SkyscraperCity banner

21 - 40 of 19306 Posts

·
Moderator
Joined
·
4,063 Posts
Portugalczycy zbudują ekspresowy odcinek "zakopianki"
(PAP, aj/26.08.2004, godz. 11:43)

Portugalska firma MOTA-ENGIL Engeharia E Construcao SA zbuduje za 295,2 mln zł brutto 12,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej nr 7, czyli popularnej "zakopianki", na odcinku od Myślenic do granicy gmin Pcim i Lubień.

Magdalena Chacaga z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała w czwartek PAP, że wynik międzynarodowego przetargu zatwierdziło już Ministerstwo Infrastruktury.

Umowa z wykonawcą zostanie podpisana we wrześniu. W ciągu 26 miesięcy od momentu przejęcia placu budowy Portugalczycy zbudują 12,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej od skrzyżowania Bysinki w Myślenicach do granicy gmin Pcim i Lubień.

W międzynarodowym przetargu na inwestycję oferty złożyło sześciu oferentów krajowych i zagranicznych. Zaproponowane ceny wynosiły od ponad 295 mln zł do ponad 370 mln zł brutto. Wyniki postępowania musiały zostać zatwierdzone przez resort infrastruktury, gdyż inwestycja w 75 proc. jest współfinansowana z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Budowa "zakopianki" na odcinku Myślenice - Lubień została podzielona na dwa etapy: pierwszy od Myślenic do granicy gmin Pcim i Lubień (12,5 km) oraz drugi od granicy gmin Pcim i Lubień wraz z obwodnicą Lubnia, do włączenia w stary przebieg na wysokości Witkówki (4 km).

Wszystkie prace budowlane zaplanowane w obu etapach mają się zakończyć w 2006 roku. Łączna wartość tej inwestycji szacowana jest na około 400 mln zł.

Po jej zakończeniu po prawej stronie rzeki Raby powstanie 16- kilometrowy, dwujezdniowy odcinek trasy, który będzie spełniał wymogi drogi ekspresowej. Przewidziano na nim trzy dwupoziomowe węzły drogowe w Stróży, Pcimiu, Lubniu, budowę 15 obiektów mostowych oraz budowę urządzeń ochrony środowiska.

"Zakopianka" na odcinku od Myślenic do Lubnia należy do najbardziej zatłoczonych dróg w kraju. Średnio przejeżdża nią ponad 15 tys. pojazdów na dobę, a w weekendy nawet do 50 tys. pojazdów na dobę.

Po zakończeniu tej inwestycji na trasie Kraków - Zakopane pozostaną jeszcze trzy jednojezdniowe odcinki: Lubień - Chabówka (19,5 km), Rdzawka - Nowy Targ (12,2 km) oraz Nowy Targ - Zakopane (18,4 km).

Ciąg drogowy Kraków - Zakopane, zwany "zakopianką", ma 94,5 km długości (od węzła autostradowego w Opatkowicach do Zakopanego). W jego skład wchodzi 54,8 km drogi krajowej nr 7 (od Krakowa do skrzyżowania w Rabce Zaborni) oraz 39,7 km drogi krajowej nr 47 od Zaborni do Zakopanego.
 

·
Registered
Joined
·
302 Posts
Za onetem:

"Gazeta Krakowska": "Wañkówka" - dawny zajazd Paw³a Guta-Mostowego w Poroninie, gdzie w latach 1913-14 bywa³ przywódca rewolucji w Rosji, W³odzimierz Iljicz Lenin - przeszkadza w rozbudowie zakopianki i tzw. wêz³a poroniñskiego.

Jeden z wariantów rozwi¹zania sytuacji proponuje przesuniêcie »Wañkówki« o kilka metrów w g³¹b parceli, na której siê znajduje, by w ten sposób odsun¹æ zabytkowy dom od maj¹cej têdy przebiegaæ estakady. W³adze gminy Poronin nie chc¹ jednak pozwoliæ na jego przesuniêcie - pisze "Gazeta Krakowska".

"Wyst¹pi³em z wnioskiem o wykreœlenie z listy zabytków »Wañkówki«. Chcemy bowiem pozostawiæ j¹ na tym samym miejscu, a estakadê odsun¹æ na brzeg parceli, na której obiekt stoi. Wtedy dom by³by oddalony od jezdni o kilkanaœcie metrów" - t³umaczy Bronis³aw Stoch, wójt gminy Poronin. "Wed³ug nas jest to najsensowniejsze rozwi¹zanie, bo godzi interes inwestycji strategicznej i dla naszej gminy, i dla ca³ego regionu, z interesem ochrony zabytku. Chcemy, by on nam nadal s³u¿y³ i cieszy³ oko".

Jednak konserwator zabytków, który przeprowadzi³ ju¿ kilka wizji w Poroninie, nie zgadza siê absolutnie na wykreœlenie dawnego Muzeum Lenina z rejestru zabytków - informuje "Gazeta Krakowska". "Konserwator uwa¿a, ¿e prawnie nie zachodz¹ ¿adne okolicznoœci, które by go zmusi³y do skreœlenia obiektu z rejestru. Nie chce nam wierzyæ, ¿e nie jest to atak na budynek i zabytek, ¿e nie chcemy go niszczyæ" - twierdzi wójt gminy.

Pojawi³ siê te¿ pomys³, by nie przesuwaæ »Wañkówki«, a przesun¹æ estakadê w kierunku Potoku Poroniec, zmieniaj¹c o parê metrów bieg rzeki - pisze "Gazeta Krakowska". "Na razie s¹ to wszystko tylko rozwa¿ania" - zaznacza wójt Stoch. "W kwietniu wys³a³em pismo do ministra kultury i myœlê, ¿e na dniach otrzymamy odpowiedŸ, która okreœli, co bêdzie z »Wañkówk¹«".

"Budowa zakopianki i bezkolizyjnego ronda w Poroninie planowana jest na 2006 r. W tym lub nastêpnym roku gmina bêdzie musia³a problem z »Wañkówk¹« rozwi¹zaæ" - mówi wójt.
 

·
Moderator
Joined
·
4,063 Posts
To jest Polska właśnie :bash: lepiej zmienić bieg rzeki , niż przesunąć jakąś ruderę kilka metrów .
 

·
przestrzeń-ludzie-miasto
Joined
·
31,674 Posts
jakiej znowu rzeki? To jest potok, a taka regulacje czesto wykonuje sie z bardziej blachych powodow.
Czy nalezalo zalac tez XV wieczna "rudere" w Debnie, podczas budowy Zbiornika Czorsztyn?

a oto i ta "rudera"
 

·
1Marek1
Joined
·
1,328 Posts
Discussion Starter #25
Info z 26.08.2004-"Umowa z wykonawcą zostanie podpisana we wrześniu. W ciągu 26 miesięcy od momentu przejęcia placu budowy Portugalczycy zbudują 12,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej od skrzyżowania Bysinki w Myślenicach do granicy gmin Pcim i Lubień."

No więc -czy się coś zaczęło już dziać?
 

·
1Marek1
Joined
·
1,328 Posts
Discussion Starter #27
Chyba sam sobie odpowiedziałem, ech......


Mija kolejny, podawany termin rozpoczęcia I etapu przebudowy drogi krajowej nr 7 na trasie Myślenice-Lubień.

Jak poinformowano nas w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad — oddział w Krakowie, została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji - portugalską firmą MOTA- ENGIL, która w ciągu 26 miesięcy od czasu przejęcia placu budowy wykona 12,5 km odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej. Prace obejmą fragment od skrzyżowania Bysinki w Myślenicach przez Stróże i Pcim aż do Lubnia. W zakres prac wejdą m.in. budowa węzłów dwupoziomowych w Stróży i Pcimiu, II etap przewiduje przebudowę odcinka drogi od granicy gmin Pcim i i Lubień do Witkówki, w tym obwodnicę Lubnia. Wszystkie prace mają się zakończyć w 2006 r.

- Jesteśmy na końcówce rozstrzygania przetargu o nadzór. Wzdłuż "zakopianki" organizowane jest zaplecze przyszłej inwestycji. Przekazanie placu budowy zaplanowane jest na koniec października br. W listopadzie rozpoczną się prace przy mostach, przepustach, osadnikach, murach oporowych. Do wiosny nie będzie utrudnień w ruchu pojazdów - twierdzi Ryszard Świrek, naczelnik wydziału realizacji inwestycji krakowskiego oddziału GDDKiA.
 

·
Registered
Joined
·
652 Posts
Gazeta Krakowska 22.10.04

ROZKOPANA ZAKOPIANKA

Ponad 2 mld zł kosztować będzie kompleksowa przebudowa zakopianki. Prace ruszają 2 listopada. W ramach inwestycji, finansowanej z budżetu państwa i pożyczki zaciągniętej w Europejskim Banku Inwestycyjnym, do 2010 roku powstanie nowa, dwujezdniowa droga od Myślenic do Zakopanego, z tunelem pod Zbójecką Górą koło Rabki oraz obwodnicami Lubnia i Zakopanego.

Mimo że trasa z Krakowa do Zakopanego to jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w kraju, na jej poważną modernizację czekaliśmy prawie 30 lat.

- W latach 70. przebudowano odcinek Kraków-Myślenice - mówi Zbigniew Rapciak, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Potem, przez 20 lat na zakopiance nie działo się nic. Dopiero w 1996 r. udało się wybudować wiadukt w Chabówce, a w 2002 roku poszerzyć krótki odcinek między Chabówką i Rdzawką.

Nie na wiele się zdało. Zakopianka to wciąż arteria przeciążona i niebezpieczna. Nie ma dnia, by nie doszło na niej do poważnego wypadku. Tylko latach 1999-2002, na odcinku Myślenice-Zakopane wydarzyło się 491 wypadków, w których śmierć poniosły 62 osoby, a 854 zostały ranne.

Przebudowę zakopianki podzielono na kilka etapów. Pierwszy, który rozpocznie się 2 listopada zakłada wybudowanie w ciągu dwóch lat dwujezdniowej ulicy między Myślenicami i Lubniem.

W ramach inwestycji za prawie 300 mln zł, zaplanowano też obwodnicę Lubnia i bezkolizyjne zjazdy do Stróży i Pcimia.

Drugi etap będzie polegał na przedłużeniu nowo powstałej ekspresówki do Chabówki.
- To będzie najdroższy odcinek, bo w jego ramach trzeba wybudować tunel pod Zbójecką Górą - mówi Rapciak. - Koszt inwestycji szacujemy na około miliard zł. Termin jej zakończenia - na rok 2010.

Jednocześnie prowadzone będą mniej pracochłonne roboty - przy modernizacji odcinków: Rdzawka - Nowy Targ (2006- 2007 r), Nowy Targ - Poronin (2005) i Poronin-Zakopane (2006-2008).

- Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do 2010 roku dwujezdniową drogą pojedziemy z Krakowa aż do Zakopanego - mówi dyrektor Rapciak.
 

·
1Marek1
Joined
·
1,328 Posts
Discussion Starter #30
Gdzies kiedyś czytałem ze ma mieć długość ok.2 km A że będzie to pierwszy w Polsce tunel poza miastem i to budowany metoda górnicza to fakt (w odróznieniu od metody "kopiemy rów i zadaszamy"). Ciekawe czy od razu zbuduja dwa oddzielne (osobny dla każdego kierunku ruchu) czy na razie jeden wspólny.
 

·
Registered
Joined
·
119 Posts
2 listopada 2004 roku wbito pierwszą symboliczną łopatę na budowie ekspresowej "zakopianki" pomiędzy Myślenicami a Lubniem. Inwestorem zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wartość kontraktu to prawie 300 mln zł. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec 2006 roku.

Budowa "zakopianki" na odcinku Myślenice - Lubień wraz z obwodnicą Lubnia została podzielona na dwa etapy: pierwszy - od Myślenic do granicy gmin Pcim i Lubień (12,2 km), drugi - od granicy gmin Pcim i Lubień wraz z obwodnicą Lubnia do włączenia w stary przebieg na wysokości Witkówki (4,3 km).

"Zakopianka" na tym odcinku już za 2 lata zyska zupełnie nowy wygląd. Z Myślenic do Lubnia będą prowadziły dwie jezdnie z pasami awaryjnymi oraz poboczami, rozdzielone pasem zieleni. Nawierzchnia zostanie przystosowana do przenoszenia dużych obciążeń (115 kN/oś), a jej wierzchnią warstwę będzie tworzyła odporna na koleinowanie mieszanka bitumiczna SMA. Na trasie powstaną dwa dwupoziomowe węzły drogowe: w Stróży i w Pcimiu na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi. Oprócz drogi głównej w ramach inwestycji będą zbudowane łącznice o długości 2,6 km, prawie 12 km dróg dojazdowych oraz ciągi piesze pod "Zakopianką". Sumując: w ramach inwestycji powstanie prawie 40 km nowej jezdni.

Znacznej poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Wokół drogi stanie prawie 35 km stalowych barier ochronnych oraz 2 km barier betonowych. Na jezdni zostanie wykonane oznakowanie poziome wibroakustyczne, ostrzegające kierowcę w momencie najechania na linię krawędziową. Zamontowane będzie oznakowanie pionowe wykonane w nowoczesnej technologii z wykorzystaniem folii odblaskowych.

Rozpoczęcie budowy drugiego etapu inwestycji, czyli odcinka od granicy gmin Pcim i Lubień do Witkówki, zawierającego obwodnicę Lubnia, nastąpi wiosną 2005 roku. Z końcem 2006 roku dwujezdniową "zakopianką" dojedziemy z Krakowa do Lubnia, a w 2010 roku - do Zakopanego.


RESZTA INF:
http://dzis.dziennik.krakow.pl/?2004/11.02/Malopolska/001/001.html
 

·
Moderator
Joined
·
4,063 Posts
Inwestycje: Rozpoczęła się rozbudowa "zakopianki"
(PAP, pr/02.11.2004, godz. 15:40)

Budowa 12,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej nr 7, czyli popularnej "zakopianki", na odcinku od Myślenic do granicy gmin Pcim i Lubień rozpoczęła się we wtorek.

Inwestycję, o wartości 295,2 mln zł, wykona w ciągu ponad dwóch lat portugalska firma MOTA-ENGIL Engeharia E Construcao SA.

"Jest to początek jednej z najbardziej potrzebnych inwestycji drogowych w Polsce" - powiedział podczas uroczystości rozpoczęcia inwestycji dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Zbigniew Rapciak.

Inwestycja w 75 proc. jest współfinansowana z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Budowa "zakopianki" na odcinku Myślenice-Lubień została podzielona na dwa etapy: pierwszy - od Myślenic do granicy gmin Pcim i Lubień (12,5 km) oraz drugi - od granicy gmin Pcim i Lubień wraz z obwodnicą Lubnia do włączenia w stary przebieg na wysokości Witkówki (4 km).

Po zakończeniu prac po prawej stronie rzeki Raby powstanie 16-km dwujezdniowy odcinek trasy, który będzie spełniał wymogi drogi ekspresowej. Przewidziano na nim trzy dwupoziomowe węzły drogowe: w Stróży, Pcimiu i Lubniu, a także budowę 15 obiektów mostowych oraz budowę urządzeń ochrony środowiska.

"Zakopianka" na odcinku od Myślenic do Lubnia należy do najbardziej zatłoczonych w kraju, średnio przejeżdża nim ponad 15 tys. pojazdów na dobę, a w weekendy nawet do 50 tys.

Po zakończeniu tej inwestycji na trasie Kraków-Zakopane pozostaną jeszcze trzy jednojezdniowe odcinki: Lubień-Chabówka (19,5 km), Rdzawka-Nowy Targ (12,2 km) oraz Nowy Targ-Zakopane (18,4 km).

Jak poinformował Rapciak, do 2010 roku cała "zakopianka" od Krakowa do Zakopanego powinna być już trasą dwujezdniową: od Rabki o parametrach drogi ekspresowej, a dalej - drogi głównej przyspieszonej. Koszt wszystkich prac szacowany jest na około 2 mld zł.

"Są pieniądze na tę inwestycję. Mamy trochę problemów z wykupami niektórych gruntów, ale z tym damy sobie radę" - ocenił dyrektor.

Ciąg drogowy Kraków-Zakopane zwany "zakopianką" ma 94,5 km długości (od węzła autostradowego w Opatkowicach do Zakopanego). W jego skład wchodzi 54,8 km drogi krajowej nr 7 (od Krakowa do skrzyżowania w Rabce Zaborni) oraz 39,7 km drogi krajowej nr 47 od Zaborni do Zakopanego.
 

·
WFM OSA M52 z 1965 r.
Joined
·
2,602 Posts
oralB said:
Jak poinformował Rapciak, do 2010 roku cała "zakopianka" od Krakowa do Zakopanego powinna być już trasą dwujezdniową: od Rabki o parametrach drogi ekspresowej, a dalej - drogi głównej przyspieszonej. Koszt wszystkich prac szacowany jest na około 2 mld zł.
czyli ze tylko od Rabki do Myslenic bedzie ekspresowa? a swoja droga szkoda ze od Krakowa nie zaczna modernizacji na ekspresowa, bo jest tam kilka bardzo niebezpiecznych skrzyzowan, a w sumie wystarczylo by zrobic kilka wiaduktow w ciagu obecnej drogi...
 

·
:.:::.:.:::.:.:::.:.:::.:
Joined
·
5,260 Posts
Dyszkin said:
czyli ze tylko od Rabki do Myslenic bedzie ekspresowa? a swoja droga szkoda ze od Krakowa nie zaczna modernizacji na ekspresowa, bo jest tam kilka bardzo niebezpiecznych skrzyzowan, a w sumie wystarczylo by zrobic kilka wiaduktow w ciagu obecnej drogi...
No to fakt, ostatnio był taki spektakularny wypadek, jak sobie ciągnik wyjechał na zakopiankę z jakieś powiatowej drogi..
 

·
Inwestor
Joined
·
2,612 Posts
Jeśli ten tunel pod Zbójecką Górą będzie miał 2 km , to te wszystkie planowane tunele w ciągu drogi S69 mogą się "schować" . Szkoda , że "zakopianki" nie przebudują przynajmniej do obwodnicy Krakowa - A4 .
 

·
:.:::.:.:::.:.:::.:.:::.:
Joined
·
5,260 Posts
Ale spoko... zakopianka powinna mieć parametry drogi expresowej od samego Krakowa... bo jest dużo niebezpiecznych skrzyżowań z małymi lokalnymi drogami...
 

·
...
Joined
·
293 Posts
Skrzyzowania mozna wyeliminowac, ale zaraz burzyc sie beda mieszkancy, ze nie maja jak wjechac na droge (wiadukty nie moga byc zbyt czesto). Dochodzi do tego wiele przejsc dla pieszych i kretosc drogi, jakby drogowcy puscili byka i tam gdzi pobiegl, polozyli asfalt
 

·
WFM OSA M52 z 1965 r.
Joined
·
2,602 Posts
Jechalem dzisiaj w obie strony zakopianka, na deske na Slowacje. Nie widzialem ZADNYCH prac przy budowie ekspresowki. Natomiast stan tego co jest zwane zakopianka przedstawia obraz nedzy i rozpaczy: gleboki koleiny, poprzeczne garby i uskoki, miejscami brak oznaczen poziomych, brak odblaskow i slupkow po bokach drogi, takze jak wracalem wieczorem po ciemku przy padajacym deszczu, oslepiany z naprzeciwka przez inne pojazdy, to miejscami jechalem "na czuja". Jak tu sie dziwic ze na zakopiance jest masa wypadkow, jak NIC nie jest zrobione w celu poprawy bezpieczenstwa. A szybkie powstanie w tym miejscu ekspresowki mozna miedzy bajki wlozyc.
 

·
Registered
Joined
·
8,897 Posts
Dyszkin said:
Jechalem dzisiaj w obie strony zakopianka, na deske na Slowacje. Nie widzialem ZADNYCH prac przy budowie ekspresowki. Natomiast stan tego co jest zwane zakopianka przedstawia obraz nedzy i rozpaczy: gleboki koleiny, poprzeczne garby i uskoki, miejscami brak oznaczen poziomych, brak odblaskow i slupkow po bokach drogi, takze jak wracalem wieczorem po ciemku przy padajacym deszczu, oslepiany z naprzeciwka przez inne pojazdy, to miejscami jechalem "na czuja". Jak tu sie dziwic ze na zakopiance jest masa wypadkow, jak NIC nie jest zrobione w celu poprawy bezpieczenstwa. A szybkie powstanie w tym miejscu ekspresowki mozna miedzy bajki wlozyc.
Jak to czytam to plakac mi sie chce a jak sobie pomysle ze Zakopane chcialo organizowac olimpiade w 2006 to juz nie wiem czy smiac sie czy plakac
 
21 - 40 of 19306 Posts
Top