SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.
1 - 20 of 4910 Posts

·
Moderator
Joined
·
19,285 Posts
Odcinek Chęciny (Kielce Południe - bez węzła) - Jędrzejów:

Długość – 20,9 km
Etap - 15 czerwca 2015 podpisano z firmą Salini umowę na budowę drogi. Termin ukończenia - październik 2018.
Strona Nadzoru odcinka Chęciny (Kielce Południe - bez węzła) - Jędrzejów

Otwarcie ofert:


Budżet inwestorski 625 730 000,00

1. Salini
/Impreglio/Todini Construzioni Generali| 585 697 761,29
2. Mota Engil CE
/Mota Engil | 630 792 199,81
3. Budimex
/Ferrovial Agroman | 628 720 888,80
4. Mosty-Łódź
/IMB Podbeskidzie/FART/Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych| 672 096 020,62
5. Erbedim
/Budar/Mirbud | 647 738 031,78
6. Intercor
| 602 700 546,62
7. Dragados
| 650 959 938,06
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach administracyjnych gmin: Chęciny (powiat kielecki), Sobków i Jędrzejów (powiat jędrzejowski). Projektowana droga została zakwalifikowana do dróg klasy ekspresowej. W zakresie przedsięwzięcia zaproponowano osiem wariantów przebiegu (w tym wariant bezinwestycyjny). Według rekomendowanego przez Inwestora wariantu VIA BIS inwestycja przebiegać będzie po istniejącym śladzie na odcinku od węzła Chęciny do skrzyżowania z drogą nr 763 Chęciny – Morawica, dalej przewidziano budowę obwodnicy miejscowości Tokarnia po stronie wschodniej drogi DK7 na odcinku od miejscowości Wrzosy do miejscowości Brzegi. W wariancie tym poprowadzono trasę na odcinku Tokarnia – Brzegi przez kompleks leśny, która w rejonie stacji benzynowej dochodzi do śladu istniejącej drogi DK7 (gdzie przekracza rzekę Nidę) biegnąc równolegle do niej po stronie wschodniej aż do węzła Brzegi. Za węzłem Brzegi trasa projektowanej drogi S-7 odgina się w kierunku wschodnim i przechodzi obrzeżem lasu Szczotki, a następnie lekko skręca w kierunku zachodnim. Następnie za skrzyżowaniem z linią kolejową trasa biegnie w kierunku zachodnim przecinając drogę DP 0158T do Mnichowa oraz drogę DP 0161T tworząc na przecięciu z nią węzeł Mnichów. Za cmentarzem w Podlesiu skręca na południe i wchodzi w ślad istniejącej drogi na wysokości mostu w Mnichowie przez rzekę Rudkę.
Na rozpatrywanym odcinku drogi przewiduje się budowę 3 węzłów drogowych:
węzeł Tokarnia – zapewnia dojazd do trasy S-7 dla mieszkańców Tokarni i Wolicy, oraz dla Starochęcin i Podzamcza poprzez istniejącą drogę nr 7. Węzeł zlokalizowany na drodze powiatowej 0382T klasy G,
węzeł Brzegi – zapewnia połączenie dla mieszkańców gminy Sobków w tym miejscowości Brzegi, Sokołów, Szczepanów i Sobków leżących wzdłuż dróg powiatowych na kierunku wsch. – zach. z drogą S-7. Węzeł zlokalizowany na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0153T klasy Z oraz nr 0155T klasy G oraz drogą gminną miejscowości Brzeźno,
węzeł Mnichów – zapewnia powiązanie trasy z drogą powiatową 0161T klasy Z, zachowując istniejące powiązanie komunikacyjne z miejscowościami: Mnichów, Miąsowa i Ossowa.

Plan orientacyjny


Opis przetargu:

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów.
Długość odcinka budowy - ok. 21,553 km. Początek odcinka przyjęto w km 0+000,00 (co odpowiada km
561+472.25 istniejącej drogi krajowej nr 7) zaś koniec w km 21+533.24 (co odpowiada km 0+168.99 obwodnicy
Jędrzejowa, km 583+012 istniejącej drogi krajowej nr 7).
Kompleksowy zakres inwestycji wymaga, oprócz powyższego, przebudowy sieci lokalnego układu drogowego,
istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą oraz wykonanie urządzeń ograniczających negatywny
wpływ ruchu drogowego na środowisko. Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
• roboty drogowe w zakresie:
- budowy drogi ekspresowej długości ok. 21,533 km,
- budowy dwupoziomowych węzłów drogowych: „Tokarnia”, „Brzegi”, „Mnichów”,
- budowa miejsc obsługi podróżnych: MOP „Smyków”, MOP „Podlesie”
- budowa miejsca kontroli pojazdów „Wrzosy”
- przebudowa i budowa nowych odcinków dróg wraz ze skrzyżowaniami w ciągu:
- dróg wojewódzkich – 2 szt.,
- dróg powiatowych – 12 szt.,
- dróg gminnych – 7 szt.,
- dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu,
- budowa przejazdów awaryjnych w ilości 6 szt.,
- budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak bariery ochronne,
osłony przeciw olśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej oraz elementów systemu
zarządzania ruchem (monitoring pogodowy, system preselekcji i ważenia pojazdów),
- budowę i przebudowę przystanków transportu publicznego,
- wykonania nasadzeń zieleni.
• Obiekty inżynierskie w tym:
- budowane w ciągu drogi ekspresowej: 11 wiaduktów, 3 mosty, tunel pieszo-rowerowy
- budowane w ciągu innych dróg
- nad drogą ekspresową: 4 wiadukty,
- mosty – 3 obiekty
- budowane przejścia dla dużych zwierząt:
- w ciągu drogi ekspresowej – 3 obiekty
- nad drogą ekspresową i drogami lokalnymi – 3 obiekty
- przepusty drogowe o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej
• konstrukcje budowlane: budynki toalet na MOP – 2 szt.
• budowa infrastruktury technicznej związanej z drogą:
- oświetlenia
- kanalizacji teletechnicznej
- sieci i urządzeń elektroenergetycznych
- sieci wodociągowej
- kanalizacji deszczowej
- kanalizacji sanitarnej
- elementy systemu zarządzania ruchem
• przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą:
- oświetlenia
- linii telekomunikacyjnych
- sieci i urządzeń elektroenergetycznych
- gazociągów
- sieci wodociągowej
- kanalizacji deszczowej
- kanalizacji sanitarnej
- urządzeń melioracyjnych szczegółowych
- przebudowa infrastruktury kolejowej: urządzeń telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych
• Urządzenia ograniczające uciążliwość ruchu drogowego dla środowiska:
- budowa ekranów akustycznych
- budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej i drogi
wojewódzkiej nr 763
- budowa innych elementów ochrony środowiska takich jak: uszczelnienie rowów, płotki
naprowadzające, pasy zieleni izolacyjnej i naprowadzającej.
Parametry techniczne dla drogi ekspresowej:
• Droga ekspresowa S7
- klasa drogi - S
- prędkość projektowa - 100 km/h
- nośność - 115 kN/oś
- ilość jezdni - 2
- szerokość jezdni - 7,0 m
- szerokość pasa dzielącego (w tym rezerwa na 3-ci pas ruchu) - 12,0 m (w tym opaski 2 ´ 0,50 m)
- szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
- szerokość pobocza gruntowego - 1,80 m/ 2,30m
- szerokość korony drogi - 34,60m - 39,20m
- kategoria ruchu - KR6
- skrajnia pionowa - 4,70m
- szerokość w liniach rozgraniczających - min. 50,00 m

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 25 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 22 miesiące od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin wykonania”
_____________________________________________________________

Obwodnica Jędrzejowa
Długość odcinka – 5,8 km
Inwestycja zrealizowana w latach 2003 - 2005
Południowa część obwodnicy zostanie przebudowana w ramach kontraktu Jędrzejów - granica województw


Długość 5,8 km (od km 554+941,71 do km 560+736,19) – odcinek dwujezdniowy 3,1 km, odcinek jednojezdniowy 2,7 km,
droga klasy S (ekspresowa)
Inwestycja obejmowała budowę węzła przy ulicy Kieleckiej, węzła przy ulicy Pińczowskiej, skrzyżowania w Łączynie Małym.
W ramach inwestycji powstało 7 obiektów inżynierskich:
- wiadukt nad obwodnicą w ciągu łącznicy węzła przy ulicy Kieleckiej
- wiadukt ciągu obwodnicy nad ulicą Krzywą
- przepusty ramowe dla przeprowadzenia rzeki Murawki i rzeki Jasionki pod obwodnicą
- wiadukt w ciągu obwodnicy nad ulicą Pińczowską
- wiadukt w ciągu obwodnicy nad ulicą Głowackiego
- mostowy przejazd gospodarczy w ciągu obwodnicy nad drogą dojazdową
-wiadukt w ciągu obwodnicy nad linią kolei wąskotorowej Jędrzejów – Umianowice
Koszt robót budowlanych 50,1 mln PLN
Finansowanie w ramach Kontraktu nr 63 Drugiego Projektu Drogowego Banku Światowego


______________________________________________


Odcinek Jędrzejów – granica województwa
Długość – 20,1 km
Etap - 16 października 2014 podpisano z konsorcjum Budimex & Ferrovial Agroman umowę na budowę drogi . Termin ukończenia - maj 2017.
Otwarcie ofert:


Budżet inwestorski 584 562 000,00

1. Erbedim
/Budar | 456 931 824,65
2. Heilit
+Woerner/Strabag | 442 201 845,64
3. Bunte
/Johann Bunte/Intercor | 540 811 450,26
4. Budimex
/Ferrovial Agroman | 348 596 347,04
5. Astaldi
| 442 081 035,28
6. Dragados
| 367 700 470,67
7. Mota Engil CE
/Mota Engil | 430 186 968,62
8. Fart
/Mosty-Łódź | 372 725 943,07
W ramach inwestycji powstanie nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 21 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga z 3-kilometrową obwodnicą Wodzisławia omijającą miejscowość po stronie wschodniej, będzie biegła po śladzie już istniejącej trasy . Zaplanowano aż 36 obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi zbiorcze.

STRONA NADZORU

Plan orientacyjny


Projekt zagospodarowania terenu (90MB)

Opis przetargu:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwujezdniowej drogi klasy S na odcinku Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 7 – odcinek długości 19,9km. Na w/w odcinku drogi zaprojektowano budowę 4 węzłów drogowych:
•węzeł „Piaski” na skrzyżowaniu z drogą krajową Nr 78 w Jędrzejowie,
•węzeł „Łączyn” na skrzyżowaniu z ul. Partyzantów – dojazd do centrum Jędrzejowa,
•węzeł „Mierzawa” na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 0178T w miejscowości Mierzawa,
•węzeł „Wodzisław” na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi Nr 0188T, Nr 0185T i Nr 0191T w miejscowości Wodzisław.

Parametry techniczne drogi głównej:
- klasa techniczna drogi - S
- prędkość projektowa – 100 km/h
- prędkość miarodajna – 110 km/h
- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
- kategoria ruchu – KR6
- skrajnia pionowa w ciągu drogi kl. S – 4,7 m
- liczba jezdni – 2
- szerokość jezdni – 2 x 7,0 m (2 jezdnie po 2 pasy ruchu)
- szerokość pasa ruchu – 3,5 m
- szerokość pasa awaryjnego postoju – 2,5 m
- szerokość środkowego pasa dzielącego – zasadniczo 12,0 m (w tym obustronne opaski bitumiczne szer. 0,5m każda)
- klasa obciążenia obiektów – A + Stanag

Zakres inwestycji objęty dokumentacją projektową
- Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
- wycinka drzew i krzewów,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
- rozbiórka elementów dróg i ulic
- rozbiórka budynków,
- rozbiórka infrastruktury technicznej nie związanej z drogą a kolidującą z budową drogi
- Roboty drogowe w zakresie:
- budowa dwujezdniowej drogi klasy S na odcinku od Jędrzejowa do granicy województwa z przebudową istniejącej jezdni drogi krajowej,
- budowa i przebudowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe,
- budowa węzłów i przejazdów drogowych jako powiązanie z istniejącym układem drogowym,
- budowa elementów BRD i wyposażenia drogi,
- budowa miejsc obsługi podróżnych typu I,
- Budowa obiektów inżynierskich:
- przejścia dla zwierząt,
- wiadukty,
- mosty,
- kładki dla pieszych nad drogą S-7,
- przejście podziemne dla pieszych,
- przejścia dla zwierząt małych,
- przepusty,
- Budowa przepustów pod drogą główną, drogami lokalnymi i zjazdami
- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
- Budowa oświetlenia drogowego
- Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:
- sieci wodociągowe
- sieci gazociągowe
- sieci kanalizacji sanitarnej
- sieci nN, SN, WN
- sieci teletechniczne

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 25 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 22 miesiące od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin wykonania”

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria:
cena - 90%,
termin wykonania - 5 %
gwarancja - 5 %
Poprzedni wątek:
[S7] Kielce (bez obwodnicy) – Kraków
 

·
Moderator
Joined
·
19,285 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Heh, napisałem do kieleckiej gdaki żeby udostępnili na swojej stronie mapki/plany sytuacyjne tych odcinków S7 to mi odpisali, że były dostępne "w latach 2007 – 2009 w czasie prowadzonych konsultacji społecznych", a teraz, gdy wszystko jest uzgodnione to nie ma takiego obowiązku. Ale za to "można uzyskać je po zwróceniu się na piśmie o udzielenie informacji z podaniem celu jakiemu ta informacja ma służyć".

No cóż... ręce opadają.
Jakoś inne oddziały (np. olsztyński, rzeszowski) potrafią umieścić takie informacje, mimo że "nie mają takiego obowiązku".
 

·
Moderator
Joined
·
84,432 Posts
No cóż... ręce opadają.
Jakoś inne oddziały (np. olsztyński, rzeszowski) potrafią umieścić takie informacje, mimo że "nie mają takiego obowiązku".
Widocznie w GDDKiA Kielce, może napisz do nich jeszcze raz powołując się na wskazania michael`a ;)

Żądanie podania celu pozyskania informacji jest niezgodne z prawem (ustawą o dostępie do informacji publicznej).
 

·
Moderator
Joined
·
19,285 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Ee tam, nie mam chwilowo ochoty na kruszenie betonu, powściągnę swą ciekawość do czasu powstania stron nadzoru (po podpisaniu umów na budowę).
A póki co muszą nam wystarczyć te mapki, które są w pierwszym poście.

(Chyba że ktoś z forumowiczów ma jakieś dodatkowe materiały to niech się podzieli.)
 

·
Moderator
Joined
·
19,285 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Tak bardzo się cieszę :banana:

http://gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=18455&lang=pl

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów.
Długość odcinka budowy - ok. 21,553 km. Początek odcinka przyjęto w km 0+000,00 (co odpowiada km
561+472.25 istniejącej drogi krajowej nr 7) zaś koniec w km 21+533.24 (co odpowiada km 0+168.99 obwodnicy
Jędrzejowa, km 583+012 istniejącej drogi krajowej nr 7).
Kompleksowy zakres inwestycji wymaga, oprócz powyższego, przebudowy sieci lokalnego układu drogowego,
istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą oraz wykonanie urządzeń ograniczających negatywny
wpływ ruchu drogowego na środowisko. Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
• roboty drogowe w zakresie:
- budowy drogi ekspresowej długości ok. 21,533 km,
- budowy dwupoziomowych węzłów drogowych: „Tokarnia”, „Brzegi”, „Mnichów”,
- budowa miejsc obsługi podróżnych: MOP „Smyków”, MOP „Podlesie”
- budowa miejsca kontroli pojazdów „Wrzosy”
- przebudowa i budowa nowych odcinków dróg wraz ze skrzyżowaniami w ciągu:
- dróg wojewódzkich – 2 szt.,
- dróg powiatowych – 12 szt.,
- dróg gminnych – 7 szt.,
- dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu,
- budowa przejazdów awaryjnych w ilości 6 szt.,
- budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak bariery ochronne,
osłony przeciw olśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej oraz elementów systemu
zarządzania ruchem (monitoring pogodowy, system preselekcji i ważenia pojazdów),
- budowę i przebudowę przystanków transportu publicznego,
- wykonania nasadzeń zieleni.
• Obiekty inżynierskie w tym:
- budowane w ciągu drogi ekspresowej: 11 wiaduktów, 3 mosty, tunel pieszo-rowerowy
- budowane w ciągu innych dróg
- nad drogą ekspresową: 4 wiadukty,
- mosty – 3 obiekty
- budowane przejścia dla dużych zwierząt:
- w ciągu drogi ekspresowej – 3 obiekty
- nad drogą ekspresową i drogami lokalnymi – 3 obiekty
- przepusty drogowe o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej
• konstrukcje budowlane: budynki toalet na MOP – 2 szt.
• budowa infrastruktury technicznej związanej z drogą:
- oświetlenia
- kanalizacji teletechnicznej
- sieci i urządzeń elektroenergetycznych
- sieci wodociągowej
- kanalizacji deszczowej
- kanalizacji sanitarnej
- elementy systemu zarządzania ruchem
• przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą:
- oświetlenia
- linii telekomunikacyjnych
- sieci i urządzeń elektroenergetycznych
- gazociągów
- sieci wodociągowej
- kanalizacji deszczowej
- kanalizacji sanitarnej
- urządzeń melioracyjnych szczegółowych
- przebudowa infrastruktury kolejowej: urządzeń telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych
• Urządzenia ograniczające uciążliwość ruchu drogowego dla środowiska:
- budowa ekranów akustycznych
- budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej i drogi
wojewódzkiej nr 763
- budowa innych elementów ochrony środowiska takich jak: uszczelnienie rowów, płotki
naprowadzające, pasy zieleni izolacyjnej i naprowadzającej.
Parametry techniczne dla drogi ekspresowej:
• Droga ekspresowa S7
- klasa drogi - S
- prędkość projektowa - 100 km/h
- nośność - 115 kN/oś
- ilość jezdni - 2
- szerokość jezdni - 7,0 m
- szerokość pasa dzielącego (w tym rezerwa na 3-ci pas ruchu) - 12,0 m (w tym opaski 2 ´ 0,50 m)
- szerokość pasa awaryjnego - 2,5 m
- szerokość pobocza gruntowego - 1,80 m/ 2,30m
- szerokość korony drogi - 34,60m - 39,20m
- kategoria ruchu - KR6
- skrajnia pionowa - 4,70m
- szerokość w liniach rozgraniczających - min. 50,00 m

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 25 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 22 miesiące od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin wykonania”
 

·
Moderator
Joined
·
84,432 Posts
Tak bardzo się cieszę :banana:

http://gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=18455&lang=pl

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów.
Długość odcinka budowy - ok. 21,553 km. Początek odcinka przyjęto w km 0+000,00 (co odpowiada km
561+472.25 istniejącej drogi krajowej nr 7) zaś koniec w km 21+533.24 (co odpowiada km 0+168.99 obwodnicy
Jędrzejowa, km 583+012 istniejącej drogi krajowej nr 7).
Piękny dzień :) Który to już będzie kilometr "zerowy" na świętokrzyskim odcinku S7 ?;)
 

·
.
Joined
·
3,202 Posts
Czyli wychodzi na to, że do końca 2016 roku - jeśli umowa zostanie podpisana do połowy przyszłego roku - powinniśmy się cieszyć kolejnym ważnym odcinkiem S7. Ciekawe czy w końcu będzie budowany dojazd do istniejącej stacji Lotos na południe od Chęcin oraz jak będzie wyglądał planowany MOP "Podlesie". Obecnie chyba jest tam jakiś bar?
 

·
Moderator
Joined
·
19,285 Posts
Discussion Starter · #15 ·
I nie sprawdziły się informacje o podziale tego na dwa odcinki, gdzie granicą byłby most w Brzegach.
Swoją drogą, to z opisu jednoznacznie nie wynika, ale tylko "3 mosty" sugerują, że nie będą ruszać tego mostu w Brzegach.
 

·
Registered
Joined
·
121 Posts
Super sprawa :) Jednak marudząc trochę, był to i tak jeden z "szybszych" odcinków na trasie Kielce-Kraków.
Ogólnie rzecz biorąc świętokrzyskie drogi są na tym odcinku o wiele lepsze - jeśli chodzi o stan i możliwość wyprzedzania. Problem zaczyna się w okolicach Michałowic i martwi brak sygnałów o S7 w Małopolsce.
Tak czy inaczej, cieszę się bardzo i czekam z niecierpliwością na dobrego wykonawce odcinka, brak starożytnych kopalni oraz sprzyjające warunki atmosferyczne :)
 

·
Registered
Joined
·
30 Posts
Kolejny przetarg na S7! Teraz od Chęcin do Jędrzejowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła wczoraj przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S7 od Chęcin do Jędrzejowa. I co ważne, przy wyborze ofert nie będzie decydowała tylko cena.
Z ogłoszenia umieszczonego na stronie kieleckiego oddziału GDDKiA wynika, że zwycięzca przetargu wybuduje m.in. ok. 21,5 km drogi ekspresowej, trzy węzły drogowe i 11 wiaduktów. O wyborze najlepszej oferty decydować ma nie tylko cena, ale też termin wykonania oraz okres gwarancji. Prace mają potrwać od 22 do 25 miesięcy od daty podpisania umowy. Firmy mogą składać oferty do końca października.

To kolejny odcinek krajowej siódemki, na który ogłoszono przetarg. Na rozstrzygnięcie czeka postępowanie na budowę 21 km od Jędrzejowa do granicy z Małopolską. Zgłosiły się do niego 23 firmy i konsorcja. Najmniej zaawansowane są prace przy budowie ostatniego fragmentu, pomiędzy Skarżyskiem a Mazowszem. Po protestach ekologów drogowcy złożyli nowy wniosek o decyzję środowiskową dla tego fragmentu.

- Liczymy, że ten przetarg też ogłosimy do końca roku - mówiła w czwartek Ewa Sayor, dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA.
Żródło: http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255,14685039,Kolejny_przetarg_na_S7__Teraz_od_Checin_do_Jedrzejowa.html
 

·
czekajac na S7
Joined
·
4,753 Posts
2 dni na forum mnie nie było a tu taka ładna informacja.
Teraz jedyny odcinek S7 w Świętokrzyskim, który nie jest zbudowany lub w przetargu to obwodnica Skarżyska-Kamiennej.

Odnośnie przetargu na Jędrzejów - granica woj to i tak budowa nie ruszy w tym roku tylko na wiosnę 14 r - jak wszystkie ostatnio ogłoszone przetargi na Ski.

Trochę będzie to głupio wyglądało jak województwo średniej wielkości będzie miało całą S7 zbudowaną a największe miasta przy S7 czyli Warszawa i Kraków będą miały ją wiele lat później.

Pamiętam jak w 2004 roku do Kielc z Krakowa można było dojechać w 1 godzinę 15 minut - godziny wczesno-poranne. Teraz przez zdecydowanie większy ruch i pełno zwolnień dopiero jak zbudują Skę powróci się do tego czasu w pełni legalnie. :lol:
 
1 - 20 of 4910 Posts
Status
Not open for further replies.
Top