SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 1133 Posts

·
Tromso/WAW/Slupsk
Joined
·
419 Posts
Sianów - Słupsk

1. Podstawowe informacje o inwestycji

Długość – około 45,1 km.

Studium techniczno-ekonomiczne: 10.2009

W dniu 17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

W dniu 08.01.2010 protokół z tego posiedzenia zatwierdził Generalny Dyrektor DKiA, jako preferowany wskazano wariant V.

Raport oddziaływania na środowisko: 01.2010

Decyzja środowiskowa: 09.07.2010 (ostateczna w dniu 01.03.2011)

Etap w realizacji:

Wykonywanie koncepcji programowych dla odcinków:
- Sianów - Sławno: umowa podpisana 27.06.2013
- Sławno - Słupsk: umowa podpisana 27.06.2013


2. Podstawowe parametry techniczne:
- klasa techniczna "S" – ekspresowa,
- prędkość projektowa - 100 km/h
- prędkość miarodajna - 110 km/h
- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
- ilość pasów ruchu - 2 x 2
- szerokość jezdni - 2 x 7,0 m
- szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
- szerokość poboczy gruntowych - 2 x 0,75 m
- szerokość pasa dzielącego - 5,0 m, w tym dwie opaski po 0,5 m
- obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej - klasa obciążenia A

Plany orientacyjne odcinków (duże obrazki):

Sianów - Sławno: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s6-goleniow-slupsk_7819/sian slaw.jpg

Obwodnica Sławna: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s6-goleniow-slupsk_7819/obwod sławna.jpg

Sławno - Słupsk: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s6-goleniow-slupsk_7819/sł słup.jpg

3. Zadanie zostało podzielone na następujące etapy:

• koniec obw. m. Sianów/bez węzła/ - początek obw. m. Sławno /z węzłem "Bobrowice"/
• obwodnica m. Sławno w ciągu drogi S-6 (początek obwodnicy bez węzła "Bobrowice" - koniec z węzłem "Warszkowo")
• koniec obwodnicy Sławna/bez węzła "Warszkowo"/ - początek obwodnicy Słupska /bez węzła "Zachód"/)

źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/7819/s6-sianow-slupsk
Ogłoszenie przetargów

Ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę ostatnich odcinków drogi S6. Przetarg obejmuję 3 zadania o łącznej długości 45,2 km pomiędzy końcem obwodnicy Koszalina i Sianowa, a początkiem istniejącej obwodnicy Słupska.

Ogłoszony dzisiaj przetarg obejmuję realizację 3 zadań:
•koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa – początek obwodnicy Sławna o długości 20,2 km (mapa)
• obwodnica Sławna w ciągu drogi S6 o długości 11 km (mapa)
• koniec obwodnicy Sławna - początek obwodnicy Słupska o długości 14 km (mapa)

Ogłoszony przetarg składa się z dwóch etapów. W pierwszym potencjalni oferenci będą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W drugim etapie wykonawcy spełniający warunki uczestnictwa w przetargu zostaną zaproszeni do składania ofert cenowych. Kryteriami wyboru ofert będzie cena w 90%, termin realizacji w 5% i gwarancja (od 5 do 10 lat) w 5%. Czas realizacji projektów w formule zaprojektuj i buduj będzie wynosił od 34 do 37 miesięcy (w tym 15 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie decyzji ZRID). Z czasu realizacji prac budowlanych wyłączane będą okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca).

źródło
Sianów (bez węzła) - Sławno (z węzłem Bobrowice)

Ogłoszenie przetargu

7 października 2015 r.

ogłoszenie o zamówieniu

obwodnica Sławna - (bez węzła Bobrowice, z węzłem Warszkowo)

Ogłoszenie przetargu

7 października 2015 r.

ogłoszenie o zamówieniu

Sławno (bez węzła Warszkowo) - Słupsk (do węzła Zachód)

Ogłoszenie przetargu

7 października 2015 r.

ogłoszenie o zamówieniu
------------------

Budowa obwodnicy miejscowości Sławno
Zamieszczone przez Ewa Kuzdrowska - Kućmierz w dniu 2004-12-06. Ostatnia aktualizacja 2005-01-13 Liczba odsłon 483.

Nazwa: Budowa obwodnicy miejscowości Sławno w ciągu drogi krajowej nr 6

Lokalizacja: Województwo zachodniopomorskie, miejscowość Sławno

Opis:


stan istniejący

Miasto Sławno jest najdalej na wschód wysuniętym miastem województwa zachodniopomorskiego, przez które przebiega droga krajowa Nr 6. Jest to podstawowy szlak komunikacyjny pomiędzy bliskimi aglomeracjami Słupska i Koszalina, oraz dalszymi Szczecina i Gdańska. Obecnie długość przejazdu przez główne ulice miasta charakteryzujące się małymi promieniami łuków poziomych wynosi 4,1 km. W ciągu tej drogi na terenie miasta Sławno występują dwa wiadukty kolejowe o zaniżonej skrajni (3,1 i 3,6 m) oraz most na rzece Moszczenicy stanowiący jedyne połączenie pomiędzy dwoma częściami miasta. Ponadto ze względu na brak zachowanej skrajni pod wiaduktami ruch pojazdów wielkogabarytowych odbywa się objazdem, bardzo utrudniając przejazd przez miasto.
cel i uzasadnienie projektu

Konstrukcja nawierzchni, jej niewystarczające parametry techniczne (nośność, szerokość) oraz zły stan techniczny nie odpowiadają wymogom dzisiejszego ruchu drogowego. Nie spełniają również wymogów UE i NATO.
Miasto Sławno poprzez ograniczenia transportowe traci, co roku na atrakcyjności inwestycyjnej, (mimo, iż posiada opracowane plany miejscowe na lokalizację strefy przemysłowej o obszarze ok. 80 ha, uzbrojonym we wszelkie elementy infrastruktury technicznej), co powoduje stopniową degradację istniejącego przemysłu i stopniowy upadek działających przedsiębiorstw.
Budowa obwodnicy dla miasta Sławno spowoduje otwarcie nowych przestrzeni w kompleksach przemysłowych i otworzy miasto komunikacyjnie. Realizacja tego zamierzenia to jeden z pewnych sposobów na ożywienie gospodarki i rozwiązanie lokalnych problemów społecznych, jakim jest duże bezrobocie. Zwiększy się także atrakcyjność terenów inwestycyjnych położonych w części południowej miasta.
Wyniesienie ruchu tranzytowego z głównej ulicy miasta Sławno na obwodnicę polepszy bezpieczeństwo ruchu, zmniejszając tym samym wypadkowość na ww. odcinku.

Cel bezpośredni projektu:

- rozwiązanie problemu komunikacyjnego miasta wobec stale rosnącego tranzytu
- zapewnienie parametrów przejazdu pojazdów, bez obecnie istniejących ograniczeń tj. wiadukty kolejowe o zaniżonej skrajni 3,1m i 3,6 m oraz most na rzece Moszczenicy
- trasa przejazdu ulegnie skróceniu o 1,3 km, a tym samym ulegnie skróceniu czas przejazdu
- poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwa ruchu kołowego
- poprawa stanu środowiska poprzez zastosowanie ekranów akustycznych oraz urządzeń podczyszczających wodę spływającą z drogi
- poprawa parametrów ruchu na drodze:

podniesienie nośności nawierzchni,

zwiększenie szerokości nawierzchni,

zwiększenie przepustowości drogi,
ogólny opis zadania

Długość planowanej obwodnicy to 2,8 km. Inwestycja ta pociągnie za sobą wiele zmian w systemie komunikacyjnym miasta: budowę bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych, przebudowę skrzyżowań z ulicami Koszalińską, Gdańską, Polanowską, Mireckiego oraz budowę obiektów inżynierskich.
Projektowana trasa rozpoczyna się w km roboczym 0+000 (km 180+800 drogi krajowej nr 6) na ul. Koszalińskiej a kończy w km roboczym 2+621 (km 184+648 drogi krajowej nr 6) na ul. Gdańskiej. W km 0+360 zaprojektowany został węzeł drogowy typu WB (półkoniczyna o ćwiartkach przyległych). Na drodze głównej wprowadzone zostaną dodatkowe pasy ruchu włączenia i wyłączenia. W rejonie węzła nastąpi korekta przebiegu ulicy Polanowskiej, a przejazd drogi wojewódzkiej nr 205 nastąpi nad drogą krajową nr 6. Zadanie obejmuje budowę dwóch mostów: w km 0+951 powstanie most na Kanale Miejskim oraz w km 1+630 most na rzece Wieprza. Wybudowane zostaną również: w km 1+369 przejazd drogowy Kąpielowa, w km 1+827 przejście dla pieszych Strzelnica oraz w km 2+275 przepust na Kanale Młyńskim. Zaprojektowane zostało także trójramienne skrzyżowanie skanalizowane w km 2+450.
W ramach inwestycji przewidziano w km 183+534 istniejącej drogi krajowej nr 6 remont mostu nad rzeką Wieprza. Analiza stanu technicznego tego wybudowanego w 1945 roku mostu żelbetowego o konstrukcji belkowo - rusztowej z monolityczną płytą pomostu wskazała na konieczność jego remontu.

główne parametry techniczne

droga główna
- klasa drogi: "G"
- prędkość projektowa: 60 km/h
- przewidywany ruch: KR 4
- obciążenie nawierzchni: 115 KN
- szerokość jezdni: 7,0 m + obustronne opaski 2 x 0,50 m

węzeł
- typ węzła: WB
- klasa drogi: "GP"
- prędkość projektowa: 60 km/h
- przewidywany ruch: KR 4
- obciążenie nawierzchni: 115 KN
- szerokość jezdni: 7,0 m + obustronne opaski 2 x 0,50 m
- łącznice: jednopasowe szerokości min. 5,0 m i dwupasowe szerokości min. 7,0 m

obiekty
wiadukt - węzeł Polanowska
- klasa obciążenia: "A"
- szerokość: 8,5 m jezdnia drogi głównej + 1,25 m pas rozdziału + 2,5 m ścieżka rowerowa + 1,5 m chodnik
- długość: 34 m
- konstrukcja: jednoprzęsłowa z belek prefabrykowanych sprężonych typu T z żelbetową płytą współpracującą
- posadowienie: za pośrednictwem pali dużych średnic (1500 mm)

most na kanale miejskim
- klasa obciążenia: "A"
- szerokość: 7,0 m jezdnia drogi głównej + 1,6 m pas rozdziału + 4,5 m jezdnia drogi bocznej + 2 x 1,1 kapy chodnikowe
- długość: 33 m
- konstrukcja: jednoprzęsłowa stalowa sześciodźwigarowa z żelbetową płytą współpracującą

przejazd drogowy - ul. Kąpielowa
- klasa obciążenia: "A"
- szerokość: 7,0 m jezdnia + 1,0 m i 2,0 m chodniki
- długość: 11 m
- konstrukcja: ramowy tunel żelbetowy

most na rzece Wieprza
- klasa obciążenia: "A"
- szerokość: 7,0 m jezdnia drogi głównej + 1,6 m pas rozdziału + 4,5 m jezdnia drogi bocznej + 2 x 1,1 kapy chodnikowe
- długość: 31 m
- konstrukcja: jednoprzęsłowa stalowa sześciodźwigarowa z żelbetową płytą współpracującą

przejście dla pieszych - Strzelnica
- szerokość: 4,5 m
- długość: 23 m
- konstrukcja: stalowa typu Multi Plate MB-20

przepust na kanale Młyńskim
- długość: 25 m
- konstrukcja: stalowa o średnicy 1500 mm

drogi boczne
- klasa drogi: "D"
- prędkość projektowa: 30 km/h
- przewidywany ruch: KR 1
- szerokość jezdni: zmienna od 3,5 m do 6,0 m

remontowany most nad rz. Wieprza
- długość mostu: 31 m
- konstrukcja: belkowo - rusztowa (4 belki ciągłe dwuprzęsłowe o zmiennej wysokości) z monolityczna płyta pomostu
- szerokość: 6,90 m jezdnia + 2 x 1,25 m chodniki
wpływ na stan środowiska naturalnego

Projektowane obejście drogowe nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla wód podziemnych ujmowanych studniami ujęć w miejscowości Sławno. Negatywne skutki projektu dla środowiska zostaną wyeliminowane na etapie realizacji projektu poprzez:
- budowę separatorów w celu podczyszczania ścieków spływających z powierzchni dróg,
- zastosowanie osłon terenu z zieleni izolacyjnej w celu ochrony przed negatywnym wpływem emisji spalin na jakość powietrza,
- wykonanie ekranów akustycznych i stosowanie osłon terenu z zieleni izolacyjnej w celu ochrony przed uciążliwym oddziaływaniem hałasu.


Zakres robót:

Długość całego odcinka objętego budową wynosi 2,8 km, w tym 2,6 km drogi głównej i budowa 6 obiektów oraz remont 1 istniejącego mostu.

Zakres robót:

część drogowa
- budowa drogi głównej o długości 2,6 km
- budowa skrzyżowania skanalizowanego - trójramiennego
- wykonanie ekranów akustycznych
- korekta ul. Polanowskiej z przesunięciem jej w kierunku zachodnim
- budowa oświetlenia drogowego
- budowa odwodnienia - kanalizacja deszczowa wraz z przepustami
- wykonanie ekranów akustycznych


część mostowa
- budowa węzła drogowego typu WB
- budowa dodatkowych pasów ruchu włączenia i wyłączenia
- budowa mostu przez Kanał Miejski
- budowa mostu przez rzekę Wieprza
- budowa przejścia dla pieszych
- budowa dwóch przejazdów gospodarczych o obniżonej skrajni
- remont mostu nad rzeką Wieprza


część branżowa
- przebudowa kablowych linii energetycznych
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
- przebudowa podziemnych linii wodociągowych
- przebudowa podziemnych linii gazowych

Dokumentacja techniczna opracowana została przez:

Zakład Projektowania "DROMOST"
ul. Limanowskiego 4/1, 60-743 Poznań

Okres realizacji zadania:

Planowany termin rozpoczęcia robót: I kwartał 2005 r.
Planowany termin zakończenia robót: I kwartał 2006 r.

Finansowanie:

Inwestycja finansowana będzie w całości przez Budżet Państwa.

zrodlo:http://www.gddkia.szczecin.pl/

:cheers:[/B]
 

·
Moderator
Joined
·
18,832 Posts

·
Registered
Joined
·
197 Posts
Może chociaż doczekamy się kontynuacji przetargu dla drugiej jezdni obwodnicy Słupska.
Na mapie GDDKiA jako jedyny ten odcinek nie został oznaczony jako "PPP"
https://www.gddkia.gov.pl/frontend/...przygotowanie-d_3198/mapa_pbdk_26_06_2018.pdf
właśnie już kilka miesięcy temy zwróciłem w tym temacie uwagę, że GDDKiA zmieniła oficjalnie mu oznaczenie na przewidziany do realizacji w ramach obecnego budżetu (do 2023 r.)

jakoś nie odbiło to się żadnym komentarzem tu na forum, również GDDKiA Gdańsk potwierdziła, że na obwodnicy Słupska S6 przewidziano w tym budżecie realizację do przekroju 2x2 jezdni.
 

·
Registered
Joined
·
197 Posts
buahahahahhaaha :bash::lol:

"Minister Infrastruktury Adamczyk podpisał aneks do umowy dot przyg. inwestycji Obwodnicy Metropolitarnej Aglomeracji Trójmiejskiej i budowy trasy #S6 na odc Boże Pole-Słupsk.
To ważna decyzja dla Pomorza,zwiększenie środków na przyg. tych inwestycji daje gwarancję ich realizacji."
 

·
Banned
Joined
·
494 Posts
buahahahahhaaha :bash::lol:

"Minister Infrastruktury Adamczyk podpisał aneks do umowy dot przyg. inwestycji Obwodnicy Metropolitarnej Aglomeracji Trójmiejskiej i budowy trasy #S6 na odc Boże Pole-Słupsk.
To ważna decyzja dla Pomorza,zwiększenie środków na przyg. tych inwestycji daje gwarancję ich realizacji."
Ale to źle, że dosypują grosza?

Ciekawe, czy możemy liczyć na to, aby w 2019 poszedł oficjalnie przetarg ZiZ na wymienionym fragmencie trasy?
 

·
Moderator
Joined
·
18,832 Posts

·
Inżynier Beton
Joined
·
1,698 Posts
Na ile to przybli¿a nas do budowy (tz. na ile skraca ew. czas realizacji np.?)?
 

·
Registered
Joined
·
15,457 Posts
Kto to wie...
 

·
Registered
Joined
·
11,633 Posts
Na ile to przybli¿a nas do budowy (tz. na ile skraca ew. czas realizacji np.?)?
Wcale nie skraca. Przybliza jedynie do realizacji, bo w końcu się coś dzieje. Chodzi głównie o skalkulowanie na nowo budowy (budżetu), z uwagi na owo zamrożenie przetargów i wzrost kosztów budowy przez ten czas. Gadka Adamczyka o "dosypaniu kasy" jest jedynie mydleniem oczu, które ma ukryć jego intencje blokowania tej inwestycji przez co efektem jest obecne zwiększenie kosztów realizacji. "Dosypanie kasy" jest koniecznością wynikającą właśnie z owego wzrostu kosztów.

Już kilka tygodni (może już nawet m-cy) temu sygnalizowałem, że te odcinki będą musiały być w końcu pchnięte do realizacji z uwagi na zagospodarownaie środków unijnych w tej perspektywie. Nie ma obecnie w zamian realnych do realizacji (do końca 2023 roku) inwestycji.
 

·
Registered
Joined
·
197 Posts
zachpit: przecież to tylko mydlenie oczu w regionie przed wyborami samorządowymi, by ugrać chociaż pare % naiwnych wyborców więcej

kwota można by rzec żadna, bo wręcz śmieszna taki aneks "przygotowawczy do PPP", a w mediach państwowych rozgłos szeroki, więc zawsze szansa na pare % w regionie pomorza, które ich nigdy nie kochało.

W to, że S6 powstanie w ramach PPP chyba mało kto wierzy, ja też nie wierzę.
 

·
Banned
Joined
·
494 Posts
zachpit: przecież to tylko mydlenie oczu w regionie przed wyborami samorządowymi, by ugrać chociaż pare % naiwnych wyborców więcej

kwota można by rzec żadna, bo wręcz śmieszna taki aneks "przygotowawczy do PPP", a w mediach państwowych rozgłos szeroki, więc zawsze szansa na pare % w regionie pomorza, które ich nigdy nie kochało.

W to, że S6 powstanie w ramach PPP chyba mało kto wierzy, ja też nie wierzę.
Ja tam jestem zdania, że część (nie całość, ale część S6) pójdzie do normalnego przetargu (po optymalizacji / urealnieniu dokumentacji / kosztorysów) zwyczajnie z tego powodu, że rok 2019 to jest rok wyborczy (wybory do parlamentu) i wszystkie partie będą się przerzucały liczbami, a obecna ekipa ma zbyt mało innych inwestycji na etapie przygotowania, aby na tą krytykę odpowiedzieć. Coś budować muszą, a na bezrybiu i rak ryba.
 

·
Registered
Joined
·
3,463 Posts
Ja tam jestem zdania, że część (nie całość, ale część S6) pójdzie do normalnego przetargu (po optymalizacji / urealnieniu dokumentacji / kosztorysów) zwyczajnie z tego powodu, że rok 2019 to jest rok wyborczy (wybory do parlamentu) i wszystkie partie będą się przerzucały liczbami, a obecna ekipa ma zbyt mało innych inwestycji na etapie przygotowania, aby na tą krytykę odpowiedzieć. Coś budować muszą, a na bezrybiu i rak ryba.


Teraz się dużo robi i jeszcze trochę ma w najbliższym czasie pójść do przetargu. Myśle, że nie maja aż takiej presji bo wybory to nie tylko drogi, a jeszcze inne inwestycje infrastrukturalne :)
 

·
Registered
Joined
·
16,441 Posts
PPP :lol:
 

·
Registered
Joined
·
53 Posts
Ciekawe kiedy sie rozpocznie budowa drugiej nitki obwodnicy Slupska , nic nigdzie juz od kilku lat nie wspominaja , czyzby tak pozostanie jak jest , a w to PPP dla budowy S6 to nigdy nie uwierze , szukanie wykonawcow to jak szukanie igly w stogu siana .
 
1 - 20 of 1133 Posts
Top