SkyscraperCity Forum banner

[S74] Kozenin - Kielce Zachód

46174 Views 569 Replies 161 Participants Last post by  Zawrotygłowy


Strona kontraktu: https://s74-mniow-kielce.pl/Przebieg docelowy drogi S 74 na odcinku Przełom/Mniów -węzeł NIEWACHLÓW


GDDKiA O/Kielce informuje, że do dnia 22 grudnia 2006 r. prowadzone są konsultacje społeczne dot. przebiegu drogi ekspresowej nr 74 na odcinku Przełom/Mniów - węzeł NIEWACHLÓW (Kostomłoty).


Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczeństwa z prowadzonymi pracami projektowymi, kończącymi się ustaleniem ostatecznego korytarza dla przebiegu przedmiotowego odcinka drogi.


Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią załączonej informacji. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dot. planowanego przedsięwzięcia w sprawie rozpatrywanych wariantów przebiegów mozna składać:
(...)
http://www.gddkia.gov.pl/article/od...aa337/id_art/967b4d3f4f4dacffa32895ec58c2c75b

Polecam obejrzeć. Bardzo dokładne mapy dwóch wariantów:)
See less See more
501 - 520 of 570 Posts
W Województwie Łódżkim
Oznacza to, że w połowie 2024 roku dokumenty powinny być gotowe, a decyzja środowiskowa ostateczna.
 • Like
Reactions: 2
Przeklejam z wątku o S12
Ha, a właśnie że jest ;)


Sygnatura sprawy: KIO 1504/22
Data wpływu odwołania: 2022-06-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Przedmiot zamówienia: aktualizację Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku: Sulejów (S12) – gr. woj. świętokrzyskiego)”. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2413.17.2021.ig,
Braki formalne: Nie
Termin posiedzenia z udziałem stron: 2022-06-20 10:00:00 sala 405
Ogłoszenie orzeczenia KIO: 2022-06-23 12:45:00 sala 405
See less See more
⬆⬆⬆ no i mamy wyniki:

Orzeczenie KIO (wynik postępowania): uwzględnione
 • Like
Reactions: 1
Sygnatura sprawy: KIO 1504/22
Przedmiot zamówienia: aktualizację Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku: Sulejów (S12) – gr. woj. świętokrzyskiego)”. Numer referencyjny: O.Ł.D3.2413.17.2021.ig,
Termin posiedzenia z udziałem stron: 2022-06-20 10:00:00 sala 405

Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie o sygn. akt KIO 1504/22 orzeka:

1. uwzględnia odwołanie w zakresie naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 2a w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez wykluczenie wykonawcy Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z postępowania i odrzucenie jego oferty oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i/ lub 10 w zw. z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych przez zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy Mosty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w zakresie, w jakim wykonawca ten wskazał w ofercie na stanowisko geologa Panią Agnieszkę Wichowską i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i czynności wykluczenia z postępowania wykonawcy Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz odrzucenia jego oferty oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert w tym wykluczenie z postępowania wykonawcy Mosty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odrzucenie oferty tego wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 a ustawy Prawo zamówień publicznych, jako złożonej przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu;
2. w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala;
3. kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego w części 1/2, zamawiającego w części 1/4 i wykonawcę wnoszącego sprzeciw: Mosty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w części 1/4, i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego, tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 7 200 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych zero groszy) poniesioną przez zamawiającego i odwołującego z tytułu wynagrodzenia pełnomocników;
2.2. zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 1 950 zł 00 gr (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony, poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika;
2.3. zasądza od wykonawcy wnoszącego sprzeciw: Mosty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na rzecz odwołującego kwotę 3 750 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony, poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika;
2.4. zasądza od wykonawcy wnoszącego sprzeciw: Mosty Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na rzecz zamawiającego kwotę 900 zł 00 gr (słownie: dziewięćset złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony, poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.
See less See more
 • Like
Reactions: 5
Jest aneks do umowy o Przełom-Kielce

 • Like
Reactions: 5
Mosty Katowice wniosły odwołanie same przeciw sobie i wygrały? Chyba budżet się nie spiął.
Chyba nie było

Można wrzucić na pierwszą stronę wątku?
 • Like
Reactions: 3
Mosty Katowice wniosły odwołanie same przeciw sobie i wygrały? Chyba budżet się nie spiął.
Nie, od decyzji jest odwołanie, od którego to odwołania przysługuje stronom sprzeciw. Odwołujący to Multiconsult. :)
Nie, od decyzji jest odwołanie, od którego to odwołania przysługuje stronom sprzeciw. Odwołujący to Multiconsult. :)
To nie jest postępowanie administracyjne, w PZP nie ma czegoś takiego jak sprzeciw.

Oferta Mosty Katowice została uznana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza oraz równocześnie Zamawiający odrzucił ofertę Multiconsult. Odwołanie do KIO wniósł Multiconsult, który zarzucił niezgodne z prawem wybranie oferty Mosty jako najkorzystniejszej, bo wg nich podlega ona odrzuceniu oraz niezgodne z prawem odrzucenie oferty Multiconsult, która wg nich nie podlegała odrzuceniu.
KIO uznała argumenty Multi i zgodnie z ich żądaniem unieważniła wybór oferty Mosty Katowice i unieważniła odrzucenie oferty Multiconsult. Na to orzeczenie służy skarga do Sądu Okręgowego.
Jeżeli skarga nie zostanie złożona, ponownie zbadana zostanie oferta Multiconsult i zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
See less See more
 • Like
Reactions: 2
 • Like
Reactions: 5
czyli obecna Decyzja do kosza i zaczynamy od nowa? o co chodzi
Nie całkiem do kosza - musi być uzupełniona.
Dokładniej to GDOŚ nie jest w stanie rozpatrzyć odwołań bez nowego ROOŚ.
Szok i niedowierzanie.
Szkoda tylko, źe ten STEŚ nie obejmuje wykonania SK z uwzględnieniem odcinka Łódź - Kozenin i całego systemu komunikacyjnego w środkowej Polsce...
 • Like
Reactions: 5
Napisałem w S12, to i tu wrzucę
Który to już raz poprawiają ten STEŚ? Już kiedyś poprawiali na jednym krótkim odcinku.

"zmiana przebiegu dotyczyła wyłącznie Sulejowa na odcinku ok. 4 km. Na mapie zaznaczona jest kolorem amarantowym."

To dotyczyło tego zawiadomienia:
"Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 stycznia 2018 r., znak WOOŚ.4200.1.2017.MGr.7,
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego"
See less See more
Szok i niedowierzanie.
Szkoda tylko, źe ten STEŚ nie obejmuje wykonania SK z uwzględnieniem odcinka Łódź - Kozenin i całego systemu komunikacyjnego w środkowej Polsce...
To byłoby zbyt logiczne i niezgodne z tradycją planowania odcinkowego zamiast sieciowego. Proszę bez takich herezji tutaj, proszę pana, to jest GDDKiA i MI, tu liczy się konsekwencja.
See less See more
 • Haha
 • Like
Reactions: 5
Napisałem w S12, to i tu wrzucę
Amarantowym? o_O :rolleyes: Który to kuźwa wariant?! :D
 • Like
 • Haha
 • Love
Reactions: 5
501 - 520 of 570 Posts
Top