właśnie na przecięciu z DK6, powstanie węzeł "Olchowo". Wschodnie łącznice węzła, znajdą się przed obecnym przebiegiem DK6 (patrząc z tego miejsca), a zachodnie łącznice oraz WD-2, będą już po drugiej jej stronie.


Zbliżenie. Drzewa w rejonie przystanku PKS, idą do wycięcia. Zresztą te po prawej stronie od spychacza też.


cdn...
 

·
Local Patriot
Joined
·
14,329 Posts
Discussion Starter · #20 ·
S6 - Budowa Obwodnicy Nowogardu (Budimex)

CD.

Przenosimy się na DK6. Widok w kierunku Nowogardu/Gdańska. Miejsce początku budowy obwodnicy.


Zbliżenie, kilka pierwszych drzew pójdzie do wycinki, a jezdnia obwodnicy poleci, po prawej stronie od tych, które pozostaną.


Przesunięcie w lewo, po za DK6. Kierunek Nowogard/Gdańsk.


Przemieszczenie bliżej skrzyżowania DK6 z drogą do Wyszomierza (za plecami). Widok w kierunku Olchowa, a Nowogard/Gdańsk na prawo. Jak widać na załączonym obrazku, pierwszych kilka drzew pójdzie do wycinki.


Przesunięcie w prawo, kierunek bez zmian.


Zbliżenie na...
...palik. :)


cdn...
 
1 - 20 of 768 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top