SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 2101 Posts

·
THE FALLEN EMPIRE
Joined
·
805 Posts


Duża mapka: klik!

Od czasu umieszczecina ostatniego threada upłynęło tyle czasu, że zniknął już z archiwum. Jednak sam pomysł nie umarł ;)

Zachodnie obejście drogowe Miasta Szczecina
Spotkanie przedstawicieli samorządów leżących wokół Szczecina


W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta - Mariana Jurczyka z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego - Zygmuntem Meyerem oraz wójtami i burmistrzami gmin ościennych. Było to pierwsze spotkanie robocze dotyczące m.in. realizacji współpracy regionalnej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a gminami: Dobra, Kołbaskowo, Gryfino, Goleniów, Stare Czarnowo, Kobylanka, Police, wspólnego przygotowania inwestycji pn. "Zachodnie obejście drogowe Miasta Szczecina wraz z przeprawą przez Odrę Police-Święta". Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące rozwoju gospodarczego i kulturalnego regionu, planowane inwestycje oraz zasady i formy przyszłej współpracy. Uczestnicy zapoznali się z projektami deklaracji o powołaniu stowarzyszenia i statutu. Stowarzyszenie ma za zadanie wspierać idee samorządu terytorialnego oraz bronić wspólnych interesów gmin. Realizowane to będzie poprzez tworzenie i uzgadnianie programów subregionalnych, a także pozyskiwanie partnerów dla ich realizacji.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Zygmunt Meyer, Prezydent Szczecina - Marian Jurczyk, jego Zastępcy - Mirosław Czesny i Andrzej Grabiec, Przewodniczący Rady Miasta Szczecina - Jan Stopyra, Burmistrz Polic - Władysław Diakun, wójtowie gmin: Dobrej Szczecińskiej - Andrzej Grabałowski, Kołbaskowa - Józef Żukowski, Kobylanki - Mirosław Przysiwek, Starego Czarnowa - Marek Woś, Sekretarz Gminy Goleniów - Ireneusz Zygmański oraz Kierownik Gminnego Centrum Reagowania w Gryfinie - Robert Klecha.

Spotkanie przedstawicieli samorządów leżących wokół Szczecina

O potrzebie budowy zachodniego, drogowego obejścia Szczecina mówi się od wielu lat. Inwestycja ta ma kapitalne znaczenie dla rozwoju miasta a także gmin sąsiadujących z nim, bo to przez ich tereny przechodziłaby obwodnica. Podczas spotkania Marian Jurczyk, Prezydent Szczecina, jego Zastępca - Mirosław Czesny oraz Zbigniew Meyer zaproponowali zaproszonym gościom powołanie stowarzyszenia lub utworzenie konsorcjum, którego głównym celem byłoby rozpoczęcie budowy obwodnicy. Doprowadzenie tego przedsięwzięcia do końca mogłoby się stać podstawą do powołania obszaru metropolitalnego w skład, którego wszedłby Szczecin wraz z sąsiadującymi gminami.
Zbigniew Meyer powiedział, że od dwóch lat w Urzędzie Marszałkowskim prowadzone są prace planistyczne służące przygotowaniu inwestycji. Budowę obwodnicy, zaczynającej się w Kołbaskowie i prowadzącej przez Police do drogi krajowej nr 3 w okolicach Goleniowa podzielono na kilka etapów.

* Etap I - połączenie przejść granicznych w Kołbaskowie i Lubieszynie,
* Etap II - odcinek Lubieszyn - Police
* Etap III - most nad Odrą wraz z niezbędnym układem drogowym, które połączyłyby Police z miejscowością Święta
* Etap IV - od Świętej do węzła dróg krajowych 3 i 6.

Koszt przedsięwzięcia Marszałek Województwa oszacował na ok. 800 mln zł. Zaznaczył, że mógłby być wyższy, i sięgnąć nawet miliarda złotych, gdyby obwodnica miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Najdroższą częścią przedsięwzięcia byłaby budowa przeprawy mostowej nad Odrą z Polic do Świętej. Jej koszt szacowany jest wstępnie na ok. 500 mln zł. Marszałek, stwierdził, że samorządy zaangażowane w realizację inwestycji nie wykładałyby na nią własnych środków. Pieniądze pochodziłyby z budżetu państwa, województwa oraz środków unijnych. Powołane konsorcjum lub stowarzyszenie zajmowałoby się m.in. ich pozyskiwaniem.

Biuro Prasowe Prezydenta Miasta
Szczecin, dn. 16.07.2004.

-----------------


-----------------

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W SZCZECINIE
Szczecin, dnia 3 listopada 2011 r.​
WOOŚ-TŚ.4200.2.2011.AKO

D E C Y Z J A Nr 2/2011
o środowiskowych uwarunkowaniach

(decyzja uchylona)​

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 1, art. 80, art. 82, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina” (...)

Pełna treść decyzji
 

·
jestem Ott'em tego czatu
ZJE D N O C Z O N A O P O Z Y C J A
Joined
·
9,339 Posts
Niesamowite!!! Pan Jurczyk, o ile go znam, to z pewnością chciałby rozwinąć w tamtym miejscu działeczki. Jakiś lobbing, czy co???
Pozdrawiam Szczecin, i życze, żeby za droga była tak fajna, jak Trasa Zamkowa i dalsza do A6 i Stargardu !
 
G

·


Między Policami i Świętą najprawdopodobniej powstanie wysokowodny most wiszący poinformował nas Andrzej Durka, pełnomocnik prezydenta Szczecina ds. współpracy z gminami sąsiadującymi.

Od września pracami nad przygotowaniem całej inwestycji wraz z planowaną zachodnią obwodnicą miasta zajmie się powstające właśnie Stowarzyszenie Samorządów Metropolitarnego Obszaru Szczecina.

A. Durka, który od kilku miesięcy jako przedstawiciel zarządu miasta koordynuje przygotowania inwestycji powiedział nam, że gotowe są dwa warianty przebiegu trasy i lokalizacji mostu w rejonie Polic. Warianty przygotowało Biuro Planowania Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Zdaniem naszego rozmówcy, zamyka to praktycznie dyskusję na temat wyboru koncepcji przeprawy. Wygląda więc na to, że inwestor nie będzie już wracał do koncepcji budowy tunelu czy nawet uruchomienia przeprawy promowej.

Zdaniem Durki, wpisanie zachodniej obwodnicy Szczecina do koncepcji trasy łączącej kraje nad południowym Bałtykiem otwiera drogę do kontynuowania prac nad projektem. Kolejnym etapem ma być wykonanie studium wykonalności.

9 września ma być podpisana deklaracja uczestnictwa przedstawicieli samorządów zainteresowanych inwestycją w Stowarzyszeniu Samorządów Metropolitarnego Obszaru Szczecina. W jego skład wejść mają gminy i powiaty leżące wokół Zalewu Szczecińskiego, a także władze regionu.
Będzie to historyczna chwila uważa A. Durka. Tworzymy bowiem podstawy prawne, dzięki którym możliwe będzie pozyskiwanie środków na sfinansowanie projektu.

Durka uważa, że do końca 2006 roku możliwe będzie przygotowanie projektu budowlanego. Sfinansowanie budowy realne stanie się natomiast w latach 2007-2013. Możliwe będzie przy tym pozyskanie środków z budżetu UE.

Tymczasem z nieoficjalnych informacji wynika, że projektem budowy zachodniej obwodnicy Szczecina oraz mostu wysokowodnego zainteresowały się niemieckie biura projektowe wyspecjalizowane w tego rodzaju przedsięwzięciach. Utworzyły one konsorcjum i zaoferowały pomoc w przygotowaniu inwestycji, a nawet w pozyskaniu inwestorów prywatnych

 

·
...
Joined
·
12,347 Posts
[Szczecin] Zachodnia obwodnicaJest wstępny projekt zachodniej obwodnicy Szczecina. Nie byłoby tirów w mieście, a z północnych dzielnic nad morze jechalibyśmy kilkadziesiąt kilometrów krócej. Ale na budowę potrzeba miliard złotych

Obwodnica ma łączyć Kołbaskowo z węzłem goleniowskim, skąd będzie można pojechać w kierunku Świnoujścia lub Koszalina i Gdańska. Jej długość to 51,5 km. Łączyłaby się bezkolizyjnymi węzłami z ośmioma drogami do: Lubieszyna, Dobrej Szczecińskiej, Tanowa, Polic i mniejszych miejscowości.

Zachodniopomorskie Biuro Planowania Przestrzennego, które przygotowało koncepcję, zna dokładnie niemal cały przebieg trasy. Planiści zastanawiają się jeszcze tylko, w którym miejscu połączyć ją z drogą A6 (do Gdańska).

Całą inwestycję podzielono na cztery etapy. Pierwszy - najkrótszy odcinek (12,5 km) łączyłby dwa przejścia graniczne w Kołbaskowie i Lubieszynie.

- Trzeba pamiętać, że teraz sto procent samochodów przekraczających granicę w Lubieszynie nie ma innego wyjścia jak przejazd przez centrum Szczecina - mówi Piotr Kowalski, odpowiedzialny za koncepcję w ZBPP. - Po powstaniu drogi znaczna część nie musiałaby jechać do miasta.

Równie sprecyzowana jest koncepcja drugiego, mierzącego 19,5 km, odcinka od węzła Mierzyn do granic Polic z dwoma zjazdami w Wołczkowie i Dobieszczynie.

Są jeszcze wątpliwości dotyczące przeprawy przez tor wodny na wysokości miejscowości Święta (ten odcinek pochłonie prawdopodobnie połowę kosztów całej inwestycji). Planiści nie mogą zdecydować się, czy ma to być tunel, czy most tzw. wysokowodny (musiałby być co najmniej na wysokości 65 m ponad lustrem wody, by swobodnie mogły pod nim przepływać statki).

- W tej chwili więcej argumentów przemawia za mostem, choć być może gdyby budowa tunelu zbiegła się z podobną budową w Świnoujściu, można by poczynić pewne oszczędności - uważa Kowalski.

Dalej obwodnica powielałaby się niemal z obecną trasą drogi wojewódzkiej nr 113 łączącej Świętą z Modrzewiem i drogą krajową nr 6.

Przygotowanie inwestycji przez planistów kosztowało Urząd Marszałkowski już 700 tys. zł.

- Samej inwestycji budżet wojewódzki nie udźwignie - twierdzi Kowalski. - Dlatego chcemy przekonać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, by wzięła na siebie ciężar tej budowy.

Stowarzyszeni

Gminy Szczecin, Kołbaskowo, Dobra Szczecińska, Police, Goleniów oraz Zakłady Chemiczne "Police" i Urząd Marszałkowski w lutym chcą zarejestrować się jako stowarzyszenie, którego celem będzie budowa tej obwodnicy
 

·
Natural born Lodzer
Joined
·
1,447 Posts
Raine said:
- Samej inwestycji budżet wojewódzki nie udźwignie - twierdzi Kowalski. - Dlatego chcemy przekonać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, by wzięła na siebie ciężar tej budowy.
Póki co są inne priorytety w Polsce do finansowania przez GDDKiA.
Poza tym, czy nie łatwiej byłoby zrobić wschodnią obwodnicę - od autostrady do okolic Goleniowa?
 

·
...
Joined
·
12,347 Posts
Szczecin ma wschodnia obwodnice, potrzebna jest zachodnia która odgrywa kluczową rolę w rozwoju nie tylko miasta ale i całego regionu.

A jakie to ma priorytety GDDKiA, jesli możesz powiedzieć? :)
 

·
Natural born Lodzer
Joined
·
1,447 Posts
To, że autostrady i obwodnice są kluczowe i się opłacają regionowi, staramy się udowodnić w innym wątku. Zapraszam.

Skoro jak sam mówisz, Szczecin obwodnicę już jedną ma, to ja nie widzę powodu, aby w obliczu ogromnych braków obwodnic w całej Polsce, kasa z budżetu miała iść tam, gdzie nie jest to konieczne.
Zrozum, nie jestem przeciwny zachodniej obwodnicy Szczecina, ale skoro miałaby iść tam kasa z budżetu centralnego i to jeszcze tak duża kasa, uważam, że powinno się ją zainwestować choćby w kolejne autostrady - drogi które pozytywnie promieniują na całą Polskę i gospodarkę, a nie tylko jeden region.
 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
HuBar said:
Zrozum, nie jestem przeciwny zachodniej obwodnicy Szczecina, ale skoro miałaby iść tam kasa z budżetu centralnego i to jeszcze tak duża kasa, uważam, że powinno się ją zainwestować choćby w kolejne autostrady - drogi które pozytywnie promieniują na całą Polskę i gospodarkę, a nie tylko jeden region.
I najlepiej, zeby byly kolo Łodzi, czyz nie?

ehhh...

pozdr!
 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
HuBar said:
Cos Ty się tak najarał? Ja tego nie napisałem, co więcej nie miałem tego na myśli. Ale Ty i tak wiesz swoje, co nie?
:bash:
Ja tez swoje wiem - obwodnice sa wszedzie potrzebne, spokojnie Łódź tez sie doczeka, i to juz w najblizszej przyszlosci, a Szczecin to nawet porzadnego remontu A6 nie moze sie doczekac..

Nie mow, ze sa pilniejsze inwestycje od obwodnic, bo to powinien byc akurat jeden z priorytetow.

I nie najaralem sie.

pozdr
 

·
Registered
Joined
·
574 Posts
ta obwodnica mialaby byc realizowana po 2013 roku czy wczesniej?

z tymi autostradami to tez nie przesadzajmy, bardziej jako kierowcy potrzebujemy wlasnie obwodnic i upowszechnienia ekspresowek, ktorych jest jak na lekarstwo
 

·
Natural born Lodzer
Joined
·
1,447 Posts
Jaracz said:
Ja tez swoje wiem - obwodnice sa wszedzie potrzebne, spokojnie Łódź tez sie doczeka, i to juz w najblizszej przyszlosci, a Szczecin to nawet porzadnego remontu A6 nie moze sie doczekac..
Czytasz i rozumiesz co ja wcześniej napisałem, czy tylko czytasz, a wiesz swoje?
Ja nie odmawiam prawa posiadania obwodnicy Szczecinowi, ani żadnemu innemu miastu w Polsce.
Czy zwróciłeś uwagę co ja napisałem w pierwszym swoim poście tego wątku? Zadałem pytanie, czy nie łatwiej byłoby od wschodu, od autostrady utworzyć obwodnicę. Skoro A6 jest w fatalnym stanie, to odremontować, oczywiście! Chyba i tak wyszłoby to taniej od tej proponowanej zachodniej obwodnicy za 1 miliard!

Jaracz said:
Nie mow, ze sa pilniejsze inwestycje od obwodnic, bo to powinien byc akurat jeden z priorytetow.
Priorytetem powinno być zorganizowanie tranzytu przez Polskę, potem przez regiony, a na końcu obwodnice miast i miasteczek. Głowne szlaki tranzytowe, odciążą ruch międzypaństwowy i ponadregionalny. Regionalne drogi mogą być rozwiązaniem dla problemów komunikacyjnych regionów, a obwodnice? Sorry, jeśli maja to być tylko wycinkowe trasy okalające miasta, to dla mnie nie jest to priorytet.

Jaracz said:
I nie najaralem sie.
Znasz tylko jedno naczenie tego zwrotu?
 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
HuBar said:
Czytasz i rozumiesz co ja wcześniej napisałem, czy tylko czytasz, a wiesz swoje?
Ja nie odmawiam prawa posiadania obwodnicy Szczecinowi, ani żadnemu innemu miastu w Polsce.
Napisales cytuje: "Póki co są inne priorytety w Polsce do finansowania przez GDDKiA." Mysle, ze zdanie jest wystarczajaco wymowne.

HuBar said:
Czy zwróciłeś uwagę co ja napisałem w pierwszym swoim poście tego wątku? Zadałem pytanie, czy nie łatwiej byłoby od wschodu, od autostrady utworzyć obwodnicę.
I Raine Ci odpisal, tak samo jak w artykule (gdybys dokladnie czytal), bylo napisane jak wielka role ma wlasnie zachodnia obwodnica.

HuBar said:
Skoro A6 jest w fatalnym stanie, to odremontować, oczywiście! Chyba i tak wyszłoby to taniej od tej proponowanej zachodniej obwodnicy za 1 miliard!
A6 idzie od poludnia, no fakt, to jak maja obwodnice od poludnia, to po co im od zachodu? :bash: To w ten sam sposob mozna spytac, po co Wroclaw ma miec zachodnia obwodnice, skoro ruch na zachod odbywa sie przez A4.. Tylko co ma piernik do wiatraka? Obie inwestycje sa b.wazne.

HuBar said:
]Priorytetem powinno być zorganizowanie tranzytu przez Polskę, potem przez regiony, a na końcu obwodnice miast i miasteczek.
Priorytetem Polski, czy np. Niemiec i Rosji? Dla mnie priorytetem jest skomunikowanie najwiekszych polskich aglomeracji, i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast (czemu sluza wlasnie obwodnice).

HuBar said:
Znasz tylko jedno naczenie tego zwrotu?
Znam wiecej, ale zadne z nich nie pasuje, dlatego moja wypowiedz byla jak najbardziej prawdziwa, masz co do tego watpliwosci?

pozdr
 

·
Natural born Lodzer
Joined
·
1,447 Posts
Jaracz said:
Napisales cytuje: "Póki co są inne priorytety w Polsce do finansowania przez GDDKiA." Mysle, ze zdanie jest wystarczajaco wymowne.
Umiesz czytać do końca? "Poza tym, czy nie łatwiej byłoby zrobić wschodnią obwodnicę - od autostrady do okolic Goleniowa?"

Jaracz said:
I Raine Ci odpisal, tak samo jak w artykule (gdybys dokladnie czytal), bylo napisane jak wielka role ma wlasnie zachodnia obwodnica.
Nie Tobie oceniać jak dokłądnie czytam.
OK ważna rola, ale za jaką cenę?

Jaracz said:
A6 idzie od poludnia, no fakt, to jak maja obwodnice od poludnia, to po co im od zachodu? :bash: To w ten sam sposob mozna spytac, po co Wroclaw ma miec zachodnia obwodnice, skoro ruch na zachod odbywa sie przez A4.. Tylko co ma piernik do wiatraka? Obie inwestycje sa b.wazne.
Tym tłuczkiem zacznij siebie po głowie nawalać. Albo nie pisz już po nocach, bo chyba cztasz tylko pierwsze zdanie z akapitu(wiesz co to akapit?) i już wiesz co dalej jest napisane.
Napisałem, pytając się jednocześnie, czy nie lepiej zrobić (i mówię to tylko ze względu na koszty zachodniego wariantu) od południowej A6 wschodnią obwodnicę do Goleniowa.

Jaracz said:
Priorytetem Polski, czy np. Niemiec i Rosji? Dla mnie priorytetem jest skomunikowanie najwiekszych polskich aglomeracji, i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast (czemu sluza wlasnie obwodnice).
OK myśl sobie co chcesz. Według mnie największymi trucicielami i niszczącymi drogi miast są tiry jadace w tranzycie przez Polskę, lub poruszające się między regionami. Stąd uwazam, że ten problem trzeba rozwiązać w pierwszej kolejności (to jest priorytet kolego).

Jaracz said:
Znam wiecej, ale zadne z nich nie pasuje, dlatego moja wypowiedz byla jak najbardziej prawdziwa, masz co do tego watpliwosci?
Po sposobie Twoich wypowiedzi mam wątpliwości.
 

·
Registered
Joined
·
1,232 Posts
HuBar said:
Umiesz czytać do końca? "Poza tym, czy nie łatwiej byłoby zrobić wschodnią obwodnicę - od autostrady do okolic Goleniowa?"
Bosz, przeciez juz Ci napisali, ze wschodnia obwodnica jest! To fakt, dobry pomysl, zrobic dwie wschodnie obwodnice, a zachodniej nie.

HuBar said:
Nie Tobie oceniać jak dokłądnie czytam.
OK ważna rola, ale za jaką cenę?
Ty sie tak nie martw o te pieniazki, i tak pewnie by Unia z Funduszu Spojnosci 80% sfinansowala.. Nie szukaj oszczednosci tam gdzie nie trzeba..

HuBar said:
Tym tłuczkiem zacznij siebie po głowie nawalać. Albo nie pisz już po nocach, bo chyba cztasz tylko pierwsze zdanie z akapitu(wiesz co to akapit?) i już wiesz co dalej jest napisane.
Wybacz, ale nawet szkoda to komentowac.

HuBar said:
Stąd uwazam, że ten problem trzeba rozwiązać w pierwszej kolejności (to jest priorytet kolego).
Nie jestem Twoim kolega.

Jak dla mnie to EOT, bo jeszcze mnie pan HuBar do sądu pozwie za cytowanie bez zezwolenia pisemnego..

pozdr
 

·
Registered
Joined
·
2,486 Posts
taka obwodnica by mi sie osobiscie bardzo przydala :). Ostatnio czesto z polnocnej czesci Szczecina jezdze w okolice Goleniowa (pomiedzy Swieta i Goleniowem) i w obie strony to jest okolo 100 km... gdyby byla ta obwodnica z mostem to oszczedzalbym ponad 50 km... :)
 

·
Infrastrukturnik drogowy
Joined
·
12,580 Posts
SZCZECIN: WZRASTAJĄ SZANSE NA REALIZACJĘ OBWODNICY SZCZECINA

Pojawiła się poważna szansa na rozpoczęcie jednej z największych inwestycji drogowych w województwie - budowy zachodniej obwodnicy Szczecina. Możliwość taką otworzy decyzja ministra infrastruktury o wpisaniu drogi łączącej Kołbaskowo i Lubieszyn do sieci dróg krajowych.

Dzięki temu pierwszy etap budowy obwodnicy zachodniej będzie mógł być współfinansowany ze środków unijnych. Władze Szczecina twierdzą, że realizacja tego przedsięwzięcia możliwa będzie tylko wówczas, gdy inwestycja finansowana będzie z budżetu centralnego, bowiem jej wartość wraz z przeprawą mostową Police - Święta wyniesie około 1 mld zł. Budowa ponad 30-kilometrowej autostradowej obwodnicy wraz z mostem wysokowodnym będzie najdroższym przedsięwzięciem drogowym w regionie - porównywalnym jedynie z budową od podstaw drogi ekspresowej S-3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad spodziewa się na ten cel 370 mln euro unijnej dopłaty.

Źródło: Kurier Szczeciński z dn. 20.05.05


obwodnica autostradowa? - to chyba coś nowego :jk:
myślę, że GP z węzłami zupełnie starczy :)
 

·
jester
Joined
·
2,411 Posts
Jakby ta droga rzeczywiście powstała, Szczecin miałby b. ciekawą obwodnicę-ring ekspresowo-autostradowy Goleniów- Police- Lubieszyn- Kołbaskowo-A6-Goleniów. W jej obszrze Szczecin+ Jezioro Dąbie + lotnisko w Goleniowie. Miasto mogłoby w dalekiej przyszłości rozrastać się po drugiej stronie jeziora tworząc ciekawy układ urbanistyczny. Na dziś science fiction :)
 

·
...
Joined
·
12,347 Posts
Kurier Szczeciński

Przełom w sprawie obwodnicy
Podpis za miliard

Jest szansa na rozpoczęcie jednej z największych inwestycji drogowych w województwie - budowy zachodniej obwodnicy Szczecina. Możliwość taką otworzy decyzja ministra infrastruktury o wpisaniu drogi łączącej Kołbasowo i Lubieszyn do sieci dróg krajowych. Dzięki temu pierwszy etap budowy obwodnicy zachodniej będzie mógł być współfinansowany ze środków unijnych.
Pozytywną decyzję ministra w tej sprawie zapowiedział w czasie konferencji o portach morskich wojewoda Stanisław Wziątek. Stwierdził, że w ciągu miesiąca do Szczecina przyjedzie wiceminister infrastruktury Jan R. Kurylczyk i ogłosi decyzję o wpisaniu tej nieistniejącej jeszcze drogi do sieci połączeń krajowych. Umożliwi to rozpoczęcie pierwszego etapu budowy obwodnicy.
- Regionu nie stać bowiem na taką inwestycję. Jej wartość wraz z przeprawą mostową Police-Święta wyniesie około 1 mld zł - powiedział Ryszard Bąk, wicedyrektor departamentu infrastruktury w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim. - Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa jest tylko wówczas, gdy inwestycja finansowana będzie z budżetu centralnego. To otwiera też możliwość współfinansowania z funduszy unijnych.
Z pismem do ministra infrastruktury wystąpił na początku roku marszałek zachodniopomorski. Jeśli potwierdzi się informacja przekazana przez wojewodą, możliwe się stanie - jak zakładał marszałek Zygmunt Meyer - wpisanie zachodniej obwodnicy Szczecina na listę inwestycji współfinansowanych ze środków z budżetu Unii na lata 2007-2013.
Nawet jeśli obwodnica zachodnia nie powstanie w najbliższych latach, nowa droga między Lubieszynem a Kołbasowem i tak będzie niezbędna. Konieczne jest bowiem już obecnie skierowanie ruchu tranzytowego z Lubieszyna do autostrady A-6 i do planowanej drogi ekspresowej S-3. Obecnie cały ruch z Lubieszyna odbywa się przez centrum Szczecina.
Budowa ponad 30-kilometrowej autostradowej obwodnicy wraz z mostem wysokowodnym będzie najdroższym przedsięwzięciem drogowym w regionie. Porównywalnym jedynie z budową od podstaw ekspresowej S-3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad spodziewa się na ten cel 370 mln euro unijnej dopłaty.
 
1 - 20 of 2101 Posts
Top