SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 15135 Posts

·
Inwestor
Joined
·
2,636 Posts
W związku z tym , że dyskusja nt. w/w drogi była prowadzona w wątku o obwodnicach warszawskich ( a wątek jest b. duży - 628 postów ) pozwoliłem sobie założyć nowy temat ( by nie mieszać ) .

-------


Trasa Salomea-Wolica

Zebrał toonczyk.

"Trasa Salomea-Wolica" powstaje w ciągu drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Salomea (połączenie z ul. Nowolazurową oraz Alejami Jerozolimskimi), a węzłem Paszków (połączenie z drogą wojewódzką nr 721). W ramach inwestycji realizowany jest również łącznik z drogą krajową numer 7 w okolicy miejscowości Sękocin Nowy. Droga budowana jest w ramach trzech kontraktów:Etap I, część 2 zlokalizowana w granicach Warszawy (kolor różowy)
Odcinek realizowany jest przez konsorcjum firm Eurovia i Warbud, kontrakt obejmuje budowę trasy na odcinku w. Salomea (z węzłem) - w. Opacz (bez węzła).
Strona internetowa kontraktu:
http://www.s8.salomea-wolica-miejski.pl/


Węzeł Opacz (kolor szary)
Węzeł Opacz (na przecięciu z Południową Obwodnicą Warszawy w ciągu S2) realizowany jest w ramach kontraktu S2 Konotopa-Lotnisko, dyskusja na ten temat odbywa się w innym wątku.


Etap I, część 1 zlokalizowana poza granicami Warszawy (kolor czerwony) oraz Etap II (kolor fioletowy)

Strona kontraktu: http://www.s8-opacz-paszkow.pl/

Stan na koniec czerwca 2013 roku:

12.04.2013 r. podpisanie umowy
Czas trwania kontraktu: 32 miesiące od podpisania umowy
Wartość umowy: 565 691 621,08 zł
Wykonawca: Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków


W ramach kontraktu wykonawca zaprojektuje oraz wykona również łącznik z DK7 (kolor fioletowy na mapie).

Dla Etapu I, części 1 wydano decyzję ZRID, dla Etapu II jeszcze nie. W ramach kontraktu na realizację tej inwestycji, Wykonawca będzie miał za zadanie uzupełnić dostarczoną przez GDDKiA dokumentację (jest to kontrakt typu "Zaprojektuj i Zbuduj"). Wykonawca wykona następujące materiały:
  • Projekt Wykonawczy dla Etapu I (na podstawie dostarczonego przez GDDKiA Projektu Budowlanego);
  • Projekt Budowlany dla Etapu II (na podstawie dostarczonej przez GDDKiA Koncepcji Programowej);
  • materiały do wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla etapu II (jw);
  • Projekt Wykonawczy dla Etapu II (jw);
  • Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla obu etapów.

Na realizację całego zamówienia Wykonawca ma 32 miesiące od rozpoczącia prac. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tego zamówienia, w którym znajduje się szczegółowy opis inwestycji, do wglądu w tym miejscu. Warunki Kontraktu do wglądu tutaj.
-----

Oto i one, arkusze kluczowych fragmentów trasy w formie obrazków. Po kliknięciu na obrazki duża wersja.

Północna granica kontraktu (ul. Targowa, Opacz) oraz wiadukt w ciągu ul. Parkowej:


Węzeł Sokołowska:


Główny punkt programu, czyli węzeł Janki Małe (powiązanie z istniejącą DK8). Połączyłem to w całość z pięciu arkuszy, w niektórych miejscach na brzegach troszkę mi się nie zeszło, ale może nikt nie zauważy. Uwaga, spory obrazek:


Węzeł Paszków oraz południowa granica kontraktu:


A teraz jeszcze dwa arkusze z łącznika z DK7. Wlot w istniejącą DK7, te dwa ronda oraz łącząca je droga to kiedyś będzie nowy ślad DW721 (chyba):


Skrzyżowanie DK7/DW721:


Na koniec jeszcze raz uwaga: to nie są ostateczne projekty organizacji ruchu, szczególnie projekt dla łącznika z DK7 może ulec poważnym zmianom. Wykonawca wyłoniony w trwającym przetargu dopiero w toku projektowania opracuje ostateczny projekt stałej organizacji ruchu.
 

·
Inwestor
Joined
·
2,636 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
WĘZEŁ MAGDALENKA – węzłem bezprawia ?

Mamy juz pierwszy problem z planowanym węzłem Mgadalenka ( to ten na dole mapy - skrzyżowanie DK7 z DW 721 w lasch magdaleńsko-sękocińskich ) .

Za Głosem Magdalenki ( skan tekstu , podkreślenia i komentarze w nawiasach moje )


Głos Magdalenki said:
Zamieszczony w poprzednim , sierpniowym numerze „Głosu Magdalenki" artykuł pt.„Magdalenka adieu" przedstawiający konsekwencje wybudowania tzw „Węzła Magdalenka" w ramach obwodnicy Raszyna Salomea - Janki w miejscowości Sękocin Las spotkał się z żywiołowa reakcją Czytelników „Głosu Magdalenki"- mieszkańców Sękocina Lasu, Magdalenki i Starej Iwicznej.
Redakcja otrzymała wiele sygnałów świadczących o tym, że decyzja odnośnych władz sprowadzająca się do skierowania dziesiątki tysięcy ciężkich pojazdów na przeciążoną już do granic niemożności, biegnącą przez las drogę nr 721 prowadzącą z Sękocina Lasu przez Magdalenkę, Lesznowolę i Stara Iwiczna do Piaseczna, budzi najwyższe zaniepokojenie, oburzenie i protest mieszkających wokół i w pobliżu tej drogi ludzi. W tej sytuacji godzi się przypomnieć kilka podstawowych faktów dedykując je pod rozwagę tym wszystkim, którzy z mocy sprawowanych urzędów nie powinni nie być obojętni na los mieszkańców Sękocina Lasu, Magdalenki i Starej Iwicznej. Niżej podpisany wielokrotnie zwracał uwagę na tych łamach na bezprawie na jakie władze godzą się lub je tolerują w miejscowości Sękocin Las, na skrzyżowaniu dróg E 7 i 721. Sutenerstwo, agresywna prostytucja, nielegalny dziki handel, wszech ogarniający brud urągający elementarnym zasadom funkcjonujących tam „punktom gastronomicznym" i łamiący nawet najbardziej zaniżone przepisy sanitarne, to od lat codzienna rzeczywistość. ( to prawda stan w tamtym miejscu jest okropny ) A także fakt że na drogę nr 721, na której dopuszczony został ruch najcięższych, kilkudziesięciotonowych pojazdów, pomimo że nie spełnia ona wymaganych prawem sztandarów nośności, szerokości i zdolności do przenoszenia tak intensywnego ruchu. Ten obrazek oglądany jest codziennie przez tysiące ludzi. Także przez przedstawicieli odpowiednich władz - gminnych, powiatowych, wojewódzkich, policyjnych, drogowych, sanitarnych, itp., itd. Oglądany i tolerowany w myśl zasady - to nie my to oni powinni zrobić z tym porządek.....Obecnie wygląda na to do tego katalogu bezhołowia i bezprawia, z którym mamy do czynienia w Sękocinie Las dodać trzeba również bezprawie ekologiczne związane z budową projektowanego „Węzła Magdalenka". Jest bowiem oczywiste, że do zrealizowania tak dużej inwestycji, tj. systemu rozbudowanych wiaduktów, estakad, wjazdów, rozjazdów i wyjazdów, z których walić będzie dniem i nocą nieprzerwana rzeka ciężkich pojazdów (to, co się tam dzieje dzisiaj - 70 decybeli natężenia hałasu, to tylko preludium, przygrywka
do tego, co będzie) w kierunku Magdalenki i Lesznowoli) konieczne będzie wycięcie dziesiątków a być może i setek drzew rosnących w bliższym i dalszym sąsiedztwie skrzyżowania dróg E 7 i 721 Niezbędne będzie zatem znaczące naruszenie istniejącego systemu i zatrucie go spalinami , smrodem i łomotem nieuchronnie wynikającym z funkcjonowania tak wielkiego węzła komunikacyjnego w środku lasu ( obciążenie drogi 721 jest kompletne przez cały dzień . Tędy prowadzi ruch z południa Polski do południowych dzielnic W-wy ) .

Nie musiało tak być – trochę historii

Ul. Słoneczna zaczynająca swój bieg w miejscowości Sekocin Las i podążająca dziś do granic Piaseczna od początku swego istnienia była drogą lokalną, dojazdową do Magdalenki, którą w latach sześćdziesiątych połączono z innymi też drogami lokalnymi - Lesznowoli i Starej Iwicznej prowadzącymi do Piaseczna Nigdy nie była planowana ani budowana do obsługiwania krajowego, tranzytowego ruchu a już na pewno drogą do kierowania na nią ciężkiego transportu o nieograniczonej ładowności samochodów, np. kilkudziesięciu ton. Ciężki transport na tej drodze nie ma żadnej racji bytu ponieważ do obsługi tranzytu przeznaczona jest modernizowana droga Sochaczew – Grójec - Chynów - Góra Kalwaria a do transportu towarów do Warszawy służą międzynarodowe drogi, tj. katowicko - krakowska i poznańska. Dopuszczenia zatem, tak ciężkiego i intensywnego ruchu na osiedlową w znacznej mierze drogą Sękowina Lasu. Magdalenki, Lesznowoli i Starej Iwicznej a do tego przebiegającą na dużym odcinku przez kompleksy leśne będące istotną częścią ekosystemu Warszawy świadczy w najlepszym przypadku o karygodnej ignorancji decydentów, a faktycznie o ich nieliczeniu się z prawem wymaganym dla przeprowadzenia tego typu drogowych inwestycji. Niestety, przymykano na to oczy a bierność w tej kwestii lokalnej społeczności utwierdziła tylko decydentów że z droga 721 mogą postępować jak prywatnym folwarkiem. I to zrobili. Najlepszym dowodem na to, że droga ta nie spełnia wymaganych przepisami i normami techniczny- mi standardów utwardzenia podłoża do przenoszenia tak ciężkiego i intensywnego ruch są kolejne nadlewania jej nowymi warstwami asfaltu, tj. rozpaczliwe łatanie wybitych dziur i kolein, nieuniknione w sytuacji brnięcia w nieustanną prowizorkę. Nawiasem mówiąc od ostatniej łataniny minął już miesiąc a nie namalowano na niej ani ograniczeń szerokości jezdni, ani - co ważniejsze - pasów dla przejść dla pieszych, w związku z czym tylko kwestią czasu jest kiedy dojdzie tutaj do kolejnych wypadków .

Nie musiało tak się stać gdyby planiści, architekci i propagatorzy tego nieszczęsnego usytuowania Węzła Magdalenka zechcieli choć trochę liczyć się z głosem lokalnej społeczności czy zdaniem władz Gminy Lesznowola, na której terenie leżą Magdalenka. Lesżnowola i Stara Iwiczna. W 2000 roku, przez cały maj w Urzędzie Gminy w Lesznowoli można było zapoznać się z proponowanym nowym planem zagospodarowania przestrzennego kolejnej części Gminy Lesznowola, obejmującej tym razem m. in. Magdalenkę i Lesznowolę. Wg tego planu Lesznowola miała być zamknięta od północy nową czteropasmowa arterią komunikacyjną relacji wschód - zachód kończącą się tuż przed Magdalenką na istniejącej.... dwupasmowej drodze nr 721, która dwa kilometry dalej na zachód krzyżuje się z trasą E7. Ponieważ konsekwencje takiego nagłego przewężenia drogi na trasie o lawinowo rosnącym ruchu kołowym, w tym przede wszystkim towarowym, nie trudno było przewidzieć do projektu zgłoszone zostały liczne zastrzeżenia, …….. protestujących przeciwko uczynieniu z drogi de facto wewnątrz osiedlowej drogi tranzytowej dla ciężkiego transportu. W konsekwencji władze Gminy Lesznowola przewidziały w swoim kolejnym planie zagospodarowania przestrzennego rozwiązanie alternatywne, omijające kompleks lasów magdaleńsko – sękocińskich od północy i krzyżujące się z drogą krajową E7 poza obszarem leśnym w Sękocinie. Przebieg tego wariantu można zobaczyć wchodząc na stronę internetowa gminy Lesznowola. Przy takim rozwiązaniu nie mamy do czynienia z barbarzyńskim niszczeniu cennego drzewostanu i ekostanu i nie skazujemy na nieustanne udręczenie blisko setki rodzin mieszkających przy i
w pobliżu ulicy Słonecznej. Wariant ten został po prostu zignorowany!!!
Tutaj macie w linku ten plan . Znajdziecie tam nowy planowany przebieg DW 721 od Piaseczna do Magdalenki ( jako dwupasmowej drogi - przerywana linia ) obchodzący wspomniane wyżej lasy oraz Lesznowole i Iwiczną . Plik jest wielgachny 3500x1500 pix , więc tylko link . Znajdziecie równiez tam cześciowy przebieg trasy N-S - Okęcie - Tarczyn

http://www.lesznowola.waw.pl/upload/lesz_zagospodarowanie_przestrzenne.jpg
 

·
Registered
Joined
·
16 Posts
Głos Magdalenki said:
... decyzja odnośnych władz sprowadzająca się do skierowania dziesiątki tysięcy ciężkich pojazdów na przeciążoną już do granic niemożności, biegnącą przez las drogę nr 721 prowadzącą z Sękocina Lasu przez Magdalenkę, Lesznowolę i Stara Iwiczna do Piaseczna, budzi najwyższe zaniepokojenie, oburzenie i protest...
No tak, a ta "decyzja odnośnych władz", to po prostu zastąpienie skrzyżowania ze światłami skrzyżowaniem częściowo bezkolizyjnym (wiadukt w ciągu trasy 7). A może tam będzie specjalnie zaprojektowany nowy znak drogowy: "uwaga, wszystkie ciężkie pojazdy muszą jechać przez Magdalenke i Lesznowolę do Piaseczna"?

Wybudowanie trasy S7/S8 po nowym śladzie powinno znacznie zmniejszyć atrakcyjność wjazdu do Warszawy przez Magdalenkę, więc te protesty to dużo na wyrost.
 

·
Registered
Joined
·
3,027 Posts
A na teren Piaseczna i Lesznowoli to ciężarówki nie jeżdżą? Obszar byłego PolColoru, supermarkety, hurtownie, różne budowy itp.
Obecnie samo skrzyżowanie z DK7 oczywiście jak zwykle spartolone. Wystarczyło aby wlot DW721 od strony Magdalenki miał 3 a najlepiej 4 pasy ruchu (po jednym pasie w lewo, prosto oraz w prawo lub 1 pas w lewo, 2 pasy prosto, 1 w prawo ) i korków by prawie nie było. A tak po południu zator zaczyna się niemal od wjazdu do lasu na początku Magdalenki.
Zdjęcie w stronę Piaseczna z 19 sierpnia, godzina 16:33


Proponowane rozwiązanie bezkolizyjne zmniejszy poziom hałasu i emisję spalin, ale widać do niektórych nie trafia, że pojazd pali mniej paliwa jadąc ze stałą prędkością niż co chwila zatrzymując się i ruszając...

Wracając do tematu wątku.
Jakie parametry będzie miała trasa Salomea-Wolica? To, że będzie to droga ekspresowa to wiem, ale ile będzie pasów ruchu? 2x2 czy 2x3? Odcinek DK7 – DK8 zapewne będzie 2x2.
Czy wraz z budową tej trasy powstanie S8 od Nadarzyna do Wolicy?
 

·
Registered
Joined
·
809 Posts
Mr X said:
Obecnie samo skrzyżowanie z DK7 oczywiście jak zwykle spartolone. Wystarczyło aby wlot DW721 od strony Magdalenki miał 3 a najlepiej 4 pasy ruchu (po jednym pasie w lewo, prosto oraz w prawo lub 1 pas w lewo, 2 pasy prosto, 1 w prawo ) i korków by prawie nie było. A tak po południu zator zaczyna się niemal od wjazdu do lasu na początku Magdalenki.
Wiesz, jeszcze 10 lat temu lubiłem jeżdzić tam rowerem, skrzyżowanie było OK. Potem zaczęły się kłopoty ze zwiększonym ruchem, więc po kilku wypadkach śmiertelnych zostały zamontowane światła. Teraz nie jeżdzę tamtędy rowerem, bo mi miłe życie. Samochodem dosyć często. Korki rzeczywiście okropne, ale jak wygląda ten "ruch ciężki, rzewalający się tamtędy non stop" widać na zdjęciu. Choć trzeba przyznać, że duże ciężarówki też tam jeżdzą, i to wcale często. Aby przebudować skrzyżowanie tak jak piszesz, należy wyciąć część lasu od północy i południa 721 i to z obu stron DK7. Wymaga to..... szkoda pisać. Więc powstała koncepcja przebudowy węzła przy okazji Salomea-Wolica, ale jak widzisz, to też się nie podoba. Za kilka lat duża część ciężarówek pojedzie dalej do POW, ale część pojedzie przez Magdalenkę, Lesznowolę itd. Tylko, że to nie ma najmniejszego związku z budową Salomea-Wolica i tamtego węzła.
Wracając do węzła, odnoszę wrażenie, że ciąg drogi 721 pozostanie kolizyjny, będa dwa skrzyżowania (wjazd -wyjazd z jedzni wschodniej DK7 i podobnie z zachodniej. Do tego przez to skrzyżowanie pojdzie kolizyjnie ruch z DK7 z południa do Janek (starą drogą). Myślę, że tego powinny się bać tamtejsi mieszkańcy, a my także.

S8 kończy się przed Nadarzynem, na skrzyżowaniu z drogą 721, koło Maximusa.
 

·
Registered
Joined
·
471 Posts
do tego dochodzi spartolone ustawienie swiateł! mieszkam w magadleence i jest to jedna z dród dojazdowych wybieranych przeze mnie ! niestety ostatnio stałem w korku w wsi Łazy! i powodem nie był wypadek tylko ustawienie swiatełm tak ze kierunek S7 do centrum jest podporzadokowany skrecajacym z centrum do magdalenki i przejazdowi magdalenka - Nadarzyn! zmiana swiatelm do centrum trwa moze z 30 sekund tak ze przejezdzaja max pięć rzedów samochodow dodatkowo brak skrecu w lewo z kierunku centrum! ja powiem szczerze
JUZ SIE NIE MOGE DOCZEKAC JAK ZACZNA GRZEBAC TA INWESTYCJĘ!!!!
 

·
Inwestor
Joined
·
2,636 Posts
Discussion Starter · #7 ·
I dlatego wrzuciłem ten tekst tutaj , bo również jestem za odciążeniem Magdalenki . Duzy bezkolizyjny węzeł należy wybudować przed lasem patrząc od strony Janek i jak to jest pokazane na planie zagospodarowania gminy Lesznowola - DW 721 jest poprowadzona nowym śladem nie przez las , ale jego obrzeżem na północ . Obecne skrzyżowanie zostawić jako wewnętrzne do użytku dla okolicznych mieszkańców .

DW 721 jest niezwykle obciążona , bo powstają tutaj jak grzyby po deszczu no0we firmy , magazyny , hurtownie , nowe osiedla na całej długości od Magdalenki do Piaseczna . Jak przeprowadziłem się 4 lata temu do Piaseczna pokonanie tej trasy zajmowało mi 10 minut , dzisiaj i z 30 min .

Dlatego władze Mazowsza jak i GDDKiA powinny jak najszybciej dość do przekonania o budowie nowej DW 721 . No tak tylko ile takich dróg trzeba wybudować na Mazowszu i wokół W-wy , wszyscy chcą , a nie widać aby coś miało się zmienić w ciągu następnych lat . Jest Pruszków , Legionowo , Otwock , Wołomin , wszędzie to samo !
 

·
Registered
Joined
·
3,027 Posts
Czy aby poszerzyć sam wlot o 1 czy 2 pasy ruchu to chyba lasu ciąć nie trzeba. Piszę o tym poszerzeniu, bo znając polskie realia nowy przebieg DW721 (na mapie jako 721a ) nie będzie zrealizowany wcześniej niż za lat 10 i to zapewne po bardzo ostrej walce ze względu na protesty tych, którzy mają działki przy tym nowym śladzie. Również budowa węzła z DK7 moim zdaniem nie nastąpi szybko. Kiedy GDDKiA dowie się o planowanym nowym przebiegu DW721 zakończy budowę trasy Salomea-Wolica w Sękocinie (czyli w miejscu połączenia nowej trasy z DK7 ) i tyle.
Poniższa mapka to fragment planu zagospodarowani przestrzennego gminy Lesznowola (był podany do niego link ), na który co nieco naniosłem.


Jeśli chodzi o DW721 to ja bym widział raczej budowę drugiej jezdni w Magdalence tak, aby ta ulica przypominała np. al. Niepodległości w Warszawie (czyli miejska ulica 2x2 + lewoskręty, sygnalizacje świetlne, droga rowerowa, chodniki, zatoki przystanków autobusowych ).
Doraźnie na DW721 powinny powstać osobne pasy do skrętu w lewo. W miejscu skrzyżowania ze światłami ma chyba powstać rondo, a sygnalizacja jest tymczasowa (od kilku lat... ).
Gdybym ja miał decydować o tej drodze to zrobiłbym tak (kolejność nieprzypadkowa ):
- poszerzenie skrzyżowania z DK7;
- budowa lewoskrętów;
- wytyczenie nowego przebiegu DW721 w rejonie torów kolejowych wraz z budową wiaduktu nad torami (2x2 ) oraz poszerzenie do przekroju 2x2 odcinka pomiędzy nowym przebiegiem trasy a istniejącym kawałkiem dwujezdniowym w rejonie Puławskiej (zaznaczyłem żółtą linią );
- budowa drugiej jezdni na terenie Magdalenki (żółte kropki ) lub nowego, północnego przebiegu DW721 (oznaczyłem go jako 721a );
- budowa nowego śladu DW721 na północ od istniejącej drogi (zaznaczony na różowo ) – chyba można byłoby go podzielić na dwie części: część zachodnią (obwodnica Lesznowoli ) i część wschodnią – granicą byłaby droga prostopadła do DW721, która obecnie łączy się z nią skrzyżowaniem ze światłami.

Ruch na DW721 raczej nie zmniejszy się znacząco po zbudowaniu S2, bo jest on generowany przede wszystkim przez powiat piaseczyński a nie tranzyt do Warszawy. Co prawda część kierowców wybierze przejazd Puławską do S2 zamiast DW721, ale to będą tylko ci, którzy będą jechali np. na Poznań. Dodatkowo w ciągu DW721 ma powstać most na Wiśle, a cała okolica jest intensywnie zabudowywana zarówno domami mieszkalnymi jak i różnymi magazynami, fabrykami, hurtowniami itp. i samo to będzie generować ruch i zniweluje efekt powstały po otwarciu S2 i S7/8.
 

·
'czerniakoskie'
Joined
·
962 Posts
A teraz ciekawostka :) Czy trasa Salomea - Wolica pomiędzy węzłem Łopuszańska a węzłem Opacz będzie drogą ekspresową? Jeśli tak to jaki będzie miała numer? S7 i S8 "skręcą" przecież na POW. Pozostaną 2km eSki bez numeru?
 

·
Registered
Joined
·
202 Posts
Wojewoda mazowiecki zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica - część I - odcinek zlokalizowany poza granicami m.st. Warszawy.
Otwarta dla społeczeństwa rozprawa publiczna odbędzie się 8 grudnia 2005 o godz. 12.00 w sali 159 MUW w W-wie, pl. Bankowy 3/5.
 

·
Banned
Joined
·
313 Posts
W Michałowicach, przy ulicy Środkowej pojawiły się słupki pozostawione przez geodetów... Początek wykupu ziemi?

---------------------
wpis edytowałem, bo pomyliłem wcześniej ulice :)
 

·
Inwestor
Joined
·
2,636 Posts
Discussion Starter · #13 ·
Oj gdzies nie dawno przeczytałem , że wykup ziemi GDDKiA zacznie w przyszłym rok a rozpoczęcie prac w 2007 .....
Oby za rok nie było .... wykup ziemi w przyszłym roku , a budowa ruszy nie w tym tylko następnym ..... ehhhhh
 

·
Inwestor
Joined
·
2,636 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Nowe niusy za GDDKiA Warszawa

Plany inwestycyjne na 2006 rok

W roku 2006 powinien nastąpić dalszy wzrost udziału stanu dobrego nawierzchni co wynika z planowanych robót, które dadzą efekt w postaci odnowionej lub nowej nawierzchni na drogach krajowych na łącznej długości około 239,2 km w tym 216,6 km odnowy nawierzchni między innymi :
......

Zadania noworozpoczynane w 2006


zadanie 12.
Budowa drogi S-8 gr. m. st. Warszawy - węzeł Paszków ( to ten przy Maximusie , skrzyżowanie z DW 721 ) wraz z drogą Nr 7 w węźle Magdalenka – 14,9 km, wartość kosztorysowa zadania– 672,8 mln zł, realizacja w latach 2006-2009.

Zadania przygotowywane do realizacji 2007 - 2013

zadanie 15. dalsza budowa drogi S-7/S-8 (Salomea-Wolica) na odc. węzeł Paszków – węzeł Opacz (Salomea) wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 w węźle Magdalenka – długość 14,9 km, szacunkowy koszt realizacji zadania – 672,8 mln zł, planowana realizacja w latach 2006 – 2009, złożono wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej.Ze strony posła Piechocińskiego prezentacja w .ppt trasy Salomea - Wolica - nazywanej tutaj jako obwodnicy Raszyna
Obwodnica Raszyna
 

·
MrBlackMagicHimself
Joined
·
3,281 Posts
Nie rozumiem. To w końcu 06-09 czy 07-13? Czy z tego wynika, że najpierw zrobią od granic południowych miasta do węzła w Magdalence, a dopiero potem połączą z S2 i Jerozolimskimi? Chyba się jeszcze w poniedziałek z rozumem nie przywitałem bo nie ogarniam sensu?
 

·
Moderator
Joined
·
83,091 Posts
ALESSANDRO said:
Nie rozumiem. To w końcu 06-09 czy 07-13? Czy z tego wynika, że najpierw zrobią od granic południowych miasta do węzła w Magdalence, a dopiero potem połączą z S2 i Jerozolimskimi? Chyba się jeszcze w poniedziałek z rozumem nie przywitałem bo nie ogarniam sensu?
Szczerze to bym wolał 2006-09,bo skrzyżowanie w Jankach i potem dalsza droga to horror...
 

·
Registered
Joined
·
809 Posts
ALESSANDRO said:
Nie rozumiem. To w końcu 06-09 czy 07-13? Czy z tego wynika, że najpierw zrobią od granic południowych miasta do węzła w Magdalence, a dopiero potem połączą z S2 i Jerozolimskimi? Chyba się jeszcze w poniedziałek z rozumem nie przywitałem bo nie ogarniam sensu?
W obu napisane - (Planowana) realizacja 2006-2009. To chyba jasne.
 

·
Registered
Joined
·
420 Posts
ALESSANDRO said:
Nie rozumiem. To w koñcu 06-09 czy 07-13?
Ten nag³ówek "Zadania przygotowywane do realizacji 2007 - 2013" odnosi siê do ca³ej listy 33 zadañ realizowanych w róznych okresach...
Wœród nich jest to wspomniane zadanie "dalsza budowa drogi S-7/S-8 (Salomea-Wolica)" planowane na lata 2006-2009
 

·
MrBlackMagicHimself
Joined
·
3,281 Posts
THX
 

·
Registered
Joined
·
471 Posts
czyli jak bedzie wydana decyzja lokalizacyjna nastapi wykup gruntów oraz masa prostestów a potem dopiero budowa! wiec nie wiem czy do 2013 zdąrzą! zwłaszcza ze trzeba kawałaek lasu wyciąc a wiemy jak ekolodzy bronia takich rzeczy
 
1 - 20 of 15135 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top